Rozhovor: Jiří Sven Svěrák, EMC Corp.

Organizácie by mali zmeniť svoj operačný model

Pos­led­ných 7 ro­kov pra­co­val v čes­kej po­boč­ke spo­loč­nos­ti Hewlett-Pac­kard ako ria­di­teľ di­ví­zie HP In­dus­try Stan­dard Servers & HP Sto­ra­ge. Na tom­to pos­te zod­po­ve­dal naj­mä za pre­daj, pro­duk­to­vý ma­naž­ment a pred­pre­daj­nú pod­po­ru server­ov­ej a úlož­nej infra­štruk­tú­ry.

Jiri Sven Sverak_EMC.jpg

Jiří Sven Svěrák, coun­try ma­na­ger čes­kej a slo­ven­skej po­boč­ky spo­loč­nos­ti EMC Corp.

Ako by ma­li CEO a CIO nas­ta­viť svo­je or­ga­ni­zá­cie, aby ne­bo­li ria­de­né doj­ma­mi, ale dá­ta­mi?

Jiří Sven Svěrák: Dneš­ní CEO a CIO če­lia mno­hým fun­da­men­tál­nym vý­zvam, kto­ré ge­ne­ru­je biz­nis, a tie­to vý­zvy tre­ba rie­šiť flexibil­ne s oh­ľa­dom na efek­tív­nu prá­cu s rôz­ny­mi druh­mi dát, tak štruk­tú­ro­va­ný­mi, ako aj neš­truk­tú­ro­va­ný­mi. Den­ný glo­bál­ny prí­ras­tok dát je 5000 PB a z to­ho vy­plý­va nut­nosť pres­ta­viť fun­go­va­nie or­ga­ni­zá­cií tak, aby ge­ne­ro­va­li no­vé tr­žby v no­vých seg­men­toch tr­hu, ale zá­ro­veň šet­ri­li ope­rač­né nák­la­dy, ma­li svo­je dá­ta neus­tá­le k dis­po­zí­cii a bo­li s ni­mi schop­né ke­dy­koľ­vek a od­kiaľ­koľ­vek ope­ro­vať. Ďal­ší zá­sad­ný pod­net je zá­lo­ho­va­nie veľ­kých ob­je­mov dát, ich de­dup­li­ká­cia a ochra­na štruk­tú­ro­va­ných a neš­truk­tú­ro­va­ných do­ku­men­tov.

Od akej veľ­kos­ti or­ga­ni­zá­cie (pod­ľa tr­žieb či poč­tu za­mes­tnan­cov) má zmy­sel za­čať sa za­obe­rať otáz­kou ana­lýz big da­ta a pre­dik­cia­mi bu­dú­ce­ho vý­vo­ja (tr­žieb, do­py­tu atď.)?

Jiří Sven Svěrák: Ne­po­ve­dal by som, že tre­ba sta­no­viť exak­tné hod­no­ty, od aké­ho poč­tu za­mes­tnan­cov ale­bo veľ­kos­ti tr­žieb by sa ma­li or­ga­ni­zá­cie za­obe­rať otáz­kou ana­lý­zy dát či pre­dik­cia­mi bu­dú­ce­ho vý­vo­ja tr­hu. Za účel­nej­ší po­va­žu­jem plán or­ga­ni­zá­cie, v kto­rom de­fi­nu­je svo­ju ob­chod­nú stra­té­giu, te­da aké no­vé tr­hy chce os­lo­viť, akým spô­so­bom a v akom ho­ri­zon­te. Z to­ho vy­ply­nie pot­re­ba prá­ce s dá­ta­mi, ana­lý­za­mi a pre­dik­cia­mi. Ob­lasť big da­ta mô­že byť kľú­čo­vá tak pre veľ­kú kor­po­rá­ciu, ako aj pre stred­ne veľ­kú spo­loč­nosť, kto­rá vy­chá­dza z lo­kál­nych pod­mie­nok.

Pre aký typ či veľ­kosť or­ga­ni­zá­cie má vý­znam vy­užiť clou­do­vé rie­še­nie pre­dik­tív­nej ana­ly­ti­ky a pre aký má zmy­sel bu­do­vať vlas­tné on-pre­mi­se rie­še­nie?

Jiří Sven Svěrák: Spo­loč­nos­ti, kto­ré pra­cu­jú na­tív­ne s ma­sív­ny­mi da­ta­bá­za­mi a nie­koľ­ký­mi en­terpri­se ap­li­ká­cia­mi, by sa ma­li ak­tuál­ne za­obe­rať otáz­kou vy­bu­do­va­nia vlas­tné­ho clou­do­vé­ho rie­še­nia. Mys­lím si, že v ta­kom prí­pa­de je rov­na­ko ne­vyh­nut­né, aby si CIO po­lo­ži­li otáz­ku, na koľ­ko per­cent je ich or­ga­ni­zá­cia vir­tua­li­zo­va­ná, a to na úrov­ni infra­štruk­tú­ry aj na úrov­ni ap­li­kač­nej vrstvy. Aj na­ša spo­loč­nosť inter­ne preš­la za pos­led­ných de­sať ro­kov ra­zan­tným vý­vo­jom; op­ro­ti ro­ku 2004 je te­raz na­še glo­bál­ne pros­tre­die vir­tua­li­zo­va­né na 85 %, čo nám umož­ňu­je alo­ko­vať viac zdro­jov do biz­ni­su. Clou­do­vé rie­še­nie je ces­ta, ako vy­užiť sú­čas­né zdro­je a realo­ko­vať ich do ob­las­tí, kto­ré ge­ne­ru­jú tr­žby.

Dá sa ne­ja­ko vy­hod­no­tiť ob­chod­ná hod­no­ta dát zís­ka­va­ných z exter­ných zdro­jov (ban­ky, te­le­ko­mu­ni­ká­cie, so­ciál­ne sie­te)?

Jiří Sven Svěrák: Ke­by som chcel od­po­ve­dať jed­ným slo­vom, po­ve­dal by som jed­no­du­cho - áno! Sa­moz­rej­me, že dá­ta zís­ka­né z exter­ných zdro­jov ma­jú ob­chod­nú hod­no­tu a mož­no ich efek­tív­ne vy­užiť na ge­ne­ro­va­nie vy­šších tr­žieb zo sú­čas­ných ob­chod­ných seg­men­tov či na ge­ne­ro­va­nie tr­žieb z no­vých seg­men­tov. Kľú­čo­vá je me­tó­da ana­lý­zy dát a schop­nosť or­ga­ni­zá­cie pre­dať ana­ly­ti­ku dát tak, aby bo­la efek­tív­ne pou­ži­tá biz­ni­som. S tým sú­vi­sí ope­rač­ný mo­del dá­to­vej plat­for­my, je­ho vy­spe­losť a spô­sob, ako je tran­sfor­mo­va­ný, rých­ly, dos­tup­ný a zro­zu­mi­teľ­ný. My tú­to prob­le­ma­ti­ku za­hŕňa­me pod po­jem workload and da­ta ana­ly­ses. Na­ša od­po­veď na tú­to ob­lasť je spo­loč­ná in­ves­tí­cia spo­loč­nos­tí EMC, VMware a GE do spo­loč­nos­ti Pi­vo­tal, kto­rá ok­rem ana­ly­ti­ky na big da­ta pos­ky­tu­je aj fra­mework a plat­for­mu na vý­voj ap­li­ká­cií.

Ako sa da­jú ušet­riť IT nák­la­dy inter­nej pre­vádz­ky IS po­mo­cou tech­no­ló­gií big da­ta?

Jiří Sven Svěrák: Zá­sad­né ús­po­ry mô­žu or­ga­ni­zá­cie do­siah­nuť po­mo­cou zme­ny ope­rač­né­ho mo­de­lu, te­da realo­ká­ciou zdro­jov z infra­štruk­túr­nych síl do servisn­e orien­to­va­ných ho­ri­zon­tál, pre­cho­dom k hyb­rid­né­mu clou­du. Úspo­ry via­za­né na big da­ta sú­vi­sia s realo­ká­ciou tých­to zdro­jov do ob­las­ti ana­ly­ti­ky a vy­uži­tia v biz­ni­se.

Zdroj: IW 5-6/2014Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Cloud a je­ho do­sah na vý­voj IT tr­hu. CFO a CIO to vi­dia inak.
Ako môže ovplyvniť nástup cloudových technológií rozhodovacie a prevádzkové procesy v bežnej ekonomicky aktívnej spoločnosti? čítať »
 
Vy­uži­tie sen­zo­rov
Moderné tablety a konvertibilné zariadenia pod taktovkou operačného systému Windows 8.1 sú vybavené niekoľkými užitočnými senzormi, ktoré môžete využiť vo svojich aplikáciách. Spravidla ide o kompas, akcelerometer, gyroskop, náklonomer a snímač intenzity osvetlenia.  čítať »
 
No­vý Thin­kPad X1 Car­bon
ThinkPad X1 Carbon tretej generácie je naozaj veľmi ľahký vďaka tomu, že je vyrobený z karbónového vlákna, ktoré má menšiu hmotnosť ako horčíkové alebo hliníkové. Vďaka konštrukcii z uhlíkových vlákien je model X1 Carbon vôbec najodolnejší notebook z radu ThinkPad. čítať »
 
Da­ta Dis­co­ve­ry - ob­ja­vo­va­nie vzo­rov v dá­tach
Dnes hýbu svetom biznisu nielen peniaze, ale hlavne informácie. V tejto informačnej dobe sa na dáta, ako aj na nástroje na ich spracovanie kladú vysoké nároky. čítať »
 
No­vý pro­ce­sor IBM Power8: 50× rých­lej­ší pri ana­lý­ze dát ako x86
Spoločnosť IBM predstavila prvé servery vybavené novou generáciou procesora Power8. Zároveň pripomenula svoju nadáciu, ktorá otvára architektúru POWER záujemcom o jej ďalší vývoj. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter