Rozhovor: Jaroslaw Tomala / ORACLE

Business intelligence pomôže i menším firmám

Tech­no­ló­gie BI pri­ne­sú naj­väč­ší prí­nos, ak sa do­ká­žu roz­ší­riť do ce­lé­ho pod­ni­ku. Pri voľ­be kon­krét­ne­ho rie­še­nia bu­si­ness in­telli­gen­ce by zá­kaz­ní­ci ma­li tú­to po­žia­dav­ku zoh­ľad­niť. Na otáz­ky o prí­no­soch tech­no­ló­gií BI od­po­ve­dal Ja­ros­law To­ma­la, ria­di­teľ pre­da­ja pre ob­lasť ECE­MEA di­ví­zie Orac­le Di­rect.


Mô­žu dnes tech­no­ló­gie bu­si­ness in­telli­gen­ce nie­čo po­núk­nuť aj fir­mám zo sek­to­ra SMB ale­bo stá­le ide o „veľ­ké" rie­še­nia, či už z hľa­dis­ka ce­ny, zlo­ži­tos­ti im­ple­men­tá­cie, ale­bo oča­ká­va­ných prí­no­sov?

Ja­ros­law To­ma­la: Už dáv­no nep­la­tí, že by pod­ni­ko­vé ap­li­ká­cie ty­pu CRM a ERP ma­li zmy­sel iba pre veľ­ké fir­my. Rov­na­ký trend te­raz pre­bie­ha aj v prí­pa­de sys­té­mov bu­si­ness in­telli­gen­ce.

Na­še tech­no­ló­gie na bu­si­ness in­telli­gen­ce roz­hod­ne nie sú navr­hnu­té len pre veľ­ké pod­ni­ky, ale aj pre sek­tor men­ších a stred­ných fi­riem. V sú­čas­nos­ti to­tiž pla­tí, že i pod­ni­ka­nie or­ga­ni­zá­cií z tej­to ka­te­gó­rie je stá­le kom­pli­ko­va­nej­šie - mož­no nie z hľa­dis­ka ob­ra­tu či poč­tu za­mes­tnan­cov, ale z po­va­hy ich pre­vádz­ky. Fir­my po­tom pot­re­bu­jú nap­rík­lad nás­tro­je na udr­ža­nie roz­poč­to­vej pri­me­ra­nos­ti, na me­ra­nie a zvy­šo­va­nie vý­kon­nos­ti.

Tech­no­ló­gie BI by všeo­bec­ne ma­li viesť k zní­že­niu nák­la­dov, pre­to­že zvy­šu­jú efek­ti­vi­tu ob­chod­ných pro­ce­sov. Umož­ňu­jú in­for­mo­va­nej­šie a rých­lej­šie roz­ho­do­va­nie, pod­po­ru­jú ino­vá­cie, t. j. vý­voj no­vých pro­duk­tov a slu­žieb a ich uvá­dzanie na trh, prí­pad­ne aj expan­ziu na no­vé tr­hy.

Čo v seg­men­te ma­lých a stred­ných fi­riem roz­ho­du­je o ús­pe­chu?

Ja­ros­law To­ma­la: Nech už si o sú­čas­nom eko­no­mic­kom oži­ve­ní mys­lí­me čo­koľ­vek, pre fir­my pred­sta­vu­je príl­eži­tosť na rast. To, sa­moz­rej­me, ne­mu­sí zna­me­nať expan­ziu za kaž­dú ce­nu, ces­tou k ús­pe­chu je pre­mys­le­ná stra­té­gia. Na­mies­to ad hoc roz­ho­do­va­nia by sa ma­lo vy­chá­dzať z reál­nych dát a ich ana­lý­zy. Ve­ľa fi­riem tým­to spô­so­bom nap­rík­lad zis­tí, že zís­ka­vať no­vých zá­kaz­ní­kov sto­jí viac úsi­lia a nák­la­dov než udr­ža­nie tých sú­čas­ných, čo­mu po­tom sto­jí za to pris­pô­so­biť stra­té­giu v ob­las­ti pro­moak­cií a ver­nos­tných prog­ra­mov. No nech už bu­de vý­sle­dok ta­kej ana­lý­zy aký­koľ­vek, prá­ve sys­té­my bu­si­ness in­telli­gen­ce tu uká­žu svoj prí­nos.

V akej mie­re dnes fir­my zo sek­to­ra SMB už na­sa­dzu­jú sys­té­my bu­si­ness in­telli­gen­ce?

Ja­ros­law To­ma­la: Sa­moz­rej­me, že pri­ja­tie tech­no­ló­gií BI sa lí­ši pod­ľa ze­me­pis­ných ob­las­tí i od­bo­rov pod­ni­ka­nia, v zá­sa­de však mož­no po­ve­dať, že už viac než po­lo­vi­ca stred­ných fi­riem pok­la­dá BI za ne­vyh­nut­nosť. Aj pri men­ších fir­mách vi­dí­me po­dob­ný trend.

Ako za­is­tiť, aby sys­té­my BI pri­nies­li zá­kaz­ní­ko­vi maximál­ny prí­nos?

Ja­ros­law To­ma­la: Bu­si­ness in­telli­gen­ce by ma­la byť im­ple­men­to­va­ná v rám­ci ce­lé­ho pod­ni­ku. Nej­de to­tiž len o tech­no­ló­giu, kto­rá po­má­ha vy­hod­no­co­vať vý­sled­ky, ani o nás­troj na re­por­ting. BI by ma­la ria­diť pod­ni­ko­vé pro­ce­sy. Pre­to­že sa po­va­ha pod­ni­ka­nia vy­ví­ja, ma­la by byť po­dob­né­ho vý­vo­ja schop­ná aj tech­no­ló­gia BI. Mno­ho sú­čas­ných pro­duk­tov bu­si­ness in­telli­gen­ce ten­to prís­tup v sku­toč­nos­ti veľ­mi ne­pod­po­ru­je.

Na­še rie­še­nie BI pre stred­né fir­my za­hŕňa tech­no­ló­gie na pou­ží­va­teľ­sky jed­no­du­ché vy­tvá­ra­nie ad hoc do­py­tov, ana­ly­tic­ké nás­tro­je, re­por­ting, gra­fic­ké pa­ne­ly a met­ri­ky vý­kon­nos­ti. Vý­stu­py zo sys­té­mu mô­žu byť per­so­na­li­zo­va­né pre všet­kých za­mes­tnan­cov, aby si kaž­dý uve­do­mo­val svo­ju ro­lu v or­ga­ni­zá­cii. Dô­le­ži­té je ta­kis­to pos­ky­to­vať pot­reb­né in­for­má­cie v reál­nom ča­se.

Čo si pod spo­je­ním kom­plexné rie­še­nie BI má­me kon­krét­ne pred­sta­viť?

Ja­ros­law To­ma­la: Pre­dov­šet­kým sys­tém, kto­rý do­ká­že fun­go­vať v rám­ci ce­lej or­ga­ni­zá­cie. Mal by po­núk­nuť je­di­né cen­trál­ne úlo­žis­ko pre všet­ky dá­ta bez oh­ľa­du na ich pô­vod. Reál­ny prí­nos sys­té­mu sa, sa­moz­rej­me, od­vo­dzu­je od to­ho, či do­ká­že pos­ky­to­vať maximum nás­tro­jov na extrak­ciu uži­toč­ných in­for­má­cií z tých­to dát. V rám­ci kom­plexné­ho rie­še­nia by ma­lo byť mož­né ana­ly­zo­vať dá­ta v rôz­nych for­má­toch a aj z rôz­nych zdro­jov.

Za­bú­dať ne­mož­no ani na pou­ží­va­teľ­ské pros­tre­die. Pou­ží­va­te­lia by ma­li mať mož­nosť vi­zua­li­zo­vať všet­ky kľú­čo­vé met­ri­ky ved­ľa se­ba a jed­no­du­cho spúš­ťať vlas­tné ana­lý­zy, t. j. up­ra­vo­vať ich pa­ra­met­re nie­koľ­ký­mi klik­nu­tia­mi my­ši. Dô­le­ži­tá je te­da jed­no­du­chosť roz­hra­nia a ta­kis­to preh­ľad­nosť vý­stu­pu.

Na aké tren­dy by mo­der­né sys­té­my BI ma­li rea­go­vať?

Ja­ros­law To­ma­la: Tu ur­či­te ne­mož­no nes­po­me­núť mo­bi­li­tu, kto­rá dnes pre­ras­tá prak­tic­ky kaž­dým pod­ni­ka­ním. Ap­li­ká­cie BI ma­jú pos­ky­to­vať pot­reb­né in­for­má­cie a ana­lý­zy tak, aby ľu­dia moh­li ih­neď rea­go­vať na ak­tuál­ne uda­los­ti. Za­mes­tnan­ci a špe­ciál­ne ma­na­žé­ri si vy­ža­du­jú prís­tup k pot­reb­ným in­for­má­ciám i zo svoj­ho mo­bil­né­ho za­ria­de­nia, ideál­ne by tu ma­li mať aj pou­ží­va­teľ­ské pros­tre­die kon­zis­ten­tné s des­kto­pom.

Na tie­to po­žia­dav­ky po­nú­ka­me kom­po­nent BI Mo­bi­le, kto­rý umož­ňu­je na jed­nej stra­ne prá­cu z tab­le­tu v zná­mom pros­tre­dí (re­por­ty ma­jú jed­not­nú po­do­bu bez oh­ľa­du na za­ria­de­nie na stra­ne klien­ta), na dru­hej stra­ne za­is­ťu­je aj zod­po­ve­da­jú­ce za­bez­pe­če­nie fi­rem­ných dát a pre­dov­šet­kým pod­ni­ko­vých server­ov. Vý­hod­né je, že ten­to mo­bil­ný kom­po­nent pri­tom vy­uží­va exis­tu­jú­ce dá­ta a ne­vy­ža­du­je žiad­ne ich pre­su­ny - inak po­ve­da­né, stá­le sa pra­cu­je s dá­ta­mi na prís­luš­nom BI server­i.

Zdroj: IW 5-6/2014


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Cloud a je­ho do­sah na vý­voj IT tr­hu. CFO a CIO to vi­dia inak.
Ako môže ovplyvniť nástup cloudových technológií rozhodovacie a prevádzkové procesy v bežnej ekonomicky aktívnej spoločnosti? čítať »
 
Vy­uži­tie sen­zo­rov
Moderné tablety a konvertibilné zariadenia pod taktovkou operačného systému Windows 8.1 sú vybavené niekoľkými užitočnými senzormi, ktoré môžete využiť vo svojich aplikáciách. Spravidla ide o kompas, akcelerometer, gyroskop, náklonomer a snímač intenzity osvetlenia.  čítať »
 
No­vý Thin­kPad X1 Car­bon
ThinkPad X1 Carbon tretej generácie je naozaj veľmi ľahký vďaka tomu, že je vyrobený z karbónového vlákna, ktoré má menšiu hmotnosť ako horčíkové alebo hliníkové. Vďaka konštrukcii z uhlíkových vlákien je model X1 Carbon vôbec najodolnejší notebook z radu ThinkPad. čítať »
 
Da­ta Dis­co­ve­ry - ob­ja­vo­va­nie vzo­rov v dá­tach
Dnes hýbu svetom biznisu nielen peniaze, ale hlavne informácie. V tejto informačnej dobe sa na dáta, ako aj na nástroje na ich spracovanie kladú vysoké nároky. čítať »
 
No­vý pro­ce­sor IBM Power8: 50× rých­lej­ší pri ana­lý­ze dát ako x86
Spoločnosť IBM predstavila prvé servery vybavené novou generáciou procesora Power8. Zároveň pripomenula svoju nadáciu, ktorá otvára architektúru POWER záujemcom o jej ďalší vývoj. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter