Ako na to prakticky

Budujeme vlastný e-shop InPage, 3. časť

Z poh­ľa­du mar­ke­tin­go­vých plá­nov ale­bo po­ten­ciá­lu na zlep­še­nie strá­nok tre­ba ob­chod pre­po­jiť s nás­troj­mi, kto­ré bu­dú sle­do­vať prís­tu­py pou­ží­va­te­ľov. Zís­ka­te tak preh­ľad o náv­štev­nos­ti vy­bra­ných pro­duk­tov. Ako dopl­nok k e-sho­pu je sle­do­va­nie ta­kých­to dát ne­vyh­nut­né.

Na sle­do­va­nie náv­štev­nos­ti ob­cho­du tre­ba pre­po­jiť strán­ky s úč­tom niek­to­rých slu­žieb na ten­to účel, nap­rík­lad cez Goog­le Ana­ly­tics (GA). Na strán­ke www.goog­le.com/ana­ly­tics sa prih­lá­si­te ale­bo za­re­gis­tru­je­te a pod­ľa po­ky­nov vy­tvo­rí­te no­vý účet, via­za­ný na strán­ky váš­ho e-sho­pu. In­Pa­ge po­nú­ka veľ­mi jed­no­du­ché pre­po­je­nie s GA cez uni­kát­ne čís­lo vy­ge­ne­ro­va­né na sle­do­va­nieu váš­ho webu.

V čas­ti Služ­by je v me­nu po­lož­ka Goog­le Ana­ly­tics. Zob­ra­zí for­mu­lár na za­da­nie spo­mí­na­né­ho čís­la. V na­šom prí­pa­de ide o čís­lo UA-50857389-1. To tre­ba za­dať do vstup­né­ho po­líč­ka, ozna­čiť ho ako ak­tív­ne a potvr­diť tla­čid­lom Up­ra­viť. Po­lož­ka Umies­tne­nie kó­du GA má na sta­ros­ti vkla­da­nie kó­du na strán­kach. Štan­dar­dne je vy­bra­ná pr­vá mož­nosť, kto­rá vy­tvo­rí asyn­chrón­ne spra­co­va­nie kó­du. Strán­ka sa po­tom na­čí­ta ne­zá­vis­le od spra­co­va­nia kó­du na server­och Goog­le Ana­ly­tics a nebr­zdí jej na­čí­ta­nie. Spra­co­va­nie kó­du pre­bie­ha si­mul­tán­ne a ide o naj­lep­ší spô­sob, ako si nes­po­ma­liť strán­ky. Exis­tu­je aj dru­há mož­nosť, a to vkla­da­nie kó­du na ko­niec strán­ky bez si­mul­tán­ne­ho spra­co­va­nia. V prí­pa­de, že by server­y GA od­os­la­li od­po­veď na spra­co­va­nie kó­du nes­kôr, strán­ka by vo vý­sled­ku stá­le ne­bo­la na­čí­ta­ná ce­lá.

In­Pa­ge pria­mo po­nú­ka vlas­tné šta­tis­ti­ky náv­štev­nos­ti cez rov­no­men­nú po­lož­ku. Ide o jed­no­duch­ší va­riant, kto­rý zob­ra­zu­je po­čet prís­tu­pov po­čas jed­not­li­vých dní v kon­krét­nom me­sia­ci.

ZadanieKodu.png

Pri­ra­de­nie kó­du Goog­le Ana­ly­tics na sle­do­va­nie šta­tis­tík náv­štev­nos­ti

Fo­to­ga­lé­ria

V pre­doš­lých di­eloch sme už pri­da­li ob­ráz­ky do náš­ho ob­cho­du. Za­tiaľ sme neur­čo­va­li ich za­ra­de­nie. Jed­no­du­cho iš­lo o ob­ráz­ky ne­vyh­nut­né na cha­rak­te­ri­zo­va­nie pre­dá­va­né­ho pro­duk­tu. Pri­dá­vať sa však da­jú aj vo for­me fo­to­ga­lé­rií. Mô­že­te si tak pria­mo vy­tvo­riť vlas­tné sku­pi­ny ob­ráz­kov, v na­šom prí­pa­de nap­rík­lad pev­né dis­ky, prís­lu­šen­stvo, sof­tvér atď. Strán­ka na vy­tvo­re­nie ta­kej­to fo­to­ga­lé­rie je veľ­mi po­dob­ná tej na vy­tvo­re­nie za­ra­de­nia pro­duk­tu do ob­cho­du.

Na za­čia­tok ju tre­ba ne­ja­ko po­me­no­vať. Dru­há po­lož­ka je pe­rex, te­da úvod­ný opis ku ga­lé­rii. Net­re­ba ho vy­pĺňať, no v is­tých prí­pa­doch sa mô­že ho­diť. Nap­rík­lad vte­dy, ak chce­te ga­lé­riu ob­ráz­kov ve­rej­ne pub­li­ko­vať. Dnes elek­tro­nic­ké ob­cho­dy zis­ťu­jú o zá­kaz­ní­koch ne­za­ned­ba­teľ­nou mie­rou aj to, ako sa v nich cí­tia. Rôz­ne ak­cie a pro­mo­po­nu­ky sa da­jú prip­ra­viť prá­ve for­mou ga­lé­rie. Vte­dy sa opi­sy ho­dia. Náv­štev­ník tak vie, čo fo­to­ga­lé­ria uvá­dza. Ne­raz mô­že ísť nap­rík­lad o pred­sta­ve­nie no­vi­niek v da­nej ob­las­ti pro­duk­tov, ob­ráz­ky vý­her­cov z ne­ja­kej ak­cie e-sho­pu ale­bo fo­tog­ra­fie od­ber­né­ho mies­ta, ak ne­ja­ké má­te. Poď­me te­da ďa­lej. V sek­cii Nas­ta­ve­nia sú po­lož­ky ur­če­né na jej pub­li­ko­va­nie. Aby sa zob­ra­zi­la na strán­ke, mu­sí­te ju ozna­čiť ako ak­tív­nu.

Na to slú­ži pr­vá po­lož­ka v tej­to sek­cii. Ne­me­nej dô­le­ži­tá je mož­nosť zob­ra­ziť od­kaz na ga­lé­riu v hlav­nom me­nu. Ten­to spô­sob vy­uží­va­jú tak­mer všet­ky e-sho­py. Ob­ráz­ky v ga­lé­rii sa da­jú ra­diť pod­ľa prio­ri­ty ale­bo nap­rík­lad pod­ľa náz­vu. Ideál­ne je te­da ob­ráz­ky pre­me­no­vať eš­te pred up­loa­dom a po­tom ich ra­diť pod­ľa náz­vu. Za­bez­pe­čí­te si tak chro­no­lo­gic­ké zob­ra­ze­nie ob­ráz­kov na strán­ke. Ta­kis­to mož­no vy­tvá­rať ga­lé­rie len pre vy­bra­né oso­by, nap­rík­lad par­tne­rov ob­cho­du. Sta­čí za­dať hes­lo a za­škr­tnúť po­lož­ku Po­vo­liť za­bez­pe­če­nie fo­to­ga­lé­rie.

Heslo.png

Ga­lé­ria s prís­tu­pom chrá­ne­ným cez hes­lo

Keď­že sme ob­ráz­ky pri­da­li hro­mad­ne, ne­bo­lo mož­né k nim nas­ta­viť opi­sy ani os­tat­né pa­ra­met­re. To však mô­že­me do­da­toč­ne up­ra­viť. Po prej­de­ní my­šou na ob­rá­zok sa zob­ra­zia tla­čid­lá na ďal­šie voľ­by. Kaž­dý z ob­ráz­kov mô­že mať vlast­ný opis, op­ti­ma­li­zá­ciu pre vy­hľa­dá­va­če ale­bo nap­rík­lad mož­nosť deak­ti­vo­vať ob­rá­zok zo zob­ra­ze­nia v ga­lé­rii.

Na­po­je­nie na pla­tob­né sys­té­my

V čas­ti E-Shop – Nas­ta­ve­nie úč­tu Pay­Pal si mô­že­te pre­po­jiť ob­chod s va­ším fi­rem­ným úč­tom na tej­to on-li­ne pla­tob­nej služ­be. Pot­re­bu­je­te na to me­no, hes­lo a pod­pi­so­vý kód, kto­rý náj­de­te vo svo­jom úč­te Pay­Pal. Po­zor, na ta­ké­to plat­by nes­ta­čí osob­né kon­to, kto­ré má pou­ží­va­teľ bež­ne vy­tvo­re­né na súk­rom­né pot­re­by. Po vy­pl­ne­ní tých­to úda­jov mu­sí­te eš­te pla­tob­nú sché­mu potvr­diť za­škr­tnu­tím po­líč­ka Po­vo­liť plat­by cez Pay­Pal. Rov­na­ké nas­ta­ve­nia pla­tia aj pre služ­bu Go­Pay.

Pr­vky a strán­ky

Na strán­kach sa mô­žu zob­ra­zo­vať rôz­ne pr­vky, nap­rík­lad vo for­me sa­mos­tat­ných boxov v boč­nom pa­ne­li. Nie­ke­dy je to­tiž vhod­né in­for­mo­vať náv­štev­ní­kov o ne­ja­kej ak­cii, pri­čom chce­te mať tú­to in­for­má­ciu na kaž­dej strán­ke. Vte­dy si tre­ba vy­tvo­riť no­vú a v nas­ta­ve­niach (Nas­ta­ve­nia – Pr­vky strá­nok – Vlast­ný box) ju pri­dať. Tak­to si mô­že­te vy­tvo­riť dva sa­mos­tat­né pr­vky a tre­tí sa dá pri­dať nas­po­dok strán­ky. Na strán­ke mož­no zob­ra­zo­vať na­vi­gač­nú ces­tu, kto­rá bu­de in­for­mo­vať náv­štev­ní­kov o tom, kde pres­ne sa v e-sho­pe na­chá­dza­jú. Je to vý­hod­né pri na­ras­ta­jú­com poč­te ka­te­gó­rií a naj­mä na jed­no­duch­ší pre­chod o úro­veň vy­ššie. Ta­kis­to od­po­rú­ča­me za­pnúť zob­ra­zo­va­nie vy­hľa­dá­va­cie­ho po­líč­ka. Uľah­čí­te tak prís­tup k vy­hľa­dá­va­niu pro­duk­tov. Ok­rem to­ho sa­dá me­niť aj po­ra­die pr­vkov na strán­ke. V sek­cii Roz­mies­tne­nie pr­vkov strá­nok sú všet­ky pr­vky, kto­ré sú zo­ra­de­né pod­ľa štruk­tú­ry na strán­ke, a pre­tiah­nu­tím my­šou mô­že­te me­niť ich po­ra­die.

Prvky.png

Pr­vky, pri kto­rých sa dá me­niť po­ra­die na zob­ra­zo­va­ných strán­kach

Nás­ten­ka

Hor­ná časť hlav­né­ho me­nu ob­sa­hu­je aj mož­nosť prís­tu­pu k nás­ten­ke. Ide o zob­ra­ze­nie preh­ľa­du to­ho, čo sa vo va­šom ob­cho­de de­je. Sle­do­vať mô­že­te jed­nak zme­ny v edi­to­va­ných člán­koch a rub­ri­kách, ako aj no­vé ko­men­tá­re a ob­jed­náv­ky. Pod­ľa va­rian­tu ob­cho­du má­te rôz­ne nas­ta­ve­né kvó­ty. Tie sa de­tail­nej­šie zob­ra­zu­jú v čas­ti Služ­by – Li­mi­ty a kvó­ty. Úda­je o šta­tis­ti­kách sa de­lia na rub­ri­ky, člán­ky, fo­to­ga­lé­rie, po­čet sú­bo­rov, pro­duk­tov atď. Úda­je sú per­cen­tuál­ne aj čí­sel­né. Pri za­pĺňa­ní pries­to­ru nie je prob­lém up­gra­do­vať na vy­šší ba­lík.

Zdroj: PCR 6/2014Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Fa­ce­book aj Goog­le me­nia pra­vid­lá
Nedávno som videl, ako si jeden známy nechal spraviť svoju knihu My Social Book. Tá vám z facebookového profilu „vydoluje" všetky vaše záznamy a premení ich na efektnú knihu. čítať »
 
Chrá­ni­me mo­bil­né za­ria­de­nia s An­droi­dom
Ak máte doma tablet či telefón s Androidom mali by ste ho chrániť. My vám poradíme ako to urobiť. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter