Nová éra mobilných bezkontaktných platieb

MyWallet – peňaženka NFC od Telekomu

Spus­te­nie tej­to služ­by pred­chá­dza­lo nie­koľ­ko­me­sač­né tes­to­va­nie, dnes však už fun­gu­je pl­no­hod­not­ne v ko­mer­čnej pre­vádz­ke. O čom ho­vo­rí­me? O MyWallet. Pr­vej via­cú­če­lo­vej mo­bil­nej pe­ňa­žen­ke NFC na slo­ven­skom tr­hu, kto­rá umož­ňu­je pla­tiť za to­va­ry a služ­by pros­tred­níc­tvom smar­tfó­nu.

Video:


Slo­vak Te­le­kom: Pri­ná­ša­me mo­bil­né plat­by: Bo­li sme na tla­čo­vej kon­fe­ren­cii, kde Slo­vak Te­le­kom pred­sta­vil mo­bil­né plat­by.

qr_telekom.png

Tu náj­de­te vi­zua­li­zo­va­ný ná­vod, ako pres­ne pos­tu­po­vať

MyWallet je pl­no­hod­not­ná bez­kon­tak­tná mo­bil­ná plat­ba dos­tup­ná pre zá­kaz­ní­kov Te­le­ko­mu, kto­rý ju pri­ná­ša spo­lu s fir­mou Mas­ter­Card. Ak­tuál­ne si mô­že­te pe­ňa­žen­ku v mo­bi­le do­biť po­dob­ne ako kre­dit v te­le­fó­ne. Neo­fi­ciál­ne si však trú­fa­me tvr­diť, že eš­te v tom­to ro­ku sa doč­ká­me aj pre­po­je­nia so slo­ven­ský­mi ban­ka­mi. Ak ide­te v pia­tok ve­čer von, prí­pad­ne sa chys­tá­te na drob­né ná­ku­py, už si ne­mu­sí­te brať so se­bou pe­ňa­žen­ku, sta­čí mať mo­bil s NFC. A mo­bil­ný­mi plat­ba­mi sa to iba za­čí­na.

Ako to ce­lé pre­bie­ha?

Veľ­mi jed­no­du­cho. Ak ste spl­ni­li nie­koľ­ko zá­klad­ných pod­mie­nok (pres­nej­šie 4, poz­ri vlo­že­ný člá­nok), ne­mu­sí­te ani spus­tiť ap­li­ká­ciu pri pla­te­ní. Sta­čí mať od­om­knu­tú ob­ra­zov­ku smar­tfó­nu a pri plat­be na pok­lad­ni pril­ožiť mo­bil­ný te­le­fón na pla­tob­ný ter­mi­nál. Tak­to mô­že­te zreali­zo­vať plat­bu do 20 eur. Ak pot­re­bu­je­te za­pla­tiť vy­ššiu su­mu, sta­čí za­dať v ap­li­ká­cii PIN kód. Mo­bil­ný te­le­fón sa dá pou­ží­vať ako štan­dar­dná bez­kon­tak­tná pla­tob­ná kar­ta a za­pla­tiť je­ho pril­ože­ním na bez­kon­takt­ný pla­tob­ný ter­mi­nál pod­po­ru­jú­ci tech­no­ló­giu Pay­Pass, kto­rých je na Slo­ven­sku už viac ako 20-ti­síc. Bez­kon­tak­tná plat­ba sa stá­va čo­raz čas­tej­šie bež­nou sú­čas­ťou na­šich dní. K di­gi­tál­nej for­me MyWallet Card sa vy­dá­va aj plas­to­vá kar­ta na­po­je­ná na rov­na­ký pred­pla­te­ný účet pre prí­pad plat­by na ter­mi­ná­li ale­bo vý­be­ru ho­to­vos­ti z ban­ko­ma­tu, pre­to­že bez­kon­tak­tné vý­be­ry NFC z ban­ko­ma­tov nie sú u nás eš­te reali­tou.

PeteHelexa.jpg

Pe­ter He­lexa zo Slo­vak Te­le­ko­mu vy­svet­ľu­je, čo má spo­loč­né mo­bil­ný ope­rá­tor a mo­bil­né plat­by

Chcem pla­tiť mo­bi­lom, čo na to pot­re­bu­jem?

Pre­dov­šet­kým pot­re­bu­je­te mo­bil­ný te­le­fón kom­pa­ti­bil­ný s ap­li­ká­ciou MyWallet, kto­rá je dos­tup­ná pre ope­rač­ný sys­tém An­droid v ob­cho­de Goog­le Play. Te­le­kom od­po­rú­ča kú­pu smar­tfó­nu z je­ho po­nu­ky, pre­to­že iba tak­to do­ká­že úpl­ne ga­ran­to­vať bez­prob­lé­mo­vú fun­kcio­na­li­tu ap­li­ká­cie pre rôz­no­ro­dosť fir­mvé­rov od rôz­nych do­dá­va­te­ľov. V sú­čas­nos­ti je pod­po­ro­va­ných 9 mo­de­lov (Sam­sung Ga­laxy S5 a So­ny Xpe­ria Z1 Com­pact sú ak­tua­li­zo­va­né prá­ve te­raz), pri­čom ne­chý­ba­jú ce­no­vo dos­tup­né mo­de­ly, ako aj mo­de­ly stred­nej či naj­vyš­šej ka­te­gó­rie. Ďalej pot­re­bu­je­te špe­ciál­nu kar­tu NFC SIM (kto­rá je už zá­ro­veň aj 4G SIM kar­tou), kto­rú vám ope­rá­tor bez­plat­ne vy­me­ní. To­to je je­di­ný bod, keď mu­sí­te osob­ne nav­ští­viť pre­daj­ňu ope­rá­to­ra. V blíz­kej bu­dúc­nos­ti vám tú­to SIM kar­tu už do­ne­sie ku­riér.

Ak už má­me v ru­ke kom­pa­ti­bil­ný te­le­fón s kom­pa­ti­bil­nou SIM kar­tou a nain­šta­lo­va­nou ap­li­ká­ciou MyWallet, chý­ba nám už len pos­led­né. Ob­jed­nať si vir­tuál­nu pla­tob­nú kar­tu MyWallet Card (ide o pr­vú pla­tob­nú kar­tu dos­tup­nú v pe­ňa­žen­ke MyWallet). Je to pred­pla­te­ná pla­tob­ná kar­ta od Mas­ter­Card. Za­pla­tí­te za ňu 9,95 eura, ten­to pop­la­tok vám však Te­le­kom hneď po pr­vom do­bi­tí vrá­ti a zá­ro­veň vám dá 5 eur ako bo­nus. V zria­ďo­va­com pop­lat­ku má­te kar­tu MyWallet Card na tri ro­ky, nes­kôr bu­de stáť kar­ta 1,99 eura me­sač­ne. Ak do­siah­ne­te pri do­bí­ja­ní kar­ty ob­rat 50 eur, Te­le­kom vám dá bo­nus ďal­ších 10 eur.

Platba.jpg

Tak­to pre­bie­ha plat­ba na bez­kon­tak­tnom ter­mi­ná­li, ku­po­va­li sme šál­ku ká­vy

O kar­tu MyWallet Card sta­čí po­žia­dať on-li­ne, pri­čom prib­liž­ne do sied­mich mi­nút ju uvi­dí­te ak­ti­vo­va­nú v ap­li­ká­cii MyWallet (tzv. sys­tém OTA vy­dá­va­nia ka­riet, te­da Over-The-Air, žiad­na náv­šte­va ban­ky či ope­rá­to­ra). A už sme len kú­sok od to­ho, aby sme moh­li smar­tfó­nom s NFC pla­tiť. Eš­te pot­re­bu­je­me kar­tu MyWallet Card do­biť. Ak­tuál­ne mož­no kar­tu do­bí­jať pre­vo­dom SE­PA na účet, tak­že prib­liž­ne do 2 dní má­te pe­nia­ze pri­pí­sa­né na MyWallet Card. V blíz­kej bu­dúc­nos­ti bu­de dos­tup­né do­bí­ja­nie z fak­tú­ry, kre­di­tu Easy a pred­pok­la­dá­me aj pria­me pre­po­je­nie s úč­ta­mi slo­ven­ských bánk.

mywallet xperia z1.jpg

Me­dzi pod­po­ro­va­né te­le­fó­ny za­tiaľ pa­tria mo­de­ly od So­ny a Sam­sun­gu, ich po­čet sa však bu­de roz­ši­ro­vať

Čo bu­de ďa­lej

Pre Slo­vak Te­le­kom sa to však mo­bil­ný­mi plat­ba­mi ne­kon­čí. Prá­ve nao­pak, všet­ko sa len za­čí­na. Už onedl­ho bu­de mož­né do mo­bil­nej pe­ňa­žen­ky di­gi­tál­ne uk­la­dať aj ver­nos­tné kar­ty, zľa­vo­vé ku­pó­ny či vstu­pen­ky na po­du­ja­tia. Ta­kú­to vir­tuál­nu pe­ňa­žen­ku však mô­že­te vy­uží­vať aj ako mies­to, kde si mô­že­te uk­la­dať svo­je ver­nos­tné kar­ty, elek­tri­čen­ku, iden­ti­fi­kač­né kar­ty na vstup do fir­my či by­tu ale­bo napr. ot­vo­re­nie a naš­tar­to­va­nie auto­mo­bi­lu. Ak­tuál­ne mô­že mať je­den zá­kaz­ník ak­ti­vo­va­nú jed­nu pla­tob­nú kar­tu MyWallet Card, aj to sa však čos­ko­ro zme­ní. Ako ro­dič tak bu­de­te môcť mať k jed­né­mu úč­tu vy­da­ných nie­koľ­ko ka­riet MyWallet Card, tak­že mô­že­te tak­to po­hodl­ne rie­šiť napr. vrec­ko­vé pre svo­je de­ti v elek­tro­nic­kej po­do­be. Su­per my­šlien­ka, však? Už aby to tu bo­lo!

Mo­bil­né plat­by sú iba za­čia­tok

NFC, to nie sú iba mo­bil­né plat­by a Te­le­kom to vie. Pre­to už te­raz prip­ra­vu­je bu­dú­ce vy­uži­tie bez­kon­tak­tnej auto­ri­zá­cie pros­tred­níc­tvom NFC, kto­ré bu­de mož­né vy­užiť napr. na:

  • vstup­né kar­ty
  • iden­ti­fi­kač­né kar­ty a ná­ram­ky
  • ver­nos­tné kar­ty a ku­pó­ny
  • vstu­pen­ky na po­du­ja­tia
  • tran­spor­tné kar­ty

Čo pot­re­bu­je­te, aby ste moh­li vy­uží­vať mo­bil­nú pe­ňa­žen­ku MyWallet?

  1. Mo­bil pod­po­ru­jú­ci tech­no­ló­giu NFC (zoz­nam na www.te­le­kom.sk/mywallet)
  2. SIM kar­tu s bez­peč­nos­tným pr­vkom
  3. Ak­ti­vo­va­nú ap­li­ká­ciu MyWallet
  4. Za­re­gis­tro­va­nú pla­tob­nú kar­tu od Mas­ter­Card - MyWallet Card

Zdroj: PCR 6/2014Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Fa­ce­book aj Goog­le me­nia pra­vid­lá
Nedávno som videl, ako si jeden známy nechal spraviť svoju knihu My Social Book. Tá vám z facebookového profilu „vydoluje" všetky vaše záznamy a premení ich na efektnú knihu. čítať »
 
Chrá­ni­me mo­bil­né za­ria­de­nia s An­droi­dom
Ak máte doma tablet či telefón s Androidom mali by ste ho chrániť. My vám poradíme ako to urobiť. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter