Pre súčasné aj budúce procesory

Pre súčasné aj budúce procesory

Strana 2/2

ASUS Z97A

Stred­ná trie­da do­siek ASUS sa sna­ží os­lo­viť kom­bi­ná­ciou dob­rej ce­ny a vý­ba­vy. Po­nú­ka množ­stvo pr­vkov na auto­ma­tic­ké la­de­nie vý­ko­nu ale­bo spot­re­by pod­ľa orien­tá­cie PC, kde bu­de pou­ži­tá. Nap­rík­lad už v BIOS-e náj­de­te preh­ľad­né­ho sprie­vod­cu auto­ma­tic­kým pre­tak­to­va­ním, kde za­klik­ne­te spô­sob pou­ži­tia PC, aké má­te chla­de­nie a na zá­kla­de váš­ho har­dvé­ru vám dos­ka po­núk­ne nie­koľ­ko per­cent vý­ko­nu na­vy­še, do­kon­ca aj s na­ším tes­to­va­cím Co­re i3 a oby­čaj­ný­mi pa­mä­ťa­mi.

asus1.jpg

BIOS má však me­nej efekt­ný vzhľad než kon­ku­ren­ti, niž­šie roz­lí­še­nie aj hor­šiu ov­lá­da­teľ­nosť my­šou, no stá­le je kraj­ší než väč­ši­na po­ku­sov o UEFI spred pár ro­kov. Z hľa­dis­ka zvu­ko­vej kva­li­ty nás star­ší ko­dek prek­va­pil, za dob­rým zvu­ko­vým po­da­ním sto­jí is­te kva­lit­né zo­sil­ne­nie vý­stu­pu. Zvuk je obzvlášť dob­rý hlav­ne po za­pnu­tí sof­tvé­ro­vé­ho vy­la­de­nia cez DTS UltraPC II. Pre­tak­to­va­cie fun­kcie sú bo­ha­té, naj­viac však vy­čnie­va mož­nosť ne­chať si vý­kon PC zop­ti­ma­li­zo­vať auto­ma­ti­kou.

asus2.jpg

Čip TPU sa pos­ta­rá o zvý­še­nie vý­ko­nu za vás, prí­pad­ne mu pre­pí­na­čom na dos­ke mô­že­te dať ve­dieť, ako veľ­mi to má pre­há­ňať. Je to za­ují­ma­vá lac­nej­šia al­ter­na­tí­va k UD5H, ak ne­pot­re­bu­je­te toľ­ko ko­nek­ti­vi­ty a chce­te si pre bu­dúc­nosť ne­chať slo­bo­du v di­le­me M.2/SA­TA Express.

Za­po­ži­čal: ASUS
Ce­na: 130 EUR

ASUS Maximus VII Ran­ger

A je to tu, sé­ria Re­pub­lic of Ga­mers sa ofi­ciál­ne dos­tá­va do dos­tup­nej ce­no­vej hla­di­ny. Ran­ger je no­vý rad do­siek ROG, kto­rý po­nú­ka tra­dič­ne mno­ho vý­ba­vy ROG, ale len zá­klad­né chla­de­nie, me­nej tla­či­diel aj me­nej dopl­nko­vej vý­ba­vy. Zdra­vý zá­klad tu však je, nap­rík­lad prep­ra­co­va­né audio s pod­po­rou tech­no­ló­gie So­nic Ra­dar II, kto­rá vám v hrách uka­zu­je smer, od­kiaľ za­chy­tá­va zvu­ky. 

ranger1.jpg

To­to je tak tro­chu na hra­ne pod­vá­dzania, pre­to si mož­no nas­ta­viť pre rôz­ne hry pro­fi­ly ale­bo fun­kciu za be­hu vy­pnúť klá­ve­so­vou skrat­kou. Na dos­ke je tla­čid­lo Sound Sta­ge, kto­ré by ma­lo me­niť re­ži­my her­né­ho zvu­ku, no ro­bí to len pre slú­chad­lá pri­po­je­né cez pred­ný pa­nel. Čip So­nic­Sen­se do­ká­že ur­čiť im­pe­dan­ciu slú­chadiel a adek­vát­ne nas­ta­viť zo­sil­ne­nie sig­ná­lu. So zvu­ko­vým sub­sys­té­mom sa vý­rob­ca ten­to rok nao­zaj poh­ral, ne­šet­ril na elek­tro­nic­kých kom­po­nen­toch, a tak znie veľ­mi dob­re, naj­mä ak si ho ne­chá­te sof­tvé­ro­vo vy­kryš­ta­li­zo­vať.

ranger2.jpg

Ran­ger má na her­nú dos­ku aj prek­va­pi­vo dob­rú spot­re­bu, še­tria­ca jed­not­ka EPU zjav­ne ro­bí dob­rú prá­cu. Čip Key­Bot obo­ha­tí fun­kcio­na­li­tu klá­ves­ni­ce, tak­že už pred za­ve­de­ním sys­té­mu ňou mô­že­te skrat­ka­mi vo­liť pre­tak­to­va­cí pro­fil, po­tom v sys­té­me za­se spo­je­ním s rov­no­men­ným prog­ra­mom zís­ka ľu­bo­voľ­ná klá­ves­ni­ca pro­ga­min­go­vé mož­nos­ti pris­pô­so­be­nia. Na her­né vy­uži­tie sú op­ti­ma­li­zo­va­né aj dva špe­ciál­ne por­ty USB, extra poz­lá­te­né s vy­ššou ob­no­vo­va­cou frek­ven­ciou. Dos­ky ROG sta­vi­li v bo­ji no­vých roz­hra­ní SA­TA skôr na roz­ší­re­nej­šie M.2.

Za­po­ži­čal: ASUS
Ce­na: 150 EUR

MSI Z97 Ga­ming 5

Hneď po mo­de­li Ran­ger sa po­zrie­me na dos­ku veľ­mi po­dob­nú vý­ba­vou aj za­me­ra­ním na hrá­čov, ale s vý­hod­nej­šou ce­nou. Ga­min­go­vá sé­ria od MSI pat­rí k za­kla­da­te­ľom tra­dí­cie her­ných do­siek a v tej­to ge­ne­rá­cii úto­čí na na­še pe­ňa­žen­ky vskut­ku za­ují­ma­vým ce­na­mi. Vý­ba­vou pri­tom ne­zaos­tá­va za kon­ku­ren­ciou - v po­rov­na­ní s Ran­ge­rom sa nez­dá v ni­čom slab­šia, do­kon­ca má v rám­ci zvu­ko­vé­ho rie­še­nia no­vý pr­vok so se­pa­rát­nym na­pá­ja­ním cez re­duk­ciu z na­pá­ja­nia do za­ria­de­ní SA­TA a ved­ľa zvu­ko­vé­ho či­pu náj­de­te pre­pí­nač, kto­rým si vo­lí­te me­dzi na­pá­ja­ním z dos­ky ale­bo tým­to pria­mym spô­so­bom zo zdro­ja.

msi1.jpg

Zvuk je aj na tej­to dos­ke, sa­moz­rej­me, veľ­mi dob­rý, spo­lu s Ran­ge­rom by sme ich umies­tni­li na dru­hú prieč­ku za ne­dos­tiž­nou Ga­ming G1. MSI sa v tej­to ge­ne­rá­cii ná­ram­ne po­da­ril BIOS, je prí­jem­ne ov­lá­da­teľ­ný my­šou, má full HD roz­lí­še­nie a preh­ľad­né čle­ne­nie s množ­stvom fun­kcio­na­li­ty, ok­rem iné­ho aj de­tail­ným nas­ta­ve­ním ven­ti­lá­to­rov. V ďal­ších vlas­tnos­tiach už nie je pop­re­du pred dos­kou Ran­ger, rov­na­jú sa aj v schop­nos­ti do­dať sta­bil­né 5 V na­pä­tie do USB, aj v špe­cia­li­zo­va­ných por­toch USB na her­né prís­lu­šen­stvo, kto­ré vďa­ka sil­nej­šej vrstve poz­lá­te­nia vy­dr­žia viac pri­pá­ja­ní a od­pá­ja­ní. Roz­die­ly sú nao­zaj mi­ni­mál­ne (MSI ne­má čip Key­bot), vi­di­teľ­né asi len v hor­šej spot­re­be dos­ky MSI. Vcel­ku nám Ga­ming 5 vy­chá­dza ako vý­bor­ná kú­pa.

msi2.jpg

Za­po­ži­čal: MSI
Ce­na: 135 EUR

MSI Z97I Ga­ming AC

Ma­lá ses­trič­ka pre­doš­lej dos­ky vo vy­ho­to­ve­ní ITX, tak mož­no cha­rak­te­ri­zo­vať Z97I jed­nou ve­tou. Vy­ho­to­ve­nie ITX naš­ťas­tie v tom­to prí­pa­de nez­na­me­ná nut­nosť zhá­ňať no­te­boo­ko­vé pa­mä­te SO-DI­MM, na dos­ku vý­rob­ca vpa­so­val dva kla­sic­ké slo­ty na DDR3 a je­den slot PCIE×16. Z97I má rov­na­ké zvu­ko­vé rie­še­nie ako Ga­ming 5, no z ne­dos­tat­ku pries­to­ru, sa­moz­rej­me, me­nej dob­re od­tie­ne­né od zvyš­ku dos­ky.

itx1.jpg

Na­vy­še má vo vý­ba­ve, ako už AC prív­las­tok na­po­ve­dá, kar­tu Wi-Fi kom­bi­no­va­nú s mo­du­lom Blue­tooth, kto­rá pod­po­ru­je naj­nov­ší štan­dard 802.11ac s rých­los­ťa­mi tak­mer 900 MB/s. UEFI BIOS je kó­pia z väč­šej ver­zie dos­ky, rov­na­ko aj sprie­vod­ný sof­tvér a väč­ši­na vý­ba­vy. Vzhľa­dom na pries­to­ro­vé ka­pa­ci­ty je lo­gic­ké, že sa na dos­ke ne­vys­ky­tu­je ko­nek­tor M.2, ale ča­ka­li by sme as­poň va­riant SA­TA Express. Dos­ka je ur­če­ná do ma­lič­kých skri­niek, kde by sa viac ako je­den ven­ti­lá­tor nez­mes­til, tak­že jej vie­me od­pus­tiť je­di­ný extra ko­nek­tor na chla­dič.

itx2.jpg

Vcel­ku je to­to veľ­mi za­ují­ma­vá dos­ka, až dos­tá­va­me chuť za­me­niť svo­je her­né PC za va­riant ITX, čo by ušet­ri­lo ve­ľa mies­ta a sva­lov pri pre­ná­ša­ní. Bu­de za­ují­ma­vé, ako sa Z97I po­rov­ná s no­vým rie­še­ním ITX ROG s náz­vom Im­pact, až sa nám dos­ta­ne do rúk.

Za­po­ži­čal: MSI
Ce­na: 130 EUR

AS­Rock Z97 Pro4

Dos­ka od AS­Rock je naj­viac ce­no­vo orien­to­va­ný mo­del v na­šom tes­te. Má nie­koľ­ko za­ují­ma­vých rie­še­ní, mô­že sa nap­rík­lad poch­vá­liť kon­den­zá­tor­mi s naj­dl­hšou ži­vot­nos­ťou 12 000 ho­dín. Za­ují­ma­vo má vy­rie­še­né lin­ko­va­nie zber­ni­ce PCIe, kde pri­már­ny slot na gra­fi­ku je na­pev­no pri­po­je­ný 16 lin­ka­mi PCIe Ge­n3, ved­ľaj­ší za­se vy­uží­va prí­poj­ku PCIe Gen2 cez 4 lin­ky, kto­rých po­čet eš­te mô­že kles­núť v prí­pa­de ob­sa­de­nia slo­tov PCIe×1.

asr1.jpg

Je to naj­flexibil­nej­šia dos­ka z hľa­dis­ka in­šta­lá­cie dis­kov M.2, zmes­tí­te sem aj naj­dlh­šie 10 cm mo­de­ly. Net­ra­dič­ný pr­vok je hla­vič­ka na pri­po­je­nie ko­nek­to­ra Thun­der­bolt, prek­va­pi­la nás aj prí­tom­nosť troj­pi­no­vých ko­nek­to­rov na ven­ti­lá­to­ry. Na­priek níz­kej ce­ne sa ne­mu­sí­te báť o od­ol­nosť dos­ky, má všet­ky pot­reb­né pr­vky na zvý­še­nie ži­vot­nos­ti vrá­ta­ne od­ol­nos­ti na vl­hkosť či anti­sta­tic­kej ochra­ny na kaž­dom dá­to­vom vstu­pe. BIOS dos­ky má sí­ce gra­fic­ké roz­hra­nie, ale veľ­mi ho ne­vyu­ží­va. Všet­ky zme­ny sa us­ku­toč­ňu­jú texto­vou for­mou, no nič pod­stat­né nám ne­chý­ba­lo.

asr2.jpg

Aj ov­lá­da­nie ven­ti­lá­to­rov je na­priek ta­buľ­ko­vé­mu nas­ta­ve­niu otá­čok pod­ľa tep­lo­ty po­mer­ne de­tail­né. Je­den pek­ný gra­fic­ký pr­vok sme pred­sa naš­li - Sys­tem Browser, kto­rý umož­ňu­je pre­zrieť si dos­ku v ak­tív­nej gra­fi­ke, kde sa zob­ra­zu­jú pri­po­je­né kom­po­nen­ty. Ak hľa­dá­te dos­tup­nú al­ter­na­tí­vu k her­ným dos­kám s po­dob­ný­mi fun­kcia­mi (nap­rík­lad ak­ce­le­ro­va­ná LAN), je AS­Rock za­ují­ma­vá voľ­ba, na­vy­še s ta­kou níz­kou spot­re­bou, že tak­mer vy­rov­ná­va ma­lič­ký mo­del ITX.

Za­po­ži­čal: AS­Rock
Ce­na: 100 EUR

Sof­tvé­ro­vá vý­ba­va do­siek

GI­GA­BY­TE

V tej­to ob­las­ti zvyk­li v GI­GA­BY­TE za­os­tá­vať, ne­sú­ro­dá zmes­ka prog­ra­mov pre ich dos­ky je však preč a nah­rá­dza ju veľ­mi dob­re vy­ho­to­ve­ný App Cen­ter - jed­not­né pros­tre­die, kde náj­de­te všet­ky uti­li­ty. Me­dzi ni­mi je krá­ľom Easy­Tu­ne, kde mô­že­te do­sý­ta tak­to­vať či, nao­pak, šet­riť ener­giou. Ne­chý­ba @BIOS na on-li­ne up­da­te BIOS-u, USB bloc­ker na od­sta­ve­nie kon­krét­nych por­tov USB či za­ká­za­nie pri­pá­ja­nia za­da­né­ho ty­pu za­ria­de­ní. Ga­me Con­troller vám umož­ní pou­ží­vať mak­rá na ľu­bo­voľ­nej klá­ves­ni­ci a do­ká­že aj me­niť frek­ven­ciu pollin­gu my­ši.

gigabyte-sw.png

Kla­si­kou je ON OFF Char­ge na na­bí­ja­nie vy­šším prú­dom, po­koj­ne aj s vy­pnu­tým PC. Fast UEFI boot je za­se uti­li­ta, kto­rou mô­že­te za­pnúť rých­ly boot ale­bo vy­žia­dať vstup do BIOS-u po reš­tar­te. V App Cen­tre sa ukot­via aj prog­ra­my s opis­ný­mi náz­va­mi, ako Smart Bac­kup či Sys­tem In­fo Viewer, aj už v mi­nu­los­ti chvá­le­ný EZ Se­tup, kto­rý vám uľah­čí niek­to­ré sys­té­mo­vé zme­ny, nap­rík­lad pre­chod z AH­CI na RAID či za­pnu­tie fun­kcie Smart Res­pon­se. Cloud­Sta­tion nas­le­du­je trend, aby kaž­dý po­čí­tač bol ov­lá­da­teľ­ný z di­aľ­ky a zdie­ľal ob­sah s iný­mi za­ria­de­nia­mi, Smart Ti­me Lock uľah­čí za­ká­za­nie prís­tu­pu k PC vy­bra­ným kon­tám vo vy­bra­nom ča­se, Smart Switch za­se pri­dá do Win­dows 8 „fa­loš­né" Start Me­nu. Vy­da­re­ný je aj sof­tvér Re­co­n3­Di od Crea­ti­ve ku zvu­kov­ke. Zďa­le­ka naj­viac nás po­te­ši­la mož­nosť od­in­šta­lo­va­ním App Cen­tra môcť na­raz vy­ma­zať aj všet­ky os­tat­né uti­li­ty.

ASUS

Fun­kcia ši­kov­nej in­šta­lá­cie sa uk­rý­va pod tla­čid­lom ASUS In­stALL, kde si mô­že­te na­vo­liť in­šta­lá­ciu len sku­toč­ne chý­ba­jú­cich ov­lá­da­čov. Vý­ho­dou rie­še­ní ASUS je už dlh­šie fakt, že sko­ro vše­tok sprie­vod­ný sof­tvér pat­rí pod jed­not­nú hla­vič­ku Ai Sui­te, ten­to­raz ver­zie 3. V hlav­nom ok­ne mô­že­te me­niť vý­ko­no­vé a spot­reb­né cha­rak­te­ris­ti­ky svoj­ho sys­té­mu, veľ­mi de­tail­ne pris­pô­so­biť sprá­va­nie chla­di­čov, sle­do­vať si šta­tis­ti­ku ušet­re­nej ener­gie, ale­bo nao­pak, nas­ta­viť, po spus­te­ní kto­rej ap­li­ká­cie sa má akým spô­so­bom pre­tak­to­vať pro­ce­sor.

asus-sw.png

Náj­de­te tu ob­do­bu k dr­vi­vej väč­ši­ne prog­ra­mov spo­mí­na­ných pri spo­loč­nos­ti GI­GA­BY­TE, chý­ba len fun­kcio­na­li­ta Smart Ti­me Lock/Smart Switch, na­vy­še však dos­ta­ne­te mož­nosť za­pnúť si fun­kciu Tur­bo na zrý­chle­nie pre­no­sov po USB, vo Win­dows 8 do­kon­ca po­mo­cou pro­to­ko­lu UASP (= SCSI po USB). Inak je po­nu­ka sko­ro rov­na­ká, sta­čí mies­to Fast Boot hľa­dať prog­ram Boot Set­ting, mies­to Ga­me Con­troller hľa­daj­te Key­Bot (ten však má bo­hat­šiu fun­kcio­na­li­tu, no pot­re­bu­je eš­te vy­la­diť sta­bi­li­tu), mies­to ak­ce­le­rač­nej ap­li­ká­cie pre sie­ťov­ku Killer tu náj­de­te Ga­me­First III (ver­zia ROG), res­pek­tí­ve Tur­bo­LAN po­nú­ka­jú­ci po­dob­né pre­fe­ren­čné nas­ta­ve­nia na ra­di­či In­tel. Ty­pic­ký bo­nus ASU­Su je uti­li­ta na vý­ro­bu úlo­žis­ka ty­pu RAM­Disk a prog­ram MemTweakIt na de­tail­né nas­ta­vo­va­nie sprá­va­nia pa­mä­tí pria­mo z Win­dows. Po­zor na od­in­šta­lá­ciu Ai Sui­te, tre­ba ju uro­biť pred vý­me­nou dos­ky, inak sa vám prud­ko skom­pli­ku­je. A na­ko­niec špe­ciál­nu zvu­ko­vú vý­ba­vu do­siek ROG spo­mí­na­me pri dos­ke Ran­ger.

MSI

V MSI si nao­zaj da­li zá­le­žať na pros­tre­dí in­šta­lač­né­ho DVD, tak­že zis­tiť, čo je ne­vyh­nut­né in­šta­lo­vať, a nak­li­kať to na jed­nu auto­ma­ti­zo­va­nú a po­riad­ne dl­hú in­šta­lá­ciu je hrač­ka, sta­čí prísť po dl­hšom ča­se k PC a všet­ko je ho­to­vé aj s pot­reb­ný­mi reš­tar­tmi. MSI vám na­servír­uj­e o nie­čo me­nej prog­ra­mov, kto­ré ne­ma­jú jed­not­né pros­tre­die, no hlav­ný Com­mand Cen­ter je po­mer­ne bo­ha­tý na fun­kcio­na­li­tu, in­de roz­de­le­nú do viac uti­lít.

msi-sw.png

Mô­že­te z ne­ho veľ­mi de­tail­ne tak­to­vať, nas­ta­vo­vať šet­re­nie, me­niť sprá­va­ne chla­di­čov, vy­rá­bať RAM­Disk ale­bo jed­ným tla­čid­lom OC Ge­nie zvy­šo­vať vý­kon sys­té­mu (sa­moz­rej­me, len ak má­te kom­pa­ti­bil­né od­om­knu­té CPU). Od­tiaľ­to sa vie­te dos­tať na ob­ra­zov­ku Eco Cen­ter, kde mô­že­te vy­pnúť niek­to­ré kom­po­nen­ty, nap­rík­lad por­ty USB či SSD a šet­riť tým spot­re­bu PC. MSI Smart Uti­li­ties umož­nia zjed­no­du­še­né ov­lá­da­nie in­te­lov­ských fun­kcií Ra­pid Start, Smart Res­pon­se a Smart Con­nect, MSI Fast Boot vás ne­chá na­vo­liť rých­ly štart ale­bo po­žia­dav­ku na vstup do BIOS-u. Su­per Char­ger vás už asi nep­rek­va­pu­je ov­lá­da­ním na­bí­ja­nia z USB, Ga­ming App je zná­ma z gra­fic­kých ka­riet, zob­ra­zu­je len tri tla­čid­lá na rých­lu voľ­bu vý­ko­no­vé­ho pro­fi­lu - od šetr­né­ho po zvý­še­ný her­ný. SoundBlas­ter Ci­ne­ma 2 je sprie­vod­ný prog­ram zvu­kov­ky s oča­ká­va­ný­mi fun­kcia­mi sof­tvé­ro­vé­ho čis­te­nia zvu­ku a vir­tuál­ne­ho pries­to­ro­vé­ho roz­ší­re­nia, kto­ré fun­gu­je hlav­ne na slú­chad­lách.

AS­Rock

Prog­ra­mo­vé vy­ba­ve­nie tes­to­va­nej dos­ky AS­Rock bo­lo chu­dob­nej­šie, čo sa tý­ka poč­tu, no o to za­ují­ma­vej­šie. Ško­da len, že na DVD s ov­lá­dač­mi nie je prí­tom­ný in­te­li­gent­ný in­šta­lá­tor, tak­že všet­ko tre­ba ro­biť ruč­ne ale­bo ma­so­vo auto­ma­tic­kou in­šta­lá­ciou prein­šta­lo­vať všet­ko. Hlav­ný prog­ram A-Tu­ning mu­sí­me poch­vá­liť za prí­jem­ný preh­ľad­ný di­zajn, kde náj­de­te tak­mer rov­na­ké mož­nos­ti tak­to­va­nia a sle­do­va­nia tep­lôt ako v BIOS-e, no ok­rem to­ho aj časť uži­toč­nú Disk Health Re­port in­for­mu­jú­cu o zdra­ví dis­kov, ďa­lej časť USB Key, kde mô­že­te vy­ro­biť kľú­čik USB na lo­go­va­nie do sys­té­mu.

asrock-sw.png

Ne­chý­ba ani ak­ce­le­rá­tor sie­te LAN, po­dob­ne ako pri os­tat­ných rie­še­niach s ra­di­čom In­tel aj tu za­lo­že­ný na sys­té­me cFos, bran­do­va­né ako XFast LAN. Prek­va­pi­la nás fun­kcia Good Night LED, kde mô­žu ma­ji­te­lia ot­vo­re­ných skri­niek nas­ta­viť noč­ný re­žim, aby všet­ky LED na dos­ke zhas­li. Mies­tna ver­zia clou­do­vé­ho úlo­žis­ka, res­pek­tí­ve sys­té­mu na zdie­ľa­nie mé­dií sa vo­lá OrbWeb ME a rov­na­ko ako os­tat­né vy­ža­du­je vy­tvo­riť účet a na jed­not­li­vých za­ria­de­niach sa doň prih­lá­siť. AS­Rock po­nú­ka aj svoj vlast­ný ap­li­kač­ný ob­chod s náz­vom App Shop, ten je však pod­ľa ob­sa­hu ur­če­ný skôr ázij­ským pou­ží­va­te­ľom.

Zdroj: PCR 6/2014


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Fa­ce­book aj Goog­le me­nia pra­vid­lá
Nedávno som videl, ako si jeden známy nechal spraviť svoju knihu My Social Book. Tá vám z facebookového profilu „vydoluje" všetky vaše záznamy a premení ich na efektnú knihu. čítať »
 
Chrá­ni­me mo­bil­né za­ria­de­nia s An­droi­dom
Ak máte doma tablet či telefón s Androidom mali by ste ho chrániť. My vám poradíme ako to urobiť. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter