Pre súčasné aj budúce procesory

Pre súčasné aj budúce procesory

Strana 1/2

No­vá ge­ne­rá­cia či­po­vých súp­rav je tu a my ju ako vždy spre­vá­dza­me tes­tom za­ují­ma­vých mo­de­lov spo­me­dzi čer­stvo vy­da­ných do­siek. Naj­nov­šie či­po­vé súp­ra­vy po­ne­sú ozna­če­nie In­tel Z97 a H97, pri­čom pr­vá me­no­va­ná sa ocit­ne v po­čí­ta­čoch za­me­ra­ných na hrá­čov, nad­šen­cov pre­tak­to­va­nia ale­bo všeo­bec­ne nad­šen­cov skve­le vy­ba­ve­né­ho har­dvé­ru.

H97 je cie­le­ná skôr na ce­no­vo orien­to­va­né zos­ta­vy a pra­cov­né po­čí­ta­če. Naj­väč­šou mo­ti­vá­ciou na kú­pu no­vej ge­ne­rá­cie do­siek by ma­la byť pod­po­ra bu­dú­cich pro­ce­so­rov Broadwell, nás­tup­cu ar­chi­tek­tú­ry Haswell. To­to vlas­tne nie je prek­va­pi­vá in­for­má­cia, le­bo Broadwell má byť veľ­mi blíz­ky prí­buz­ný Haswel­lu, pôj­de pre­dov­šet­kým o je­ho zmen­še­nie pre­cho­dom z 22 nm vý­ro­by na 14 nm.

In­tel ta­kis­to vy­me­dzil, že prá­ve uve­de­né pro­ce­so­ry De­vil's Ca­nyon, ur­če­né fa­nú­ši­kom pre­tak­to­va­nia a pa­tria­ce rám­co­vo do os­vie­že­nia po­nu­ky Haswell, po­be­žia je­di­ne na súp­ra­vách Z97 a H97. Lo­gic­kej­ší par­tner z tej­to dvo­ji­ce je či­po­vá súp­ra­va Z97, za­me­ra­ná prá­ve na pre­tak­to­va­cie pou­ži­tie a je aj pred­me­tom skú­ma­nia v na­šom pr­vom tes­te do­siek naj­nov­šej ge­ne­rá­cie. Či­ta­te­lia, kto­rí si sa­mi skla­da­jú PC, pred­sa len čas­tej­šie siah­nu po Z97 a my im po­mô­že­me vy­brať naj­vhod­nej­ší mo­del. Ne­za­bud­ni­te, v sú­čas­nos­ti, keď je trh do­siek za­pla­ve­ný kva­li­tou, vý­ber no­vej dos­ky už nez­na­me­ná hľa­da­nie bez­chyb­né­ho mo­de­lu, ale voľ­bu dos­ky s naj­lep­ším po­me­rom vý­ba­vy a ce­ny.

PCI-Express-SSD-03-0.jpg

Naj­rý­chlej­šie SSD už bu­dú vy­uží­vať zber­ni­cu PCI Express - cez M.2 (na ob­ráz­ku) ale­bo SA­TA Express

In­tel Z97

Pod­ľa zná­mych pa­ra­met­rov to vy­ze­rá v prí­pa­de či­pu len na veľ­mi ma­lý evo­luč­ný krô­čik op­ro­ti Z87. TDP os­tá­va ne­men­né na hod­no­te 4,1 W, tak­že sa zrej­me nez­me­nil ani vý­rob­ný pro­ces 32 nm. Opäť pla­tí, že PCH má k dis­po­zí­cii 18 li­niek PCIe, či­že umož­ňu­je vý­rob­com do­siek pri­po­jiť 6 × port USB 3.0, 6 × port SA­TA 6 Gb/s a k to­mu pos­ky­tu­je 6 li­niek PCI Express dru­hej ge­ne­rá­cie pre pot­re­by slo­tov PCIe na dos­ke (ne­za­bú­daj­te, že hlav­né gra­fic­ké slo­ty sú pri­po­je­né cez lin­ky PCIe tre­tej ge­ne­rá­cie pria­mo do CPU). Vďa­ka sys­té­mu Flex IO tu však exis­tu­je is­tá flexibi­li­ta, vďa­ka kto­rej jed­na dvo­ji­ca li­niek PCIe od USB a jed­na dvo­ji­ca od SA­TA mô­žu byť vy­uži­té inak, naj­čas­tej­šie pre pot­re­by no­vých úlo­žis­ko­vých roz­hra­ní.

Bu­dúc­nosť SA­TA

Úlo­žis­ko­vé no­vin­ky sa tý­ka­jú pod­po­ry roz­hra­nia SA­TA Express, kto­ré, ako aj ná­zov na­po­ve­dá, vy­uží­va vo veľ­kej mie­re tech­no­ló­gie PCI Express. Zjed­no­du­še­ne by sa da­lo po­ve­dať, že ide o pri­pá­ja­nie dis­kov do zber­ni­ce PCI Express po­mo­cou ko­nek­to­rov SA­TA a káb­lov. Fy­zic­ky mô­že byť pri­po­je­nie rie­še­né dvo­ma spô­sob­mi: buď cez štan­dard M.2, ale­bo cez ko­nek­to­ry SA­TA Express. Dru­há mož­nosť vy­uží­va na pri­po­je­nie dva ved­ľa se­ba le­žia­ce ko­nek­to­ry SA­TA a je­den po­dob­ný, ale men­ší ko­nek­tor. Dis­ky na pri­po­je­nie tým­to spô­so­bom sa za­tiaľ na tr­hu ne­vys­ky­tu­jú, ale už sa nie­čo po­šuš­ká­va o pr­vých vý­rob­coch, kto­rí by tú­to di­eru ra­di za­pl­ni­li. Nao­pak, dis­kov M.2 už sa nie­koľ­ko vy­skyt­lo a vcel­ku lo­gic­ky je to­to rie­še­nie prí­tom­né na dos­kách čas­tej­šie. Spoz­ná­te ich (a rov­na­ko aj ko­nek­tor M.2 na dos­ke) pod­ľa po­dob­nos­ti s rie­še­ním mSA­TA, iba­že s už­ším ko­nek­to­rom.

SATAe.jpg

Troj­je­di­ný ko­nek­tor na pri­po­je­nie SA­TA Express. Do pou­ži­tých dvoch kla­sic­kých SA­TA mô­že­te za­po­jiť aj bež­né dis­ky.

Vý­rob­co­via do­siek, ak chcú na­po­jiť M.2 ale­bo SA­TA Express na PCH (čip southbrid­ge, te­da na súp­ra­vu In­tel), ma­jú na pou­ži­tie tých­to roz­hra­ní vy­me­dze­né len PCIe dru­hej ge­ne­rá­cie a väč­ši­na im­ple­men­tá­cií po­čí­ta len s jed­nou dvo­ji­tou lin­kou do pre­pí­na­ča, na kto­rý sú pri­po­je­né obe rie­še­nia M.2 aj SA­TA Express, tak­že ne­mô­že­te pou­žiť obe zá­ro­veň. Dvoj­lin­ka PCIe dru­hej ge­ne­rá­cie zna­me­ná prie­pus­tnosť 1 GB/s, čo zďa­le­ka nespĺňa maximál­ny po­ten­ciál M.2, res­pek­tí­ve SA­TA Express. Ich špe­ci­fi­ká­cie ho­vo­ria o maximál­nej šír­ke pri­po­je­nia cez 4 lin­ky PCIe Ge­n3, te­da s prie­pus­tnos­ťou až 4 GB/s, čo je vďa­ka kó­do­va­niu 128b/130b veľ­mi blíz­ko k reál­nej rých­los­ti. Na po­rov­na­nie, SA­TA 6 Gb/s má pre kó­do­va­nie 8b/10b reál­nu rých­losť ob­me­dze­nú na 600 MB/s. Tak­že aj keď mo­men­tál­ne im­ple­men­tá­cie M.2 a SA­TA Express nie sú ta­ké rých­le, aké by teo­re­tic­ky moh­li byť, roz­hod­ne po­nú­ka­jú efek­tné roz­ší­re­nie dá­to­vej prie­pus­tnos­ti o 67 %.

Na tr­hu sú však SSD, kto­ré do­ká­žu vy­užiť aj pod­stat­ne väč­šiu prie­pus­tnosť, ak ich pri­po­jí­te cez pl­no­hod­not­ný slot PCIe ob­hos­po­da­ro­va­ný pria­mo pro­ce­so­rom. Je­di­ne spo­loč­nosť AS­Rock má za­tiaľ v po­nu­ke dos­ku (Z97 Extre­me6), kto­rá vám to­to do­vo­lí cez ko­nek­tor M.2 s maximál­nou špe­ci­fi­ká­ciou, te­da s pri­po­je­ním PCIe ×4 Ge­n3, sa­moz­rej­me, ve­de­ným pria­mo cez pro­ce­sor. Rých­los­tná vý­ho­da SSD pri­po­je­ných cez PCIe Ge­n3 je zrej­má, no na dru­hej stra­ne SSD po­tom nie sú pri­po­je­né cez súp­ra­vu In­tel, a te­da sa mu­sia spo­ľah­núť na in­šta­lá­ciu ov­lá­da­čov ale­bo roz­ras­ta­jú­cu sa pria­mu pod­po­ru vo Win­dows 8.1. Sa­moz­rej­me, pri­chá­dza­jú aj o mož­nosť vy­uži­tia dis­ku ako pa­mäť ca­che v sys­té­me In­tel Ra­pid Sto­ra­ge Tech­no­lo­gy.

M7R_M.2.jpg

Port M.2 na dos­ke pri­po­mí­na mSA­TA

Os­tat­ných no­vi­niek je po­me­nej

No­vé fun­kcie pos­kyt­ne sof­tvé­ro­vý ba­lík Ra­pid Sto­ra­ge Tech­no­lo­gy 13, kto­rý pri­ne­sie ok­rem ze­fek­tív­ne­nia pa­mä­te ca­che v hyb­rid­ných dis­koch aj prep­ra­co­va­nú fun­kciu Ra­pid Start, kto­rá už od veľ­kos­ti SSD 16 GB umož­ní vy­užiť ho ako úlo­žis­ko dát z RAM pre pot­re­by hl­bo­ké­ho spán­ku a rých­le­ho ob­no­ve­nia sta­vu sys­té­mu pri zo­bú­dza­ní. RST 13, sa­moz­rej­me, ča­som vy­jde aj pre star­šie či­po­vé súp­ra­vy, kto­ré zís­ka­jú as­poň fun­kciu zlep­še­nej ca­che. Nes­mie­me za­bud­núť ani na no­vú ochran­nú tech­no­ló­giu Boot Guard, kto­rá by ma­la po­čí­tač ochrá­niť od ví­ru­sov a mal­vé­ru, na­pá­da­jú­cich ho po­čas boo­to­va­nia. Za­ují­ma­vé je, že In­tel nep­rip­ra­vu­je nás­tup­cov svo­jich naj­dos­tup­nej­ších súp­rav, ako sú H81 či B85, de­väť­de­siat­ko­vá ge­ne­rá­cia tak bu­de na­te­raz ob­me­dze­ná len na dva mo­de­ly.

Pok­rok ne­ro­bí len In­tel

Mno­ho ino­vá­cií na zá­klad­ných dos­kách ma­jú na trič­ku sa­mi ich vý­rob­co­via. V pos­led­ných ro­koch pla­tí, že kaž­dá ori­gi­nál­na my­šlien­ka niek­to­ré­ho z nich sa do jed­nej ge­ne­rá­cie ob­ja­ví aj na pro­duk­toch os­tat­ných vý­rob­cov. Nik­to nech­ce os­tať po­za­du a v ak­tuál­nej ge­ne­rá­cii je kva­li­ta do­siek a ich vý­ba­va nao­zaj veľ­mi vy­rov­na­ná, a to na vy­so­kej úrov­ni. Poď­me sa po­zrieť na ak­tuál­nu si­tuáciu v jed­not­li­vých ob­las­tiach.

Stá­le lep­šie audio

Asi naj­rý­chlej­šie ras­tie kva­li­ta v ob­las­ti in­teg­ro­va­ných zvu­ko­viek. Preč sú ča­sy, keď ste ma­li na vý­ber me­dzi zlým a hor­ším ko­de­kom, dnes má sko­ro kaž­dá dos­ka so Z97 as­poň vy­so­kok­va­lit­ný ko­dek, dob­ré pa­ra­met­re od­stu­pu sig­ná­lu od šu­mu (tým mys­lí­me na vý­stu­pe, vstu­py už ne­bý­va­jú tak kva­lit­ne od­šu­me­né, za kva­lit­né nah­rá­va­nie zvu­ku si eš­te stá­le mu­sí­me prip­la­tiť). Slo­víč­ko ko­dek však stá­le zna­me­ná, že zvuk je rie­še­ný sof­tvé­ro­vo po­mo­cou ov­lá­da­čov súp­ra­vy In­tel, čo za­ťa­žu­je pro­ce­sor. Lep­šie ga­min­go­vé mo­de­ly však už v niek­to­rých prí­pa­doch ma­jú sa­mos­tat­ný zvu­ko­vý pro­ce­sor. Ok­rem od­bre­me­ne­nia pro­ce­so­ra to zna­me­ná aj lep­ší zvuk či pod­po­ru kva­lit­nej­ších pries­to­ro­vých štan­dar­dov.

M7R_SupremeFX.jpg

Spod­ná časť dos­ky ob­sa­hu­je audio­kom­po­nen­ty, čer­ve­ný pás je od­de­ľo­vač, kto­rý má za­me­dziť pre­nos elek­tro­mag­ne­tic­kých inter­fe­ren­cií; väč­ši­nou bý­va efek­tne pod­svie­te­ný

Veľ­mi po­zi­tív­ny trend je ta­kis­to sna­ha zlep­šiť elek­tro­ni­ku oko­lo zvu­ko­viek. Vý­rob­co­via osa­dzu­jú do zvu­ko­vých ob­vo­dov kva­lit­né kon­den­zá­to­ry, kto­ré by ste inak naš­li v za­ria­de­niach audio­fi­lov. Čo­raz čas­tej­šie ví­dať pou­ži­tie kva­lit­ných zo­sil­ňo­va­čov, na dos­kách Gi­ga­by­te si ich do­kon­ca mô­že­te po­ľah­ky vy­me­niť za mo­del s va­ším pre­fe­ro­va­ným po­da­ním zvu­ku. Mno­hé dos­ky už do­kon­ca ma­jú špe­ciál­ny zo­sil­ňo­vač pre slú­chad­lá s vy­so­kou im­pe­dan­ciou až 600 oh­mov. Troš­ku kon­tro­ver­zná té­ma pre elek­tro­tech­ni­kov je izo­lá­cia ploš­né­ho spo­ja - vý­rob­co­via tvr­dia, že na ich dos­kách sú čas­ti so zvu­ko­vý­mi ob­vod­mi od­tie­ne­né pro­ti elek­tro­mag­ne­tic­kým inter­fe­ren­ciám vďa­ka pre­de­lu v niek­to­rých mies­tach ploš­né­ho spo­ja. Len­že prav­da je ta­ká, že ove­ľa väč­ší vplyv na ru­še­nie má kva­li­ta na­pá­ja­nia zvu­ko­vých ob­vo­dov, na čo si vý­rob­co­via naš­ťas­tie tiež za­čí­na­jú dá­vať po­zor. Zá­ve­reč­ný su­már: prud­ký kon­ku­renč­ný boj do­tia­hol zvuk in­teg­ro­va­ný na dos­kách veľ­mi tes­ne ku kva­li­te sa­mos­tat­ných zvu­ko­vých ka­riet. Nek­va­lit­ný zdroj či hor­šia im­ple­men­tá­cia ob­vo­dov ale­bo na­pá­ja­nia na dos­ke však stá­le do­ká­že po­ka­ziť kva­li­tu zvu­ku zvý­še­ním šu­mu.

Ra­di by sme pre vás otes­to­va­li zvu­ko­vú kva­li­tu pres­ne v čís­lach, len­že naj­pou­ží­va­nej­šie nás­tro­je, ako nap­rík­lad Rig­htMark Audio Ana­ly­zer, sa spo­lie­ha­jú na preh­rá­va­nie v sluč­ke z vý­stu­pu do vstu­pu. Ten­to druh me­ra­nia, žiaľ, ne­rep­re­zen­tu­je kva­li­tu vý­stu­pu, pre­to­že úz­kym hrdlom bý­va kva­li­ta vstup­né­ho pre­vod­ní­ka. Na ozaj­stné tes­ty by sme pot­re­bo­va­li dra­hé pro­fe­sio­nál­ne vy­ba­ve­nie a, úp­rim­ne po­ve­da­né, špe­cia­lis­tov, kto­rých by tie­to vý­sled­ky za­uja­li, zrej­me in­teg­ro­va­né zvu­ko­vé rie­še­nia neos­lo­via. Tí ur­či­te siah­nu po ove­re­ných pro­fe­sio­nál­nych audio­za­ria­de­niach. Kva­li­ta zvu­ko­vej im­ple­men­tá­cie na dos­ke sa naš­ťas­tie dá veľ­mi dob­re od­had­núť z kva­li­ty pou­ži­tých kom­po­nen­tov a snáh o tie­ne­nie či sta­bi­li­tu na­pá­ja­nia.

Sie­ťar­ská di­le­ma

Na dos­kách dnes naj­čas­tej­šie náj­de­te sie­ťo­vé ra­di­če od spo­loč­nos­tí Real­tek, In­tel a Qual­comm (mo­de­ly At­he­ros ale­bo Killer E2200), lep­šie mo­de­ly má­va­jú dva ra­di­če aj por­ty, čas­to rôz­nych zna­čiek. Rie­še­nia Real­tek a At­he­ros sa vy­sky­tu­jú na ce­no­vo orien­to­va­ných dos­kách, za­tiaľ čo In­tel bý­va na drah­ších mo­de­loch a Killer E2200 na špe­ciál­nych dos­kách ur­če­ných hrá­čom. V pos­led­nom ča­se sa však strh­la de­ba­ta, kto­rý z dvo­ji­ce naj­rý­chlej­ších či­pov je naj­lep­šie rie­še­nie. Je to ak­tuál­ny In­tel Clar­ksvil­le (WG-I218V) ale­bo rie­še­nia Killer? Za­ují­ma­vé ar­gu­men­ty ma­jú obe stra­ny. ASUS nap­rík­lad tvr­dí, že rie­še­nie In­te­lu je pod­ľa ich inter­ných me­ra­ní lep­šie, za­tiaľ čo MSI sta­vi­lo na sie­ťov­ky Killer, le­bo tie op­ti­ma­li­zu­jú sie­ťo­vú ko­mu­ni­ká­ciu čas­tej­ším za­sie­la­ním ma­lých her­ných pa­ke­tov, prí­pad­ne efek­tív­nej­ším po­sie­la­ním veľ­kých pa­ke­tov pri strea­mo­va­ní vi­dea. Killer však ob­čas vy­ka­zu­je nes­ta­bil­né ov­lá­da­če, hlav­ne vo Win­dows 8.1, plus za­me­ra­ním na čas­tej­šie po­sie­la­nie men­ších pa­ke­tov zvy­šu­je zá­ťaž pro­ce­so­ra. Prav­da je, že obe rie­še­nia ma­jú sil­né a sla­bé strán­ky a ve­ľa zá­vi­sí od kva­li­ty ov­lá­da­ča. Naj­lep­šie her­né dos­ky dnes jed­no­du­cho ma­jú vo vý­ba­ve oba ra­di­če a hráč sa mô­že roz­hod­núť, kto­rej tech­no­ló­gii dá pred­nosť.

Na­pá­ja­nie, chla­de­nie a pre­tak­to­va­nie

Ak­tuál­ne dos­ky, a pla­tí to nie­len v prí­pa­de vy­ššej, ale už od niž­šej stred­nej trie­dy, ma­jú vy­ni­ka­jú­co rie­še­né na­pá­ja­nie. Už sa sko­ro ne­mož­no stret­núť s pod­di­men­zo­va­ný­mi dos­ka­mi - viac­fá­zo­vé rie­še­nia, kva­lit­né re­gu­lá­to­ry na­pä­tia a pou­ži­tie od­ol­ných pev­ných sú­čias­tok za­ru­ču­jú, že dos­ky ma­jú reál­nu ži­vot­nosť ove­ľa vy­ššiu, než je tá mo­rál­na. A to­to pla­tí, aj keď ne­chá­te svoj pro­ce­sor pra­co­vať v pre­tak­to­va­nom sta­ve, po­koj­ne aj nie­koľ­ko ro­kov. Zlep­šu­je sa aj na­pá­ja­nie ko­nek­to­rov USB, kto­ré v lep­ších ma­jú vy­ššie prú­do­vé špe­ci­fi­ká­cie, aby zvlá­da­li lep­šie nakŕmiť ener­giou ná­roč­nej­šie za­ria­de­nia (poz­ná­te to aj pod­ľa rých­lej­šie­ho na­bí­ja­nia mo­bi­lu cez USB). Niek­to­ré mo­de­ly do­ká­žu tak­to na­bí­jať aj pri vy­pnu­tom PC, poz­ri nap­rík­lad tech­no­ló­giu ON/OFF Char­ge. Uži­toč­ná vlas­tnosť do­siek pre kaž­dé­ho, kto chce pou­ží­vať exter­nú zvu­kov­ku USB, je mať vo vý­ba­ve je­den ale­bo viac ko­nek­to­rov USB, kto­rých na­pá­ja­nie je špe­ciál­ne vy­čis­te­né tak, aby čo naj­me­nej os­ci­lo­va­lo, čím sa ka­zí kva­li­ta zvu­ku. Naj­lep­šie dos­ky má­va­jú do­kon­ca za kaž­dým ko­nek­to­rom USB sa­mos­tat­nú anti­sta­tic­kú ochra­nu.

Ten­to­raz v tes­te ne­má­me žiad­ne dos­ky vy­lo­že­ne pre pre­tak­to­vá­va­čov s te­ku­tým du­sí­kom a extrém­ny­mi na­pä­tia­mi. Pri vlas­tnos­tiach dneš­ných pro­ce­so­rov, pri kva­li­te BIOS-ov a na­pá­ja­nia vlas­tne nie je na žiad­nej dos­ke prob­lém do­siah­nuť, aby od­om­knu­té pro­ce­so­ry Haswell pra­co­va­li na maxime svo­jich schop­nos­tí. Inak po­ve­da­né, v sú­čas­nej ge­ne­rá­cii CPU je ob­me­dze­ním tak­mer vždy pro­ce­sor, nie dos­ka (ak má­te Z-ko­vú súp­ra­vu). Pri hráč­skych dos­kách je pek­né, ak exis­tu­je mož­nosť ne­chať si otáč­ky chla­di­čov v sys­té­me ria­diť sa­mos­tat­ným či­pom, aby sa od pre­ru­še­ní IRQ od­bre­me­nil pro­ce­sor. Je už sko­ro štan­dar­dom, že v rám­ci UEFI (alias gra­fic­ké­ho BIOS-u) dos­ky si mô­že­te sprá­va­nie ven­ti­lá­to­rov nas­ta­viť veľ­mi pod­rob­ne, mno­hé dos­ky to umož­nia do­kon­ca pria­mo z Win­dows. Niek­to­ré mo­de­ly do­siek ma­jú du­té roz­pty­ľo­va­če tep­la, kto­ré mô­že­te cez prip­ra­ve­né vý­stu­py pri­po­jiť ha­dič­ka­mi na svoj ok­ruh vod­né­ho chla­de­nia a vý­raz­ne tak zní­žiť tep­lo­tu kom­po­nen­tov na dos­ke. Pri­po­mí­na­me, že aj pri ta­kom­to rie­še­ní stá­le od­po­rú­ča­me skrin­ku pre­fu­ko­vať as­poň jed­ným ven­ti­lá­to­rom, nie všet­ky ho­rú­ce čas­ti dos­ky bý­va­jú kry­té chla­di­čom.

Tes­to­va­né dos­ky

Pred­sta­ví­me vá­mi jed­not­li­vé tes­to­va­né mo­de­ly v chro­no­lo­gic­kom po­ra­dí, ako nám do­ra­zi­li na tes­ty. Ta­buľ­ku s pod­rob­ný­mi pa­ra­met­ra­mi do­siek náj­de­te na na­šom jú­no­vom DVD v sek­cii príl­oh k ča­so­pi­su.

GI­GA­BY­TE Z97X-UD5H

Hes­lom UD5H je dať nám na vý­ber: chce­me rad­šej pou­ží­vať M.2 ale­bo SA­TA Express? Ne­vie­te sa roz­hod­núť me­dzi sie­ťov­ka­mi In­tel a Killer? Na tej­to dos­ke sa mô­že­me roz­ho­do­vať eš­te dl­ho po jej kú­pe. Svo­jou kom­bi­ná­ciou vý­ba­vy cie­li na hrá­čov aj pra­can­tov zá­ro­veň, po­nú­ka to­tiž vý­bor­nú ko­nek­ti­vi­tu, nap­rík­lad až 8 por­tov SA­TA (do­da­toč­né dva cez po­mal­ší ra­dič Mar­vell SE9172), no ne­za­bú­da na roz­siah­le mož­nos­ti chla­de­nia až šies­ti­mi ven­ti­lá­tor­mi.

GB1.jpg

Veľ­mi sa po­da­ri­la aj zvu­ko­vá vý­ba­va s jed­ným z naj­nov­ších ko­de­kov ALC1150 s vy­so­kým od­stu­pom sig­ná­lu a šu­mu, kto­rý je na slú­chad­lo­vom vý­stu­pe skom­bi­no­va­ný s vy­so­ko­ka­pa­cit­ným zo­sil­ňo­va­čom, kto­rý do­ká­že po­há­ňať aj 600-oh­mo­vé slú­chad­lá (to­to pla­tí pre všet­ky vy­ššie mo­de­ly do­siek GI­GA­BY­TE). Ploš­ný spoj s audioelek­tro­ni­kou je, sa­moz­rej­me, od­de­le­ný od zvyš­ku dos­ky.

GB2.jpg

Extra poch­va­lu si dos­ka za­slú­ži za UEFI BIOS s roz­lí­še­ním full HD, kde sa sko­ro ne­mu­sí­te roz­kli­ká­vať mi­mo hlav­nej ob­ra­zov­ky. Ta­ká bo­ha­tá je na in­for­má­cie, na­vy­še si na ňu mô­že­te svo­je ob­ľú­be­né od­se­ky pri­dať. Konštruk­cia dos­ky je vy­so­ko od­ol­ná, s pois­tka­mi pro­ti pre­pä­tiu na kaž­dom vstu­pe, so zá­lož­ným BIOS-om a zvý­še­nou ochra­nou pro­ti vl­hkos­ti, na­pá­ja­cie mo­du­ly oko­lo CPU sú chla­de­né veľ­mi účin­ne.

Za­po­ži­čal: GI­GA­BY­TE
Ce­na: 160 EUR

GI­GA­BY­TE Z97X-Ga­ming G1 WiFi BK

Pr­výk­rát tes­tu­je­me jed­nu z no­vé­ho ra­du do­siek, kto­ré po vý­ro­be v to­vár­ňach GI­GA­BY­TE mu­sia prejsť týž­dňo­vým stre­so­vým za­ťa­že­ním. Keď tu zvlád­nu 168 ho­dín, dos­ta­nú prív­las­tok BK - Black Edi­tion. Vý­rob­ne sa ni­ja­ko ne­lí­šia od iných mo­de­lov, prip­lá­ca­te za tes­ty sta­bi­li­ty. Na dos­ke je čip PLX, kto­rý roz­ši­ru­je ko­nek­ti­vi­tu PCIe Ge­n3, tak­že mô­že­te gra­fic­ké kar­ty pá­ro­vať aj do štvo­ri­tých za­po­je­ní, čo troš­ku dví­ha spot­re­bu dos­ky.

gaming1.jpg

Špe­ciál­ne her­né ko­nek­to­ry USB pre klá­ves­ni­cu a myš sú extra poz­lá­te­né, ďal­šie dva za­se po­nú­ka­jú extra sta­bil­né na­pä­tie na pri­po­je­nie exter­nej zvu­kov­ky. Tú však ne­bu­de tre­ba, inter­ná zvu­kov­ka Co­re3D od Crea­ti­ve je re­gu­lár­ny štvor­jad­ro­vý audio­čip, nie­len ko­dek, na­vy­še je spá­ro­va­ný s vý­bor­ne rie­še­nou elek­tro­ni­kou vrá­ta­ne vy­me­ni­teľ­né­ho zo­sil­ňo­va­ča OP-AMP. Ma­ji­te­lia zvu­ko­vej vý­ba­vy s vy­so­kou im­pe­dan­ciou si mô­žu pri­dať extra zo­sil­ne­nie pre kaž­dý ka­nál zvlášť pre­pí­na­čom na dos­ke.

gaming2.jpg

Pri pos­lu­cho­vých tes­toch do­siek cez vy­so­ko­vý­kon­né slú­chad­lá sme dos­pe­li k ná­zo­ru, že tak­to dob­re sme za­tiaľ žiad­nu dos­ku hrať ne­po­ču­li, do­kon­ca ma­la lep­ší zvuk bez sof­tvé­ro­vé­ho obo­ha­co­va­nia než s ním. Ma­ji­te­ľov vod­né­ho chla­dia­ce­ho ok­ru­hu po­te­ší, že veľ­ké roz­pty­ľo­va­če tep­la sa doň da­jú pri­po­jiť, ško­da len, že rúr­ka na od­vod tep­la z či­po­vej súp­ra­vy ne­sia­ha až po ten­to vod­ný blok. Dos­ka má mno­ho pri­ba­le­nej vý­ba­vy - od extra kva­lit­ných tie­ne­ných káb­lov cez mos­tí­ky SLI a rá­mik na vý­stu­py USB 3.0 na pred­nú časť skrin­ky až po kar­tu Wi-Fi/BT vrá­ta­ne an­té­ny. Ga­ming G1 je skrát­ka dos­ka snov aj bez prív­las­tku BK.

Za­po­ži­čal: GI­GA­BY­TE
Ce­na: 330 EUR« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Fa­ce­book aj Goog­le me­nia pra­vid­lá
Nedávno som videl, ako si jeden známy nechal spraviť svoju knihu My Social Book. Tá vám z facebookového profilu „vydoluje" všetky vaše záznamy a premení ich na efektnú knihu. čítať »
 
Chrá­ni­me mo­bil­né za­ria­de­nia s An­droi­dom
Ak máte doma tablet či telefón s Androidom mali by ste ho chrániť. My vám poradíme ako to urobiť. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter