Na väčšiu bezpečnosť

Ochráňte si svoje používateľské účty

Inter­ne­to­vý svet v ap­rí­li šo­ko­va­lo od­ha­le­nie chy­by Heartbleed. Tá umož­ňo­va­la hac­ke­rom od­cu­dziť súk­rom­né in­for­má­cie a de­šif­ro­vať cit­li­vé úda­je vrá­ta­ne he­siel. Zra­ni­teľ­né bo­li niek­to­ré weby, kto­ré vy­uží­va­li tech­no­ló­giu OpenSSL – ma­li byť te­da za­bez­pe­če­né. Ho­ci inter­ne­to­vé strán­ky tú­to chy­bu za­plá­ta­li, pou­ží­va­te­ľom od­po­rú­ča­li, aby si zme­ni­li hes­lo. Z poh­ľa­du náš­ho člán­ku ide o ďal­ší dô­kaz to­ho, že svo­je pou­ží­va­teľ­ské úč­ty si mu­sí­te chrá­niť.

Je jas­né, že ak sa ob­ja­ví chy­ba, ako bol Heartbleed, vy ako pou­ží­va­teľ s tým nič ne­na­ro­bí­te. No za­bez­pe­če­nie úč­tov si mô­že­te zvý­šiť v dvoch kro­koch. Ne­pou­ží­vaj­te rov­na­ké hes­lo vo všet­kých služ­bách, a ak je to mož­né, vy­uži­te ve­ri­fi­ká­ciu v dvoch kro­koch.

Prob­lém jed­né­ho hes­la  

Hes­lá sú ot­rav­né. Nik­to ich ne­má rád, pre­to­že si ich mu­sí­me pa­mä­tať. Inter­ne­to­vé služ­by od nás neus­tá­le po­ža­du­jú, aby sme si vy­tvá­ra­li čo­raz dlh­šie kom­bi­ná­cie ma­lých/veľ­kých pís­men, čí­sel a zna­kov. Har­dvér je to­tiž neus­tá­le vý­kon­nej­ší a útoč­ní­ci do­ká­žu pre­lo­miť jed­no­du­ché hes­lá ta­kým spô­so­bom, že ne­cha­jú po­čí­tač skú­šať rôz­ne kom­bi­ná­cie pís­men, čí­sel, zna­kov.

hesla.jpg

Pou­ží­va­te­lia ne­ma­jú ra­di hes­lá. Čas­to si vy­be­ra­jú jed­no­du­ché frá­zy a pou­ží­va­jú ich vo všet­kých služ­bách.

V ideál­nom prí­pa­de by sme ma­li mať pre kaž­dú služ­bu iné hes­lo. No keď­že bež­ne pou­ží­va­me aj viac ako 100 rôz­nych pou­ží­va­teľ­ských kont, ne­mož­no si všet­ky hes­lá pa­mä­tať. Niek­to­rí pou­ží­va­te­lia rie­šia si­tuáciu jed­no­du­cho. Vy­tvo­ria si ne­ná­roč­nú frá­zu a tú pou­ží­va­jú vša­de. V ta­kom­to prí­pa­de však hro­zí ri­zi­ko, pre­to­že ak útoč­ní­ci od­cu­dzia da­ta­bá­zu jed­nej služ­by a prih­la­so­va­cie úda­je de­šif­ru­jú, skú­ša­jú ich pou­žiť aj v kom­bi­ná­cii s ďal­ší­mi služ­ba­mi. V naj­hor­šom prí­pa­de sa tak mô­že stať, že po úni­ku dát z ne­pod­stat­né­ho dis­kus­né­ho fó­ra sa útoč­ní­ci na­bú­ra­jú do va­šej e-mai­lo­vej schrán­ky ale­bo do ďal­ších dô­le­ži­tých slu­žieb.

Sa­moz­rej­me, netvr­dí­me, že sa to mu­sí stať. Sú pou­ží­va­te­lia, kto­rí vy­uží­va­jú jed­no hes­lo a nik­dy sa nes­tret­nú so žiad­ny­mi prob­lé­ma­mi. Sú však zra­ni­teľ­nej­ší. Ak si te­da chce­te lep­šie ochrá­niť pou­ží­va­teľ­ské úč­ty, po­ra­dí­me vám.

Ve­ri­fi­kuj­te sa v dvoch kro­koch

Mo­men­tál­ne naj­efek­tív­nej­ší spô­sob ochra­ny úč­tu je tak­zva­ná ve­ri­fi­ká­cia v dvoch kro­koch. Jej prin­cíp spo­čí­va v tom, že svo­ju iden­ti­tu mu­sí­te ok­rem hes­la potvr­diť aj uni­kát­nym, ča­so­vo ob­me­dze­ným čí­sel­ným kó­dom. Ten ne­mu­sí služ­ba vy­ža­do­vať vždy. Ak za­ria­de­nie ozna­čí­te za dô­ve­ry­hod­né, pri ďal­šom prih­lá­se­ní ne­bu­de kód pot­reb­ný. Ve­ri­fi­ko­vať v dvoch kro­koch sa mô­že­te napr. pri prih­la­so­va­ní do úč­tu Fa­ce­book, Goog­le, Mic­ro­soft, Drop­box, Las­tPass, Team­Viewer ale­bo WordPress. Ta­kis­to sa s dvoj­kro­ko­vou auten­ti­fi­ká­ciou stre­tá­va­te pri prís­tu­pe do niek­to­rých inter­net­ban­kin­gov.

verifikacia.jpg

Ve­ri­fi­ká­cia v dvoch kro­koch je vý­bor­ný spô­sob, ako zvý­šiť za­bez­pe­če­nie kon­ta. Tú­to fun­kciu však ne­po­nú­ka­jú všet­ky služ­by.

V prí­pa­de spo­me­nu­tých slu­žieb mož­no ve­ri­fi­ká­ciu v dvoch kro­koch ak­ti­vo­vať v nas­ta­ve­niach. Oby­čaj­ne v tej čas­ti, kde mô­že­te up­ra­viť aj hes­lo. Niek­to­ré služ­by vás ove­ria SMS sprá­vou, v iných prí­pa­doch pou­ži­je­te mo­bil­nú ap­li­ká­ciu. Na­ším fa­vo­ri­tom je uti­li­ta Aut­hy. Pod­po­ru­je rôz­ne plat­for­my a mô­že­te ju pou­ží­vať na via­ce­rých za­ria­de­niach sú­bež­ne. Va­še dá­ta chrá­ni hes­lom a ove­ru­je kaž­dé no­vé za­ria­de­nie, kto­ré sa chce do úč­tu prih­lá­siť.

Ak­ti­vá­cia ve­ri­fi­ká­cie v dvoch kro­koch je jed­no­du­chá. Náj­de­te ju v nas­ta­ve­niach služ­by. Po­mo­cou smar­tfó­nu nas­ke­nu­je­te uni­kát­ny QR kód a ak­ti­vá­ciu do­kon­čí­te za­da­ním vy­ge­ne­ro­va­né­ho čí­sel­né­ho kó­du.

authy_android.png authy_ios.png

Hes­lá si ne­mu­sí­te pa­mä­tať

Exis­tu­je sku­pi­na prog­ra­mov, kto­rá pat­rí do ka­te­gó­rie tak­zva­ných správ­cov he­siel. O tej­to sku­pi­ne sof­tvé­ru sme v mi­nu­los­ti v PC RE­VUE už pí­sa­li. V tom­to člán­ku pri­ná­ša­me ak­tua­li­zo­va­ný preh­ľad vy­bra­ných slu­žieb, obo­ha­te­ný o no­vé nás­tro­je. Niek­to­ré prog­ra­my ta­kis­to po­nú­ka­jú no­vé fun­kcie pre mo­bil­né za­ria­de­nia.

Vý­ho­da správ­cov he­siel spo­čí­va v tom, že hes­lá si už ne­mu­sí­te pa­mä­tať. Pot­re­bu­je­te ve­dieť iba jed­no, tzv. hlav­né hes­lo, kto­rým si od­om­kne­te da­ta­bá­zu služ­by. Niek­to­ré prog­ra­my syn­chro­ni­zu­jú da­ta­bá­zu cez inter­net, iné ju uk­la­da­jú iba lo­kál­ne v po­čí­ta­či. Oba prí­pa­dy ma­jú svo­je vý­ho­dy aj ne­vý­ho­dy. Syn­chro­ni­zá­cia da­ta­bá­zy cez inter­net zjed­no­du­šu­je prís­tup k hes­lám na­prieč rôz­ny­mi za­ria­de­nia­mi. Na dru­hej stra­ne sa pou­ží­va­te­ľom ne­mu­sí pá­čiť, že ich kom­plet­ná da­ta­bá­za je ulo­že­ná niek­de v dá­to­vom cen­tre služ­by. Ho­ci sú úda­je za­šif­ro­va­né, stá­le je tu nep­rí­jem­ný po­cit, „čo ak ich na­pad­nú hac­ke­ri“. Fak­tom os­tá­va, že po­čas pos­led­ných ro­kov sa neob­ja­vi­li žiad­ne sprá­vy o na­ru­še­ní bez­peč­nos­ti. Pos­led­ný zná­my prí­pad je z ro­ku 2011, keď zo služ­by Las­tPass tak­mer unik­li dá­ta. No nes­ta­lo sa tak.

Ak má­te svo­ju da­ta­bá­zu lo­kál­ne ulo­že­nú v po­čí­ta­či, hes­lá mô­že­te pou­ží­vať iba na da­nom za­ria­de­ní. Ho­ci nás­tro­je umož­ňu­jú export dát a ich im­por­to­va­nie v ďal­šom PC ale­bo na mo­bil­nom za­ria­de­ní, ce­lý pro­ces je ne­po­hodl­ný. Expor­to­vať a im­por­to­vať mu­sí­te ma­nuál­ne a ideál­ne po kaž­dej ak­tua­li­zá­cii he­siel. Al­ter­na­tív­ne sa dá ce­lý pro­ces auto­ma­ti­zo­vať, napr. cez clou­do­vé úlo­žis­ko Drop­box. V tom­to prí­pa­de sa však va­še dá­ta opäť uk­la­da­jú v dá­to­vých cen­trách ne­ja­kej služ­by. 

Das­hla­ne

Správ­cu he­siel Das­hla­ne mô­že­te pou­ží­vať v bez­plat­nej ale­bo pré­mio­vej ver­zii. Roz­diel me­dzi ni­mi spo­čí­va v syn­chro­ni­zá­cii he­siel. S bez­plat­ným kon­tom mô­že­te pou­ží­vať hes­lá, kto­ré sa ulo­žia iba v da­nom za­ria­de­ní. Na inom po­čí­ta­či ale­bo mo­bil­nom za­ria­de­ní však bu­de da­ta­bá­za he­siel práz­dna. Ak chce­te auto­ma­tic­kú syn­chro­ni­zá­ciu, tre­ba ak­ti­vo­vať pla­te­né člen­stvo s roč­ným pop­lat­kom 20 eur. V praxi to zna­me­ná, že keď pot­re­bu­je­te správ­cu he­siel iba na jed­nom PC, tá­to služ­ba je ideál­na a pre va­še pot­re­by za­dar­mo.

Das­hla­ne vo ver­zii pre ope­rač­ný sys­tém Win­dows vy­ža­du­je in­šta­lá­ciu sa­mos­tat­né­ho prog­ra­mu a roz­ší­re­nia pre webo­vý pre­hlia­dač. Roz­ší­re­nie fun­gu­je bez prob­lé­mov. Auto­ma­tic­ky roz­poz­ná, ak je hes­lo v da­ta­bá­ze ulo­že­né, a prih­lá­si vás do služ­by. Ta­kis­to auto­ma­tic­ky uk­la­dá no­vé hes­lá. Roz­ší­re­nie pre webo­vý pre­hlia­dač ob­sa­hu­je aj ge­ne­rá­tor he­siel a mož­nosť vy­pnúť auto­ma­tic­ké prih­la­so­va­nie.

Das­hla­ne ok­rem spra­vo­va­nia he­siel do­ká­že auto­ma­tic­ky vy­pĺňať osob­né úda­je, ako je me­no, ad­re­sa atď. Tá­to fun­kcia fun­go­va­la bez vý­raz­nej­ších ne­dos­tat­kov. Ta­kis­to si mô­že­te ulo­žiť aj pla­tob­né kar­ty.

dashlane.png

Ak ne­pot­re­bu­je­te syn­chro­ni­zo­vať úda­je, pos­ta­čí vám bez­plat­ná ver­zia

PC ver­ziu chvá­li­me, je vý­bor­ná. Z hľa­dis­ka mo­bil­ných za­ria­de­ní však Das­hla­ne mier­ne za­os­tá­va. Ap­li­ká­cia pre An­droid umož­ňu­je auto­ma­tic­ké prih­la­so­va­nie do mo­bil­ných ap­li­ká­cií. Tre­ba však zme­niť sof­tvé­ro­vú klá­ves­ni­cu, čo po­va­žu­je­me za ne­ga­tí­vum. Os­tat­né služ­by to do­ká­žu aj bez to­ho. Vo webo­vých strán­kach vy­pĺňa hes­lo iba v rám­ci pre­hlia­da­ča, kto­rý je za­bu­do­va­ný pria­mo v ap­li­ká­cii. Kon­ku­ren­cia v tom­to sme­re po­nú­ka viac. Na dru­hej stra­ne Das­hla­ne má z hľa­dis­ka di­zaj­nu naj­kraj­šiu mo­bil­nú ap­li­ká­ciu.

Služ­bu chvá­li­me aj pre­to, že pou­ží­va­te­ľa in­for­mu­je o prih­lá­se­ní do kon­ta z no­vé­ho za­ria­de­nia. Ok­rem to­ho ge­ne­ru­je čí­sel­ný kód, kto­rým sa mu­sí prih­lá­se­nie potvr­diť. Nes­ta­ne sa te­da to, že by niek­to uhá­dol va­še hlav­né hes­lo a zís­kal prís­tup k úč­tu.     

dashlane_qr.png

Las­tPass 

Las­tPass pat­rí me­dzi naj­po­pu­lár­nej­ších správ­cov he­siel. Služ­bu mô­že­te za­dar­mo vy­uží­vať na po­čí­ta­čoch. Syn­chro­ni­zá­cia dát je bez­plat­ná. Ak však bu­de­te chcieť pris­tu­po­vať k svo­jim úda­jom aj cez mo­bil­nú ap­li­ká­ciu, mu­sí­te za­pla­tiť roč­ný pop­la­tok ne­ce­lých 9 eur.

Las­tPass fun­gu­je spo­ľah­li­vo. Po in­šta­lá­cii prog­ra­mu tre­ba doin­šta­lo­vať roz­ší­re­nie pre pre­hlia­dač. Do webo­vých strá­nok vás prih­lá­si auto­ma­tic­ky. Pri uk­la­da­ní no­vých he­siel však mu­sí­te tú­to ak­ciu potvr­diť – klik­núť na mož­nosť ulo­žiť a nás­led­ne na ďal­šej strán­ke pro­ces ukon­čiť. V po­rov­na­ní s iný­mi služ­ba­mi je to tro­chu ťaž­ko­pád­ne. Nie­ko­mu však mô­že ta­ký­to prís­tup vy­ho­vo­vať.

lastpass.jpg

Di­zajn roz­hra­nia sa nám ne­pá­či, fun­kcie sú však vý­bor­né

Di­zajn pou­ží­va­teľ­ské­ho roz­hra­nia prog­ra­mu a mo­bil­nej ap­li­ká­cie je naj­ška­red­ší. Účel však pl­ní a z hľa­dis­ka fun­kcio­na­li­ty pat­rí k to­mu naj­lep­šie­mu. Do­ká­že vy­pĺňať hes­lá aj for­mu­lá­re, pod­po­ru­je export a im­port da­ta­bá­zy, mô­že­te si ak­ti­vo­vať aj ve­ri­fi­ká­ciu v dvoch kro­koch. Las­tPass mô­že­te pou­ží­vať na naj­väč­šom poč­te plat­fo­riem a na An­droi­de fun­gu­je aj vy­pĺňa­nie he­siel v ap­li­ká­ciách a v pre­hlia­da­či Chro­me. Pod­mien­kou je An­droid vo ver­zii 4.3. V prí­pa­de ap­li­ká­cií tá­to fun­kcia fun­gu­je aj pri star­ších ver­ziách, no nie v kaž­dej služ­be a nie vždy bez­chyb­ne. Mo­bil­nú ap­li­ká­ciu Las­tPass od­om­kne­te v prí­pa­de te­le­fó­nu Sam­sung Ga­laxy S5 aj po­mo­cou od­tlač­ku prs­ta.

lastpass_qr.png

Passwor­dBox

Na­ša ob­ľú­be­ná služ­ba, kto­rú mo­men­tál­ne ak­tív­ne pou­ží­va­me. Passwor­dBox pat­rí me­dzi no­vin­ky na tr­hu so správ­ca­mi he­siel. Ta­kis­to po­nú­ka pla­te­né a pré­mio­vé člen­stvo – neob­me­dzu­je však fun­kcie, ale po­čet he­siel v da­ta­bá­ze. Zna­me­ná to, že bez­plat­nú ver­ziu mô­že­te pou­ží­vať na všet­kých kom­pa­ti­bil­ných plat­for­mách a dá­ta sa auto­ma­tic­ky syn­chro­ni­zu­jú. Keď však vy­čer­pá­te bez­plat­né úlo­žis­ko vo veľ­kos­ti 25 he­siel, je ne­vyh­nut­né za­pla­tiť roč­ný pop­la­tok vo vý­ške ne­ce­lých 9 eur. Al­ter­na­tív­ne mô­že­te poz­vať pria­te­ľov, a ak pia­ti z nich za­čnú služ­bu pou­ží­vať, zís­ka­te bez­plat­né pré­mio­vé člen­stvo na ce­lý ži­vot.

passwordbox.png

Pre An­droid je dos­tup­ná fun­kcia, kto­rá auto­ma­tic­ky vy­pl­ní me­no a hes­lo v ap­li­ká­ciách a v pre­hlia­da­či Chro­me

Na služ­be oce­ňu­je­me jej jed­no­du­chosť. Ne­vy­ža­du­je in­šta­lá­ciu sa­mos­tat­né­ho prog­ra­mu, vy­sta­čí­te si s roz­ší­re­ním pre webo­vý pre­hlia­dač. Ten po­nú­ka všet­ky pot­reb­né fun­kcie a fun­gu­je bez prob­lé­mov – auto­ma­tic­ky prih­la­su­je a uk­la­dá no­vé hes­lá. S niek­to­rý­mi strán­ka­mi si služ­ba ne­ro­zu­mie ideál­ne, vte­dy tre­ba ruč­ne sko­pí­ro­vať hes­lo ale­bo prih­la­so­va­cie me­no z da­ta­bá­zy. S prob­lé­mom toh­to ty­pu sme sa z ča­su na čas stret­li aj v prí­pa­de kon­ku­ren­čných prog­ra­mov. Passwor­dBox nez­vlá­da auto­ma­tic­ké vy­pĺňa­nie for­mu­lá­rov. Tá­to fun­kcia by ma­la pri­bud­núť v blíz­kej bu­dúc­nos­ti. Do ka­te­gó­rie „dos­tup­né čos­ko­ro“ pat­rí aj ve­ri­fi­ká­cia v dvoch kro­koch.

Passwor­dBox za­uj­me jed­no­du­chým zdie­ľa­ním vy­bra­ných he­siel ale­bo mož­nos­ťou ozna­čiť ľu­dí, kto­rí bu­dú mať prís­tup k va­šej da­ta­bá­ze, ak zo­mrie­te. Pre­vádz­ko­va­te­lia služ­by v tom­to prí­pa­de vy­ža­du­jú potvr­de­ný úmrt­ný list. Vý­bor­ná je aj mo­bil­ná ap­li­ká­cia, kto­rá v ope­rač­nom sys­té­me An­droid umož­ňu­je auto­ma­tic­ké vy­pĺňa­nie he­siel v ap­li­ká­ciách a v inter­ne­to­vom pre­hlia­da­či Chro­me. Pla­tí rov­na­ké ob­me­dzenie ver­zie An­droi­du ako v prí­pa­de služ­by Las­tPass. Obe ap­li­ká­cie sú si v tom­to sme­re veľ­mi po­dob­né, čo sa spo­ľah­li­vos­ti a fun­kčnos­ti tý­ka. Ma­ji­te­ľov te­le­fó­nu Sam­sung Ga­laxy S5 po­te­ší, že ap­li­ká­ciu od­om­knú aj od­tlač­kom prs­ta. Služ­ba bu­de kom­pa­ti­bil­ná aj s ná­ram­kom Ny­mi, kto­rý iden­ti­fi­ku­je pou­ží­va­te­ľa na zá­kla­de me­ra­nia EKG.      

passwordbox_qr.png

Stic­ky Password

Prog­ram Stic­ky Password je dos­tup­ný vo ver­zii Des­ktop bez clou­do­vej syn­chro­ni­zá­cie. Tá­to ver­zia sto­jí 24 eur. Ide o jed­no­ra­zo­vý pop­la­tok za li­cen­ciu na je­den po­čí­tač. Ok­rem to­ho je k dis­po­zí­cii aj ver­zia so syn­chro­ni­zá­ciou. Za jej pou­ží­va­nie za­pla­tí­te 9,95 eura roč­ne. Stic­ky Password 7.0 Des­ktop sme v mi­nu­los­ti dl­ho­do­bo pou­ží­va­li. Prog­ram fun­go­val bez­chyb­ne, vý­bor­ne vy­pĺňal a uk­la­dal no­vé hes­lá a for­mu­lá­re. K dis­po­zí­cii je aj mo­bil­ná ap­li­ká­cia. Služ­ba sa vý­raz­nej­šie neod­li­šu­je od kon­ku­ren­čných rie­še­ní.

sticky_qr.png

Ver­dikt PC RE­VUE

Ak chce­te zvý­šiť za­bez­pe­če­nie svo­jich pou­ží­va­teľ­ských úč­tov, od­po­rú­ča­me dva kro­ky. Pr­vý z nich je ak­ti­vo­va­nie ve­ri­fi­ká­cie v dvoch kro­koch pre služ­by, kto­ré tú­to fun­kciu pod­po­ru­jú. Na sprá­vu čí­sel­ných kó­dov je vý­bor­ná ap­li­ká­cia Aut­hy, kto­rá je dos­tup­ná už aj vo ver­zii pre PC. Dru­hý krok je vy­tvá­ra­nie uni­kát­nych a zlo­ži­tých he­siel. Ten­to pro­ces vý­raz­ne zjed­no­du­šu­jú správ­co­via he­siel. Na tr­hu je ich via­ce­ro, my sme pred­sta­vi­li štvo­ri­cu z nich.

zabezpecenie.jpg

Za­bez­pe­če­nie pou­ží­va­teľ­ských kont net­re­ba pod­ce­ňo­vať. Zá­kla­dom je sil­né hes­lo a ideál­ne aj dvoj­kro­ko­vá ve­ri­fi­ká­cia.

Služ­by sú si veľ­mi po­dob­né z hľa­dis­ka za­bez­pe­če­nia aj šif­ro­va­nia a zá­klad­nú fun­kcio­na­li­tu zvlá­da­jú bez prob­lé­mov. Lí­šia sa v drob­ných de­tai­loch, napr. v lep­ších fun­kciách mo­bil­nej ap­li­ká­cie pre An­droid ale­bo v di­zaj­ne. Z poh­ľa­du pou­ží­va­te­ľa je vý­bor­ná rôz­no­ro­dosť pla­tob­ných mo­de­lov – mô­že­te si tak vy­brať služ­bu, za kto­rú za­pla­tí­te naj­me­nej. Ak ne­pot­re­bu­je­te pou­ží­vať mo­bil­né za­ria­de­nia, Las­tPass pos­kyt­ne pot­reb­né fun­kcie bez­plat­ne. Ak chce­te správ­cu iba na pár he­siel (me­nej ako 25), Passwor­dBox po­nú­ka úpl­nú fun­kčnosť za­dar­mo. Bez­plat­ný účet v služ­be Das­hla­ne pos­lú­ži, ak ne­pot­re­bu­je­te syn­chro­ni­zo­vať úda­je. V prí­pa­de, že ok­rem po­čí­ta­čov pou­ží­va­te čas­to za­ria­de­nia s An­droi­dom, od­po­rú­ča­me Las­tPass ale­bo Passwor­dBox. V ta­kom­to prí­pa­de sto­jí za zvá­že­nie aj pré­mio­vé kon­to.

Ochrante si ucty - nahlad 01.jpg  

Zdroj: PCR 6/2014


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Fa­ce­book aj Goog­le me­nia pra­vid­lá
Nedávno som videl, ako si jeden známy nechal spraviť svoju knihu My Social Book. Tá vám z facebookového profilu „vydoluje" všetky vaše záznamy a premení ich na efektnú knihu. čítať »
 
Chrá­ni­me mo­bil­né za­ria­de­nia s An­droi­dom
Ak máte doma tablet či telefón s Androidom mali by ste ho chrániť. My vám poradíme ako to urobiť. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter