Exkluzívne

Inteligentné hodinky Samsung Gear 2

Spo­loč­nosť Sam­sung pred­sta­vi­la no­vé in­te­li­gen­tné ho­din­ky ra­du Gear na MWC v Bar­ce­lo­ne. Ide o dru­hú ge­ne­rá­ciu tých­to ho­di­niek, kto­rá už nie je za­lo­že­ná na ope­rač­nom sys­té­me An­droid, ale na up­ra­ve­nom sys­té­me Ti­zen. Prá­ve pre­to sa v náz­voch ho­di­niek už ne­vyu­ží­va slo­vo Ga­laxy. Do­ká­žu spo­lup­ra­co­vať so 17 mo­bil­ný­mi za­ria­de­nia­mi Ga­laxy, ne­vyu­ži­je­te ich však s iný­mi smar­tfón­mi ale­bo tab­let­mi od kon­ku­ren­čných zna­čiek.

Video:

Pred­sta­vu­je­me in­te­li­gen­tné ho­din­ky Sam­sung Gear 2

Gear2-2.jpg

Gear 2 pri zob­ra­ze­ní hlav­nej ob­ra­zov­ky na mul­ti­me­diál­nom preh­rá­va­či

Ak­tuál­ne exis­tu­jú tri za­ria­de­nia: Sam­sung Gear 2, Gear 2 Neo a Gear Fit. Na dl­ho­do­bý test sme ma­li ho­din­ky Gear 2, krát­ko­do­bo sme pou­ží­va­li aj Gear Fit. V tom­to člán­ku vás oboz­ná­mi­me s na­ši­mi skú­se­nos­ťa­mi pri ich pou­ží­va­ní. Hneď na za­čiat­ku kon­šta­tu­je­me, že nás ho­din­ky po­riad­ne za­uja­li a žiť bez ich in­te­li­gen­tných fun­kcií by už ne­bo­lo jed­no­du­ché. Ho­din­ky sme ma­li spo­je­né s te­le­fó­nom Sam­sung Ga­laxy S5, spô­sob pre­po­je­nia je vždy Blue­tooth.  

Ho­din­ky Gear 2 slú­žia na tie­to zá­klad­né úče­ly: zob­ra­zo­va­nie ča­su, te­le­fo­no­va­nie po­mo­cou ho­di­niek, fo­tog­ra­fo­va­nie, preh­rá­va­nie hud­by, hla­so­vé poz­nám­ky, špor­to­va­nie a mo­ni­tor zdra­via. Z pre­po­je­nia s te­le­fó­nom po­tom vy­plý­va­jú ďal­šie fun­kcie, ako je pred­po­veď po­ča­sia, ak­tuál­na po­lo­ha a, sa­moz­rej­me, ce­lý ob­chod s ap­li­ká­cia­mi. Vy­ni­ka­jú­ce na ho­din­kách je to, že vás okam­ži­te upo­zor­nia na to, že sa dos­tá­va­te mi­mo do­sa­hu spá­ro­va­né­ho te­le­fó­nu. Iný­mi slo­va­mi, te­le­fón už do­ma ne­za­bud­ne­te. Na zob­ra­zo­va­nie ča­su si mô­že­te vy­brať z množ­stva šab­lón, mô­že­te mať di­gi­tál­ne, ana­ló­go­vé ho­di­ny, kom­bi­no­va­né s pred­po­ve­ďou po­ča­sia a pod. Na ov­lá­da­nie slú­ži no­vé tla­čid­lo Ho­me, kto­ré vás vždy dos­ta­ne až na úvod­nú ob­ra­zov­ku. In­for­má­cie na dis­ple­ji sa da­jú zoo­mo­vať bež­ný­mi po­hyb­mi pr­stov, iko­ny jed­not­li­vých fun­kcií mož­no podr­ža­ním pre­mies­tňo­vať na zvo­le­né po­zí­cie.

Gear2-1.jpg

Po­mo­cou ho­di­niek Gear 2 mô­že­te aj te­le­fo­no­vať

Op­ro­ti pr­vej ver­zii ho­di­niek (Ga­laxy Gear) je naj­lep­šia vlas­tnosť pod­stat­ne dlh­šia vý­drž na ba­té­riu. Tá­to ge­ne­rá­cia vy­dr­ží v po­ho­de na tri dni bež­né­ho pou­ží­va­nia. Na­pá­ja­nie sa us­ku­toč­ňu­je opäť cez do­ko­va­ciu sta­ni­cu, čo zna­me­ná, že na dlh­šie ces­ty si ju mu­sí­te no­siť so se­bou a zá­ro­veň na ňu dá­vať po­zor ako na oko v hla­ve. Na­bí­ja­nie do­ko­va­cej sta­ni­ce sa reali­zu­je cez port mic­roUSB. Ak pri­po­jí­te do­ko­va­ciu sta­ni­cu s ho­din­ka­mi k po­čí­ta­ču, má­te prís­tup do pa­mä­te ho­di­niek. Vi­dí­te na­fo­te­né zá­be­ry, mô­že­te sem umies­tniť fo­tog­ra­fie, hud­bu ale­bo pre­ná­šať v ho­din­kách aj do­ku­men­ty.

Dis­plej na ho­din­kách Gear 2 je veľ­mi jas­ný, kon­trast­ný a dos­ta­toč­ne veľ­ký. Po­koj­ne na ňom pre­čí­ta­te aj pri­ja­té SMS ale­bo za­čiat­ky mai­lov. Nas­ta­ve­nie no­ti­fi­ká­cií o tých­to uda­los­tiach je, sa­moz­rej­me, na vás. Na ho­di­nách Gear Fit je dis­plej men­ší, ale je preh­nu­tý, čo vy­ze­rá veľ­mi efek­tne. V kaž­dom prí­pa­de je ná­ra­mok ho­di­niek vy­me­ni­teľ­ný. Pri vý­me­ne sa zí­de nás­troj, ako je napr. nôž, ale moh­li by ste si po­môcť aj nech­ta­mi.

Displej-2.jpg Displej-3.jpg

Displej-4.jpg Displej-6.jpg

Displej-0.jpg

Sam­sung Gear pri zob­ra­ze­ní ana­ló­go­vej for­my den­né­ho ča­su, dopl­nko­vých ap­li­ká­ciách, mul­ti­me­diál­nom preh­rá­va­či, mo­ni­to­ro­va­ní špor­tu a ozna­mo­va­ní prá­ve pri­ja­té­ho e-mai­lu

Sú­čas­ťou Gear 2 je fo­toa­pa­rát, kto­rým mô­že­te fo­tiť a nak­rú­cať vi­deá spo­lu so zvu­kom. Veľ­mi dob­re sa ni­mi te­le­fo­nu­je, ne­re­gis­tro­va­li sme sťaž­nos­ti proti­stra­ny na nek­va­li­tu pre­no­su. Pri pr­vej ver­zii ho­di­niek sa nám to stá­va­lo čas­to. Eš­te pri­po­meň­me, že ho­din­ky Gear 2 Neo neob­sa­hu­jú fo­toa­pa­rát a sú aj o nie­čo lac­nej­šie. Po­mo­cou ho­di­niek Gear Fit sa za­se ne­dá te­le­fo­no­vať, má­te však in­for­má­cie o pri­chá­dza­jú­cich ho­vo­roch ale­bo SMS.

Keď si zvyk­ne­te na zá­klad­né vlas­tnos­ti ho­di­niek Gear 2, za­čne­te ob­ja­vo­vať pok­ro­či­lé fun­kcie. Veľ­mi dob­ré je me­ra­nie kro­kov. Čos­ko­ro zis­tí­te, že uro­biť pred­pí­sa­ný po­čet kro­kov (10 000) nie je veľ­ký prob­lém. Po­čí­ta sa kaž­dý krok, a to aj v kan­ce­lá­rii. Keď­že kro­ky me­ra­jú ho­din­ky, mô­že­te mať mo­bil po­lo­že­ný napr. na sto­le v pra­cov­ni. Je to zá­ro­veň aj dob­rá mo­ti­vá­cia, nie však je­di­ná.

Gear2-3.jpg

In­te­li­gen­tné ho­din­ky Gear 2 a Gear 2 Neo v rôz­nych fa­reb­ných vy­ho­to­ve­niach

Mô­že­te si pres­ne mo­ni­to­ro­vať napr. beh, bi­cyk­lo­va­nie ale­bo tu­ris­ti­ku. My sme Gear 2 skú­ša­li v Slo­ven­skom ra­ji pri tu­ris­ti­ke a je to su­per. Vi­dí­te, koľ­ko ki­lo­ka­ló­rií ste spá­li, akú vzdia­le­nosť ste preš­li, aký má­te tep a ako dl­ho už ide­te. Po pre­ne­se­ní do te­le­fó­nu má­te náh­ľad na ma­pu s prej­de­nou tra­sou, ďa­lej úda­je o te­pe, vý­ško­vom pro­fi­le a pod. Po­dob­ne je to aj pri bi­cyk­lo­va­ní. Za­ují­ma­vé je, že svet­lo na me­ra­nie te­pu vy­sie­la­né z ho­di­niek je v tom­to prí­pa­de ze­le­né.

Pri mul­ti­me­diál­nom preh­rá­va­či ne­pot­re­bu­je­te mať pri se­be smar­tfón, sta­čí vám spo­je­nie ho­di­niek a blue­toot­ho­vých slú­chadiel. Pri­po­jiť mô­že­te aj blue­toot­ho­vú náh­lav­nú súp­ra­vu a te­le­fo­no­vať pria­mo z nej. Ďal­šia su­per fun­kcia je ov­lá­da­nie te­le­ví­zo­ra po­mo­cou Wat­chON Re­mo­te. Naj­prv nas­ta­ví­te spo­lup­rá­cu TV a ho­di­niek po­mo­cou infra­čer­ve­né­ho lú­ča. Od­po­rú­ča­me vám po­zrieť si aj ap­li­ká­cie, kto­ré sú v ob­cho­de Sam­sun­gu. Nás naj­viac za­uja­la ap­li­ká­cia na mo­ni­to­ro­va­nie spán­ku Sleep­Ge­nius.com. Tá vás zo­bu­dí v pra­vej chví­li, na dob­rý spá­nok vás mo­ti­vu­je po­mo­cou hud­by. Mu­sí­te však spať so slú­chad­la­mi na ušiach. Z ďal­ších ap­li­ká­cií na stiah­nu­tie je tu kal­ku­lač­ka ale­bo pre­me­na dis­ple­ja ho­di­niek na svet­lo. V tme je to veľ­mi ši­kov­né rie­še­nie pri hľa­da­ní kľú­čov spad­nu­tých na zem.

Ho­din­ky Gear 2 pred­sta­vu­jú vy­ni­ka­jú­ce prís­lu­šen­stvo k smar­tfó­nom Ga­laxy. Nás za­uja­li spek­trom fun­kcií, od­po­rú­ča­me dob­re si po­zrieť ap­li­kač­nú vý­ba­vu ho­di­niek. Oce­ňu­je­me, že sú ľah­ké a vy­dr­žia dosť dl­ho na ba­té­riu. A mô­že­te sa v nich nao­zaj spr­cho­vať, to bez prob­lé­mu vy­dr­žia. Po­zor však na roz­púš­ťad­lá fa­rieb – spod­nú ume­lú hmo­tu ho­di­niek by ste moh­li poš­ko­diť. Ak má­te zá­ujem o in­te­li­gen­tné ho­din­ky, lep­šie ako Gear 2 ak­tuál­ne ne­náj­de­te. Pri spo­lup­rá­ci ste však ob­me­dze­ní len na za­ria­de­nia od fir­my Sam­sung.

Ce­na: 279 EUR
Za­po­ži­čal: Sam­sung

Tech­nic­ké pa­ra­met­re:

 • Dis­plej: 1,63-pal­co­vý Su­per AMO­LED (320 × 320 bo­dov)
 • Pro­ce­sor: 1,0 GHz dvoj­jad­ro­vý
 • Ope­rač­ný sys­tém: up­ra­ve­ná ver­zia Ti­zen
 • Fo­toa­pa­rát: 2,0 Mpx Auto Fo­cus (1920 × 1080, 1080 × 1080, 1280 × 960 bo­dov)
 • Vi­deo: ko­dek H.263 / H.264 (AVC), for­mát 3GP, MP4, HD (720p, @30 fps)
 • Audio: ko­dek MP3/AAC/AAC+/eAAC+, for­mát: MP3, M4A, AAC, OGG
 • Ďal­šie fun­kcie: kro­ko­mer, me­ra­nie te­pu sr­dca, ov­lá­da­nie te­le­ví­zo­ra
 • Mul­ti­me­diál­ne fun­kcie: hu­dob­ný preh­rá­vač so slú­chad­la­mi pri­po­je­ný­mi cez Blue­tooth ale­bo rep­ro­duk­tor
 • Cvi­če­nie: beh, chô­dza, bi­cyk­lo­va­nie, tu­ris­ti­ka
 • Stu­peň kry­tia: IP67
 • Pri­po­je­nie: Blue­tooth v4.0 LE, IrLED, mic­roUSB cez do­ko­va­ciu sta­ni­cu
 • Sní­ma­če: ak­ce­le­ro­me­ter, gy­ros­kop, sní­mač te­pu sr­dca
 • Pa­mäť: RAM 512 MB, 4 GB vnú­tor­nej pa­mä­te
 • Roz­me­ry: 36,9 × 58,4 × 10,0 mm, hmot­nosť: 68 gra­mov
 • Štan­dar­dná ba­té­ria: Li-Ion 300 mAh, ty­pic­ká vý­drž na 2 až 3 dni

Kom­pa­ti­bi­li­ta Gear 2 so smar­tfón­mi a tab­let­mi:

Sam­sung Ga­laxy S5, Ga­laxy Grand 2, Ga­laxy No­te 3, Ga­laxy No­te 3 Neo, Ga­laxy No­te 2, Ga­laxy S4, Ga­laxy S3, Ga­laxy S4 Zoom, Ga­laxy S4 Ac­ti­ve, Ga­laxy S4 mi­ni, Ga­laxy Me­ga 6.3, Ga­laxy Me­ga 5.8, Ga­laxy No­te 10.1 (2014 Edi­tion), Ga­laxy No­teP­RO (12.2), Ga­laxy Tab­PRO (12.2/10.1/8.4)

Zdroj: PCR 6/2014


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Fa­ce­book aj Goog­le me­nia pra­vid­lá
Nedávno som videl, ako si jeden známy nechal spraviť svoju knihu My Social Book. Tá vám z facebookového profilu „vydoluje" všetky vaše záznamy a premení ich na efektnú knihu. čítať »
 
Chrá­ni­me mo­bil­né za­ria­de­nia s An­droi­dom
Ak máte doma tablet či telefón s Androidom mali by ste ho chrániť. My vám poradíme ako to urobiť. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter