Čínsky drak napína plachty

Huawei Ascend P7

Spo­loč­nosť Huawei už vie, ako na to. Nes­ta­čí mať len su­per pro­dukt za úžas­nú ce­nu, mu­sí sa o tom aj ve­dieť. Prá­ve pre­to zor­ga­ni­zo­va­la v Pa­rí­ži pred­sta­ve­nie a s veľ­kou slá­vou uvied­la aj svo­ju ak­tuál­nu vlaj­ko­vú loď. Huawei As­cend P7 je pok­ra­čo­va­teľ ús­peš­né­ho pro­duk­tu P6, na pr­vý poh­ľad vi­dieť v de­tai­loch in­špi­rá­ciu di­zaj­nom iP­ho­nu, ale Huawei chce viac.

Video:

Uvá­dza­me pred­sta­ve­nie smar­tfó­nu Huawei As­cend P7 s vý­bor­ným po­me­rom vý­kon/ce­na.

qr_huawei_ascend_p7.png  

Video:

Uvá­dza­me smar­tfón čín­skej znač­ky Huawei, kto­rý dis­po­nu­je vy­so­kým po­me­rom vý­kon/ce­na.

Do vlaj­ko­vej lo­de in­teg­ro­val všet­ko, čo je štan­dar­dne dos­tup­né, a do­dal to v extra ten­kom vy­ho­to­ve­ní s krás­nym dis­ple­jom, fajn fo­toa­pa­rá­tom a hlav­ne za po­zo­ru­hod­nú ce­nu - 370 eur na na­šom tr­hu. U nás bu­de dos­tup­né čier­ne a bie­le vy­ho­to­ve­nie, exis­tu­je však aj ru­žo­vé. Sú aj „dvoj­sim­ko­vé" ver­zie P7, pri­čom pr­vá kar­ta má roz­mer mic­ro­SIM, dru­há je na­no­SIM a zdie­ľa ša­chu s kar­tou mic­roSD (buď mic­roSD, ale­bo na­no­SIM). Žiaľ, za­tiaľ sa ne­po­čí­ta s uve­de­ním vyho­to­ve­nia dual SIM na náš trh. Pri na­šom tes­te sme ten­to te­le­fón ako hlav­ný pou­ží­va­li asi 10 dní.

Huawei je hráč čís­lo 3 na ce­los­ve­to­vom tr­hu smar­tfó­nov. Di­zajn As­cend P7 je pris­pô­so­be­ný ov­lá­da­niu jed­nou ru­kou. Po­kiaľ pri­chá­dza ho­vor a te­le­fón zod­vih­ne­te, pres­ta­ne zvo­niť a vy mô­že­te bez ru­še­nia oko­lia vy­rie­šiť si­tuáciu. As­cend P7 pod­po­ru­je sieť 4G LTE Cat4 (150 Mbit/s), pri GSM pod­po­ru­je všet­ky zná­me sie­te. Pri­tom má hrúb­ku len 6,5 mm, je­ho zá­kla­dom je 4-jad­ro­vý pro­ce­sor 1,8 GHz a 2 GB pa­mä­te RAM. Pre­zi­dent fir­my Huawei Ri­chard Yu má veľ­mi rád po­rov­na­nie s mo­del­mi od Sam­sun­gu a App­lu a aj v Pa­rí­ži pred­vie­dol, že Ga­laxy S5 má hrúb­ku 8,1 mm a iP­ho­ne 5S 7,6 mm. As­cend P7 pou­ží­va 5-pal­co­vý dis­plej a je po­tiah­nu­tý la­mi­ná­to­vou fó­liou s prie­hľad­nos­ťou 93 %. Hus­to­ta dis­ple­ja pre As­cend P7 je 445 ppi (pixels per inch), iP­ho­ne do­sa­hu­je 326 ppi a Ga­laxy S5 za­se 432 ppi. Po­rov­na­nie pok­ra­čo­va­lo hrú­bou ok­ra­jov oko­lo dis­ple­ja - iP­ho­ne 5S má 4,37 mm, Ga­laxy S5 4,5 mm za­tiaľ čo As­cend P7 len 2,97 mm.

AscendP7-Richard.jpg

Ri­chard Yu tak­to pred­sta­vil no­vú vlaj­ko­vú loď v Pa­rí­ži

Dis­plej je mi­mo­riad­ne od­ol­ný pro­ti poš­kra­ba­niu a tý­ka sa to aj je­ho za­dné­ho kry­tu. Rám te­le­fó­nu je zho­to­ve­ný z hli­ní­ka, ko­vo­vé sú aj ov­lá­da­cie tla­čid­lá. Te­le­fón je veľ­mi prí­jem­ný na do­tyk, keď sa po­zrie­te zblíz­ka, na za­dnej stra­ne uvi­dí­te efek­tné or­na­men­ty. Ten­to pa­nel je pri­tom zlo­že­ný zo sied­mich vrs­tiev a pô­so­bí nao­zaj luxus­ne. Pri pria­mom po­rov­na­ní s iP­ho­nom sme však zis­ti­li, že App­le pou­ží­va eš­te viac vy­leš­te­ný ma­te­riál. Veľ­mi efek­tne má As­cend P7 vy­ho­to­ve­ný spod­ný pa­nel, kde sa na­chá­dza port mic­roUSB 2.0 a mik­ro­fón. Všet­ky ro­hy sú za­ob­le­né a pô­so­bí to pre­cíz­nym doj­mom. Op­ro­ti vy­slo­ve­ne lac­ným znač­kám sa Huawei As­cend P7 jas­ne vy­me­dzu­je pres­nos­ťou vy­ho­to­ve­nia, zmys­lom pre de­tail a pou­ži­tím pré­mio­vých ma­te­riá­lov.

AscendP7-2.JPG

AscendP7-3.JPG

De­tai­ly smar­tfó­nu Huawei As­cend P7

Na de­tai­loch je pos­ta­ve­né aj pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie EMUI 2.3. Iko­ny zá­klad­ných fun­kcií v ope­rač­nom sys­té­me An­droid 4.4.2 sú prep­ra­co­va­né, viac troj­di­men­zio­nál­ne a fa­reb­ne skráš­le­né gra­dien­to­vý­mi pre­chod­mi. Špe­cia­li­tou sú té­my, kto­rý­mi si mô­že­te pod­ľa svo­jich pred­stáv pris­pô­so­biť ce­lé fa­reb­né vy­ho­to­ve­nie ov­lá­da­cie­ho pros­tre­dia aj vzhľad ikon. Té­my si mô­že­te bez­plat­ne stiah­nuť z inter­ne­tu.

Rov­na­ko si mô­že­te vy­brať aj via­ce­ré mož­nos­ti ob­ra­zov­ky za­mknu­té­ho smar­tfó­nu. Slo­ven­či­na je pl­ne pod­po­ro­va­ná. Pri za­mknu­tej ob­ra­zov­ke mô­že­te bez jej ot­vo­re­nia jed­ným do­ty­kom prs­ta do­siah­nuť naj­nut­nej­šie fun­kcie - pred­po­veď po­ča­sia, svie­tid­lo, fo­toa­pa­rát, ka­len­dár, ale aj zr­kad­lo. Prá­ve zr­kad­lo je pri pro­duk­toch Huawei tak­mer ne­vyh­nut­ná fun­kcia. Vy­uží­va pred­nú ka­me­ru a nao­zaj sa po­mo­cou ne­ho mô­že­te up­ra­viť. Zvlášť než­nej­šia časť ľud­stva bu­de s tou­to ap­li­ká­ciou spo­koj­ná. S tým sú­vi­sí aj vý­raz­né po­sil­ne­nie fun­kcie Sel­fie, s As­cend P7 uro­bí­te pek­né auto­portré­ty, aj keď ne­má­te dl­hé ru­ky. Pred­ná ka­me­ra má roz­lí­še­nie až 8 me­ga­pixelov, je so za­dným pod­svie­te­ním a clo­nou f/2,4 (iP­ho­ne má 1,2 Mpx, Ga­laxy S5 za­se 2 Mpx).

Špe­cia­li­tou je fil­ter skráš­le­nia, kto­rý v pod­sta­te vy­hla­dzu­je čr­ty tvá­re. Mož­no zvo­liť až 10 stup­ňov vy­hla­de­nia, tie vy­ššie však už pos­ky­tu­jú až pri­sil­ný efekt. Ďal­šie mož­nos­ti spo­čí­va­jú vo vy­ho­to­ve­ní pa­no­ra­ma­tic­kých fo­tog­ra­fií sel­fie, za­chy­tá­va­jú­cich via­ce­ro osôb ale­bo oso­by spo­lu so šir­ším po­za­dím (groufie). Z pros­tre­dia EMUI sa nám veľ­mi pá­čil správ­ca te­le­fó­nu, kto­rý do­ká­že vy­čis­tiť pa­mäť, urý­chliť prá­cu te­le­fó­nu, chrá­niť pred ví­rus­mi a pod. Čas­to sme ho pou­ží­va­li. Ap­li­kač­ný ma­na­žér za­se umož­ní vy­brať, kto­ré ap­li­ká­cie sa ma­jú nain­šta­lo­vať hneď po štar­te te­le­fó­nu, a správ­ca ba­té­rie vám pres­ne po­vie, kto­ré ap­li­ká­cie spot­re­bú­va­jú naj­viac ener­gie.

AscendP7-5.jpg

AscendP7-6.jpg

AscendP7-7.jpg

EMUI 2.3: Správ­ca te­le­fó­nu, ur­če­nie ap­li­ká­cie s naj­väč­šou elek­tric­kou spot­re­bou a re­žim Ultra šet­re­nia ener­gie

Za­dná ka­me­ra so ši­ro­kým oh­nis­kom 28 mm a clo­nou f/2.0 má roz­lí­še­nie až 13 me­ga­pixelov. Je to ka­me­ra So­ny zlo­že­ná z pia­tich ele­men­tov s níz­kym šu­mom. Na to nad­vä­zu­je pro­ce­sor na spra­co­va­nie ob­ra­zu, kto­rý je po­dob­ný ako v zr­kad­lov­kách. Za­dná ka­me­ra si po­ra­dí aj s níz­kou úrov­ňou svet­la (ISO do úrov­ne až 3600) a pri lep­šom svet­le aj so zá­ber­mi rých­lych scén. Pri fo­te­ní mô­že­te pou­žiť ďal­šie mož­nos­ti, ako je HDR, audio­fo­tog­ra­fia, sled fo­tog­ra­fií s nás­led­ným vý­be­rom tej naj­lep­šej a pod. Do fo­tog­ra­fie mô­že­te nás­led­ne in­teg­ro­vať vo­doz­na­ky, pí­sať ru­kou tex­ty, k dis­po­zí­cii je mož­nosť kres­le­nia na fo­tog­ra­fiu, ako keď sa pr­stom po­hy­bu­je­te po za­hmle­nom zr­kad­le. Do­ba za­pnu­tia fo­toa­pa­rá­tu z vy­pnu­té­ho sta­vu je len 1,2 se­kun­dy.

AscendP7-4.jpg

Exis­tu­jú aj ver­zie dual SIM toh­to smar­tfó­nu

Ba­té­ria má ka­pa­ci­tu 2500 mAh. Pri na­šom in­ten­zív­nom pou­ží­va­ní vy­dr­ža­la pres­ne na 1,5 dňa, nás­led­ne te­le­fón ozná­mil, že by rad­šej pre­šiel do ultra­še­tria­ce­ho re­ži­mu. Vte­dy vy­pne Wi-Fi i Blue­tooth, pros­tre­die sa zme­ní na mo­no­chro­ma­tic­ké a v pod­sta­te os­tá­va­te len v kon­tak­te - mô­že­te te­le­fo­no­vať, vy­be­rať čís­la z kon­tak­tov, byť vo­la­ní a má­te SMS. Dis­po­nu­je­te te­da mož­nos­ťa­mi bež­né­ho, „nein­te­li­gen­tné­ho" te­le­fó­nu. Tak­to sme na 10 % ba­té­rie vy­dr­ža­li tak­mer pres­ne eš­te ďal­ších 24 ho­dín.

Zdroj: PCR 6/2014


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Fa­ce­book aj Goog­le me­nia pra­vid­lá
Nedávno som videl, ako si jeden známy nechal spraviť svoju knihu My Social Book. Tá vám z facebookového profilu „vydoluje" všetky vaše záznamy a premení ich na efektnú knihu. čítať »
 
Chrá­ni­me mo­bil­né za­ria­de­nia s An­droi­dom
Ak máte doma tablet či telefón s Androidom mali by ste ho chrániť. My vám poradíme ako to urobiť. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter