Radosť z jazdy

Slovenčina na palube moderného auta

Ten­to me­siac sme ma­li mož­nosť vy­skú­šať auto­mo­bil BMW 520d Tou­ring. V mi­nu­los­ti sme sa s tým nes­tret­li, ale ča­sy sa me­nia - slo­ven­či­na ako ko­mu­ni­kač­ný ja­zyk ce­lé­ho ov­lá­da­nia bo­la už k dis­po­zí­cii. Da­lo by sa po­vedať ko­neč­ne, je to hneď iný po­cit šo­fé­ro­vať a mať pri tom po­ho­dlie do­mo­va.

Slo­ven­či­na sa tý­ka pre­dov­šet­kým stred­né­ho pa­ne­la, kto­rým sa nas­ta­vu­je mul­ti­me­diál­ny a pre­vádz­ko­vý re­žim au­ta, ako aj po­ho­dlie vo­di­ča. BMW520d Tou­ring je su­per auto, ši­kov­né na prep­ra­vu ba­to­žín, v je­ho za­dnej čas­ti sme pre­vá­ža­li aj za­kri­ve­ný LED te­le­ví­zor na test. Pá­či­lo sa nám aj auto­ma­tic­ké ot­vá­ra­nie za­dné­ho kuf­ra.

BMW520d-1.jpg

BMW520d-2.jpg  

BMW 520d Tou­ring je auto do prá­ce, ale i na od­dych a zá­ba­vu. Vý­bor­ný je veľ­ký ba­to­ži­no­vý pries­tor a špor­to­vý re­žim.

Tes­to­va­cí mo­del bol vy­ba­ve­ný re­ži­mom ECO/Šport. Za­ra­de­ním re­ži­mu Šport sa zme­ni­lo ce­lé nas­ta­ve­nie, auto­ma­tic­ká pre­vo­dov­ka za­ča­la púš­ťať jed­not­li­vé pre­vo­do­vé stup­ne do vy­šších otá­čok. Na cen­trál­nom dis­ple­ji si po­tom mož­no zob­ra­ziť dopl­nko­vé „ana­ló­go­vé" uka­zo­va­te­le - vý­kon mo­to­ra a krú­tia­ci mo­ment. Dá sa aj vi­zuál­ne zob­ra­ziť fun­kcia Ef­fi­cien­tDy­na­mics. Vcel­ku bo­lo auto ove­ľa viac dy­na­mic­ké a dra­vé, zhru­ba o li­ter stúp­la aj spot­re­ba pa­li­va. Pri bež­nej pre­vádz­ke je ove­ľa šetr­nej­ší re­žim ECO PRO. Ten mô­že­te de­tail­ne nas­ta­vo­vať, napr. či sa má pou­ží­vať sys­tém štart-stop ale­bo nie, pri akej rých­los­ti vás sys­tém upo­zor­ní na zby­toč­ne vy­so­ký ná­rast spot­re­by a eko­no­mic­ky sa nas­ta­ví aj pre­vádz­ka kli­ma­ti­zá­cie. Pria­mo na dis­ple­ji po­tom vi­dí­te, aký po­ten­ciál má­te eš­te v šet­re­ní ener­gie v kom­pro­mi­se s po­hod­lím a dy­na­mi­kou jaz­dy. A keď­že je všet­ko v slo­ven­či­ne, ce­lé nas­ta­ve­nie je preh­ľad­né.

BMW520d-15.jpg  

Tak­to si de­tail­ne nas­ta­ví­te re­žim ECO PRO, kto­rý sme pou­ží­va­li naj­čas­tej­šie. Do­siah­ne­te tak op­ti­mál­ny kom­pro­mis, reál­ne sme sa dos­ta­li na spot­re­bu 6,8 l/100 km.

Slo­ven­či­na sa ob­ja­vu­je aj na hlav­nom pa­ne­li, vi­dí­te tak sprá­vy o napr. ot­vo­re­ných dve­rách, na­vi­gač­nom sys­té­me ale­bo pre­vádz­ko­vých hlá­se­niach. Na vo­zid­lách BMW sa nám pri­tom veľ­mi pá­či sys­tém ana­ló­go­vé­ho zob­ra­zo­va­nia spot­re­by pa­li­va, čo pred­sta­vu­je účin­nú mo­ti­vá­ciu na šet­re­nie.

BMW520d-24.jpg

V slo­ven­či­ne sú aj hlá­se­nia na hlav­nom pa­ne­li

Ko­ru­nou krá­sy na tom­to auto­mo­bi­le je mul­ti­me­diál­ny sys­tém. Ten umož­ňu­je auto­ma­tic­ké vy­hľa­da­nie roz­hla­so­vých sta­níc, preh­rá­va­nie z pri­po­je­ných za­ria­de­ní ale­bo CD/DVD me­cha­ni­ky. Z roz­hla­so­vých sta­níc sa jed­no­du­cho vy­be­rá, za­ria­de­nia si mô­že­te pri­po­jiť cez ko­nek­tor jack ale­bo USB, k dis­po­zí­cii je aj Blue­tooth. Po vlo­že­ní CD mé­dia mož­no pre­niesť pes­nič­ky aj na pev­ný disk a preh­rá­vať ich nes­kôr od­tiaľ.

BMW520d-Rozhlas.jpg

BMW520d-16.jpg

Roz­hla­so­vé sta­ni­ce sa na­la­ďu­jú auto­ma­tic­ky a ako ďal­šie zdro­je zvu­ku mož­no pou­žiť aj Blue­tooth

Po­mo­cou Blue­toot­hu mož­no pri­po­jiť aj mo­bil­ný te­le­fón a te­le­fo­no­vať bez po­mo­ci rúk. Pre­ne­sú sa vám kon­tak­ty, me­dzi kto­rý­mi sa po­tom dá rých­lo vy­hľa­dá­vať napr. po­mo­cou stre­do­vé­ho ov­lá­da­cie­ho ko­lies­ka pri pra­vej ru­ke vo­di­ča - iD­ri­ve - ale­bo po­mo­cou kur­zo­ro­vých ší­pok na vo­lan­te.

BMW520d-10.jpg

Všet­ky kon­tak­ty má­te k dis­po­zí­cii pri vo­la­ní po­mo­cou hands-free pri­po­je­nia mo­bi­lu

V ta­kom­to ty­pe vo­zid­la si mô­že­te nas­ta­viť nao­zaj de­tai­ly - napr. ako dl­ho má svie­tiť svet­lo po ot­vo­re­ní dve­rí, ako sa bu­dú sťa­ho­vať ok­ná, do akej vý­šky sa bu­dú ot­vá­rať za­dné dve­re, ale aj napr. aj to, čo všet­ko bu­de zob­ra­ze­né pri na­vi­gá­cii na ur­če­nú vzdia­le­nosť. K to­mu pri­po­čí­taj­te eš­te de­tail­né nas­ta­ve­nia cen­trál­ne­ho pa­ne­la - ja­zyk, jed­not­ky a pod. Nas­ta­ví­te sa tak všet­ko pod­ľa že­la­nia. Na­vy­še má­te k dis­po­zí­cii aj mo­ni­to­ro­va­nie pre­vádz­ky vo­zid­la, te­da do­ke­dy tre­ba reali­zo­vať tech­nic­kú pre­hliad­ku, aký je tlak vzdu­chu v pneu­ma­ti­kách a ke­dy je plá­no­va­ná vý­me­na ole­ja.

BMW520d-18.jpg

Pres­ne na to­to sme ča­ka­li - slo­ven­či­na na pa­lu­be, a to pria­mo od vý­rob­cu

Úpl­ne naj­viac sa však slo­ven­či­na op­la­tí pri vi­zua­li­zo­va­nom ná­vo­de na ob­slu­hu vo­zid­la. Ten mô­že­te pl­no­hod­not­ne pou­ží­vať len vte­dy, keď je vo­zid­lo v po­ko­ji. Doz­vie­te sa pri­tom všet­ko o ov­lá­da­cích pr­vkoch a od­po­rú­ča­nom spô­so­be jaz­dy vrá­ta­ne na­vi­gá­cie a ov­lá­da­nia mul­ti­me­diál­ne­ho sys­té­mu.

BMW520d-9.jpg

Ilus­tro­va­ný ná­vod na pou­ži­tie je ta­kis­to v slo­ven­či­ne

Tes­to­va­ciu jaz­du s BMW 520d Tou­ring sme si do­ko­na­le uži­li. Je to vo­zid­lo, kto­ré vás dos­ta­ne do cie­ľa rých­lo a bez­peč­ne. Od­ve­zie­te aj väč­šie bre­me­ná, vy­uži­je­te veľ­mi dob­ré rep­ro­duk­to­ry, uži­je­te si zá­ba­vu s hud­bou a od­dých­ne­te si v po­hodl­ných se­dač­kách.

Ce­na tes­to­va­cie­ho vo­zid­la: 56 626 EUR
Za­po­ži­čal: BMW Group Slo­va­kia

BMW 520d Tou­ring v skrat­ke

  • Ob­jem a vý­kon vzne­to­vé­ho mo­to­ra: 1995 cm3, 135 kW (184 ko­ní)
  • Spot­re­ba (l/100km): 5,8 v mes­te, 4,4 mi­mo mes­ta, 4,9 prie­mer­ná
  • Zá­klad­ná vý­ba­va: Fun­kcia auto Štart Stop, re­ku­pe­rá­cia brzdnej ener­gie, pneu­ma­ti­ky s nú­dzo­vým do­jaz­dom, pois­tné skrut­ky ko­lies, ve­lú­ro­vé ko­ber­če­ky, pre­pí­nač ECO PRO, os­tre­ko­va­če svet­lo­me­tov, auto­ma­tic­ká kli­ma­ti­zá­cia
  • Dopl­nko­vá vý­ba­va: alarm s di­aľ­ko­vým ov­lá­da­ním, auto­ma­tic­ká pre­vo­dov­ka, špor­to­vý vo­lant, ov­lá­da­nie za­dné­ho kuf­ra, LED hmlov­ky, ba­lí­ky BMW Ba­sic Servic­e In­clu­si­ve, Ad­van­ta­ge 5 a Bu­si­ness
  • Ce­na zá­klad­nej/dopl­nko­vej vý­ba­vy: 45 700 EUR/10 926 EUR

Zdroj: PCR 6/2014Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Fa­ce­book aj Goog­le me­nia pra­vid­lá
Nedávno som videl, ako si jeden známy nechal spraviť svoju knihu My Social Book. Tá vám z facebookového profilu „vydoluje" všetky vaše záznamy a premení ich na efektnú knihu. čítať »
 
Chrá­ni­me mo­bil­né za­ria­de­nia s An­droi­dom
Ak máte doma tablet či telefón s Androidom mali by ste ho chrániť. My vám poradíme ako to urobiť. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter