Reportáž

LG G3 – definícia pojmu Smart po novom

Spo­loč­nosť LG na svoj naj­nov­ší pro­dukt iš­la tro­cha inak ako os­tat­ní vý­rob­co­via. Svoj naj­nov­ší tromf pred­sta­vi­la o nie­čo nes­kôr ako kon­ku­ren­cia, ale ča­ka­nie sa op­la­ti­lo. No­vý smar­tfón LG G3 sa to­tiž na slo­ven­skom tr­hu ob­ja­ví 1. jú­la, a to naj­prv v dvoch fa­reb­ných vy­ho­to­ve­niach a u dvoch slo­ven­ských ope­rá­to­rov. Ce­na je pris­pô­so­be­ná vlaj­ko­vým lo­diam a te­le­fón má roz­hod­ne čo po­núk­nuť. LG G3 ohú­ri kva­li­tou svoj­ho dis­ple­ja, ďa­lej mož­nos­ťa­mi fo­tog­ra­fo­va­nia, efek­tným di­zaj­nom a sof­tvé­ro­vý­mi zlep­še­nia­mi.

Video:

Pred­sta­vu­je­me smar­tfón LG G3. Bo­li sme na je­ho lon­dýn­skom pred­sta­ve­ní a pri­ná­ša­me aj reál­ne skú­se­nos­ti z je­ho pou­ží­va­nia.

qr_reportaz_lg_g3.png

Dis­plej je nao­zaj hus­tý - až 538 ppi, čo je uni­kát. Na­vy­še je to roz­lí­še­nie Quad HD, čo je 2560 × 1440 bo­dov, te­da 1,8-krát viac ako pri full HD dis­ple­joch kon­ku­ren­cie. Plo­chu dis­ple­ja vy­pĺňa viac ako 11 mi­lió­nov bo­dov. Har­dvé­ro­vý zá­klad je štvor­jad­ro­vý pro­ce­sor Qual­comm Snap­dra­gon 801 s maximál­nou frek­ven­ciou 2,5 GHz.

Pa­mä­ťo­vé vy­ho­to­ve­nia sú dve - štan­dar­dné so 16 GB inter­nej pa­mä­te a 2 GB RAM a pré­mio­vé s 32 GB inter­nej pa­mä­te a 3 GB RAM. Ver­zia s väč­šou ka­pa­ci­tou pa­mä­te je ur­če­né hlav­ne pre tých, kto­rí chcú napl­no vy­užiť po­ten­ciál špič­ko­vé­ho fo­toa­pa­rá­tu. Roz­lí­še­nie za­dnej ka­me­ry je 13 me­ga­pixelov, čo ur­či­te nie je maximum spo­me­dzi kon­ku­ren­cie, ale dnes sa už cel­kom ak­cep­tu­je, že fo­te­nie nie je len o me­ga­pixeloch. LG pri­dá­va hlav­ne v ob­las­ti op­ti­ky a sof­tvé­ro­vé­ho zlep­šo­va­nia fo­tog­ra­fie. Fo­te­nie je jed­no­du­ché - za­mie­ri­te na scé­nu, dot­kne­te sa pr­stom kľú­čo­vé­ho ob­jek­tu v scé­ne a sním­ka sa zho­to­ví.

Ako sme sa pres­ved­či­li, fot­ky vy­ze­ra­jú veľ­mi dob­re, sú dos­ta­toč­ne vy­uži­teľ­né aj pri fo­tog­ra­fo­va­ní za zní­že­nej úrov­ne svet­la. Blesk je duál­ny. Pred­ná ka­me­ra má roz­lí­še­nie 2,1 me­ga­pixe­la, sve­tel­nosť F 2.0 a pod­po­ru­je fot­ky sel­fie s auto­ma­tic­kým ča­so­va­čom. Ten od­štar­tu­je­te tak, že pred smar­tfó­nom za­tne­te päsť. To ka­me­ra roz­poz­ná a za­čne sa troj­se­kun­do­vé od­po­čí­ta­va­nie. Za­me­ria­va­nie je la­se­ro­vé, udá­va­ný čas za­os­tre­nia je 0,276 se­kun­dy. Pri nah­rá­va­ní vi­dea LG zlep­ši­lo aj mik­ro­fón, kto­rý od­stra­ňu­je oko­li­tý ruch a za­me­ria­va sa na dô­le­ži­tú časť zvu­ku.

Predstavenie.jpg

Tak­to pred­sta­vil vlas­tnos­ti smar­tfó­nu LG G3 Ja­mes Mar­shall na kon­ci má­ja v Lon­dý­ne

Fotografovanie.jpg

To­to sú zá­be­ry zho­to­ve­né po­mo­cou LG G3

Ba­té­ria je vy­be­ra­teľ­ná, má ka­pa­ci­tu 3000 mAh a LG za­bu­do­va­lo do G3 aj tech­no­ló­gie na jej šet­re­nie. Pr­vo­ra­dé je vy­pí­na­nie rôz­nych tech­no­ló­gií, kto­ré sa prá­ve ne­pou­ží­va­jú, s ich rých­lym opä­tov­ným ná­be­hom. Ide aj o zní­že­nie opa­ko­va­cej frek­ven­cie vy­kres­ľo­va­nia ob­ra­zu či pok­les tak­tu pro­ce­so­ra. Pod­ľa in­for­má­cií z reál­ne­ho pou­ží­va­nia vzor­ky te­le­fón vy­dr­ží na 2 dni dosť in­ten­zív­nej pre­vádz­ky. SIM kar­ta má for­mát mic­ro­SIM, nad šach­tou na SIM je slot na kar­tu mic­roSD (max. 128 GB).

TriVylepsenia.jpg

Hlav­né zlep­še­nia LG G3 v koc­ke - di­zajn, dis­plej a fo­toa­pa­rát

Zo strán­ky di­zaj­nu dr­ží LG svo­ju lí­niu, čo oce­ňu­je­me. Tre­ba ve­riť svoj­mu di­zaj­nu a ne­me­niť ho pri kaž­dom mo­de­li, rov­na­ko pos­tu­pu­je aj reš­pek­to­va­ná kon­ku­ren­cia. Pre­to sú ov­lá­da­cie tla­čid­lá na za­dnej stra­ne te­le­fó­nu, za­dný kryt je z plas­tu, ale pô­so­bí veľ­mi ver­ne ko­vo­vým doj­mom. Oce­ňu­je­me, že sa na ňom ne­za­chy­tá­va­jú od­tlač­ky pr­stov.

Fotoaparat.jpg

Ov­lá­da­cie tla­čid­lá a za­pí­na­cie tla­čid­lo sú na te­le­fó­noch LG ty­pic­ky na za­dnej stra­ne

Zo sof­tvé­ro­vej strán­ky je LG G3 an­droi­do­vý te­le­fón, vo vý­ba­ve je ver­zia .4.2LG k to­mu dá­va svo­ju nad­stav­bu, nám sa naj­viac pá­či­la pris­pô­so­bi­teľ­ná klá­ves­ni­ca Smart Key­board. Pou­ží­va­teľ si ju mô­že na­tiah­nuť ale­bo zmen­šiť, ako prá­ve pot­re­bu­je, a pris­pô­so­biť roz­me­ry veľ­kos­ti pr­stov. A ak v na­pí­sa­nom texte ob­ja­ví­te chy­by, po­mo­cou po­hy­bu prs­ta po me­dzer­ní­ku sa veľ­mi pres­ne mô­že­te dos­tať na mies­to, kto­ré pot­re­bu­je­te op­ra­viť. In­te­li­gen­tná asis­ten­tka Smart No­ti­ce vám za­se nap­rík­lad pri­po­mí­na, že má­te od­po­ve­dať na zmeš­ka­ný ho­vor, ale­bo navr­hu­je čas­to vo­le­né te­le­fón­ne čís­lo ulo­žiť do kon­tak­tov.

ZadnyKryt.jpg

Kým ho ne­chy­tí­te do ru­ky, bu­de­te si my­slieť, že za­dný kryt je z ko­vu

PrednaStrana.jpg

Pred­ná stra­na te­le­fó­nu tiež pô­so­bí ko­vo­vým doj­mom

Te­le­fón ob­sa­hu­je veľ­mi cit­li­vé dá­ta a pri­tom ho mô­že­te stra­tiť, prí­pad­ne vám ho uk­rad­nú. Len má­lo ľu­dí si sku­toč­ne nain­šta­lu­je bez­peč­nost­ný sof­tvér, kto­rý ta­ké­to si­tuácie rie­ši. Ideál­ne je, ak nie­čo po­dob­né na­chá­dza pria­mo v te­le­fó­ne. LG v G3 po­riad­ne pri­da­lo na bez­peč­nos­ti po­mo­cou Smart Se­cu­ri­ty. Pr­vý člá­nok je Knock Co­de. Pri znač­ke LG ty­pic­ké pok­le­pa­nie pr­stom po dis­ple­ji na je­ho za­pnu­tie je te­raz zlep­še­né o za­bez­pe­čo­va­cí kód. Na­de­fi­nu­je­te si tak sek­ven­ciu do­ty­kov prs­ta na rôz­nych mies­tach po dis­ple­ji a po jej za­da­ní sa te­le­fón hneď aj za­pne. Te­da pot­reb­ný je nie­len bez­peč­nost­ný PIN či ob­ráz­ko­vé hes­lo, ale aj do­ty­ky prs­ta po vy­pnu­tom dis­ple­ji. Na to nad­vä­zu­je fun­kcia Con­tent Lock, po­mo­cou kto­rej si za­mkne­te a prí­pad­ne aj uro­bí­te ne­vi­di­teľ­ný­mi cit­li­vé do­ku­men­ty v smar­tfó­ne. Vzdia­le­né za­blo­ko­va­nie ale­bo kom­plet­né vy­ma­za­nie ob­sa­hu te­le­fó­nu sa dá reali­zo­vať cez fun­kciu Kill Switch, kto­rú net­re­ba in­šta­lo­vať.

Prislusenstvo.jpg

A to­to je dopl­nko­vé prís­lu­šen­stvo pre LG G3

LG G3 pri­chá­dza s via­ce­rý­mi dopl­nka­mi. Asi naj­efek­tnej­šie ak­tív­ne puz­dro Quic­kCirc­le bu­de dos­tup­né v pia­tich far­bách, pri­čom v prie­hľad­nom okien­ku zob­ra­zu­je naj­dô­le­ži­tej­šie in­for­má­cie. Ďalej je to pre­nos­ná bez­drô­to­vá na­bí­jač­ka a vi­de­li sme aj slú­chad­lá s auto­ma­tic­kým na­ví­ja­ním káb­la, ale aj prip­ra­vo­va­né in­te­li­gen­tné ho­din­ky G Watch.

QuickCircle.jpg

LG G3 vy­ze­rá veľ­mi dob­re hlav­ne v ak­tív­nom puz­dre Quic­kCirc­le

Smar­tfón LG G3 bu­de na na­šom tr­hu dos­tup­ný od 1. jú­la v di­zaj­ne mat­né­ho ko­vu bie­lej a zla­tej far­by, o nie­čo nes­kôr prí­de čier­ne vy­ho­to­ve­nie. Bie­ly mo­del bu­de u nás dos­tup­ný v oboch pa­mä­ťo­vých va­rian­toch, zla­tá ver­zia bu­de len v 32 GB vy­ho­to­ve­ní. LG G3 sa bu­de na slo­ven­skom tr­hu pre­dá­vať za od­po­rú­ča­nú ce­nu 593 EUR (16 GB) a 630 EUR (32 GB). Te­le­fón bu­dú po­nú­kať ope­rá­to­ri Oran­ge a T-Mo­bi­le, nes­kôr sa ob­ja­ví aj v sie­ti O2.

Lon­dýn

Ne­vyh­nu­té nák­la­dy na ces­tu hra­di­la spo­loč­nos­ti LG.

Zdroj: PCR 6/2014


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Fa­ce­book aj Goog­le me­nia pra­vid­lá
Nedávno som videl, ako si jeden známy nechal spraviť svoju knihu My Social Book. Tá vám z facebookového profilu „vydoluje" všetky vaše záznamy a premení ich na efektnú knihu. čítať »
 
Chrá­ni­me mo­bil­né za­ria­de­nia s An­droi­dom
Ak máte doma tablet či telefón s Androidom mali by ste ho chrániť. My vám poradíme ako to urobiť. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter