Právnik radí: „Šmejdy“ na Slovensku končia

Od 1. má­ja 2014 na­do­bu­dol účin­nosť zá­kon č. 102/2014 Z. z. o ochra­ne spot­re­bi­te­ľa pri pre­da­ji to­va­ru ale­bo pos­ky­to­va­ní slu­žieb na zá­kla­de zmlu­vy uzav­re­tej na di­aľ­ku ale­bo zmlu­vy uzav­re­tej mi­mo pre­vádz­ko­vých pries­to­rov pre­dá­va­jú­ce­ho a o zme­ne a dopl­ne­ní niek­to­rých zá­ko­nov. Niek­to­ré je­ho us­ta­no­ve­nia na­do­bú­da­jú účin­nosť až od 13. jú­na. Tým­to dňom na Slo­ven­sku tak­zva­né „šmej­dy" skon­či­li.

Zá­kon uk­la­dá or­ga­ni­zá­to­rom pre­daj­nej ak­cie množ­stvo po­vin­nos­tí. Pre­daj­ná ak­cia je ak­cia ur­če­ná pre ob­me­dze­ný po­čet spot­re­bi­te­ľov, or­ga­ni­zo­va­ná na zá­kla­de poz­ván­ky ale­bo iné­ho ozná­me­nia, z kto­ré­ho je zrej­mé, že ide o poz­va­nie, a jej pred­me­tom je naj­mä pre­zen­tá­cia, po­nu­ka ale­bo pre­daj to­va­ru ale­bo pos­kyt­nu­tie slu­žieb, ak po­čas nej ale­bo do 15 pra­cov­ných dní po jej us­ku­toč­ne­ní do­chá­dza k uzav­re­tiu zmlu­vy so spot­re­bi­te­ľom.

Kaž­dú pre­daj­nú ak­ciu tre­ba naj­nes­kôr 20 dní pred jej us­ku­toč­ne­ním pí­som­ne ozná­miť Ústred­né­mu in­špek­to­rá­tu Slo­ven­skej ob­chod­nej in­špek­cie a in­špek­to­rá­tu Slo­ven­skej ob­chod­nej in­špek­cie prís­luš­né­mu pod­ľa mies­ta ko­na­nia pre­daj­nej ak­cie. V ozná­me­ní sa mu­sí uviesť:

  • ob­chod­né me­no a síd­lo ale­bo mies­to pod­ni­ka­nia or­ga­ni­zá­to­ra ale­bo pre­dá­va­jú­ce­ho,
  • pres­né mies­to a čas ko­na­nia pre­daj­nej ak­cie vrá­ta­ne uve­de­nia ad­re­sy a ozna­če­nia pries­to­rov, kde sa pre­daj­ná ak­cia us­ku­toč­ní, a navr­ho­va­ný ča­so­vý har­mo­nog­ram pre­daj­nej ak­cie,
  • za­me­ra­nie pre­daj­nej ak­cie vrá­ta­ne ozna­če­nia to­va­ru ale­bo slu­žieb, kto­ré bu­dú na pre­daj­nej ak­cii pred­vá­dza­né a pre­dá­va­né, a uve­de­nia ce­ny, za kto­rú bu­dú po­nú­ka­né spot­re­bi­te­ľom,
  • pred­pok­la­da­ný po­čet účas­tní­kov, a ak je pre­daj­ná ak­cia ur­če­ná pre kon­krét­nu sku­pi­nu spot­re­bi­te­ľov, aj jej ozna­če­nie,
  • pres­né ozna­če­nie zmlúv a ur­če­nie všet­kých pre­dá­va­jú­cich, s kto­rý­mi bu­de môcť spot­re­bi­teľ uza­vrieť zmlu­vu,
  • mies­to, dá­tum a čas nás­tu­pu, druh a pod­mien­ky dop­ra­vy, ak sú­čas­ťou pre­daj­nej ak­cie je aj dop­ra­va spot­re­bi­te­ľov na mies­to ko­na­nia pre­daj­nej ak­cie,

K ozná­me­niu sa prik­la­da­jú aj vy­ho­to­ve­nie poz­ván­ky a návr­hy všet­kých zmlúv, kto­ré bu­dú môcť spot­re­bi­te­lia na pre­daj­nej ak­cii uza­vrieť. Ozná­me­nie ús­tred­ný in­špek­to­rát ŠOI zve­rej­ní naj­nes­kôr päť dní pred ko­na­ním pre­daj­nej ak­cie na svo­jom webo­vom síd­le. Ak or­ga­ni­zá­tor ale­bo pre­dá­va­jú­ci ne­do­ru­čí včas kom­plet­né ozná­me­nie, ŠOI ho na webo­vom síd­le nez­ve­rej­ní. Ústred­ný in­špek­to­rát pí­som­né ozná­me­nie nez­ve­rej­ní ani vte­dy, ak je šta­tu­tár­nym or­gá­nom, čle­nom šta­tu­tár­ne­ho or­gá­nu ale­bo spo­loč­ní­kom v spo­loč­nos­ti, kto­rá je or­ga­ni­zá­to­rom ale­bo pre­dá­va­jú­cim, ne­dô­ve­ry­hod­ná oso­ba. Tou je ten, kto bol v ča­se ko­na­nia pre­daj­nej ak­cie čle­nom šta­tu­tár­ne­ho or­gá­nu ale­bo spo­loč­ní­kom v spo­loč­nos­ti or­ga­ni­zu­jú­cej ale­bo vy­stu­pu­jú­cej na pre­daj­ne ak­cií, po­čas kto­rej doš­lo k oso­bit­ne zá­važ­né­mu po­ru­še­niu zá­ko­na č.102/2014 Z. z., za kto­ré bo­lo ako san­kcia zru­še­né živ­nos­ten­ské op­ráv­ne­nie.

Naj­dô­le­ži­tej­ším us­ta­no­ve­ním zá­ko­na na ochra­nu spot­re­bi­te­ľa je us­ta­no­ve­nie, pod­ľa kto­ré­ho zmlu­va uzav­re­tá po­čas pre­daj­nej ak­cie vrá­ta­ne zmlu­vy od nej zá­vis­lej nev­znik­ne, ak:

  • or­ga­ni­zá­tor ale­bo pre­dá­va­jú­ci nespl­ní ozna­mo­va­ciu po­vin­nosť,
  • ús­tred­ný in­špek­to­rát pí­som­né ozná­me­nie o ak­cii nez­ve­rej­ní,
  • or­ga­ni­zá­tor ale­bo pre­dá­va­jú­ci us­ku­toč­ní pre­daj­nú ak­ciu v roz­po­re s pí­som­ným ozná­me­ním ale­bo
  • pred­me­tom pre­daj­nej ak­cie je pre­daj to­va­ru ale­bo pos­kyt­nu­tie služ­by inej ako ob­siah­nu­tej v ozná­me­ní a za inú ce­nu.

To, že zmlu­va nev­znik­ne, zna­me­ná, že nik­dy neexis­to­va­la a ne­mož­no vy­má­hať jej pl­ne­nia súd­nou ces­tou.

Zdroj: PCR 5/2014Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Fa­ce­book aj Goog­le me­nia pra­vid­lá
Nedávno som videl, ako si jeden známy nechal spraviť svoju knihu My Social Book. Tá vám z facebookového profilu „vydoluje" všetky vaše záznamy a premení ich na efektnú knihu. čítať »
 
Chrá­ni­me mo­bil­né za­ria­de­nia s An­droi­dom
Ak máte doma tablet či telefón s Androidom mali by ste ho chrániť. My vám poradíme ako to urobiť. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter