Gamebox

Strana 3/3

PC RE­VUE – kon­zo­lo­vá stra­na/

in­FA­MOUS Se­cond Son

Ko­neč­ne po­riad­ny exklu­zív­ny ti­tul

Na her­nej kon­zo­le PlayS­ta­tion 4 hrá­me od jej uve­de­nia na náš trh. Vy­skú­ša­li sme všet­ky exklu­zív­ne ti­tu­ly, ale ku kaž­dej hre sme ma­li ne­ja­ké pri­po­mien­ky. Ani in­FA­MOUS Se­cond Son nie je prík­lad do­ko­na­los­ti. Pre­zen­tu­je sa však v naj­lep­šom svet­le.

infamous_2.jpg

S no­vou ge­ne­rá­ciou pri­chá­dza no­vý hr­di­na a iná zá­plet­ka. in­FA­MOUS na PS4 si tak uži­jú aj je­din­ci, kto­rí sa do­te­raz s tou­to sé­riou nes­tret­li. Fa­nú­ši­ko­via pred­chá­dza­jú­cich di­elov ne­bu­dú mať op­ro­ti no­vá­či­kom vý­raz­nej­ší nás­kok. Her­né me­cha­niz­my sú jas­ne pre­zen­to­va­né a po pár mi­nú­tach sa vo vir­tuál­nom Seatt­li bu­de­te cí­tiť ako do­ma. Po­čas nas­le­du­jú­cich 10 až 14 ho­dín si to­to ame­ric­ké mes­to up­ra­ví­te pod­ľa svo­jej vô­le.

Sku­toč­ný svet ne­mož­no roz­de­liť na čier­no-bie­ly. Vo sve­te in­FA­MOUS to nep­la­tí. Tu má všet­ko pev­ne sta­no­ve­né pra­vid­lá, kto­ré de­fi­nu­jú, čo je dob­ré a čo zlé. Po­má­ha­nie ľu­ďom je od­me­ne­né klad­nou kar­mou, nao­pak, zlé skut­ky ge­ne­ru­jú zá­por­né bo­dy. Hra vás však za ne­mi­losr­dné sprá­va­nie tres­tať ne­bu­de. Čím väč­ší zlo­duch sa z váš­ho ava­ta­ra sta­ne, tým sil­nej­šie schop­nos­ti bu­de mať k dis­po­zí­cii. To is­té pla­tí aj pre klad­ných hr­di­nov. Koz­me­tic­ké roz­die­ly me­dzi dob­rá­kom a zlo­du­chom dot­vá­ra aj gra­fic­ké zná­zor­ne­nie pos­ta­vy. Sys­tém kar­my je, žiaľ, sa­moú­čel­ný a až príl­iš zá­klad­ný. Her­ným me­cha­niz­mom to tak­to vy­ho­vu­je.

infamous_1.jpg

Bez oh­ľa­du na kar­mu váš­ho ava­ta­ra in­FA­MOUS pl­ne ťa­ží z ot­vo­re­né­ho sve­ta. Prí­be­ho­vé mi­sie dopĺňa­jú se­kun­dár­ne ak­ti­vi­ty, kto­ré po­nú­ka­jú dos­ta­tok príl­eži­tos­tí na otes­to­va­nie špe­ciál­nych schop­nos­tí. Tých po­čas hra­nia zís­ka­te via­ce­ro, a ho­ci sú si na pr­vý poh­ľad po­dob­né, lí­šia sa v de­tai­loch. Elek­tric­ké vý­bo­je sú rých­lej­šie, ale spô­so­bu­jú men­šie zra­ne­nia ako oh­ni­vé gu­le. Úto­ky dopĺňa­jú aj špe­cia­li­ty, ako je vzná­ša­nie sa, krát­ko­do­bá ne­vi­di­teľ­nosť atď. Pri hra­ní sa nu­diť ne­bu­de­te.

infamous_5.jpg

Mož­no sa pý­ta­te, čo je na no­vom in­FA­MOUS ta­ké úžas­né. Nie je to pr­vá hra, kde be­há­te po ot­vo­re­nom sve­te, a Del­sin Rowe ta­kis­to nie je ani pr­vý hr­di­na so špe­ciál­ny­mi schop­nos­ťa­mi. Se­cond Son má však všet­ky pot­reb­né in­gre­dien­cie. Je chyt­ľa­vý, zá­bav­ný, s vý­bor­nou gra­fi­kou a tak­mer bez chýb. V prí­pa­de Killzo­ne: Sha­dow Fall sme kri­ti­zo­va­li ťaž­ko­pád­nosť kam­pa­ne, kto­rej chý­bal spád. in­FA­MOUS nás však pohl­til. Má vý­bor­ný spád aj rôz­no­ro­dosť. Vďa­ka ot­vo­re­nos­ti sve­ta sme si ro­bi­li, čo sme chce­li a ke­dy sme chce­li. Niek­to­ré mo­men­ty bo­li sí­ce tro­chu ot­rav­né, naj­mä mier­ny ste­reo­typ ved­ľaj­ších úloh ale­bo niek­to­rí bos­so­via, ale hra­nie sme si po­riad­ne uži­li. Na in­FA­MOUS Se­cond Son ta­kis­to poz­nať, že je to hra, kto­rá bo­la od zá­kla­dov prip­ra­ve­ná pre PS4. Gra­fi­ka je na po­me­ry kon­zo­ly špič­ko­vá a po­te­šil nás aj vý­bor­ný Re­mo­te Play pri hra­ní cez inter­net. Roz­lo­že­nie ov­lá­da­cích pr­vkov je pris­pô­so­be­né pot­re­bám PS Vi­ty a za­tiaľ ide o naj­lep­šiu in­teg­rá­ciu tej­to fun­kcie.

Hod­no­te­nie: 8,5/10

Me­tal Gear So­lid V: Ground Ze­roes

Pre­doh­ra k veľ­ké­mu di­vad­lu

Čo sa sta­ne, ak prip­ra­vu­je­te hru, kto­rá bu­de ur­či­te veľ­kým hi­tom, a chce­te pred­čas­ne po­te­šiť fa­nú­ši­kov? Dá­te im ochut­náv­ku. Zme­ní­te fun­go­va­nie her­né­ho biz­ni­su a pr­vé DLC po­núk­ne­te nie po vy­da­ní, ale eš­te pred uve­de­ním hry na trh. Ten­to ti­tul fun­gu­je ako prí­be­ho­vý prequel a hrá­ča eš­te viac roz­maškr­tí. Nad­še­nie z pl­no­hod­not­né­ho pok­ra­čo­va­nia ras­tie a všet­ci sú spo­koj­ní. Je­di­ný prob­lém je ce­na. Za prí­da­vok DLC pý­ta­jú tak­mer pl­nú su­mu.

metal_gear_3.jpg

To je pres­ne prob­lém kon­zo­lo­vé­ho ti­tu­lu Me­tal Gear So­lid V: Ground Ze­roes. V slo­ven­ských ob­cho­doch ho kú­pi­te za 25 až 35 eur, v di­gi­tál­nych ob­cho­doch sa pre­dá­va za po­dob­nú su­mu. Ho­ci za­ba­ví na nie­koľ­ko ho­dín, her­ný ob­sah pod­ľa nás ak­tuál­nej ce­ne ne­zod­po­ve­dá. Ground Ze­roes by si skôr za­slú­žil ce­no­vú ná­lep­ku bež­né­ho DLC prí­dav­ku, t. j. na úrov­ni 10 eur.

Pred­sa len aj na­priek neodškrie­pi­teľ­nej kva­li­te her­né­ho di­zaj­nu je jed­na väč­šia ma­pa má­lo. Ho­ci si ju uži­je­te cez deň aj v no­ci a bu­de­te pl­niť via­ce­ro sa­mos­tat­ných úloh, Ground Ze­roes re­cyk­lu­je ob­sah, aby uml­čal na­šu kri­ti­ku. Je vý­bor­né, že sa KO­NA­MI sna­ží vy­ťa­žiť z mi­ni­ma maximum, ale sku­toč­nosť, že prí­be­ho­vú kam­paň do­kon­čí­te za 60 až 90 mi­nút, neos­pra­vedl­ňu­jú ani ved­ľaj­šie sce­ná­re. Aj v iných hrách pred­sa náj­de­me via­ce­ro re­ži­mov.

metal_gear_4.jpg

Na Ground Ze­roes sa mô­že­me po­ze­rať z dvoch as­pek­tov. Fa­nú­ši­ko­via sé­rie Me­tal Gear So­lid si ten­to prequel kú­pia už len z prin­cí­pu a po­vin­nos­ti. Keď­že ma­jú so sé­riou skú­se­nos­ti, hlav­nú mi­siu do­kon­čia mož­no eš­te rých­lej­šie. Ak vie­te, čo a ako, do­ká­že­te hru doh­rať aj v prie­be­hu 10 mi­nút. Nás­led­ne si uži­jú ved­ľaj­šie sce­ná­re a bu­dú zlep­šo­vať svo­ju tak­ti­ku, aby zís­ka­li naj­lep­šie hod­no­te­nie a mi­sie do­kon­či­li pod­ľa mož­nos­ti bez aké­ho­koľ­vek pop­la­chu.

metal_gear_2.jpg

Bež­ný hráč si Ground Ze­roes kú­pi mož­no z to­ho dô­vo­du, že má do­ma no­vý PlayS­ta­tion 4 a po­čul, že Me­tal Gear So­lid je nao­zaj pa­rád­na hra. Pri­ví­ta ho nie­koľ­ko­mi­nú­to­vý film a pr­vú mi­siu do­kon­čí do dvoch ho­dín. Pop­ri­tom bu­de čas­to umie­rať a väč­šou čas­ťou mi­sie sa pres­trie­ľa. Hra ho za­čne ba­viť, ale zis­tí, že už ju vlas­tne pre­šiel.

Bez oh­ľa­du na to, do kto­rej sku­pi­ny pat­rí­te, hra­nie Ground Ze­roes sme si uži­li. Je však prav­da, že hru sme moh­li tes­to­vať za­dar­mo. So sé­riou Me­tal Gear So­lid sme do­te­raz ne­ma­li ve­ľa skú­se­nos­tí, ale re­cen­zo­va­ný ti­tul na nás za­pô­so­bil. Voľ­nos­ťou, kto­rú má hráč pri rie­še­ní za­da­ných úloh, at­mos­fé­rou, vý­bor­nou ume­lou in­te­li­gen­ciou, ale aj zá­plet­kou. O kva­li­te hry ne­má zmy­sel po­le­mi­zo­vať, prob­lém je naj­mä v po­me­re ce­na/vý­kon, kto­rý sme mu­se­li vziať do úva­hy pri ur­čo­va­ní vý­sled­né­ho hod­no­te­nia. No ak na Ground Ze­roes nat­ra­fí­te v ne­ja­kom vý­pre­da­ji, ne­vá­haj­te. Za ce­nu lís­tka do ki­na + ob­čer­stve­nia sa op­la­tí.

Hod­no­te­nie: 6/10

Her­ný tím PC RE­VUE: Pe­ter Hu­cík, Ro­man Kad­lec

Zdroj: PCR 6/2014


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Fa­ce­book aj Goog­le me­nia pra­vid­lá
Nedávno som videl, ako si jeden známy nechal spraviť svoju knihu My Social Book. Tá vám z facebookového profilu „vydoluje" všetky vaše záznamy a premení ich na efektnú knihu. čítať »
 
Chrá­ni­me mo­bil­né za­ria­de­nia s An­droi­dom
Ak máte doma tablet či telefón s Androidom mali by ste ho chrániť. My vám poradíme ako to urobiť. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter