Gamebox

Strana 2/3

 PC RE­VUE hod­no­tí /

Le­go The Hob­bit

Le­go vša­de, kam sa po­zrieš

Vý­vo­jár­ske štú­dio Tra­veller's Ta­les mô­že­me ozna­čiť za to­vá­reň na vir­tuál­ne Le­go. Pr­vú hru Le­go vy­ro­bi­li v ro­ku 2005 a po­čas pos­led­ných pia­tich ro­kov na inom pro­jek­te ani nep­ra­co­va­li. Mi­nu­lý rok vy­da­li do­kon­ca až 5 ti­tu­lov. Ten­to rok nás ča­ka­jú „iba“ tri. The Hob­bit je jed­nou z nich.

LEGO_1.jpg

Bil­bo Bag­gins roz­prá­va vo sve­te z Le­ga zá­plet­ku pr­vých dvoch fil­mov. Je roz­de­le­ný do 16 mi­sií a pok­rý­va naj­dô­le­ži­tej­šie uda­los­ti. Ukon­če­nia prí­be­hu by sme sa ma­li doč­kať vo for­me prí­dav­ku DLC v ča­se uve­de­nia tre­tie­ho fil­mu do kín. Hra­teľ­nosť a at­mos­fé­ra je ver­ná tra­dí­cii hier Le­go a de­fi­nu­je­me ju ako roz­to­mi­lú. No po x-tom ra­ze už nep­rek­va­pí ani neo­hú­ri.

Hlav­ná vý­ho­da hier Le­go je po­ho­do­vá hra­teľ­nosť. Cie­ľo­vou sku­pi­nou sú de­ti, ale The Hob­bit za­ba­ví aj star­ších hrá­čov. Roz­bí­ja­nie vir­tuál­nych pred­me­tov Le­go, zbie­ra­nie ko­ciek a sta­va­nie no­vých ve­cí má nie­čo do se­ba. Hra je pria­mo­čia­ra, a ak ne­vie­te, ako ďa­lej, je to tým, že ste ne­roz­bi­li pot­reb­ný pred­met ale­bo ne­pou­ži­li ne­ja­kú schop­nosť. Ne­za­sek­ne­te sa ani v bo­ji – sta­čí stlá­čať jed­no ak­čné tla­čid­lo a ži­vo­tov má­te ne­ko­neč­no.

LEGO_2.jpg

The Hob­bit sa strá­ni ná­lep­ky „ďal­šia tuc­to­vá hra Le­go“, a pre­to pri­ná­ša nie­koľ­ko ino­vá­cií. Tr­pas­lí­ci mô­žu pou­ží­vať rôz­ne zbra­ne, a tak ma­jú via­ce­ro schop­nos­tí, me­dzi kto­rý­mi bu­de­te pre­pí­nať. V kon­krét­nych si­tuáciách vždy tre­ba pou­žiť prís­luš­nú zbraň, a za­tiaľ čo v mi­nu­los­ti moh­li pred­me­ty Le­go po­sú­vať všet­ky pos­ta­vič­ky, te­raz je to mož­né iba po po­riad­nom úde­re kla­di­vom. Je to skôr koz­me­tic­ká zme­na, kto­rá hra­teľ­nosť ne­me­ní, nú­ti vás však viac pre­pí­nať me­dzi pos­ta­va­mi a ak­tív­ny­mi zbra­ňa­mi. Ďal­šia no­vin­ka je zbie­ra­nie ma­te­riá­lov z roz­bi­tých pred­me­tov a po­ra­ze­ných ne­pria­te­ľov. Tie mô­že­te vy­mie­ňať ale­bo z nich sta­vať špe­ciál­ne pred­me­ty na ďal­ší po­sun v hre. Ak vám ma­te­riál chý­ba, hra vám ho oby­čaj­ne vy­ča­ru­je rov­no pred no­som.

LEGO_3.jpg

Bez oh­ľa­du na to­tož­nú hra­teľ­nosť sa hry Le­go lí­šia naj­mä ver­nos­ťou spra­co­va­nia pred­lo­hy a cel­ko­vou at­mos­fé­rou. V tom­to sme­re Hob­bi­ta chvá­li­me. Už od pr­vých mo­men­tov vy­tvá­ra tú správ­nu at­mos­fé­ru a ne­ma­lý po­diel na tom má soundtrack z fil­mu. Chvá­li­me aj di­zajn her­ných úrov­ní. Tie sú pod­ľa nás zá­bav­nej­šie než v pos­led­nej hre The Le­go Mo­vie Vi­deo­ga­me. Po doh­ra­ní prí­be­hu mô­že­te jed­not­li­vé mi­sie opä­tov­ne pre­chá­dzať v re­ži­me voľ­nej hry. V tom­to prí­pa­de má­te k dis­po­zí­cii všet­ky za­kú­pe­né pos­ta­vič­ky. Na ma­pe ta­kis­to náj­de­te via­ce­ro ved­ľaj­ších úloh, spo­čí­va­jú­cich vo vy­tvo­re­ní pred­me­tov zo zís­ka­né­ho ma­te­riá­lu.

LEGO_4.jpg

Le­go The Hob­bit je kla­sic­ká hra Le­go, kto­rá už po x-týk­rát sta­via na to­tož­ných zá­kla­doch. Sé­riu oži­vu­je nie­koľ­ký­mi koz­me­tic­ký­mi zme­na­mi, kto­ré však hra­teľ­nosť vý­raz­nej­šie ne­me­nia a niek­to ich mô­že po­va­žo­vať za ot­rav­né. Vý­hod­ná je ne­ná­roč­ná a po­ho­do­vá hra­teľ­nosť, kto­rú oce­nia nie­len de­ti. Pri Hob­bi­to­vi si od­dých­nu aj star­ší hrá­či. Le­go The Hob­bit od­po­rú­ča­me mi­lov­ní­kom Pá­na pr­ste­ňov, Hob­bi­ta a hier Le­go.

Hod­no­te­nie: 7/10

The Migh­ty Quest For Epic Loot

Keď sa zra­zí Di­ab­lo s Dun­geon Kee­pe­rom

Kom­bi­ná­cia hier Di­ab­lo a Dun­geon Kee­per je na pr­vý poh­ľad nep­red­sta­vi­teľ­ný mix. The Migh­ty Quest sa však tým­to sme­rom vy­bral a pr­vé mi­nú­ty hra­nia sa ne­sú v po­zi­tív­nom du­chu. Her­ný di­zajn ne­ka­zí ani mo­del F2P, a tak na­še pri­po­mien­ky sme­ru­jú iba k nie­koľ­kým ne­dos­tat­kom.

mighty_quest_1.jpg

Zlož­ku Di­ab­lo za­stu­pu­je štvo­ri­ca hr­di­nov. Bo­jov­ní­ka, lu­kos­trel­ca a má­ga dopĺňa hyb­rid­ná pos­ta­va, kto­rá má z kaž­dé­ho po­vo­la­nia nie­čo. Za ňu si však za­hrá­te iba v prí­pa­de, že do hry in­ves­tu­je­te ne­ja­ké pe­nia­ze. V prí­pa­de mo­de­lu F2P lo­gic­ké roz­hod­nu­tie, naš­ťas­tie bez ne­ga­tív­ne­ho vply­vu na ce­lú hra­teľ­nosť. Hr­di­no­via v The Migh­ty Quest For Epic Loot ne­bu­dú za­chra­ňo­vať svet, ale ako už ná­zov na­po­ve­dá, hľa­dať epi­cký pok­lad. Z to­ho dô­vo­du sa her­ná náplň ob­me­dzu­je iba na plie­ne­nie ne­pria­teľ­ských hra­dov, či už ide o ná­hod­ne ge­ne­ro­va­né bu­do­vy, ale­bo hra­dy os­tat­ných hrá­čov. Tá­to časť pri­po­mí­na mier­ne nad­prie­mer­nú di­ab­lov­ku a za­bí­ja­nie pot­vor, vy­hý­ba­nie sa pas­ciam a zbie­ra­nie pred­me­tov je zá­bav­né. As­poň zo za­čiat­ku.

mighty_quest_2.jpg

Na kon­ci kaž­dé­ho hra­du ča­ká pok­lad, kto­rý obo­ha­tí va­šu zá­so­bu pe­ňa­zí a ener­gie. Tie­to dve su­ro­vi­ny sú zá­kla­dom bu­do­va­teľ­skej zlož­ky. Hrad si zve­ľa­ďu­je­te, zväč­šu­je­te a za­mes­tná­va­te čo­raz viac prí­šer. Tre­ba to­tiž vy­tvo­riť ochra­nu pred os­tat­ný­mi hráč­mi. Toľ­ko k zlož­ke Dun­geon Kee­per, kde sa v mi­nu­los­ti pre­ja­vo­val aj mo­del F2P. Vý­stav­ba a zlep­šo­va­nie hra­du tr­va­li ne­ja­ký čas, kto­rý sa dal pres­ko­čiť. Sta­či­lo za­pla­tiť. Vý­vo­já­ri však to­to ob­me­dzenie od­strá­ni­li, za čo ich chvá­li­me. Dnes si za pe­nia­ze kú­pi­te exklu­zív­ne koz­me­tic­ké pred­me­ty a ná­po­je, kto­ré urý­chlia zís­ka­va­nie skú­se­nos­tí a su­ro­vín.

Prob­lé­mom hry je však sám kon­cept. Plie­ne­nie hra­dov sa rých­lo zme­ní na ste­reo­typ a mo­ti­vá­ciou nie sú ani lep­šie pred­me­ty a zlep­šo­va­nie hra­dov. Dô­vo­dom na ďal­šie hra­nie ne­bu­dú ani špe­ciál­ne schop­nos­ti, kto­ré si pos­tup­ne od­omy­ká­te a mier­ne oži­vu­jú boj. Vý­vo­já­ri ako ke­by za­bud­li na to, že hráč pot­re­bu­je rôz­no­ro­dosť. A tú mu ne­po­núk­nu ani ná­hod­ne ge­ne­ro­va­né hra­dy a von­kon­com nie oby­dlia os­tat­ných hrá­čov. V pre­važ­nej väč­ši­ne to­tiž nat­ra­fí­te na tú is­tú tak­ti­ku ob­ra­ny a ver­te nám, že po ča­se to už pres­ta­ne byť zá­bav­né.

mighty_quest_4.jpg

Sa­moz­rej­me, ten­to ne­dos­ta­tok vý­vo­já­ri od­stra­ňu­jú prie­bež­ne. Zos­la­bia jed­nu tak­ti­ku, ob­ja­ví sa však nie­čo no­vé. No zba­ve­nie hry ste­reo­ty­pu je ná­roč­nej­šia úlo­ha ako ba­lan­so­va­nie. Na dru­hej stra­ne chvá­li­me ne­ná­sil­ný mo­del F2P, pre kto­rý sto­jí The Migh­ty Quest za vy­skú­ša­nie, ak hľa­dá­te bez­my­šlien­ko­vú zá­ba­vu na skrá­te­nie chví­le.

Hod­no­te­nie: 6/10« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Fa­ce­book aj Goog­le me­nia pra­vid­lá
Nedávno som videl, ako si jeden známy nechal spraviť svoju knihu My Social Book. Tá vám z facebookového profilu „vydoluje" všetky vaše záznamy a premení ich na efektnú knihu. čítať »
 
Chrá­ni­me mo­bil­né za­ria­de­nia s An­droi­dom
Ak máte doma tablet či telefón s Androidom mali by ste ho chrániť. My vám poradíme ako to urobiť. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter