testovali sme

Vyberáme tablet na letnú dovolenku

Strana 1/2

Na­mies­to kla­sic­kých tab­le­to­vých no­vi­niek pri­ná­ša­me v tom­to čís­le preh­ľad tab­le­tov, kto­ré nás v pos­led­nom ča­se za­uja­li. Tie­to za­ria­de­nia od­po­rú­ča­me, a ak zva­žu­je­te ná­kup no­vé­ho tab­le­tu, mož­no si me­dzi na­ši­mi fa­vo­rit­mi vy­be­rie­te aj vy to­ho svoj­ho. Za­me­ria­va­me sa na prís­tro­je s ope­rač­ným sys­té­mom An­droid. V prí­pa­de za­ria­de­ní s iOS veľ­ký vý­ber nie je.

Tab­le­ty de­lí­me pod­ľa veľ­kos­ti dis­ple­ja, pri­čom kaž­dá ka­te­gó­ria ob­sa­hu­je via­ce­ro ty­pov. Do úva­hy be­rie­me ce­nu aj vý­ba­vu za­ria­de­nia. Udá­va­né ce­ny zod­po­ve­da­jú reál­nej si­tuá­cii na slo­ven­skom tr­hu.

Test tabletov - nahlad 01-2.jpg

Se­dem­pal­co­vé tab­le­ty

Dob­rá ce­na

ASUS Me­mo­Pad HD 7

Nad tým, aký tab­let zvo­liť v tej­to ka­te­gó­rii, sme roz­mýš­ľa­li dl­ho. Me­mo­Pad HD 7 ne­pat­rí k naj­lac­nej­ším 7-pal­co­vým tab­le­tom. Ide však o za­ria­de­nie, kto­ré­ho vý­ba­va sa nám pá­či. Vzhľa­dom na ce­nu ne­má vý­raz­nej­šie ne­dos­tat­ky a pô­so­bí vy­vá­že­ným doj­mom, čo už ne­mô­že­me po­ve­dať o via­ce­rých lac­nej­ších mo­de­loch.

  memopad.jpg

Na tom­to za­ria­de­ní oce­ňu­je­me pa­nel IPS s HD roz­lí­še­ním a štvor­jad­ro­vý pro­ce­sor Me­dia­Tek. S tab­le­tom sa nám po­čas tes­to­va­nia pra­co­va­lo po­hodl­ne a je to na­ša pr­vá voľ­ba me­dzi lac­ný­mi 7-pal­co­vý­mi mo­del­mi aj dnes. Al­ter­na­tí­vou sú béč­ko­vé znač­ky ale­bo Sam­sung Ga­laxy Tab 3 7.0. Ten je o pár eur lac­nej­ší, ale má aj slab­šiu vý­ba­vu.

Ce­na: od 129 EUR

Po­mer ce­na/vý­kon

ASUS Fo­ne­Pad 7

Aj tá­to ka­te­gó­ria je dis­ku­ta­bil­ná. Se­dem­pal­co­vé an­droi­do­vé tab­le­ty to­tiž de­lí­me na lac­né mo­de­ly a Nexus 7. Me­dzi tý­mi­to dvo­ma pól­mi je čas­to práz­dno­ta. Vy­pl­ni­li sme ju mo­de­lom ASUS Fo­ne­Pad 7, kon­krét­ne nov­šou ver­ziou ME372. Ten­to tab­let je v mno­hých pa­ra­met­roch po­dob­ný Me­mo­Pa­du HD 7. Má rov­na­ký dis­plej, pred­nú a za­dnú ka­me­ru. Pro­ce­sor je iný, ide o dvoj­jad­ro­vý In­tel Atom Z2560, ale s po­dob­ným vý­ko­nom.

fonepad.jpg

Hlav­ná pred­nosť Fo­ne­Pa­du 7 je však fun­kcia te­le­fo­no­va­nia. Tab­let vy­uži­je­te aj vo fun­kcii te­le­fó­nu a ten­to účel pl­ní prek­va­pu­jú­co dob­re. Ak nep­ri­hlia­da­te na to, že bu­de­te so 7-pal­co­vým za­ria­de­ním pri uchu vy­ze­rať ko­mic­ky, ku kva­li­te te­le­fo­no­va­nia ne­má­me pri­po­mien­ky. Sa­mi sme Fo­ne­Pad 7 pou­ži­li ako zá­lož­ný te­le­fón v ča­se, keď sme rek­la­mo­va­li iP­ho­ne. Ok­rem te­le­fo­no­va­nia mô­že­te, sa­moz­rej­me, vy­uží­vať mo­bil­ný inter­net a ten zdie­ľať aj s ďal­ší­mi za­ria­de­nia­mi. Ak má­te sa­mos­tat­nú dá­to­vú SIM kar­tu, po­tom je Fo­ne­Pad vý­bor­ný mo­bil­ný hot­spot. Tab­let chvá­li­me aj za ak­tua­li­zá­ciu na An­droid 4.3. Pri­po­mien­ky má­me k 8 GB úlo­žis­ku. Pou­ží­va­teľ má k dis­po­zí­cii 5 GB, tak­že bez kar­ty mic­roSD sa asi ne­poh­ne­te.

Ce­na: od 160 EUR

Vý­bor­ná vý­ba­va

Nexus 7 (2013)

V tej­to ka­te­gó­rii jed­noz­nač­ná voľ­ba. Nexus 7 dru­hej ge­ne­rá­cie je veľ­mi dob­re vy­ba­ve­ný 7-pal­co­vý tab­let. Pla­tí to aj dnes, tak­mer rok od je­ho uve­de­nia. Nexus 7 z ro­ku 2013 zlep­šil všet­ky pa­ra­met­re svoj­ho pred­chod­cu. Je na­poh­ľad kraj­ší, má vý­bor­ný full HD dis­plej a štvor­jad­ro­vý pro­ce­sor Qual­comm Snap­dra­gon S4 Pro.

nexus.jpg

Ne­pat­rí už me­dzi naj­vý­kon­nej­šie za­ria­de­nia, ale stá­le je rých­ly a rea­gu­je ply­nu­lo. Me­dzi­ča­som dos­tal aj ak­tua­li­zá­ciu na An­droid 4.4. Ak nad Nexusom pre­mýš­ľa­te, mož­no by bo­lo dob­ré poč­kať me­siac či dva. Goog­le kon­com jú­na na svo­jej kon­fe­ren­cii I/O prav­de­po­dob­ne pred­sta­ví no­vú ge­ne­rá­ciu, prí­pad­ne 8-pal­co­vý mo­del. Moh­lo by to zna­me­nať zlac­ne­nie ak­tuál­nej ver­zie.

Ce­na: od 200 EUR

Osem­pal­co­vé tab­le­ty

Dob­rá ce­na

Acer Ico­nia A1-830

Ak sa chce­te vy­hnúť „béč­ko­vým" znač­kám, kto­ré imi­tu­jú iPad mi­ni, po­tom je Acer Ico­nia A1-830 dob­rá voľ­ba. V rám­ci zná­mej­ších zna­čiek pat­rí k to­mu lep­šie­mu, čo je te­raz na tr­hu dos­tup­né. A1-830 má dis­plej IPS s roz­lí­še­ním 1024 × 768 a pro­ce­sor od In­te­lu.

iconia.jpg

Na poh­ľad je pek­ný, pre­ká­ža­li nám však nees­te­tic­ké tla­čid­lá na re­gu­lá­ciu hla­si­tos­ti. Tab­let je prie­mer­ný, fun­gu­je však spo­ľah­li­vo. Al­ter­na­tív­na voľ­ba sú beč­ko­vé znač­ky, kto­ré sú o pár eur lac­nej­šie a oby­čaj­ne po­nú­ka­jú eš­te o tro­chu vý­hod­nej­ší po­mer ce­na/vý­kon.

Ce­na: od 150 EUR« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Fa­ce­book aj Goog­le me­nia pra­vid­lá
Nedávno som videl, ako si jeden známy nechal spraviť svoju knihu My Social Book. Tá vám z facebookového profilu „vydoluje" všetky vaše záznamy a premení ich na efektnú knihu. čítať »
 
Chrá­ni­me mo­bil­né za­ria­de­nia s An­droi­dom
Ak máte doma tablet či telefón s Androidom mali by ste ho chrániť. My vám poradíme ako to urobiť. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter