Testovali sme

Najvýkonnejšie káblové hlodavce

Strana 1/2

Tes­tu­je­me pre vás tie naj­zau­jí­ma­vej­šie no­vin­ky spo­me­dzi her­ných my­ší. Pod­mien­ka na za­ra­de­nie do tes­tu? Mu­sí ísť o mo­de­ly ur­če­né pre pro­fe­sio­nál­nych hrá­čov. Už dlh­šie sme sa ne­poz­re­li okom pro­ga­me­rov na ak­tuál­nu po­nu­ku her­ných my­šiek. Bo­lo to spô­so­be­né hlav­ne is­tou stag­ná­ciou, keď no­vin­ky pri­bú­da­li len veľ­mi ob­čas­ne a neš­lo o zá­sad­né mo­de­ly. V pos­led­nom ča­se sa ich už nah­ro­ma­dil dos­ta­toč­ný po­čet, a tak sa mô­že­me po­zrieť na naj­zau­jí­ma­vej­šie z no­vo dos­tup­ných my­ší.

Pra­ví pro­fe­sio­nál­ni hrá­či sa ob­vyk­le spo­lie­ha­jú na my­ši s poc­ti­vým drô­to­vým chvos­tí­kom, tak­že u nich ne­náj­de­te naj­luxus­nej­šie mo­de­ly s bez­drô­to­vým spo­je­ním. Rov­na­ko ne­ví­dať ani mo­de­ly s mož­nos­ťou vy­la­diť si hmot­nosť a ťa­žis­ko my­ši zá­va­žia­mi. Pro­fe­sio­nál chce, aby je­ho myš bo­la čo naj­ľah­šia, aby tak zmi­ni­ma­li­zo­val úna­vu ru­ky pri pra­vi­del­ných a dl­ho­do­bých tré­nin­goch. Chce, aby mu pres­ne sad­la do ru­ky, do kon­krét­ne­ho z troch pou­ží­va­ných úcho­pov, a aby mu vy­ho­vo­va­lo jej povr­cho­vé spra­co­va­nie.

Pot­re­bu­je mať pres­nú kon­tro­lu nad sprá­va­ním jej sní­ma­ča a zo všet­ké­ho naj­viac mu­sí ten­to sní­mač do­ko­na­le pre­ná­šať in­for­má­cie o po­hy­be ru­ky do po­hy­bu kur­zo­ra či za­me­ria­va­ča. Prá­ve pos­led­ný bod je naj­čas­tej­šie ka­me­ňom úra­zu, aj naj­mo­der­nej­šie la­se­ro­vé sní­ma­če sú to­tiž pres­né len v is­tom roz­sa­hu rých­los­tí a pri stred­ných či niž­ších hod­no­tách cit­li­vos­tí. My­ší s do­ko­na­lým sní­ma­čom nie je ve­ľa a mno­hé z nich sa už dnes ne­vy­rá­ba­jú (le­gen­dár­ne op­tic­ké mo­de­ly Lo­gi­tech či In­telli­Mou­se od Mic­ro­sof­tu).

Sko­ro by sme tie ak­tuál­ne moh­li vy­me­no­vať, mi­ni­mál­ne tie dos­tup­né u nás - Lo­gi­tech G400 (čo je len pre­ro­be­nie le­gen­dy MX518), Tt eS­ports Azu­rues, Ra­zer Abys­sus, Roc­cat Ko­va, Steel­se­ries Ka­na a Kin­zu 2, Sai­tek Cy­borg R.A.T. 3, k to­mu eš­te re­la­tív­ne nez­ná­my CM Storm a je­ho mo­de­ly Al­cor, Re­con a Spawn. To nie je ve­ľa a niek­to­ré z nich už sú me­dzi na­mi zo­pár ro­kov. Čo mys­lí­te, za­ra­dí sa k nim niek­to­rá z no­vi­niek v na­šom tes­te?

Ako si vy­brať myš?

Prv než sa vr­hne­me na opis ak­tuál­ne tes­to­va­ných my­ší, bo­lo by dob­ré uro­biť si po­ria­dok v ter­mí­noch a pa­ra­met­roch my­ší. Má­me po­cit, že len má­lo hrá­čov dnes nao­zaj ro­zu­mie všet­kým vlas­tnos­tiam my­ší a pri roz­ho­do­va­ní svo­jou nez­na­los­ťou čas­to uro­bia chy­bu, na kto­rú po­tom dop­lá­ca­jú her­ný­mi vý­kon­mi. Ne­raz ani ne­tu­šia, že prob­lém mô­že byť skry­tý v tech­ni­ke. V nie­koľ­kých bo­doch pre­to zhr­nie­me, čo tre­ba ve­dieť o my­ši, ak si chce­te nao­zaj poc­ti­vo vy­brať, čo sú vý­znam­né pa­ra­met­re a čo je len mar­ke­tin­go­vý ťa­hák pre nez­na­lých zá­kaz­ní­kov. Skrát­ka, je to­ho viac než len voľ­ba, či chce­te myš pre pra­vá­ka ale­bo ľa­vá­ka.

bungee.jpg

Myš­ka a „bun­gee", kto­ré­ho fun­kciou je pos­kyt­núť voľ­nosť po­hy­bu bez pre­ká­ža­jú­ce­ho káb­la

CPI alias cit­li­vosť

Pr­vá otáz­ka, na kto­rú si mu­sí­te od­po­ve­dať, znie: Koľ­ko CPI nao­zaj pot­re­bu­jem? Ten­to pa­ra­me­ter pred­sta­vu­je po­čet jed­no­tiek, kto­ré je schop­ný sní­mač my­ši roz­lí­šiť pri po­su­ne o je­den pa­lec. Je to te­da zá­ro­veň roz­li­šo­va­cia schop­nosť (ho­vo­rí sa to­mu roz­lí­še­nie sní­ma­ča) a udá­va aj maximál­nu cit­li­vosť my­ši. Ok­rem to­ho sa čas­to nes­práv­ne ozna­ču­je ako DPI, do­kon­ca aj v mar­ke­tin­go­vých ma­te­riá­loch vý­rob­cov či v ov­lá­da­cích ap­li­ká­ciách. Naj­mo­der­nej­šie my­ši do­sa­hu­jú hor­nou hra­ni­cou cez 8000 CPI, jed­na z ozná­me­ných no­vi­niek Lo­gi­tech do­kon­ca ide na 12-ti­síc.

Len­že v sku­toč­nos­ti je to je­den z naj­viac pre­ce­ňo­va­ných pa­ra­met­rov my­ši, roz­lí­še­nie to­tiž reál­ne hrá v jej vý­sled­ných schop­nos­tiach veľ­mi ma­lú ro­lu. Vie­me, že pred­kla­dá­me od­váž­ne tvr­de­nie. Dô­vod je ta­ký, že kaž­dý po­hyb my­ši sa pre­ná­ša na po­hyb kur­zo­ra po ob­ra­zov­ke, kto­rá má ob­me­dze­né roz­lí­še­nie. Po­hyb o X mi­li­met­rov sa pre­po­čí­ta na po­hyb o Y pixelov a, zjed­no­du­še­ne po­ve­da­né, vďa­ka CPI vie­te vy­po­čí­tať jed­nu hod­no­tu z dru­hej. Je po­mer­ne jed­no­du­ché od­vo­diť, že aj pri hra­ní na mo­ni­to­re s roz­lí­še­ním 4K by vám v naj­extrém­nej­šom prí­pa­de ma­lo sta­čiť CPI oko­lo 5000, aj to by už iš­lo o extrém­ne cit­li­vú myš. Reál­ne pou­ži­teľ­nú cit­li­vosť by ste do­siah­li aj s 3600 CPI. Na full HD mo­ni­to­re neod­po­rú­ča­me se­rióz­nym hrá­čom pou­ží­vať viac ako 1600 CPI, aby zby­toč­ne nes­tra­ti­li mož­nosť mie­riť kur­zo­rom s pres­nos­ťou na 1 pixel. Zo skú­se­nos­ti od­po­rú­ča­me na kom­for­tné a pres­né ov­lá­da­nie skôr niž­šie hod­no­ty CPI.

Pris­pô­so­bi­vosť a pres­nosť sní­ma­nia

Za­ují­ma­vá otáz­ka tý­ka­jú­ca sa vlas­tnos­tí my­ši je mož­nosť pris­pô­so­be­nia cit­li­vos­ti, kto­rá je, nao­pak, dô­le­ži­tej­šia, než by sa moh­lo zdať. Dô­vo­dom sú rôz­ne nep­res­nos­ti, ku kto­rým do­chá­dza, ak si cit­li­vosť pris­pô­so­bu­je­te sof­tvé­ro­vo. V ope­rač­nom sys­té­me pre­to od­po­rú­ča­me ne­me­niť nas­ta­ve­nia cit­li­vos­ti (v prí­pa­de Win­dows to zna­me­ná po­ne­chať hod­no­tu 6/11), čo za­bez­pe­čí nao­zaj nes­kres­le­ný pre­nos po­hy­bu my­ši na po­hyb kur­zo­ra. Z to­ho dô­vo­du vy­so­ko oce­ňu­je­me mož­nosť pris­pô­so­biť si CPI čo naj­pod­rob­nej­šie. Nap­rík­lad my­ši s ak­tuál­ny­mi la­se­ro­vý­mi sní­mač­mi Ava­go umož­ňu­jú me­niť CPI po sko­koch 90.

Sof­tvé­ro­vé nep­res­nos­ti mô­žu ok­rem pre­poč­tov cit­li­vos­ti spô­so­bo­vať aj špe­ciál­ne fun­kcie my­ši. Nap­rík­lad ang­le snap­ping, kto­rý má do­po­môcť ku kres­le­niu rov­ných čiar, sa za­pí­na, ak de­te­gu­je prib­liž­ne rov­ný po­hyb a za­ok­rúh­li drá­hu kur­zo­ra, čo, žiaľ, mô­že byť pri hre veľ­mi ne­že­la­ný jav. Ďal­šie nech­ce­né ja­vy sú ripp­le/jit­ter, te­da aké­si pos­ka­ko­va­nie či tra­se­nie sta­cio­nár­ne­ho, ale nie­ke­dy aj po­hy­bu­jú­ce­ho sa kur­zo­ra, kto­ré je spô­so­be­né pou­ži­tím nev­hod­nej pod­lož­ky. Tre­ba sa te­da naj­prv roz­hod­núť pre pod­lož­ku ideál­nu pre váš her­ný št­ýl a pros­tre­die a až po­tom vy­be­rať myš, o kto­rej je zná­me, že si s po­dob­ným povr­chom ro­zu­mie. Všeo­bec­ne sú la­se­ro­vé sní­ma­če vy­be­ra­vej­šie než op­tic­ké, tak­že sa pre ne od­po­rú­ča­jú skôr pev­nej­šie povr­chy, k op­tic­kým rad­šej lát­ko­vé. Vý­ho­dy oboch sú asi zjav­né - pev­ný povrch je od­ol­nej­ší a má men­ší od­por, no skôr zni­čí tef­ló­no­vé kl­zné plo­chy nas­pod­ku my­ši, za­tiaľ čo lát­ko­vé pod­lož­ky ma­jú opač­né vlas­tnos­ti. Ap­ro­po tef­lón - roz­hod­ne neod­po­rú­ča­me zvo­liť si myš s plas­to­vým bruš­kom, tef­lón má pod­stat­ne niž­ší od­por a myš až tak veľ­mi nep­red­ra­žu­je.

Ak­ce­le­rá­cia

Ka­pi­to­la sa­ma ose­be je ak­ce­le­rá­cia my­ši. V zá­sa­de ide o dob­rú my­šlien­ku - ušet­riť pou­ží­va­te­ľom po­hyb ru­kou tým, že kur­zor sa poh­ne o to viac, čím rých­lej­šie poh­ne­te my­šou. Po­hyb kur­zo­ra tak nie je li­neár­ne zá­vis­lý od po­hy­bu my­ši, inak po­ve­da­né, dva po­hy­by my­šou ne­vy­vo­la­jú vždy po­sun kur­zo­ra o rov­na­kú drá­hu. To­to spô­so­bu­je mno­hým hrá­čom prob­lé­my, a to naj­mä pri hra­ní hier FPS. Prek­va­pi­vo nie kaž­dý pro­fe­sio­nál hrá­va s vy­pnu­tou ak­ce­le­rá­ciou, nap­rík­lad rus­ká ško­la hrá­čov Quake čas­to pou­ží­va vy­so­kú ak­ce­le­rá­ciu na rých­le otoč­ky a pres­né mie­re­nie už ro­bia po­mal­ší­mi po­hyb­mi. Pri kú­pe my­ši je pre­to dob­ré ve­dieť, na­koľ­ko bu­de­te mať kon­tro­lu nad jej ak­ce­le­rá­ciou. Väč­ši­na pok­ro­či­lej­ších my­ší dnes má ak­ce­le­rá­ciu im­pli­cit­ne vy­pnu­tú a v ov­lá­da­cej ap­li­ká­cii väč­ši­nou pos­ky­tu­je mož­nosť vy­pnu­tia/za­pnu­tia.

Rých­losť a nes­tí­ha­nie, LOD, po­zí­cia sní­ma­ča

Ok­rem zrý­chle­nia po­hy­bu cez ak­ce­le­rá­ciu exis­tu­je aj opač­ný jav, keď myš nes­tí­ha s po­hy­bom ru­ky do­ko­na­le za­zna­me­nať ce­lú drá­hu. Mô­že dôjsť k via­ce­rým si­tuáciám - od ne­ga­tív­nej ak­ce­le­rá­cie až po nao­zaj prob­le­ma­tic­ký skip­ping, keď kur­zor ule­tí ná­hod­ným sme­rom a vy pri hre zra­zu po­ze­rá­te do stro­pu či pod­la­hy. Rých­losť my­ši sa väč­ši­nou udá­va dvo­ma pa­ra­met­ra­mi - maximál­nym sní­ma­teľ­ným zrý­chle­ním a cel­ko­vou maximál­nou pres­ne sní­ma­teľ­nou rých­los­ťou. Tie naj­do­ko­na­lej­šie my­ši zvlá­da­jú ove­ľa vy­ššie rých­los­ti, než do­ká­že bež­ný smr­teľ­ník do­cie­liť po­hy­bom ru­kou, reál­ne to­tiž ru­kou ne­vy­vi­nie­me väč­šie zrý­chle­nie než 8 G, za­tiaľ čo myš­ky by ma­li stí­hať zrý­chle­nie až do 20 či 30 G. Pa­ra­me­ter LOD ozna­ču­je Lift off dis­tan­ce, te­da vzdia­le­nosť od pod­lož­ky, keď sní­mač pres­ta­ne za­zna­me­ná­vať po­hyb a vy mô­že­te myš­ku pre­su­núť na inú časť pod­lož­ky. Pre hrá­čov vy­uží­va­jú­cich veľ­mi níz­ke cit­li­vos­ti je to mi­mo­riad­ne dô­le­ži­tý pa­ra­me­ter. Naj­lep­šie my­ši umož­ňu­jú LOD nas­ta­viť v nie­koľ­kých kro­koch. Na­ko­niec sa eš­te zmie­ni­me o po­zí­cii sní­ma­ča, kto­rú niek­to­rí vý­rob­co­via ob­čas čud­ne pre­sú­va­jú. Pat­rí­me k hrá­čom, kto­rí ne­ve­dia do­cie­liť vy­so­kú pres­nosť ov­lá­da­nia, ak nie je sní­mač prib­liž­ne pod ťa­žis­kom my­ši.

My­ši pod­ľa úcho­pu

Exis­tu­jú tri zá­klad­né spô­so­by dr­ža­nia my­ši. Väč­ši­na hrá­čov sa dá za­ra­diť do jed­né­ho z nich a aj tí, kto­rí pou­ží­va­jú kom­bi­ná­ciu rôz­nych úcho­pov, sa pri vy­pä­tej­šom hra­ní ale­bo len s pos­tu­pom ča­su pris­pô­so­bia jed­né­mu z tých­to ar­che­ty­pov. Naj­väč­ší vplyv na vý­hod­nosť jed­not­li­vých úcho­pov má ok­rem veľ­kos­ti ru­ky (a zdra­vot­né­ho sta­vu zá­päs­tia) pou­ži­tá cit­li­vosť, kto­rá sa zvyk­ne na ab­so­lút­ne po­rov­na­nie udá­vať v cen­ti­met­roch pot­reb­ných na otoč­ku o 360° v hre (cm/360°).

Dlaň - palm grip

Pri dr­ža­ní dla­ňou ov­lá­da­te myš ce­lou ru­kou od lak­ťa. Pou­ží­va sa hlav­ne pri veľ­mi níz­kych cit­li­vos­tiach, te­da u hrá­čov s cit­li­vos­ťa­mi 40 ÷ 60 cm/360°. Inak po­ve­da­né, hlav­ne u veľ­mi pres­ných hrá­čov hier FPS ako Coun­ter Stri­ke, Quake či Un­real Tour­na­ment. Úchop ce­lou dla­ňou je zdra­vý na zá­päs­tie, vy­ža­du­je si väč­šie myš­ky, ideál­ne tva­ro­va­né a s vy­šším pro­fi­lom.

uchop-dlan.JPG

Prs­ty - fin­gers grip

Hrá­či pre­fe­ru­jú­ci vy­so­ké cit­li­vos­ti, kto­rým sta­čí na otoč­ku o 360° aj pár cen­ti­met­rov po­hy­bu po pod­lož­ke, väč­ši­nou dr­žia myš len pr­sta­mi. Ten­to druh úcho­pu je po­pu­lár­ny pri stra­te­gic­kých hrách RTS. Ideál­ne myš­ky pre ta­kých­to hrá­čov sú men­šie a čo naj­ľah­šie. Pri pou­ži­tí toh­to úcho­pu tre­ba dá­vať po­zor na po­lo­hu ru­ky a sklon zá­päs­tia, aby ne­do­chá­dza­lo k je­ho str­nu­los­ti a pre­ťa­žo­va­niu.

uchop-prsty.JPG

Pa­zúr - claw grip

Úchop do pa­zú­ra je aký­si hyb­rid me­dzi dr­ža­ním pr­sta­mi a ce­lou dla­ňou, pri­čom fi­lo­zo­fic­ky viac vy­chá­dza z ov­lá­da­nia dla­ňou, no pri jem­nom mie­re­ní či ozna­čo­va­ní pos­ta­vi­čiek hrá­či po­hy­bu­jú my­šou pr­sta­mi. Pou­ží­va sa pri stred­ných až niž­ších cit­li­vos­tiach, te­da me­dzi 10 až 40 cm/360° (sa­moz­rej­me nie vý­luč­ne). Je po­mer­ne únav­ný pre zá­päs­tie.

uchop-pazur.JPG

Tes­to­va­né my­ši

Speed­link De­cus

De­cus je ťaž­ší mo­del, ur­če­ný tak­mer vý­luč­ne na pou­ži­tie s úcho­pom do ce­lej dla­ne. Je­ho er­go­nó­mia je pris­pô­so­be­ná tak, aby kaž­dý prst pra­vej ru­ky mal čo naj­vyš­šie po­ho­dlie. Myš vás v pod­sta­te nú­ti dr­žať ju správ­ne. Tla­čid­lá sú roz­mies­tne­né veľ­mi dob­re, tak­že ani pri fre­ne­tic­kej ak­cii neh­ro­zí ich ná­hod­né stlá­ča­nie. Pa­ra­met­re sní­ma­ča a pou­ži­tý mo­del vý­rob­ca neu­dá­va, no pred­pok­la­dá­me, že ide o je­den z mo­der­nej­ších sní­ma­čov Ava­go.

decus2.jpg

Po­dá­va dob­rý vý­kon, ani raz sme nes­po­zo­ro­va­li žiad­ny prob­lém s pres­nos­ťou či kom­pa­ti­bi­li­tou s pod­lož­ka­mi, ani sto­pu po ak­ce­le­rá­cii či fun­kcii ang­le snap­ping. Myš­ka sa naj­viac ho­dí hrá­čom spo­lie­ha­jú­cim sa na níz­ke cit­li­vos­ti, kto­rí ra­di hra­jú so 400 CPI, keď myš nao­zaj exce­lu­je. Ov­lá­da­cia ap­li­ká­cia umož­ňu­je ok­rem nas­ta­ve­nia do rôz­nych pro­fi­lov s rôz­no­fa­reb­ným pod­svie­te­ním (mô­že svie­tiť, bli­kať ale­bo byť zhas­nu­té) aj pris­pô­so­be­nie cit­li­vos­ti do šty­roch hod­nôt s pres­nos­ťou na 100 CPI.

decus3.jpg

Pre­pí­na­nie sa de­je cyk­le­ním po­mo­cou tla­čid­la pod ko­lies­kom a in­di­ku­je ho za­bli­ka­nie jed­nej z fa­rieb. Ško­da, že ne­mož­no pris­pô­so­biť pod­svie­te­nie ko­lies­ka, kto­ré je vždy mod­ré, čím ob­čas ka­zí fa­reb­né la­de­nie myš­ky. Di­ab­lis­tov po­te­ší tla­čid­lo Ra­pid Fi­re (ved­ľa ľa­vé­ho tla­čid­la) s fun­kciou opa­ko­va­né­ho ľa­vé­ho klik­nu­tia a mož­nos­ťou nas­ta­ve­nia inter­va­lu od 2 do 255 ms. Vcel­ku veľ­mi po­da­re­ná myš s dob­rou ce­nou, ur­če­ná na je­den druh úcho­pu.

Speed­link Ku­dos RS

Aj dru­hý mo­del od spo­loč­nos­ti Speed­link pat­rí k ce­no­vo orien­to­va­ným her­ným myš­kám a ta­kis­to je skôr ur­če­ný na úchop ce­lou ru­kou, prí­pad­ne na úchop ty­pu pa­zúr, ak má­te väč­šiu ru­ku. Dr­ží sa nao­zaj kom­for­tne, naj­mä vďa­ka vhod­ne vy­bra­ným po­gu­mo­va­ným plo­chám a veľ­mi dob­re zvo­le­nej vý­ške a sklo­nu chr­bto­vej čas­ti. Za­ují­ma­vo je rie­še­né ko­lies­ko s mier­nym sklo­nom dop­ra­va, no ov­lá­da sa prí­jem­ne. Ide zá­ro­veň o je­di­nú myš v tes­te s pod­po­rou vy­klá­pa­nia ko­lies­ka do strán, čo oce­nia hrá­či, kto­rí mu­sia ob­čas na svo­jom PC aj pra­co­vať, hlav­ne v Exce­li. 

kudos2.jpg

Myš má rov­na­ký sní­mač ako drah­ší Sen­sei a mô­že­me potvr­diť, že aj vý­ko­no­vo sú na tom veľ­mi po­dob­ne, sní­ma­nie vo väč­ši­ne hier bo­lo bez­chyb­né, as­poň po­ci­to­vo z na­šich dl­ho­roč­ných pro­ga­min­go­vých skú­se­nos­tí. Ov­lá­da­cia ap­li­ká­cia umož­ňu­je nas­ta­viť 5 pro­fi­lov, kto­ré pre­pí­na­te tla­čid­lom M na chr­bte myš­ky, in­di­ku­jú ich vo­li­teľ­né far­by na di­óde ved­ľa. Ok­rem to­ho mô­že­te nas­ta­viť 4 rôz­ne hod­no­ty CPI s pres­nos­ťou na 90 CPI, pri­čom pre­pí­na­nie sa vy­ko­ná­va opäť na chr­bte my­ši cez tla­čid­lo DPI a zvo­le­nú hod­no­tu in­di­ku­je po­čet roz­svie­te­ných mod­rých di­ód. 

kudos3.jpg

To je zo sof­tvé­ro­vej fun­kcio­na­li­ty všet­ko, ide len o ne­vyh­nut­ný zá­klad, ná­roč­nej­ším hrá­čom mô­že chý­bať pres­né nas­ta­ve­nie sprá­va­nia ak­ce­le­rá­cie či LOD. Ap­ro­po, ide o je­di­nú z tes­to­va­ných my­ší s mož­nos­ťou pris­pô­so­biť hmot­nosť a umies­tne­nie ťa­žis­ka nie­koľ­ký­mi 6-gra­mo­vý­mi zá­va­žia­mi. Na­vy­še v ba­le­ní ob­sa­hu­je aj náh­rad­né tef­ló­no­vé plôš­ky.« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Fa­ce­book aj Goog­le me­nia pra­vid­lá
Nedávno som videl, ako si jeden známy nechal spraviť svoju knihu My Social Book. Tá vám z facebookového profilu „vydoluje" všetky vaše záznamy a premení ich na efektnú knihu. čítať »
 
Chrá­ni­me mo­bil­né za­ria­de­nia s An­droi­dom
Ak máte doma tablet či telefón s Androidom mali by ste ho chrániť. My vám poradíme ako to urobiť. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter