Správa WLAN na veľkých plochách

ZyXEL NXC5500

Za­ria­de­nia tej­to znač­ky nie sú ur­če­né len do do­mác­nos­ti. Kým v pred­chá­dza­jú­cich me­sia­coch sme sa ve­no­va­li naj­mä vy­tvo­re­niu sie­te so za­ria­de­nia­mi ZyXEL pre do­mác­nos­ti, te­raz tu má­me nie­čo od­liš­né. Ide o kon­tro­lér WLAN, kto­rý umož­ní pri­po­je­nie do inter­ne­tu veľ­ké­mu poč­tu účas­tní­kov a zá­ro­veň pod­po­ru­je pok­ro­či­lé fun­kcie vrá­ta­ne šká­lo­va­nia.

img_nxc5500_p.jpg

ZyXEL NXC5500 - kon­ro­lér WLAN na pok­ry­tie Wi-Fi pre veľ­ký po­čet pou­ží­va­te­ľov

V praxi to zna­me­ná, že to­to za­ria­de­nie umož­ní vy­tvo­riť až 512 prís­tu­po­vých bo­dov, pri­čom 64 z nich mô­že byť ak­tív­nych v rov­na­kom ča­se. Ideál­ne na­sa­de­nie je nap­rík­lad v ho­te­loch ale­bo ško­lia­cich cen­trách, prí­pad­ne na veľ­kých plo­chách vý­sta­vísk. Jed­no­du­cho vša­de tam, kde sa po­čí­ta s pot­re­bou pri­po­je­nia veľ­ké­ho poč­tu pou­ží­va­te­ľov do rôz­nych seg­men­tov sie­te. Cel­ko­vá prie­pus­tnosť je až na úrov­ni 6 Gb/s, či­že ide o dos­ta­toč­nú re­zer­vu aj pri úpl­nom ob­sa­de­ní slo­tov pre Ac­cess Point. V sú­vis­los­ti s ta­ký­mi­to pries­tor­mi je vhod­né ak­ti­vo­vať špe­ciál­nu prih­la­so­va­ciu strán­ku. Na nej sa pou­ží­va­te­lia bu­dú mu­sieť auto­ri­zo­vať a až po­tom zís­ka­jú prís­tup do inter­ne­tu. Vzhľad strán­ky sa dá pris­pô­so­biť. Ad­mi­nis­trá­tor mô­že zme­niť lo­go spo­loč­nosť, po­za­die a pri­dať vlas­tnú texto­vú in­for­má­ciu.

Sú­čas­ťou vý­ba­vy je šesť gi­ga­bi­to­vých por­tov a dva por­ty USB. Kar­ta Wi-Fi po­nú­ka špe­ciál­nu fun­kciu na zis­ťo­va­nie sig­ná­lu sie­te a auto­ma­tic­ké sme­ro­va­nie vy­ššie­ho vý­ko­nu do ob­las­tí s niž­ším pok­ry­tím sig­ná­lu. Jed­not­li­vé bo­dy sa pris­pô­so­bu­jú nas­ta­ve­niu su­sed­ných sie­tí, čím pos­kyt­nú op­ti­mál­ne nas­ta­ve­nie frek­ven­čné­ho pás­ma a ka­ná­la, na kto­rom bu­dú vy­sie­lať. Ideál­ne je to te­da do ob­las­tí pre­ťa­že­ných bez­drô­to­vý­mi sie­ťa­mi. Je však pri­ro­dze­né, že je­den kon­tro­lér WLAN ne­bu­de pos­ta­čo­vať na pok­ry­tie vý­stav­nej ha­ly ale­bo ná­roč­nej­ších pries­to­rov kon­gre­so­vých cen­tier. Je pre­to pod­stat­né, aby spo­lup­ra­co­val s iný­mi za­ria­de­nia­mi Wi-Fi, a to naj­mä v re­ži­me roz­ši­ro­va­ča sig­ná­lu.

Vý­rob­ca si dal zá­le­žať na kom­pa­ti­bi­li­te s os­tat­ný­mi za­ria­de­nia­mi. Pla­tí to prá­ve pre pri­pá­ja­nie k roz­ši­ro­va­čom a dopl­nko­vým kom­po­nen­tom sie­te. Fun­kcia Zy­MESH pod­stat­ným spô­so­bom zjed­no­du­šu­je pri­de­ľo­va­nie sig­ná­lu roz­ši­ro­va­čom. Bež­ne to­tiž tre­ba pri­de­liť ka­nál a ad­re­su MAC na kaž­dý prís­tu­po­vý bod, čo sa v prí­pa­de pou­ži­tia kon­tro­lé­ra NXC5500 vy­ko­ná­va auto­ma­tic­ky. Ďal­šia neš­tan­dar­dná fun­kcia je auto­ma­tic­ké pri­de­ľo­va­nie ko­mu­ni­kač­né­ho pás­ma pre za­pa­mä­ta­né za­ria­de­nia. V zoz­na­me pri­po­je­ných za­ria­de­ní je ucho­va­ná ich iden­ti­fi­ká­cia, na zá­kla­de čo­ho sa pri­de­ľu­je prio­ri­ta k vy­bra­né­mu ty­pu sie­te. Ak za­ria­de­nie pod­po­ru­je 5 GHz pre­nos cez Wi-Fi a sig­nál je dos­ta­toč­ný, pou­ži­je sa ten­to spô­sob pri­po­je­nia. V prí­pa­de lep­ších vý­sled­kov za­zna­me­na­ných na 2,4 GHz sa pou­ži­je niž­šie pás­mo. Fun­kcio­na­li­ta je vskut­ku ví­ta­ná a chý­ba aj pri naj­drah­ších rou­te­roch pre bež­ný seg­ment. Tie to­tiž ne­ma­jú ma­naž­ment pri­po­je­nia pod­ľa efek­ti­vi­ty sig­ná­lu a tvr­do­šij­ne vy­ža­du­jú pri­po­je­nie k jed­nej ale­bo dru­hej sie­ti.

V rám­ci QoS je tu auto­ma­tic­ké ria­de­nie ús­po­ry ener­gie, ako aj ria­de­nie zá­ťa­že na prís­tu­po­vých bo­doch. Na ma­na­žo­va­nie toh­to kon­tro­lé­ra sa dá ak­ti­vo­vať pro­to­kol SSL a pou­ží­vať tak za­bez­pe­če­né prih­la­so­va­nie do je­ho roz­hra­nia cez webo­vý pre­hlia­dač. Prih­la­so­vať sa mož­no aj cez prí­ka­zo­vý ria­dok cez pro­to­kol SSH. Ne­chý­ba ani pod­po­ra pre prih­la­so­va­nie via­ce­rých pou­ží­va­te­ľov tak, aby ma­li rôz­ne op­ráv­ne­nia pri nas­ta­vo­va­ní pa­ra­met­rov kon­tro­lé­ra. Bež­né rou­te­ry a prís­tu­po­vé bo­dy strá­ca­jú po ča­se na vý­kon­nos­ti. Sú za­hl­co­va­né pa­ket­mi a ich vý­kon sa mô­že spo­ma­liť ale­bo mô­žu od­opie­rať pri­po­je­nie či predl­žo­vať do­bu, kým pri­po­ja no­vé za­ria­de­nie prih­la­su­jú­ce sa do sie­te. Pre ta­ký­to prí­pad ZyXEL in­teg­ro­val fun­kciu auto­ma­tic­ké­ho lie­če­nia, čím sa za­bez­pe­čí vždy naj­vyš­ší mož­ný vý­kon na ob­slu­hu sie­te. Stre­tá­va­me sa s tým aj pri do­má­cich za­ria­de­niach, no ide stá­le o pré­mio­vú fun­kciu.

Vý­rob­ca mys­lel na pou­ži­tie v ho­te­loch nie­len zo strán­ky sig­ná­lu a vý­ko­nu, ale aj roz­hra­nia na jed­no­du­ché pri­po­je­nie. Na vý­ber je nie­koľ­ko iden­ti­fi­kač­ných me­tód, zá­le­ží na pot­re­bách da­né­ho za­ria­de­nia. Prip­ra­ve­ná je aj prih­la­so­va­cia strán­ka pre zá­kaz­ní­kov sys­té­mom prih­la­so­va­cie­ho me­na a hes­la. V rám­ci bez­peč­nos­tnej po­li­ti­ky je pod­po­ro­va­ná auten­ti­fi­ká­cia cez Ac­ti­ve Di­rec­to­ry, filtro­va­nie adries MAC, RA­DIUS server ale­bo auten­ti­fi­ká­cia LDAP.

Ce­na: 4136 EUR
Za­po­ži­čal: ZyXEL

Zdroj: PCR 6/2014Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Fa­ce­book aj Goog­le me­nia pra­vid­lá
Nedávno som videl, ako si jeden známy nechal spraviť svoju knihu My Social Book. Tá vám z facebookového profilu „vydoluje" všetky vaše záznamy a premení ich na efektnú knihu. čítať »
 
Chrá­ni­me mo­bil­né za­ria­de­nia s An­droi­dom
Ak máte doma tablet či telefón s Androidom mali by ste ho chrániť. My vám poradíme ako to urobiť. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter