Testovali sme

Prenosné reproduktory s unikátnymi možnosťami

Na kva­lit­ný zvuk pot­re­bu­je­te po­riad­ny rep­ro­duk­tor. Ako si však vy­brať z rep­ro­duk­to­rov v rôz­nych ce­no­vých hla­di­nách? A nep­la­tí sa len za znač­ku? V tom­to tes­te má­me šty­ri ku­sy, pri kto­rých s po­koj­ným sve­do­mím tvr­dí­me, že pla­tí­te pre­dov­šet­kým za mož­nos­ti a kva­li­tu pre­ja­vu.

Test reproduktorov - nahlad 01-2.jpg

Video:

Pred­sta­vu­je­me pre­nos­ný rep­ro­duk­tor Lo­gi­tech UE BOOM, od­ol­ný vo­de. Hrá vy­ni­ka­jú­co a vý­kon­ne, pri­tom dl­ho vy­dr­ží na ba­té­riu.

qr_test_reproduktorov.png

Bayan Audio Soun­dbook X1

Mi­nu­le sme tes­to­va­li ver­ziu X3, ten­to­raz sa na re­dakč­ný stôl dos­tal mo­del X1 s men­ší­mi roz­mer­mi. Rep­ro­duk­tor sa ho­dí na pre­ná­ša­nie, pre­to­že je­ho kvád­ro­vý tvar ne­za­be­rie ve­ľa mies­ta a chrá­ni ho in­teg­ro­va­ný kryt. Ten zá­ro­veň ob­sa­hu­je čip NFC a slú­ži aj ako sto­jan. Po ot­vo­re­ní za­pí­na rep­ro­duk­tor a sklo­pe­ním na pred­nú stra­nu ho vy­pí­na. V za­dnej čas­ti je na­bí­ja­nie cez mi­niUSB, te­da star­ší for­mát ko­nek­to­ra USB B. Port je os­vet­le­ný, a tak zis­tí­te, ke­dy je aku­mu­lá­tor pl­ne na­bi­tý. Ne­chý­ba vstup AUX na pri­po­je­nie cez do­dá­va­ný audio­ká­bel.

SoundBook.jpg

Sa­moz­rej­me, pri­po­je­nie je za­bez­pe­če­né cez roz­hra­nie Blue­tooth 2.1. Na pre­nos sa vy­uží­va ko­dek AptX, vy­uží­va­ný aj pri iných rep­ro­duk­to­roch. Ako spoz­ná­te je­ho prí­tom­nosť? Mi­ni­mál­ne na čis­to­te zvu­ku, ak má­te s čím po­rov­nať. No aj na la­ten­cii, te­da rých­los­ti reak­cie pri po­sú­va­ní sklad­by. Je tak­mer okam­ži­tá a nez­ba­dá­te roz­diel me­dzi pri­po­je­ním. Aku­mu­lá­tor umož­ní pre­vádz­ku po­čas de­sia­tich ho­dín. Ide o reál­ny údaj, s kto­rým mô­že­te po­čí­tať. Ov­lá­da­nie je ta­kis­to ako pri mo­de­li X3 na hor­nej stra­ne. Je tu súp­ra­va tla­či­diel na ov­lá­da­nie hla­si­tos­ti, pre­pí­na­nie FM sta­níc a pre­pí­na­nie vstu­pov.

In­for­má­cia o ak­tuál­nom re­ži­me sa zob­ra­zu­je na LCD pa­ne­li pod mriež­kou v pred­nej čas­ti. Zos­ta­va má vý­kon 15 W, čo pos­ta­čí na oz­vu­če­nie stred­ne veľ­kej mies­tnos­ti. Dva ši­ro­kos­pek­trál­ne me­ni­če a je­den pa­sív­ny na zo­sil­ne­nie in­ten­zi­ty ba­sov sú po­riad­ni krik­ľú­ni. Pri vy­šších hla­si­tos­tiach sa do pop­re­dia viac pret­lá­ča­jú vý­šky a stre­dy. Rep­ro­duk­tor od­po­rú­ča­me na bež­né po­čú­va­nie ako dopl­nok k po­čí­ta­ču ale­bo v rám­ci osob­né­ho audia. Do obý­vač­ky ako dopl­nok k TV sa veľ­mi ne­ho­dí. Hla­si­tosť je sí­ce dos­ta­toč­ná, rov­na­ko aj sta­bi­li­ta zvu­ku pri vy­ššom za­ťa­že­ní, ba­sy sú však vo vy­šších hla­si­tos­tiach plo­chej­šie.

Hod­no­te­nie:

Cel­ko­vý vý­kon, NFC, spô­sob ov­lá­da­nia, hla­si­tý a čis­tý pre­jav, ba­sy
Plo­chej­šie ba­sy pri vy­so­kom za­ťa­že­ní


Ce­na: 219 EUR
Za­po­ži­čal: iS­ty­le

Bo­se Soun­dLink Mi­ni

TIP_REDAKCIE_PC_REVUE.jpg Ten­to špič­ko­vý mo­del nás za­ujal hneď pri pr­vých tes­to­va­cích sklad­bách a má via­ce­ro pred­nos­tí. Te­lo je kom­plet­ne vy­ho­to­ve­né z hli­ní­ka. Má niž­šie ťa­žis­ko, tak­že ho nep­revr­hne­te a ne­za­be­rie ani ve­ľa mies­ta. Sú­čas­ťou ba­le­nia je na­bí­ja­cia ko­lís­ka. Na­bí­jať sa dá cez ňu ale­bo pria­mym pri­po­je­ním na­bí­jač­ky do ko­nek­to­ra na rep­ro­duk­to­re. Ten­to spô­sob je po­hodl­ný, pre­to­že na­bí­ja­cí ká­bel ne­pa­dá za stôl ale­bo ná­by­tok a má­te mož­nosť rep­ro­duk­tor do ko­lís­ky jed­no­du­cho po­lo­žiť.

Ak ho pot­re­bu­je­te zob­rať na iné mies­to, bez prob­lé­mov ho pre­mies­tni­te. Aku­mu­lá­tor vy­dr­ží zhru­ba se­dem ho­dín preh­rá­va­nia. Na bo­ku je audio­ko­nek­tor na pre­po­je­nie s po­čí­ta­čom, smar­tfó­nom ale­bo iný­mi za­ria­de­nia­mi. Spra­vid­la vy­uži­je­te bez­drô­to­vé pre­po­je­nie cez Blue­tooth. Rep­ro­duk­tor je však ta­ký vý­kon­ný, že ho od­po­rú­ča­me aj k TV pri­jí­ma­čom. Ov­lá­da­nie je na hor­nej stra­ne. K dis­po­zí­cii sú tla­čid­lá na úp­ra­vu hla­si­tos­ti, rých­le stl­me­nie zvu­ku, vy­pnu­tie a vý­ber vstu­pu. Spod­ná stra­na má po­gu­mo­va­né orá­mo­va­nie, čo za­bez­pe­ču­je sta­bi­li­tu rep­ro­duk­to­ra na roz­lič­ných povr­choch. Nes­ta­ne sa te­da, aby ste ho zho­di­li z ok­ra­ja sto­la len pre­to, že ste si ho pri po­sú­va­ní inej ve­ci nev­šim­li.

Zvuk je pod­stat­ná zá­le­ži­tosť toh­to mo­de­lu. Soun­dLink Mi­ni na nás uro­bil ob­rov­ský do­jem. Je to v da­nej ka­te­gó­rii naj­lep­ší rep­ro­duk­tor, aký sme za pos­led­né ro­ky v na­šich tes­toch od­skú­ša­li. S umier­ne­nos­ťou tvr­dí­me, že zvu­ko­vý pre­jav je jed­no­du­cho bom­ba a ce­na 200 eur úpl­ne zod­po­ve­dá je­ho mož­nos­tiam. Pre­ko­ná­va aj roz­mer­nej­šie rep­ro­duk­to­ry iných vý­rob­cov. Ba­sy sú sku­toč­ne dy­na­mic­ké a pla­tí to aj pri vy­ššom vý­ko­no­vom za­ťa­že­ní. Prek­res­le­né stre­dy a vý­šky pre­dur­ču­jú ten­to mo­del na po­čú­va­nie rôz­nych štý­lov hud­by. My sme ho vy­uži­li nie­len pri po­ze­ra­ní fil­mov a po­čú­va­ní hud­by. Do­kon­ca sme na her­nom no­te­boo­ku za­me­ni­li in­teg­ro­va­né rep­ro­duk­to­ry prá­ve za zvuk zo Soun­dLin­ku Mi­ni. Z kaž­dej strán­ky je rep­ro­duk­tor extra trie­da a vý­rob­ca opäť nes­kla­mal.

Hod­no­te­nie:

Čis­tý zvuk a sil­né ba­sy, ov­lá­da­nie, na­bí­ja­cia ko­lís­ka, ele­gan­tné hli­ní­ko­vé te­lo
Žiad­ne pod­stat­né


Ce­na: 200 EUR
Za­po­ži­čal: Ba­Sys

Bo­se Soun­dTouch 20

Soun­dTouch20

Ná­roč­ní pos­lu­chá­či oce­nia ten­to mo­del, ur­če­ný ako hlav­ný rep­ro­duk­tor na oz­vu­če­nie do­mác­nos­ti a dopl­nok k TV ale­bo her­nej kon­zo­le. Má hneď nie­koľ­ko vý­hod vy­plý­va­jú­cich z je­ho ko­nek­ti­vi­ty. Ok­rem pre­po­je­nia cez audiov­stup ho mô­že­te pri­po­jiť do inter­ne­tu cez eter­ne­to­vý ko­nek­tor ale­bo cez Wi-Fi. Naj­prv tre­ba do po­čí­ta­ča nain­šta­lo­vať ap­li­ká­ciu Soun­dTouch a pri­po­jiť rep­ro­duk­tor do va­šej exis­tu­jú­cej sie­te. Vy­tvo­rí­te si zá­ro­veň účet v tej­to služ­be a po­tom mô­že­te pri­dá­vať inter­ne­to­vé rá­diá pod­ľa žá­nru ale­bo lo­kál­ne inter­ne­to­vé sta­ni­ce. Na pred­nej stra­ne je dis­plej OLED in­for­mu­jú­ci o ak­tuál­nom pri­po­je­ní rep­ro­duk­to­ra k služ­be ale­bo pro­to­ko­lu. Vy­užiť mô­že­te aj fun­kciu AirPlay so za­ria­de­nia­mi App­le ale­bo iTu­nes z po­čí­ta­ča. Ov­lá­da­nie je na hor­nej stra­ne rep­ro­duk­to­ra. Je tu súp­ra­va šies­tich tla­či­diel s čís­la­mi, pre­pí­na­nie vstu­pu a ov­lá­da­nie hla­si­tos­ti. V ba­le­ní aj je di­aľ­ko­vý ov­lá­dač na jed­no­duch­šiu ob­slu­hu. Na ňom je ta­kis­to súp­ra­va tla­či­diel s čís­la­mi od je­den po šesť. V sof­tvé­ri na po­čí­ta­či ale­bo na smar­tfó­ne si de­fi­nu­je­te inter­ne­to­vé rá­diá na jed­not­li­vé pred­voľ­by a po­tom sa me­dzi ni­mi už len pre­pí­na­te. Za­zna­me­na­li sme men­šiu nes­ta­bi­li­tu a rep­ro­duk­tor sa po­čas vý­be­ru sta­ni­ce ob­čas reš­tar­to­val.

Zo zvu­ko­vej strán­ky si mo­del Soun­dTouch 20 dr­ží všet­ky pred­nos­ti tej­to znač­ky. Zvuk je de­tail­ne prek­res­le­ný a ne­chý­ba dô­raz na de­tail pri rep­ro­duk­cii níz­kych aj vy­so­kých tó­nov. Ba­sy sú dy­na­mic­ké a ne­ná­sil­ne dopĺňa­jú audio­pre­jav ce­lej zos­ta­vy. Pri po­čú­va­ní ob­ja­ví­te de­tai­ly skla­dieb a aj ich kva­li­tu. Ak to­tiž má­te niek­to­ré nah­ráv­ky v niž­šej kva­li­te, bu­de to poz­nať. Pre­to sa rep­ro­duk­tor ho­dí na rep­ro­duk­ciu kva­lit­nej­ších hu­dob­ných sú­bo­rov. Z hľa­dis­ka zvu­ku žiad­ne chy­by neod­púš­ťa a pod­ľa vstup­nej kva­li­ty sa pre­ja­via aj naj­men­šie de­tai­ly. Je vhod­ný na oz­vu­če­nie veľ­kej mies­tnos­ti a aj spál­ne. Na­še tes­ty od­ha­li­li vy­vá­že­ný pre­jav pri níz­kej aj vy­so­kej hla­si­tos­ti.

Hod­no­te­nie:

Vy­ni­ka­jú­ci zvuk, dy­na­mic­ké ba­sy, prek­res­le­nie frek­ven­čné­ho pás­ma, na­po­je­nie na inter­ne­to­vé rá­diá
Ob­čas­né reš­tar­ty (asi to vy­rie­ši ak­tua­li­zo­va­ný fir­mvér)


Ce­na: 420 EUR
Za­po­ži­čal: Ba­Sys

Lo­gi­tech UE BOOM

UE_BOOM

No­vin­ka na po­li Ul­ti­ma­te Ears opäť pri­ná­ša za­uží­va­né vlas­tnos­ti sé­rie tých­to rep­ro­duk­to­rov a náj­de­me tu aj nie­čo na­vy­še. Ide o tzv. 360° rep­ro­duk­tor, kto­rý rep­ro­du­ku­je zvuk do všet­kých sme­rov. Vý­ba­va je pos­ta­ve­ná na dvoch 1,5" ši­ro­kos­pek­trál­nych me­ni­čoch a dvoch 2" pa­sív­nych me­ni­čoch na zlep­še­nie rep­ro­duk­cie níz­kych tó­nov. Vy­ho­to­ve­nie je out­doo­ro­vé, te­da ideál­ne na tu­ris­ti­ku ale­bo pou­ži­tie kde­koľ­vek vo von­kaj­šom pros­tre­dí.

Vý­rob­ca nep­rez­ra­dil vý­kon zos­ta­vy me­ni­čov, no pod­ľa na­šich tes­tov jed­ným rep­ro­duk­to­rom oz­vu­čí­te aj veľ­kú obý­vač­ku. Ideál­ne te­da na von­kaj­šie pries­tran­stvo. Zá­mer­ne spo­mí­na­me oz­vu­če­nie jed­ným rep­ro­duk­to­rom. Aj tu to­tiž mož­no spo­jiť dva rov­na­ké rep­ro­duk­to­ry cez ap­li­ká­ciu v smar­tfó­ne. Vy­užiť mô­že­te preh­rá­va­nie ob­sa­hu 1:1 ale­bo roz­ší­re­nie zvu­ku na ste­reo­fón­nu rep­ro­duk­ciu. Vy­ho­to­ve­nie je od­ol­né pro­ti vo­de a spĺňa cer­ti­fi­ká­ciu IPX4. Po­koj­ne ho mô­že­te na­myd­liť a po náv­ra­te zvon­ke pou­mý­vať vo vo­de. Lát­ko­vý po­ťah sta­čí po­tom vy­triasť a rep­ro­duk­tor je tak­mer su­chý.

Na­vy­še od­olá aj pá­dom. Mô­že­te ho len tak ho­diť na zem a UE BOOM to bez uj­my pre­ži­je. Časť te­la má po­gu­mo­va­nú, na nej sú dve veľ­ké tla­čid­lá na ov­lá­da­nie hla­si­tos­ti. Ak ich stla­čí­te obe na­raz, doz­vie­te sa stav ka­pa­ci­ty aku­mu­lá­to­ra. V smar­tfó­ne si mô­že­te up­ra­viť ja­zyk, v akom sa má tá­to in­for­má­cia ozná­miť. Hor­ná stra­na má tla­čid­lo na pá­ro­va­nie cez Blue­tooth a vy­pnu­tie. Pá­ro­va­nie je zjed­no­du­še­né aj cez NFC. Čip je uk­ry­tý v po­gu­mo­va­nej lí­nii rep­ro­duk­to­ra. Ap­li­ká­cia v mo­bil­nom te­le­fó­ne umož­ňu­je nas­ta­ve­nie bu­de­nia rep­ro­duk­to­rom. Spod­ná stra­na má ko­nek­tor mic­roUSB na na­bí­ja­nie, audiov­stup a net­ra­dič­ne aj zá­vit na pri­pev­ne­nie k sta­tí­vu. Do­dá­va­ná na­bí­jač­ka má vý­stup­ný prúd 2 A a veľ­mi dob­re pos­lú­ži aj na na­bí­ja­nie smar­tfó­nov.

Zo zvu­ko­vej strán­ky ide o dosť hla­si­tý pre­jav. Ho­dí sa te­da do ruš­nej­šie­ho pros­tre­dia. Zvlád­ne preh­rať rôz­ne štý­ly hud­by, viac sa však ho­dí na rock než nap­rík­lad na prog­res­si­ve tran­ce. Zme­na me­lo­dic­kých pre­lí­na­ní na úrov­ni níz­kych tó­nov nie je je­ho sil­ná strán­ka. Ba­sy sú plo­chej­šie a viac sa do pop­re­dia tla­čia stre­dy a vý­šky. Prav­da, obe spo­mí­na­né pás­ma sú vy­kres­le­né do znač­ných de­tai­lov a v tej­to trie­de ide o je­den z naj­lep­ších pre­ja­vov. Ce­na nie je naj­niž­šia, no be­rie­me do úva­hy od­ol­nosť a mož­nosť oz­vu­če­nia pri von­kaj­šom pou­ži­tí ale­bo vo veľ­kej mies­tnos­ti.

Hod­no­te­nie:

Od­ol­ný vo­de a ná­ra­zu, viac­sme­ro­vý rep­ro­duk­tor, mož­nosť pri­pev­ne­nia na sta­tív ale­bo do sto­ja­na na bi­cy­kel
Plo­chej­šie ba­sy

Ce­na: 199 EUR
Za­po­ži­čal: Lo­gi­tech

Ver­dikt PC RE­VUE

Bayan Audio Soun­dbook X1 je rep­ro­duk­tor vhod­ný na oz­vu­če­nie vo for­me osob­né­ho audia. Naj­viac si ho vie­me pred­sta­viť na sto­le pri po­čí­ta­či ale­bo ako hu­dob­ný sys­tém do stred­ne veľ­kej mies­tnos­ti. Bo­se Soun­dLink Mi­ni pat­rí me­dzi špič­ko­vé pro­duk­ty na tr­hu. Zvuk je vy­ni­ka­jú­ci a prek­va­pí svo­jou dy­na­mi­kou a pl­nos­ťou. Ako vid­no, aj pri ma­lých roz­me­roch sa dá do­siah­nuť pl­no­hod­not­ný zvuk. Rep­ro­duk­tor vy­uži­je­te kde­koľ­vek, nap­rík­lad aj na oz­vu­če­nie kan­ce­lá­rie. Na­vy­še má rep­re­zen­ta­tív­ny vzhľad. Bo­se Soun­dTouch 20 je vý­kon­ný mul­ti­me­diál­ny rep­ro­duk­tor. Dis­po­nu­je inter­ne­to­vým pri­po­je­ním, dá sa ov­lá­dať z mo­bi­lu a mô­že­te po­čú­vať inter­ne­to­vé rá­diá. V prí­pa­de mo­de­lov Bo­se má­te za­ru­če­ný vý­bor­ný a hut­ný zvuk. Vhod­ný je do väč­ších mies­tnos­tí ako hlav­ný zvu­ko­vý sys­tém. Lo­gi­tech UE BOOM je za­ují­ma­vosť do prí­ro­dy. Mô­že­te ho umyť pod vo­dou a po­koj­ne po­ho­diť na zem. Nič sa mu nes­ta­ne. Má vý­kon­né me­ni­če na pro­duk­ciu sil­né­ho zvu­ku. Na úkor to­ho sí­ce slab­ší pre­jav níz­kych tó­nov, no aj tak ide o vý­bor­ný out­doo­ro­vý mo­del.

Zdroj: PCR 6/2014Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Fa­ce­book aj Goog­le me­nia pra­vid­lá
Nedávno som videl, ako si jeden známy nechal spraviť svoju knihu My Social Book. Tá vám z facebookového profilu „vydoluje" všetky vaše záznamy a premení ich na efektnú knihu. čítať »
 
Chrá­ni­me mo­bil­né za­ria­de­nia s An­droi­dom
Ak máte doma tablet či telefón s Androidom mali by ste ho chrániť. My vám poradíme ako to urobiť. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter