Testovali sme

Smartfóny za rozumné ceny

Tes­to­va­li sme te­le­fó­ny z niž­šej aj stred­nej trie­dy, kto­ré však pri­ná­ša­jú za­ují­ma­vé roz­ší­re­nia. Ani pou­ží­va­te­lia, kto­rí nech­cú pla­tiť vy­so­ké su­my za mo­bil, tak nep­rí­du skrát­ka. Do tes­tu sme za­ra­di­li aj pré­mio­vý mo­del No­kia Lu­mia 1520 s naj­nov­ším sys­té­mom Win­dows Pho­ne 8.1. Je­ho ce­na je však úpl­ne in­de.

Otáz­kou zos­tá­va, či sa op­la­tí za tak­mer se­dem sto­viek kú­piť tú­to plat­for­mu ale­bo mať za po­dob­nú ce­nu vlaj­ko­vú loď na An­droi­de. Pre­to­že v pr­vom ra­de ide pred­sa o pod­po­ru ap­li­ká­cií a cel­ko­vých mož­nos­tí.

Test telefonov - nahlad 01-2.jpg

Acer Liquid Z5

TIP_REDAKCIE_PC_REVUE.jpg Acer mo­bi­li­zu­je svo­je si­ly a pri­ná­ša aj na slo­ven­ský trh no­vé mo­de­ly smar­tfó­nov. Je­den z nich je mo­del Z5, kto­ré­ho ozna­če­nie zá­ro­veň cha­rak­te­ri­zu­je veľ­kosť uh­lo­prieč­ky dis­ple­ja. Je to te­le­fón, kto­rý chce svo­jou níz­kou ce­nou os­lo­viť veľ­kú sku­pi­nu pou­ží­va­te­ľov. Nad aj pod dis­ple­jom má rep­ro­duk­tor, te­da zos­ta­va ste­reorep­ro­duk­to­rov je je­den z hlav­ných ťa­há­kov. Sa­moz­rej­me hneď po ce­ne. Rep­ro­duk­to­ry sú dopl­ne­né o zvu­ko­vú tech­no­ló­giu DTS Sound, kto­rá umož­ňu­je nas­ta­viť zvu­ko­vý vý­stup v sché­me úp­ra­vy vý­šok a ba­sov. Vý­sle­dok náš­ho tes­to­va­nia je ta­ký­to: Rep­ro­duk­to­ry sú vý­bor­né na po­ze­ra­nie vi­dea, na hud­bu si DTS Sound vy­chut­ná­te viac na slú­chad­lách ako na ste­reorep­ro­duk­to­roch. Za za­ují­ma­vé po­va­žu­je­me nas­ta­ve­nie ek­va­li­zé­ra sa­mos­tat­ne pre hud­bu a vi­deo.

csm_Acer_Liquid_Z5_02_47f629fab9.jpg

Konštruk­cia je kla­sic­ká a ni­čím ne­vy­bo­ču­je zo za­beh­nu­té­ho štý­lu. Pod dis­ple­jom sú tri do­ty­ko­vé tla­čid­lá, na bo­ku tla­čid­lo na ov­lá­da­nie hla­si­tos­ti a hor­ná stra­na má tla­čid­lo na vy­pnu­tie dis­ple­ja a audio­ko­nek­tor. Po­zor­nosť sme špe­ciál­ne upria­mi­li na tla­čid­lá hla­si­tos­ti. Tá sa vďa­ka vy­stú­pe­né­mu dvoj­tla­čid­lu veľ­mi dob­re up­ra­vu­je. Ko­neč­ne vý­rob­ca, kto­rý príl­iš ne­za­púš­ťa ten­to ov­lá­da­cí pr­vok. Na za­dnej stra­ne je tla­čid­lo AcerRA­PID. Je­ho fun­kcio­na­li­ta sa dá v nas­ta­ve­niach vy­pnúť, no je­ho po­vo­le­ním zís­ka­te mul­ti­fun­kčné tla­čid­lo na prís­tup k de­fi­no­va­ným fun­kciám. Vy­brať si mô­že­te za­pnu­tie fo­toa­pa­rá­tu. Zis­ti­li sme, že je nao­zaj rých­le. Pre­to ak ra­di fo­tí­te, oce­ní­te rých­lu voľ­bu. Vy­brať však mô­že­te aj spus­te­nie niek­to­rej z nain­šta­lo­va­ných ap­li­ká­cií. Fun­gu­je len v re­ži­me krát­ke­ho stla­če­nia, te­da ne­mož­no kom­bi­no­vať fun­kcie nap­rík­lad dl­hým stla­če­ním.

V sú­vis­los­ti s ov­lá­da­ním sme oce­ni­li nie­koľ­ko re­ži­mov. Te­le­fón sa ho­dí de­ťom aj star­ším pou­ží­va­te­ľom, kto­rí chcú veľ­ké ov­lá­da­cie pr­vky. Vo for­me dlaž­díc bu­dú mať prís­tup k hlav­ným fun­kciám, kon­tak­tom a iným ap­li­ká­ciám. Opus­te­nie toh­to re­ži­mu sa dá chrá­niť hes­lom. Ide o je­den z má­la smar­tfó­nov na tr­hu, kto­rý vy­chá­dza tou­to for­mou v ús­tre­ty pou­ží­va­te­ľom všet­kých ve­ko­vých ka­te­gó­rií. Ta­kis­to sa nám pá­či­lo sig­na­li­zo­va­nie ho­vo­ru v bub­li­ne. Ak vám niek­to vo­lá a ne­mô­že­te ho­vor pri­jať, ne­zab­lo­ku­je vám tak svo­jím vy­tr­va­lým vy­zvá­ňa­ním pou­ži­tie iných fun­kcií te­le­fó­nu. Za prí­nos po­va­žu­je­me aj de­fi­no­va­nie ča­su auto­ma­tic­ké­ho vy­pnu­tia a za­pnu­tia te­le­fó­nu. Mo­del Z5 nie je ur­če­ný na tr­ha­nie benchmar­ko­vých re­kor­dov. Je to vy­la­de­ný te­le­fón niž­šej trie­dy, kto­rý sa svo­ji­mi zlep­še­nia­mi za­pá­či mno­hým pou­ží­va­te­ľom.

Hod­no­te­nie

Ste­reo­fón­ne rep­ro­duk­to­ry, ce­na, zlep­še­nia sys­té­mu, AcerRA­PID, re­ži­my roz­hra­nia
Žiad­ne pod­stat­né pri da­nej ce­ne a fun­kciách


Ce­na:
149 EUR
Za­po­ži­čal: Acer

Huawei As­cend G6

Huawei vní­ma­jú mno­hí ako vý­rob­cu low-end za­ria­de­ní, no kar­ta sa ob­rá­ti­la už mo­del­mi As­cend P6 ale­bo Ma­te. Huawei uka­zu­je na mo­de­li G6, že do­ká­že ro­biť te­le­fó­ny a chá­pe, čo pou­ží­va­te­lia od smar­tfó­nu oča­ká­va­jú. P6-ka však bo­la pre nie­ko­ho prid­ra­há, a tak je tu lac­nej­ší va­riant s ozna­če­ním G6. Kov je nah­ra­de­ný plas­to­vým vy­ho­to­ve­ním, no na krá­se a pou­ži­teľ­nos­ti to te­le­fó­nu vô­bec neu­be­rá.

huaweiG6.png

Kom­bi­ná­cia za­ob­le­ných hrán a os­trej­ších pre­cho­dov sa vy­da­ri­la. Di­zaj­no­vo za­uj­me a te­le­fón sa ho­dí kaž­dé­mu. Či už hľa­dá­te ten­kú plac­ku, ale­bo zá­ro­veň mód­ny dopl­nok pre dá­my. Ho­ci tech­nic­ká vý­ba­va je mier­ne slab­šia ako v prí­pa­de P6-ky, stá­le ide o veľ­mi dob­re pou­ži­teľ­ný te­le­fón. Hrúb­ka a roz­me­ry sú pr­véá ve­ci, kto­ré upú­ta­jú, na ši­kov­ný te­le­fón sa dob­re zvy­ká. Ov­lá­da­nie je štan­dar­dné, te­da pod dis­ple­jom je tro­ji­ca do­ty­ko­vých tla­či­diel. Aj keď od An­droi­du 4.0 sa plá­no­va­lo vy­uží­vať len vir­tuál­ne tla­čid­lá, ve­ľa vý­rob­cov od toh­to sys­té­mu upúš­ťa. Sčas­ti je to aj po­žia­dav­ka pou­ží­va­te­ľov. Tí si ne­že­la­jú, aby im z pries­to­ru na dis­ple­ji uk­ro­jil pás s tla­čid­la­mi.

Špe­cia­li­tou toh­to mo­de­lu je Self-Beau­ty en­gi­ne s fo­toa­pa­rá­tom na pred­nej stra­ne. Ten má po­zo­ro­va­cí uhol zvý­še­ný na 88° a 5 Mpx sní­mač. Krás­ne fo­tog­ra­fie a auto­portré­ty prip­ra­ví­te aj s pred­nou ka­me­rou. Ne­za­bud­lo sa ani na za­dnú stra­nu, kde je 8 Mpx sní­mač. Nie je to fo­to­mo­bil, no v dob­rých sve­tel­ných pod­mien­kach sme s ním ma­li po­zi­tív­ne skú­se­nos­ti. Kaž­do­pád­ne šum a iné ne­do­ko­na­los­ti ob­ra­zu up­ra­ví­te pria­mo v te­le­fó­ne. Vy­ni­ka­jú­ca fun­kcia, kto­rú oce­nia nie­len dá­my, je re­tu­šo­va­nie portré­tu. Je tu až de­sať úrov­ní nas­ta­ve­nia krá­sy. Pri tej pos­led­nej je vý­sle­dok znač­ne vy­hla­de­ný, ale aj tak sa nám tá­to mož­nosť pá­či­la. Ne­žia­du­ce za­čer­ve­na­nie tvá­re na fot­kách sa tak stá­va mi­nu­los­ťou.

Ako už bý­va pri no­vých As­cen­doch zvy­kom, je tu Emo­tion UI 2.0, roz­hra­nie, kto­ré sme pred viac ako ro­kom pri­jí­ma­li skôr s ne­dô­ve­rou. Pri­tom ide o fajn ná­pad a mať všet­ky ap­li­ká­cie na hlav­ných ob­ra­zov­kách nie je ne­vý­ho­da. Os­tat­ne iOS od App­lu z to­ho ťa­ží od­jak­ži­va a všet­ci sú spo­koj­ní. Chá­pe­me však, že „an­droi­dis­ti“ moh­li byť spo­čiat­ku zmä­te­ní.

V te­le­fó­ne ne­chý­ba ani uti­li­ta Pho­ne Ma­na­ger, kto­rú hod­no­tí­me ako naj­kom­plexnej­šiu uti­li­tu na sprá­vu te­le­fó­nu vo vý­ba­ve od vý­rob­cu. V tom­to sme­re Huawei jed­noz­nač­ne ve­die. Na jed­nom mies­te to­tiž zvý­ši­te vý­kon sys­té­mu, pre­čis­tí­te pa­mäť, šet­rí­te ener­giu vhod­ný­mi nas­ta­ve­nia­mi, vy­be­rá­te, kto­ré ap­li­ká­cie sa mô­žu pou­ží­vať, a po­dob­ne. Me­dziiným nap­rík­lad nas­ta­ví­te, kto­ré ap­li­ká­cie mô­žu pris­tu­po­vať k sie­ti cez dá­ta ope­rá­to­ra a Wi-Fi.

Hod­no­te­nie

Di­zajn, ce­na, Pho­ne Ma­na­ger, veľ­ká sys­té­mo­vá nad­stav­ba Emo­tion UI 2.0
Ma­lý úlož­ný pries­tor


Ce­na: 199 EUR
Za­po­ži­čal: Huawei

LG Op­ti­mus F6

Ten­to te­le­fón je ur­če­ný stred­ne ná­roč­ným pou­ží­va­te­ľom. Za­uj­me jed­nak je­ho ce­na, ale aj uži­toč­né fun­kcie. V te­le men­ších roz­me­rov je in­teg­ro­va­ný 4,5-pal­co­vý dis­plej. Ten má pod­ľa nás pri­ja­teľ­né roz­lí­še­nie 540 × 960 bo­dov. Nie je to HD dis­plej, ale na ro­zum­né pou­ží­va­nie pri tej­to uh­lo­prieč­ke ne­bu­de dos­tup­né roz­lí­še­nie na pre­káž­ku.

F6_white-1.jpg

Te­le­fón je zho­to­ve­ný z les­klé­ho plas­tu. Pod za­dným kry­tom je pries­tor na kar­tu mic­roSDHC a kar­tu mic­ro­SIM. Nep­re­hliad­nu­teľ­ný je aku­mu­lá­tor s ka­pa­ci­tou 2460 mAh. Je to viac, ako ma­jú bež­ne smar­tfó­ny tej­to trie­dy, a poz­nať to aj na vý­dr­ži. Dva ce­lé dni bež­né­ho pou­ží­va­nia s oh­ľa­dom na ús­po­ru ener­gie vy­pí­na­ním Wi-Fi do­siah­ne­te spo­ľah­li­vo. Spod­ná hra­na má ko­nek­tor mic­roUSB na na­bí­ja­nie, hor­ná audio­ko­nek­tor. Te­da kla­sic­ká zos­ta­va, no štan­dar­dom v ra­de Op­ti­mus sa stá­va aj tla­čid­lo na spus­te­nie fun­kcie Quic­kMe­mo. Náj­de­te ho na pra­vej hra­ne nad tla­čid­la­mi hla­si­tos­ti. Pros­tred­níc­tvom toh­to tla­čid­la okam­ži­te spúš­ťa­te pí­sa­nie poz­ná­mok na vir­tuál­nej klá­ves­ni­ci ale­bo voľ­nou ru­kou nad zob­ra­ze­nou ap­li­ká­ciou. Ko­mu ten­to spô­sob ne­bu­de vy­ho­vo­vať, po­koj­ne mô­že fun­kciu uve­de­né­ho tla­čid­la za­me­niť za vy­bra­nú ap­li­ká­ciu. Pod dis­ple­jom je tla­čid­lo na náv­rat na hlav­nú ob­ra­zov­ku. Je ovál­ne a v tom­to tva­re má aj pod­svie­te­nie. Rôz­ny­mi far­ba­mi sig­na­li­zu­je no­vé uda­los­ti aj ka­pa­ci­tu aku­mu­lá­to­ra po­čas na­bí­ja­nia.

Te­le­fón je po­mer­ne sviž­ný vďa­ka dvoj­jad­ro­vé­mu CPU Snap­dra­gon S4 Plus a frek­ven­cii 1,2 GHz na jad­ro. Ka­pa­ci­ta RAM je 1 GB, čo mno­hým bu­de pos­ta­čo­vať, ško­da len, že vý­rob­ca za­hr­nul len 4 GB pa­mä­ťo­vé­ho pries­to­ru. Reál­ne te­da eš­te o nie­čo me­nej. Roz­ší­re­nie pa­mä­te kar­tou bu­de prak­tic­ky ne­vyh­nut­nosť. Chvá­li­me však, že je tu pod­po­ra LTE a ne­chý­ba ani úpl­ná ko­nek­ti­vi­ta, te­da aj NFC. Tým sa stá­va te­le­fón pl­no­hod­not­ným nás­tro­jom na rých­le sťa­ho­va­nie dát a vy­uží­va­nie mo­der­ných tech­no­ló­gií – či už pri vý­me­ne dát, ale­bo pá­ro­va­ní s mul­ti­me­diál­nym prís­lu­šen­stvom.

Ako už bý­va pri LG zvy­kom, roz­hra­nie si vý­rob­ca pris­pô­so­bil svoj­mu štý­lu. Nám sa mož­nos­ti pá­či­li, a to nap­rík­lad aj sprís­tup­ne­nie veľ­mi ma­lé­ho pís­ma. Roz­lí­še­nie dis­ple­ja eš­te viac vy­uži­je­te a na ob­ra­zov­ku sa zmes­tí viac úda­jov. Chvá­li­me sys­té­mo­vú zme­nu pís­ma aj auto­ma­tic­ké pod­svie­te­nie ob­ra­zov­ky, ak sa na ňu po­ze­rá­te. Uni­kol nám však dô­vod ab­sen­cie auto­ma­tic­ké­ho ja­su. Vy­sta­čiť te­da mu­sí­te s ma­nuál­nym pris­pô­so­be­ním, čo us­ku­toč­ní­te po­hodl­ne z ro­lo­va­cie­ho me­nu hlav­nej ob­ra­zov­ky. Mi­mo­cho­dom, tu má­te dos­tup­né fun­kcie QSli­de 2.0, v ok­ne te­da mô­že­te mať za­pnu­tý ka­len­dár, poz­nám­ky, vi­deo, web ale­bo kal­ku­lač­ku na inej ap­li­ká­cii.

Hod­no­te­nie

Roz­me­ry a hmot­nosť, HW tla­čid­lo pod dis­ple­jom, sviž­né ov­lá­da­nie, NFC, LTE, vý­drž
Ma­lý úlož­ný pries­tor


Ce­na: 229 EUR
Za­po­ži­čal: LG Elec­tro­nics

No­kia Lu­mia 1520

To­to je naj­lep­šia Lu­mia, akú mô­že­te v rám­ci te­le­fó­nov z toh­to seg­men­tu mať. Je ta­kis­to naj­väč­šia, ak vy­ne­chá­me po­rov­na­nie s je­di­ným ty­pom tab­le­tu rov­na­ké­ho pro­duk­to­vé­ho me­na. Pod­ľa vzo­ru os­tat­ných te­le­fó­nov tej­to sé­rie je te­lo z mo­nob­lo­ku s ob­lý­mi hra­na­mi. Prá­ve sem však sme­ru­je aj na­ša vý­hra­da. Ani vo veľ­kej dla­ni sa te­le­fón ne­dá sta­bil­ne ov­lá­dať jed­nou ru­kou, pre­to­že sa šmý­ka. Svoj po­diel na tom ma­jú prá­ve za­ob­le­né hra­ny. Je to však otáz­ka zvy­ku a pos­to­ja. Vo vý­ba­ve je 20 Mpx fo­toa­pa­rát s tech­no­ló­giou Pu­re­View, kto­rý pat­rí k špič­ke. Fo­tí skve­le a ťaž­ko by sme hľa­da­li nie­čo, čo to­mu­to mo­de­lu z hľa­dis­ka fo­tog­ra­fo­va­nia vy­tknúť. V exte­rié­ri za še­ra aj na pria­mom sl­nku zís­ka­te kva­lit­né fo­tog­ra­fie. Sú os­tré a fo­te­nie je dos­ta­toč­ne rých­le. Pri ume­lom os­vet­le­ní vi­dí­te na dis­ple­ji prep­nu­tie na po­ža­do­va­ný re­žim pod­ľa ty­pu svet­la. Nie­ke­dy sú sí­ce fot­ky príl­iš kon­tras­tné, v dr­vi­vej väč­ši­ne prí­pa­dov však dos­ta­ne­te vy­ni­ka­jú­ci vý­sle­dok. Ak má­te lac­ný kom­pakt, po­koj­ne ho ne­chaj­te do­ma. Vy­sta­čí­te len s Lu­miou 1520.

1-nokia_lumia_1520_white-1.jpg

Prek­va­pe­ním pre nás bo­lo pou­ži­tie na­no­SIM kar­ty. Ne­mys­lí­me si, že pri ta­kom veľ­kom te­le je ne­vyh­nut­né ísť s do­bou. Po­koj­ne mo­hol vý­rob­ca ne­chať for­mát mik­ro­SIM, kto­rý vám ope­rá­to­ri od­cvak­nú z kla­sic­kej SIM kar­ty. Otáz­ka te­da znie, kto má dnes na­no­SIM. Pou­ží­va­te­lia iP­ho­nov. A bez de­ho­nes­to­va­nia No­kie – tí si prav­de­po­dob­ne kar­tu z iP­ho­nu ne­vy­me­nia do te­le­fó­nu No­kia a plat­for­my Win­dows Pho­ne. No­kia pri­dá­va Ma­py HE­RE, kto­ré si mô­že­te stiah­nuť v off-li­ne ver­zii a pou­ží­vať aj on-li­ne s roz­ší­re­nou reali­tou v spo­lup­rá­ci s fo­toa­pa­rá­tom. Spo­ľah­núť sa však bu­de­te mu­sieť na Ob­chod, kto­rý pos­ky­tu­je zá­klad­né ap­li­ká­cie. Ne­chý­ba­jú ani hry, skôr by sa da­lo po­ve­dať, že na tej­to plat­for­me sa náj­du kva­lit­nej­šie her­né ti­tu­ly ako ap­li­ká­cie. 

Win­dows Pho­ne 8.1 pri­ná­ša v tom­to mo­de­li roz­ší­re­nie nas­ta­ve­ní, zdie­ľa­nia Wi-Fi s os­tat­ný­mi pou­ží­va­teľ­mi vo for­me prís­tu­po­vých úda­jov. Ak te­da va­ši zná­mi ma­jú Lu­miu s tou­to fun­kcio­na­li­tou, na náv­šte­ve u vás sa pri­po­ja k Wi-Fi bez to­ho, aby ste im mu­se­li prez­ra­diť hes­lo. Extra vlas­tnosť je aj nah­rá­va­nie vi­dea vo full HD, te­da v roz­lí­še­ní dis­ple­ja a so štyr­mi mik­ro­fón­mi v kon­fi­gu­rá­cii ste­reo­fón­ne­ho zvu­ku. Nah­ráv­ky ho­vo­re­né­ho slo­va sú lep­šie ako pri pou­ži­tí mik­ro­fó­nu na te­le­fo­no­va­nie. Vý­rob­ca už mo­hol pri­dať aj dru­hý rep­ro­duk­tor. Veľ­ké te­lo by je­ho prí­tom­nosť unie­slo.

Z tech­nic­kej strán­ky je te­le­fón vy­ba­ve­ný dis­ple­jom ClearBlack na dob­rú vi­di­teľ­nosť na pria­mom sl­neč­nom svet­le, rých­lym CPU Snap­dra­gon 800, 32 GB úlož­né­ho pries­to­ru a ta­kis­to vsta­va­ným bez­drô­to­vým na­bí­ja­ním.

Hod­no­te­nie

Kva­li­ta dis­ple­ja, špič­ko­vý fo­to­mo­bil, uni­kát­na tech­no­lo­gic­ká vý­ba­va, Win­dows Pho­ne 8.1
Na­no­SIM, ob­lé hra­ny a šmyk­ľa­vosť v ru­ke


Ce­na:
699 EUR
Za­po­ži­čal: No­kia Slo­ven­sko

Ver­dikt PC RE­VUE

Acer Liquid Z5 je no­vý vie­tor v ob­las­ti ce­no­vo dos­tup­ných te­le­fó­nov s Dual­SIM. Acer sa aj vďa­ka to­mu­to mo­de­lu opäť ak­tív­ne ob­ja­vu­je na tr­hu smar­tfó­nov na Slo­ven­sku a bu­de­me o ňom po­čuť čo­raz čas­tej­šie. Ho­ci ide o lac­nej­ší te­le­fón, pos­ky­tu­je nie­čo na­vy­še. Naj­mä pri­da­nú hod­no­tu v po­do­be vy­la­de­nia sys­té­mu a ďal­ších fun­kcií, ako aj dvoch ste­reorep­ro­duk­to­rov. Huawei As­cend G6 je ur­če­ný všet­kým, kto­rí nech­cú drah­ší ,ale aj vy­ba­ve­nej­ší mo­del P6. Rých­lo si ten­to te­le­fón ob­ľú­bi­te. V stred­nej trie­de jas­ne pred­bie­ha iné mo­de­ly tej­to znač­ky. LG Op­ti­mus F6 je ši­kov­ný te­le­fón s vy­la­de­ným sys­té­mom a fun­kciou Quic­kMe­mo, kto­rý sad­ne do ru­ky ako ulia­ty. No­kia Lu­mia 1520 je naj­väč­ší a naj­drah­ší te­le­fón v tes­te. Roz­hod­li sme sa ho za­ra­diť aj pre prí­tom­nosť naj­nov­šie­ho Win­dows Pho­ne 8.1. Tri dlaž­di­ce v riad­ku vďa­ka full HD dis­ple­ju nie sú na za­ho­de­nie. WP 8.1 je vy­zre­tý sys­tém, kto­rý sa op­la­tí vy­skú­šať. Otáz­na je je­ho ús­peš­nosť na tr­hu. Te­le­fón s Win­dows Pho­ne pri ce­ne 699 eur ak­tuál­ne ne­mô­že sú­pe­riť s An­droi­dom ale­bo iOS.

Zdroj: PCR 6/2014


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Fa­ce­book aj Goog­le me­nia pra­vid­lá
Nedávno som videl, ako si jeden známy nechal spraviť svoju knihu My Social Book. Tá vám z facebookového profilu „vydoluje" všetky vaše záznamy a premení ich na efektnú knihu. čítať »
 
Chrá­ni­me mo­bil­né za­ria­de­nia s An­droi­dom
Ak máte doma tablet či telefón s Androidom mali by ste ho chrániť. My vám poradíme ako to urobiť. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter