Banková aplikácia mysliaca za vás

Mož­no má­te po­dob­ný prob­lém ako ti­síc­ky os­tat­ných Slo­vá­kov. Me­sač­ne vám píp­ne na účet vý­pla­ta v ur­či­tej vý­ške a po­tom vás ča­ka­jú naj­rôz­nej­šie pop­lat­ky - náj­om­né, hypo­té­ka, pois­tky za auto­mo­bil, elek­tri­čen­ka, stra­va, zá­ba­va a os­tat­né. A po­tom roz­mýš­ľa­te, koľ­ko pe­ňa­zí vám zos­ta­ne na úč­te po od­rá­ta­ní všet­kých tých­to pra­vi­del­ných me­sač­ných vý­dav­kov.

Ak pat­rí­te me­dzi pou­ží­va­te­ľov bez­plat­nej mo­bil­nej ap­li­ká­cie ČSOB Smar­tBan­king, ma­te­ma­tic­ké rov­ni­ce toh­to dru­hu mô­že­te pus­tiť z hla­vy, tá­to mo­bil­ná ap­li­ká­cia to už uro­bí za vás. Vo svo­jom smar­tfó­ne či tab­le­te si to­tiž od má­ja mô­že­te po­zrieť preh­ľad nie­len už zreali­zo­va­ných vý­dav­kov, ale aj plá­no­va­ných pla­tieb nap­rík­lad na nas­le­du­jú­ci me­siac a zis­tiť tak zos­ta­tok na úč­te na va­šu kaž­do­me­sač­nú ré­žiu. A po­tom jed­no­du­cho zis­tí­te, koľ­ko vám os­ta­ne po me­sia­ci na úč­te, prí­pad­ne koľ­ko mô­že­te „obe­to­vať" na pred­čas­nú splát­ku hypo­te­kár­ne­ho úve­ru.

csob1.jpg

Na za­čiat­ku má­ja nám na tes­to­va­com úč­te ap­li­ká­cia od­had­la plá­no­va­né plat­by vo vý­ške 624,69 eura a zos­ta­tok v po­lo­vi­ci me­sia­ca na úč­te 402,81 eura. To je veľ­mi ši­kov­né naj­mä pred do­vo­len­ko­vým ob­do­bím, pre­to­že sme ve­de­li, koľ­ko nám zos­ta­ne na let­né mí­ňa­nie.

Kaž­dý me­siac pla­tí­me za elek­tri­nu, plyn, obe­dy, elek­tri­čen­ky a po­dob­ne. Udr­žať v hla­ve všet­ky vý­dav­ky a my­slieť, koľ­ko zos­ta­ne na bež­nú ré­žiu, už ne­mu­sí byť ta­ké ná­roč­né. Bez­plat­ná mo­bil­ná ap­li­ká­cia ČSOB Smar­tBan­king po­nú­ka preh­ľad pra­vi­del­ných pla­tieb pou­ží­va­te­ľa za sle­do­va­né ob­do­bie (nap­rík­lad me­siac) a uká­že tak svoj­mu ma­ji­te­ľo­vi zos­ta­tok na je­ho úč­te k da­né­mu ob­do­biu, kto­ré si sám zvo­lí. Chce­te si to vy­skú­šať? Je to jed­no­du­ché, sta­čí pou­žiť napr. QR kó­dy na tej­to stra­ne. Ap­li­ká­cia ČSOB Smar­tBan­king je dos­tup­ná pre:

 • smar­tfó­ny iP­ho­ne 3GS až 5S/C s iOS5.0 až 7.1,
 • smar­tfó­ny s OS An­droid 2.x. a 4.x,
 • smar­tfó­ny s OS Win­dows Pho­ne 7.5 a 8.0,
 • mul­ti­me­diál­ne za­ria­de­nia iPod touch,
 • tab­le­ty iPad a iPad mi­ni s iOS5.0 až 7.1,
 • tab­le­ty s OS An­droid 4.x a vy­šším.

QR - apple.png QR - google.png QR - microsoft.png

Chce­te si vy­skú­šať, ako do­ká­že ČSOB Smar­tBan­king pre­di­ko­vať va­še me­sač­né vý­dav­ky? Vy­skú­šaj­te si ap­li­ká­ciu za­dar­mo pre váš smar­tfón. Zľa­va: pre iOS od App­lu, An­droid od Goog­lu a Win­dows Pho­ne od Mic­ro­sof­tu.

Ak ta­ké­to za­ria­de­nie má­te, sta­čí si ot­vo­riť ob­chod­né mies­to v da­nom ope­rač­nom sys­té­me (An­droid Goog­le Play, App­le App Sto­re, Win­dows Pho­ne Mar­ket) a ap­li­ká­ciu si stiah­nuť. A dô­ka­zov, že Slo­vá­ci vy­uží­va­nie mo­bil­ných inter­net­ban­kin­go­vých ap­li­ká­cií dos­lo­va mi­lu­jú, je via­ce­ro. Z úda­jov ČSOB vy­plý­va, že ľu­dia naj­čas­tej­šie v mo­bil­nej ap­li­ká­cii reali­zu­jú plat­by a pre­ze­ra­jú si za­úč­to­va­né plat­by v preh­ľa­de či „ko­lá­čo­vom" gra­fe.

Na­čí­ta­nie pla­tieb ske­no­va­ním QR kó­du ale­bo čia­ro­vé­ho kó­du vy­uží­va­jú pra­vi­del­ne viac ako tri ti­síc­ky pou­ží­va­te­ľov za me­siac. Naj­čas­tej­šie tým­to spô­so­bom pla­tia fak­tú­ry a poš­to­vé pou­káž­ky. Vy­še 2500 pou­ží­va­te­ľov me­sač­ne si v ap­li­ká­cii ge­ne­ru­je QR kód s pla­tob­ný­mi dá­ta­mi a za­sie­la ho pria­mo z ap­li­ká­cie e-mai­lom ale­bo pos­kyt­ne na zos­ke­no­va­nie je­ho pla­ti­te­ľo­vi. A vie­te, aká je prie­mer­ná vý­ška plat­by? Cez ČSOB Smar­tBan­king sa prie­mer­ná plat­ba reali­zu­je vo vý­ške 57 eur. Ľudia pri­tom naj­čas­tej­šie pla­tia v pon­de­lok me­dzi 11:00 a 12:00.

Jed­na z naj­frek­ven­to­va­nej­ších slu­žieb je nap­rík­lad aj reali­zo­va­nie bez­plat­nej mi­mo­riad­nej splát­ky hypo­té­ky či do­bí­ja­nie kre­di­tu v mo­bi­le. Ľudia vy­uží­va­jú aj služ­bu vy­hľa­da­nia naj­bliž­šie­ho ban­ko­ma­tu ČSOB či naj­bliž­šej po­boč­ky. No vo svo­jom smar­tfó­ne si zvyk­nú pre­po­čí­ta­vať aj kur­zy v cu­dzej me­ne a uzat­vá­ra­jú pros­tred­níc­tvom mo­bil­nej ap­li­ká­cie ČSOB aj ces­tov­né pois­te­nie či reali­zu­jú splát­ku a pre­vod z kre­dit­nej kar­ty.

Po no­vom umož­ňu­je ČSOB Smar­tBan­king v mo­bil­nej ap­li­ká­cii aj vy­tvá­ra­nie pla­tob­ných šab­lón - jed­no­du­ché a kom­for­tné vy­tvá­ra­nie pla­tob­ných vzo­rov. Ak čas­to pla­tí­te rôz­ne vý­šky pla­tieb na je­den účet a nech­ce­te to rie­šiť cez in­ka­so, sta­čí si vy­tvo­riť šab­ló­nu a ne­mu­sí­te si pa­mä­tať zdĺha­vé čís­la úč­tov. A to naj­mä pre­to, že ap­li­ká­cia pod­po­ru­je už ta­kis­to za­da­nie čís­la úč­tu v tva­re IBAN. A kto by si chcel už len pa­mä­tať tie šia­le­ne dl­hé čís­la úč­tov? Ap­li­ká­cia ČSOB Smar­tBan­king vám uľah­čí vás kaž­do­den­ný ži­vot.

csob2.png

Je­den z veľ­mi ob­ľú­be­ných pr­vkov ap­li­ká­cie ČSOB Smar­tBan­king je pred­čas­ná splát­ka hypo­té­ky pria­mo z ap­li­ká­cie. V pro­duk­to­vej kal­ku­lač­ke si mô­že­te bez náv­šte­vy po­boč­ky vy­po­čí­tať, koľ­ko ušet­rí­te pri jed­no­ra­zo­vej splát­ke na cel­ko­vej za­pla­te­nej su­me a o koľ­ko si skrá­ti­te le­ho­tu splat­nos­ti hypo­té­ky.

De­sa­to­ro bez­peč­né­ho pou­ží­va­nia mo­bil­nej ap­li­ká­cie

 1. Ak­tua­li­zuj­te si pra­vi­del­ne ope­rač­ný sys­tém.
 2. Pou­ží­vaj­te anti­ví­ru­so­vý sof­tvér.
 3. Vy­pni­te ko­mu­ni­ká­ciu cez Blue­tooth a Wi-Fi, po­kiaľ ich ne­pou­ží­va­te.
 4. Ne­pou­ží­vaj­te inter­net­ban­king, ak ste pri­po­je­ní na ve­rej­ných sie­ťach Wi-Fi.
 5. Pou­ží­vaj­te hes­lo aj pri prih­lá­se­ní do ope­rač­né­ho sys­té­mu.
 6. Od­hla­suj­te sa z cit­li­vých ap­li­ká­cií.
 7. Pou­ží­vaj­te PIN kód na prís­tup k SIM kar­te.
 8. Ak nie­ko­mu da­ru­je­te ale­bo pre­dá­va­te mo­bil, zre­se­tuj­te ho do to­vá­ren­ských nas­ta­ve­ní.
 9. Sťa­huj­te iba ap­li­ká­cie, kto­ré poz­ná­te.
 10. Stra­ti­li ste za­ria­de­nie? Okam­ži­te vo­laj­te do svo­jej ban­ky na blo­ko­va­nie prís­tu­pu.


Zdroj: PCR 6/2014


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Fa­ce­book aj Goog­le me­nia pra­vid­lá
Nedávno som videl, ako si jeden známy nechal spraviť svoju knihu My Social Book. Tá vám z facebookového profilu „vydoluje" všetky vaše záznamy a premení ich na efektnú knihu. čítať »
 
Chrá­ni­me mo­bil­né za­ria­de­nia s An­droi­dom
Ak máte doma tablet či telefón s Androidom mali by ste ho chrániť. My vám poradíme ako to urobiť. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter