MythBusters: Čím viac megapixelov, tým lepšia fotka?

Mi­lión pixelov, resp. ob­ra­zo­vých bo­dov za­chy­te­ných fo­toa­pa­rá­tom, te­da ob­jek­tí­vom a či­pom. Me­ga­pixel. Ob­ľú­be­ný pre­daj­ný ar­gu­ment či už pri pre­da­ji fo­toa­pa­rá­tov, ale­bo smar­tfó­nov. Čas­to sa to­tiž stá­va, že si ľu­dia zo­be­rú dva smar­tfó­ny, na jed­nom je na­pí­sa­né 8 Mpx, na dru­hom 13 Mpx, a tak si zvo­lia ten dru­hý, le­bo lep­šie fo­tí, pri­čom ne­vi­de­li sním­ku ani z jed­né­ho.

Sme si ve­do­mí, že sa te­raz púš­ťa­me do tro­cha ťaž­šie­ho bo­ja, ale skú­si­me na­še ar­gu­men­ty vy­svet­liť na prak­tic­kých ve­ciach. Po­kú­si­me sa na jed­nej stra­ne zod­po­ve­dať otáz­ku, či pri smar­tfó­noch nao­zaj pla­tí, čím viac me­ga­pixelov, tým kva­lit­nej­šia vý­sled­ná fo­tog­ra­fia. Prav­da ale­bo mý­tus?

Od VGA až pod 41 Mpx v mo­bi­le

Svet smar­tfó­nov za­čí­nal na od­ní­ma­teľ­nom fo­toa­pa­rá­te a nes­kôr in­teg­ro­va­nom fo­toa­pa­rá­te v mo­bi­le s roz­lí­še­ním VGA (640 × 320 pixelov), dnes po­nú­ka So­ny Xpe­ria Z2 roz­lí­še­nie 20,7 Mpx na poz­me­ne­nom či­pe z kom­pak­tné­ho fo­toa­pa­rá­tu a No­kia Lu­mia 1020 uvá­dza roz­lí­še­nie až 41 Mpx. A po­tom je tu HTC One (ak­tuál­ne dru­há ge­ne­rá­cia M8) so sku­toč­ným roz­lí­še­ním 4 Mpx. A prá­ve tie­to tri fo­toa­pa­rá­ty v mo­bi­loch pa­tria k naj­lep­ším na sve­te.

Sú­vi­sí kva­li­ta fo­tog­ra­fie s roz­lí­še­ním? Na úvod tre­ba po­ve­dať, aký bu­de účel fo­tog­ra­fií, kto­ré bu­de­me tvo­riť. Bu­de­me ich uka­zo­vať zná­mym na mo­bi­le, na mo­ni­to­re, te­le­ví­zo­re ale­bo si ich vy­tla­čí­me do ro­din­né­ho fo­toal­bu­mu? Ke­by ste to vza­li čis­to ma­te­ma­tic­ky, bež­né TV vy­sie­la­nie v SD kva­li­te zod­po­ve­dá roz­lí­še­niu pol me­ga­pixe­la, pri full HD vy­sie­la­ní (ale­bo aj pri va­šom 23-pal­co­vom full HD mo­ni­to­re) je to stá­le iba nie­čo vy­še 2 Mpx ob­ra­zo­vých úda­jov.

Ke­by sme aj fo­tog­ra­fiu vo veľ­kos­ti 10 × 15 cm vy­tla­či­li v kva­li­te 300 dpi (väč­ši­na fo­to­la­bov pro­du­ku­je aj tak iba 150 dpi), zod­po­ve­dá to 3,1 mi­lió­nu ob­ra­zo­vých bo­dov na fo­tog­ra­fii. Ke­by sme aj ar­gu­men­to­va­li, že chce­me roz­lí­še­nie 600 dpi, a te­da dvoj­ná­sob­nú kva­li­tu na fo­tog­ra­fiách v ro­din­nom al­bu­me, dos­ta­li by sme sa na roz­lí­še­nie nad 6 Mpx, ale to by sme už pot­re­bo­va­li lu­pu, aby sme roz­poz­na­li roz­diel me­dzi 300 a 600 dpi na fo­tog­ra­fii 10 × 15 cm. Na čo sú nám te­da roz­lí­še­nia 8, 13 či 20 Mpx v smar­tfó­noch?

resolution1.jpg

Po­rov­na­nie kva­li­ty ob­ráz­kov - za­čí­na­júc pod VGA cez SD roz­lí­še­nie dneš­nej bež­nej te­le­ví­zie (v stre­de) až po full HD. A full HD ob­raz má roz­lí­še­nie iba o nie­čo viac ako 2 Mpx...

Fy­zi­kál­ne ob­me­dzenia

Ob­ra­zo­vý čip si mô­že­me pred­sta­viť ako mriež­ku, na kto­rej sú nauk­la­da­né fo­to­cit­li­vé pr­vky. Tie za­zna­me­ná­va­jú in­ten­zi­tu a far­bu sve­tel­ných bo­dov, kto­ré na ne do­pa­da­jú cez ob­jek­tív. Úlo­hou ob­jek­tí­vu je sús­tre­diť sve­tel­né lú­če ce­lé­ho zá­be­ru a nas­me­ro­vať ich na čip, a te­da do fy­zic­kej mriež­ky s fo­to­cit­li­vý­mi sní­mač­mi. A prá­ve tu sa vy­ná­ra otáz­ka kva­li­ty ob­jek­tí­vu. Tie v smar­tfó­noch sú väč­ši­nou z plas­tu (nie zo sk­la). Ak ob­jek­tív neod­ká­že pre­niesť os­trosť sním­ky na čip (te­da tra­fiť sve­tel­né lú­če do mriež­ky), mô­že­me mať aké­koľ­vek vy­so­ké roz­lí­še­nie, vý­sle­dok bu­de zlý.

Veľ­kosť mriež­ky zna­čí roz­lí­še­nie. Ke­by sme je­den me­ga­pixel vy­tvo­ri­li ako štvor­co­vú mriež­ku, ma­la by 1000 × 1000 di­erok. Tre­ba si uve­do­miť, že v smar­tfó­ne má­me iba ob­me­dze­nú veľ­kosť plo­chy či­pu. A keď­že fy­zi­kál­ne zá­ko­ny sa obísť ne­da­jú, zna­me­ná to, že ak chce­me mať vy­ššie roz­lí­še­nie, mu­sí­me do tej is­tej veľ­kos­ti či­pu (mriež­ky) umies­tniť viac fo­to­cit­li­vých bo­dov. Len­že ak má bod men­šiu plo­chu, je aj me­nej cit­li­vý na svet­lo. Na plo­chu bo­du jed­no­du­cho do­pad­ne me­nej svet­la. Tým je ov­plyv­ne­ná tvor­ba fo­tog­ra­fií hlav­ne v hor­ších sve­tel­ných pod­mien­kach. Zá­ro­veň sa dos­tá­va­me aj vy­šší šum. Kon­zek­ven­cie za­šu­me­nia ob­ra­zu, de­tail­né in­for­má­cie o dy­na­mic­kom roz­sa­hu a hĺbke fa­rieb si mô­že­te preš­tu­do­vať vo vý­bor­nom člán­ku - poz­ri QR kód. Vráť­me sa však k me­ga­pixelom.

QR - sum.png

Kon­zek­ven­cie za­šu­me­nia ob­ra­zu, in­for­má­cie o dy­na­mic­kom roz­sa­hu a hĺbke fa­rieb (v an­glic­kom ja­zy­ku)

Viac me­ga­pixelov = viac úda­jov

Čím viac me­ga­pixelov má­me, tým viac de­tai­lov za­zna­me­ná­me (viac ob­ra­zo­vých in­for­má­cií). Me­ga­pixel je však údaj o plo­che, nie je to jed­no­roz­mer­ný údaj. To zna­me­ná, že 4 Mpx sním­ka nie je 2× väč­šia ako sním­ka z 2 Mpx fo­toa­pa­rá­tu. Za­ují­ma­vý je však opač­ný pro­ces. Ke­by sme vy­tvo­ri­li 4 Mpx sním­ku a zá­ro­veň 8 Mpx sním­ku (tá má dvoj­ná­sob­né množ­stvo úda­jov), kto­rú by sme zmen­ši­li do roz­lí­še­nia 4 Mpx, bu­de tá­to sním­ka kva­lit­nej­šia na­priek to­mu, že obe sú vo vý­sled­ku 4 Mpx. Pô­vod­ná 8 Mpx sním­ka to­tiž ob­sa­ho­va­la via­cej úda­jov.

Tak­že na jed­nej stra­ne strá­ca­me zvy­šo­va­ním poč­tu pixelov na či­pe rov­na­kej veľ­kos­ti cit­li­vosť na svet­lo, na dru­hej stra­ne zís­ka­me dvoj­ná­sob­né množ­stvo ob­ra­zo­vých úda­jov. Čo s tým? Správ­na od­po­veď je kom­pro­mis, čo po­cho­pi­li aj niek­to­rí vý­rob­co­via, kto­rí sa už pres­ta­li na­há­ňať za vy­so­kým roz­lí­še­ním, ale pra­cu­jú na kva­li­te. Zlep­šu­jú dy­na­mic­ký roz­sah sní­mok, zni­žu­jú šum pri vy­so­kom ISO, zlep­šu­jú rých­los­ti sní­ma­nia, prí­pad­ne zni­žu­jú roz­lí­še­nie svo­jich fo­to­či­pov. Áno, to­to je ťaž­ko pre­da­teľ­ný ar­gu­ment, ale ma­te­ma­ti­ka (a kva­li­ta fo­tog­ra­fií) ho­vo­rí jas­ne. Dnes sa pre fo­to­mo­bi­ly zdá op­ti­mál­ne roz­lí­še­nie na úrov­ni 4 ÷ 13 Mpx. Dô­le­ži­tej­šia než roz­lí­še­nie je kva­li­ta.

Ak chce­te nap­rík­lad ro­biť vý­re­zy zo sní­mok, pot­re­bu­je­te aj vy­ššie roz­lí­še­nie, aj dob­rú kva­li­tu. Údaj o zoo­me je prak­tic­ky ne­vyu­ži­teľ­ný, pre­to­že v dr­vi­vej väč­ši­ne fo­to­mo­bi­lov ide o di­gi­tál­ny zoom (vý­rez), a nie op­tic­ký (vý­nim­kou je napr. Sam­sung Ga­laxy K Zoom). A údaj o roz­lí­še­ní sní­ma­ča je, voľ­ne po­ve­da­né, po­dob­ne na nič. Dô­le­ži­té je to, ako si s tvor­bou ob­ra­zu po­ra­dí čip, aká kva­lit­ná je op­ti­ka, aké sú pou­ži­té al­go­rit­my na spra­co­va­nie ob­ra­zu atď.

sosovka fotomobilu.jpg

Čo všet­ko mu­sí vý­rob­ca smar­tfó­nu vpra­tať do fo­toa­pa­rá­tu? Ce­lý ob­jek­tív aj s či­pom, kto­ré­ho veľ­kosť je sku­toč­ne mi­ni­mál­na.

Ver­dikt PC RE­VUE

Aby sme to zhr­nu­li: Kva­li­ta fo­tog­ra­fie nie je da­ná vy­so­kým roz­lí­še­ním, ale kva­li­tou op­ti­ky a spra­co­va­nia ob­ra­zu. Áno, čas­to je to vec mar­ke­tin­gu, pre­to­že čís­lo a za ním Mpx, to je ľah­ko pre­da­teľ­ný ar­gu­ment. Keď priš­lo Fu­jit­su s tech­no­ló­giou, kto­rá pou­ží­va­la dva sen­zo­ry pre kaž­dý pixel (vý­sled­kom bo­li krás­ne vy­kres­le­né de­tai­ly), fir­my a trh to od­miet­li. V sú­čas­nos­ti je fo­tog­ra­fia z veľ­kej čas­ti aj o mar­ke­tin­gu. Ale hlav­ne je fo­tog­ra­fia o po­ci­te. O sub­jek­tív­nom vní­ma­ní, kto­ré sa ne­dá vždy kvan­ti­fi­ko­vať. Tak­že čím viac me­ga­pixelov, tým lep­šie? Nie je to tak, je to mý­tus.

Zdroj: PCR 6/2014


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Fa­ce­book aj Goog­le me­nia pra­vid­lá
Nedávno som videl, ako si jeden známy nechal spraviť svoju knihu My Social Book. Tá vám z facebookového profilu „vydoluje" všetky vaše záznamy a premení ich na efektnú knihu. čítať »
 
Chrá­ni­me mo­bil­né za­ria­de­nia s An­droi­dom
Ak máte doma tablet či telefón s Androidom mali by ste ho chrániť. My vám poradíme ako to urobiť. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter