Ako na to prakticky

Profesionálne videá zo zariadenia do vrecka

Ako ur­či­te vie­te, ma­ga­zín PC RE­VUE prip­ra­vu­je množ­stvo vi­deo­re­por­tá­ží a vi­deo­re­cen­zií. Je prav­da, že reali­zo­vať ich na úrov­ni, na kto­rú ste už u nás zvyk­nu­tí, zna­me­ná no­siť so se­bou plec­niak s tech­ni­kou a oso­bit­ne k to­mu aj sta­tív. Uro­bí­me to pre vás ra­di, ale pre­mýš­ľa­li sme nad tým, ako za­bez­pe­čiť as­poň po­dob­nú kva­li­tu aj s tech­ni­kou, kto­rú si dá­te do vrec­ka na no­ha­vi­ciach.

Video:


Poz­ri­te si zá­znam z tla­čo­vej kon­fe­ren­cie fir­my Antik, kto­rý sme nak­rú­ti­li po­mo­cou smar­tfó­nu So­ny Xpe­ria Z2.

qr_video_smartfonom.png

Čas­to sa to­tiž stre­tá­va­me s ta­kou­to po­žia­dav­kou pri dop­ra­ve v níz­ko­nák­la­do­vých le­tec­kých spo­loč­nos­tiach a je to ta­kis­to po­hodl­né rie­še­nie pri pre­ná­ša­ní tech­ni­ky. A prá­ve to je aj pred­me­tom toh­to člán­ku: Ako na vi­deá napr. z do­vo­len­ky, kto­ré bu­dú dob­ré ob­ra­zom i ori­gi­nál­nym zvu­kom?

Pr­vé, čo vás asi na­pad­ne, je pou­žiť na vi­deo smar­tfón. Áno, smar­tfó­ny sú pres­ne tie uni­ver­zál­ne za­ria­de­nia, kto­ré už sia­ha­jú k mož­nos­tiam lep­ších fo­toa­pa­rá­tov a ka­mier, pri­čom sa nao­zaj zmes­tia do vrec­ka. Vy­skú­ša­li sme asi naj­lep­šie za­ria­de­nie z tej­to ob­las­ti, kto­rým je So­ny Xpe­ria Z2, a vy­ba­vi­li sme ho aj dopl­ňu­jú­cou vý­ba­vou.

SonyVideo.jpg

SonyVideo-3.jpg

SonyVideo-5.jpg

To­to je zos­ta­va, kto­rú sme pou­ží­va­li pri nak­rú­ca­ní vi­dea po­mo­cou smar­tfó­nu Xpe­ria Z2 - pou­ži­li sme sta­tív aj špe­ciál­ny mik­ro­fón

Tak­to vy­ba­ve­ný smar­tfón sme pou­ži­li aj pri niek­to­rých tla­čo­vých kon­fe­ren­ciách, kto­ré sme v po­do­be vi­dea spra­co­va­li do toh­to vy­da­nia PC RE­VUE. Pri­po­meň­me, že So­ny Xpe­ria Z2 je vy­ba­ve­ná ka­me­rou s roz­lí­še­ním až 20,7 me­ga­pixe­la a ka­me­ru So­ny pou­ží­va­jú vo svo­jich mo­de­loch aj niek­to­rí kon­ku­ren­ční vý­rob­co­via smar­tfó­nov. Ce­na smar­tfó­nu Xpe­ria Z2 je 669 eur.

Zá­klad­ný prob­lém pri na­tá­ča­ní vi­deo­záz­na­mu po­mo­cou smar­tfó­nu je v tom, že po chví­li vás omr­zí dr­žať ho pev­ne v ru­kách a za­čne­te ním po­hy­bo­vať, čo za­se na di­vá­ka pô­so­bí nep­rí­jem­ne. Exis­tu­je ve­ľa ši­kov­ných tri­kov, ako sa to­mu vy­hnúť v pod­sta­te za­dar­mo, ale nič z toh­to ne­fun­gu­je sto­per­cen­tne. Mô­že­te sa napr. pev­ne po­sa­diť, po­riad­ne sa oprieť chr­btom o sto­lič­ku, prit­la­čiť ru­ky k te­lu a v tej­to po­lo­he udr­ží­te smar­tfón pev­ne dlh­šie.

Po ne­ja­kom ča­se vás aj to omr­zí a po­lo­hu zme­ní­te, čo bu­de tre­ba vy­strih­núť. Mô­že­te smar­tfón aj po­lo­žiť na stôl, oprieť ho napr. o kni­hu ale­bo po­hár a tak­to na­tá­čať. Hro­zí tu však ne­bez­pe­čie, že vám spad­ne, na­vy­še mo­no­te­ma­tic­ký zá­ber bu­de po ča­se nud­ný. Ideál­ne je mať uni­ver­zál­ny sto­jan, do kto­ré­ho pri­chy­tí­te smar­tfón. Je vý­hod­né, ak má smar­tfón vlast­ný sto­jan, prí­pad­ne sa dá pri­pev­niť na kla­sic­ký sta­tív, čo vám umož­ní ply­nu­lo me­niť uh­ly zá­be­ru.

Ta­ký­to sta­tív pre smar­tfó­ny je napr. So­ny SPA-MK20, kto­rý na na­šom tr­hu sto­jí oko­lo 42 eur. Umož­ňu­je pri­chy­tiť tak­mer aký­koľ­vek te­le­fón, dá sa dr­žať po­hodl­ne v ru­ke, je­ho sú­čas­ťou je aj vlast­ný sta­tív. Dru­hý prob­lém pri nak­rú­ca­ní vi­dea po­mo­cou smar­tfó­nu je (ne)kva­li­ta zvu­ku. Ten bý­va pri za­chy­te­ní so za­bu­do­va­ným mik­ro­fó­nom sla­bý a je tam aj dosť šu­mu.

Pre­to sme si po­ži­ča­li dopl­nko­vý mik­ro­fón So­ny STM10. Je to špe­ciál­ny mik­ro­fón s 5-ko­lí­ko­vým pri­po­je­ním jack a ak­tuál­ne ho pl­ne pod­po­ru­je len smar­tfón So­ny Xpe­ria Z2 a tab­let Xpe­ria Tab­let Z2. Na iné za­ria­de­nia ho sí­ce ta­kis­to mô­že­te pri­po­jiť, ale ne­vyu­ži­je­te je­ho po­ten­ciál napl­no. S tým­to mik­ro­fó­nom sme do­siah­li vcel­ku dob­rú kva­li­tu ste­reo­fón­ne­ho zvu­ku.

Pri nah­rá­va­ní vi­dea upo­zor­ňu­je­me na to, že tre­ba mať za­os­tro­va­nie nas­ta­ve­né na pev­ný bod, inak bu­de ob­raz „plá­vať". Od­po­rú­ča­me vždy pou­žiť ma­nuál­ny re­žim a dob­re si ho pris­pô­so­biť ak­tuál­nym pod­mien­kam. Ob­raz aj zvuk nás­led­ne eš­te zlep­ší­te v stri­ha­com prog­ra­me. Od­po­rú­ča­me strih reali­zo­vať na vý­kon­nom po­čí­ta­či. Stri­ha­cie prog­ra­my v smar­tfó­ne sí­ce pos­tri­ha­jú vi­deo úpl­ne bez ná­ma­hy a pri­da­jú k to­mu aj rez­kú hud­bu, ale oby­čaj­ne to nie je vi­deo, kto­ré by ma­lo do­ku­men­tač­ný cha­rak­ter. 

STM10mikrofon.jpg

Mik­ro­fón STM10 ob­sa­hu­je 5-ko­lí­ko­vý port jack a je vy­ba­ve­ný aj filtrom pro­ti vply­vu vet­ra

Tie­to rie­še­nia sa da­jú pou­žiť skôr pri zá­zna­moch uda­los­tí, kde vám je vlas­tne jed­no, aké zá­be­ry sa do fi­ná­le dos­ta­nú, a vô­bec nek­la­die­te dô­raz na ori­gi­nál­ny zvuk. Rov­na­ko mno­ho smar­tfó­nov do­ká­že napr. po­mo­cou tla­čid­la na zme­nu hla­si­tos­ti me­niť op­tic­ký zoom v ob­ra­ze, ale tie­to zme­ny sú veľ­mi rých­le a nie cel­kom vy­stih­nú to, čo chce­te di­vá­ko­vi ozná­miť. Keď­že v prí­pa­de smar­tfó­nov ide vždy o di­gi­tál­ny zoom, ten mô­že­te po­koj­ne reali­zo­vať aj v stri­ha­com prog­ra­me a vte­dy si uro­bí­te pres­ne to, čo pot­re­bu­je­te. O di­aľ­ko­vom ov­lá­da­ní, kto­ré by do­ká­za­lo ply­nu­lo me­niť zoom pri nak­rú­ca­ní vi­dea cez smar­tfón, sme za­tiaľ ne­po­ču­li, ale ča­som sa is­te ob­ja­ví.

Už z pred­chá­dza­jú­ce­ho vy­da­nia PC RE­VUE vie­te aj o ka­me­re Ca­non LE­GRIA Mi­ni X. Je to ideál­ne rie­še­nie na ta­ký­to spô­sob zá­zna­mu vi­dea, a to zo strán­ky ob­ra­zu, ale hlav­ne zvu­ku. Je to na­vy­še ka­me­ra, kto­rú si dá­te do vrec­ka a nak­rú­ca vi­deá na kar­tu SD. Vý­hod­né sú aj efek­ty, ako je spo­ma­le­ný ale­bo zrý­chle­ný zá­ber a ča­soz­ber­né vi­deo (to všet­ko však bez zvu­ku). Do­kon­ca má aj vlast­ný za­bu­do­va­ný sta­tív, a tak ne­pot­re­bu­je­te no­siť nao­zaj nič ok­rem tej­to ka­me­ry. 

Canon-LEGRIA-mini-X.jpg

Ka­me­ra Ca­non Le­gria Mi­ni X umož­ňu­je za­chy­tiť vy­ni­ka­jú­ci ob­raz aj zvuk

Ne­vý­hod­né je to, že má len dve mož­nos­ti na reali­zá­ciu zoo­mu a sú si­tuácie, keď sa vám „ry­bie oko" pri ši­ro­kom poh­ľa­de už zu­nu­je. Rov­na­ko aj na­pá­ja­cí adap­tér má oso­bit­ný, že­la­li by sme si na­bí­ja­nie mic­roUSB. Na dru­hej stra­ne ta­kú kva­li­tu zvu­ku ako s Ca­non LE­GRIA Mi­ni X ne­do­siah­ne­te so žiad­nym iným za­bu­do­va­ným rie­še­ním a pri do­ku­men­tač­nom vi­deu je dô­le­ži­tý hlav­ne zvuk, až v dru­hom sle­de ob­raz. Ce­na tej­to ka­me­ry na na­šom tr­hu je oko­lo 358 eur.

Sa­moz­rej­me, exis­tu­je aj mož­nosť na reali­zá­ciu dob­rej kva­li­ty zvu­ku pre aký­koľ­vek smar­tfón, ale to chce exter­ný mik­rón, ideál­ne káb­lo­vý. Čo­koľ­vek bez­drô­to­vé mô­že mať prob­lé­my s ru­še­ním. Káb­lo­vý mik­ro­fón zá­ro­veň pre vás zna­me­ná sta­ros­ti s tým, že ho bu­de­te mu­sieť nie­kam umies­tniť, ľu­dia vám mô­žu doň kop­núť, zdroj zvu­ku sa mô­že po­hy­bo­vať a dos­tať sa úpl­ne mi­mo zá­be­ru mik­ro­fó­nu. O to všet­ko sa bu­de­te mu­sieť pos­ta­rať, ale zvuk bu­de­te mať veľ­mi dob­rý J. Ďal­šie rie­še­nie je mať dve oso­bit­né za­ria­de­nia - jed­no na ob­raz (smar­tfón) a dru­hé na zvuk (di­kta­fón po­lo­že­ný do blíz­kos­ti zdro­ja zvu­ku).

Poz­ri­te si vi­deo z tla­čo­vej kon­fe­ren­cie spo­loč­nos­ti Antik a zis­tí­te, akú kva­li­tu ob­ra­zu a zvu­ku mô­že­te do­siah­nuť so smar­tfó­nom Xpe­ria Z2 s opi­so­va­nou vý­ba­vou a po­mo­cou ka­me­ry Ca­non LE­GRIA Mi­ni X.

Zdroj: PCR 6/2014Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Fa­ce­book aj Goog­le me­nia pra­vid­lá
Nedávno som videl, ako si jeden známy nechal spraviť svoju knihu My Social Book. Tá vám z facebookového profilu „vydoluje" všetky vaše záznamy a premení ich na efektnú knihu. čítať »
 
Chrá­ni­me mo­bil­né za­ria­de­nia s An­droi­dom
Ak máte doma tablet či telefón s Androidom mali by ste ho chrániť. My vám poradíme ako to urobiť. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter