4. časť

Zo sveta kryptomien

Di­gi­tál­na kryp­tog­ra­fic­ká me­na bit­coin a veľ­ké množ­stvo jej ďal­ších klo­nov pok­ra­ču­jú v rú­ca­ní ste­reo­ty­pov. Čo­raz väč­šej po­zor­nos­ti sa im dos­tá­va nie­len od nad­šen­cov, ale aj od ob­chod­ní­kov. Pros­tred­níc­tvom náš­ho se­riá­lu vám pri­ná­ša­me tie naj­dô­le­ži­tej­šie sprá­vy pos­led­ných týž­dňov, kto­ré sa udia­li v tej­to ob­las­ti.

Kurz bit­coi­nu kon­com ap­rí­la a za­čiat­kom má­ja os­ci­lo­val v roz­me­dzí 450 až 500 do­lá­rov za 1 BTC. Oh­lá­se­ný deň čín­skej bit­coi­no­vej smr­ti, kto­rý sa pred­pok­la­dal na 15. ap­rí­la (poz­ri pred­chá­dza­jú­cu časť se­riá­lu), sa na­ko­niec ne­ko­nal. Čín­ska ná­rod­ná ban­ka zos­ta­la sme­rom k bit­coi­nu ne­hyb­ná a avi­zo­va­ný (nie však ofi­ciál­ne) hro­mad­ný zá­kaz, kto­rý by mal na veľ­ké čín­ske bur­zy a di­gi­tál­ne kryp­tme­ny ako ce­lok veľ­ký do­sah, sa neus­ku­toč­nil. Trh na to rých­lo za­rea­go­val a hod­no­ta kur­zu v prie­be­hu jed­né­ho dňa stúp­la o 50 do­lá­rov. Sprá­vy o tom, že eš­te by ne­mu­se­lo byť po všet­kom, však za­brá­ni­li ďal­šie­mu ras­tu. V nas­le­du­jú­cich de­via­tich dňoch sa bit­coin po­hy­bo­val na kur­ze 490 až 510 USD za 1 BTC. Si­tuácia pres­tá­va­la byť na­pä­tá, ale mno­hí čín­ski in­ves­to­ri a ob­chod­ní­ci s kryp­tme­na­mi si vy­dých­li pred­čas­ne.

Graf.png

Vý­voj kur­zu bit­coi­nu

Čín­ska ru­le­ta pok­ra­ču­je

Po jem­nom vy­dých­nu­tí, pri kto­rom sa tie naj­čer­nej­šie mra­ky roz­ply­nu­li, priš­la pre in­ves­to­rov a nad­šen­cov ďal­šia spr­cha 25. ap­rí­la. Čín­ska ľu­do­vá ban­ka (cen­trál­na ban­ka Čí­ny) opä­tov­ne upo­zor­ni­la ban­ky a pe­ňaž­né spo­loč­nos­ti na to, aby vý­raz­ne pot­la­či­li ob­cho­dy svo­jich zá­kaz­ní­kov v kryp­to­me­nách. Opäť však k to­mu ne­doš­lo ve­rej­ne, ale pri­vát­ne, pri­čom sa chý­ry na čín­skych bit­coi­no­vých bur­zách za­ča­li ší­riť pros­tred­níc­tvom jed­not­li­vých fi­nan­čných par­tne­rov. Spo­loč­nosť Ali­pay, kto­rá je akým­si lo­kál­nym čín­skym náp­ro­tiv­kom Pay­Pa­lu, sa kryp­to­mien vzda­la a mož­nosť plat­by bit­coi­nom a li­te­coi­nom svo­jim zá­kaz­ní­kom od­ob­ra­la. FXBTC, jed­na z men­ších čín­skych búrz, oh­lá­si­la na 10. máj svoj ko­niec.

Trh na no­vé ne­po­ko­je za­rea­go­val, ale kurz ten­to­raz nek­le­sol tak ra­zan­tne ako pri úvod­nej pa­ni­ke na za­čiat­ku ap­rí­la (nie­koľ­ko­me­sač­né mi­ni­mum 369 do­lá­rov za 1 BTC). Z prib­liž­ne 500-do­lá­ro­vej hra­ni­ce bit­coin pok­le­sol naj­prv na 450 USD a 28. ap­rí­la na­po­kon na 426 USD za 1 BTC. Z tej­to hra­ni­ce sa poz­vie­chal a v nas­le­du­jú­cich dňoch vrá­ta­ne za­čiat­ku má­ja si dr­žal po­mer­ne vy­rov­na­ný kurz oko­lo 450 USD za BTC. Čín­ske bur­zy sú bez­po­chy­by veľ­kým ťa­hú­ňom kryp­to­me­ny a kaž­dá ne­ga­tív­na sprá­va z tej­to ob­las­ti sa vní­ma veľ­mi cit­li­vo a zna­teľ­ne sa pre­ja­vu­je aj na kur­ze. Z hľa­dis­ka ofi­ciál­ne­ho sta­no­vis­ka čín­skej cen­trál­nej ban­ky však za­tiaľ ne­doš­lo k vý­raz­né­mu po­su­nu od pr­vot­né­ho po­pu­du z de­cem­bra mi­nu­lé­ho ro­ka, kto­rý pri­po­mí­nal skôr va­rov­ne zdvih­nu­tý prst než prás­ka­nie bi­čom. Si­tuáciu kaž­do­pád­ne bu­de­me sle­do­vať.

Ško­ly na Cyp­re sú k bit­coi­nu čo­raz ot­vo­re­nej­šie

Prog­re­sív­na zá­klad­ná ško­la v dru­hom naj­väč­šom cy­per­skom mes­te Le­me­sos za­ča­la umož­ňo­vať pla­te­nie štu­dent­ských pop­lat­kov v bit­coi­noch. Po uni­ver­zi­te v Ni­kó­zii ide už o dru­hú škol­skú in­šti­tú­ciu na Cyp­re, kto­rá sa k to­mu­to kro­ku od­hod­la­la. Po­dob­ne ako v pred­chá­dza­jú­com prí­pa­de i ten­to­raz bol krok od­ôvod­ne­ný zvý­še­nou po­pu­la­ri­tu bit­coi­nu v kra­ji­ne. Si­tuácia oko­lo kryp­to­mien je v Cy­per­skej re­pub­li­ke dl­ho­do­bo po­zi­tív­na.

Po­zor­nosť oby­va­te­ľov si kryp­to­me­ny zís­ka­li na jar mi­nu­lé­ho ro­ka, keď štát v sna­he rie­šiť fi­nan­čnú krí­zu ozná­mil jed­no­ra­zo­vé zda­ne­nie všet­kých vkla­dov na ban­ko­vých úč­toch. Sprá­vy vy­vo­la­li v mno­hých ľu­ďoch pa­ni­ku, a ho­ci štát na­po­kon pris­tú­pil k zha­ba­niu pe­ňa­zí len na úč­toch nad 100 000 eur, neis­to­ty a stra­te­ná dô­ve­ra v kla­sic­ké ban­ko­vé in­šti­tú­cie v ľu­ďoch zos­ta­li. Bit­coi­nu po­má­ha v kra­ji­ne aj fakt, že vo feb­ruári toh­to ro­ka cy­per­ská cen­trál­na ban­ka ozná­mi­la, že pou­ží­va­nie kryp­to­mien je v kra­ji­ne le­gál­ne.

Bu­dú sa v USA roz­ši­ro­vať čer­pa­cie sta­ni­ce s plat­bou v bit­coi­ne?

USA pat­rí ku kra­ji­nám, kde po­čet ob­cho­dov pod­po­ru­jú­cich kryp­to­me­ny stú­pa rých­lym tem­pom. No kým v ob­las­ti e-sho­pov už pri­bud­li sym­pa­ti­zan­ti aj na tých naj­sil­nej­ších po­zí­ciách, v iných sek­to­roch sa si­tuácia zlep­šu­je len poz­voľ­na. Z hľa­dis­ka čer­pa­cích sta­níc sa nap­rík­lad pr­vá las­to­vič­ka ob­ja­vi­la až za­čiat­kom toh­to ro­ka. Tá­to si­tuácia sa však mô­že rých­lo zme­niť vďa­ka pro­jek­tu An­dy­ho Schro­de­ra, kto­ré­ho de­monštrá­cia je dos­tup­ná na ad­re­se http://an­dys­chro­der.com/Bit­coin­Fluid­Dis­pen­ser.

Ide o pro­to­typ di­ese­lo­vé­ho sto­ja­na pre čer­pa­cie sta­ni­ce, kto­rý bit­coin pria­mo ak­cep­tu­je. To je veľ­mi dô­le­ži­té pre roz­ší­re­nie kryp­to­mien v tej­to ob­las­ti tr­hu, pre­to­že v USA je zvy­čaj­né, že za po­hon­né hmo­ty pla­tí­te pria­mo pri sto­ja­ne pla­tob­nou ale­bo kre­dit­nou kar­tou. V prí­pa­de no­vé­ho pro­to­ty­pu pou­ží­va­teľ jed­no­du­cho k sto­ja­nu prí­de a zo­be­rie do ru­ky čer­pa­ciu piš­toľ. Sto­jan sa pre­bu­dí a na dis­ple­ji zob­ra­zí svo­ju bit­coi­no­vú ad­re­su a ce­no­vý pre­po­čet po­hon­ných hmôt pod­ľa ak­tuál­ne­ho kur­zu. Pou­ží­va­teľ smar­tfó­nom nas­ke­nu­je QR kód a po na­tan­ko­va­ní uh­ra­dí plat­bu elek­tro­nic­kou bit­coi­no­vou pe­ňa­žen­kou rov­na­ko rých­lo ako bež­ný pou­ží­va­teľ pla­tob­nou kar­tou.

Bloom­berg za­čal zob­ra­zo­vať kurz bit­coi­nu na fi­nan­čných ter­mi­ná­loch

Zná­ma ame­ric­ká agen­tú­ra Bloom­berg, kto­rá sa špe­cia­li­zu­je na bur­zo­vé spra­vo­daj­stvo, za­ča­la fi­nan­ční­kom pos­ky­to­vať úda­je o bit­coi­ne. De­je sa to pros­tred­níc­tvom jej in­for­mač­né­ho ter­mi­ná­lu Bloom­berg Pro­fes­sio­nal, kto­rý na ce­lom sve­te pou­ží­va viac ako 320 000 fi­nan­čných fi­riem a bro­ker­ských spo­loč­nos­tí. Na dvoch až šies­tich mo­ni­to­roch ce­lé­ho sys­té­mu (me­sač­ný pop­la­tok za jed­nu sta­ni­cu je 1500 USD), kde mož­no sle­do­vať a ana­ly­zo­vať fi­nan­čné tr­hy, sa po no­vom zob­ra­zu­jú vý­vo­jo­vé di­ag­ra­my bit­coi­nu zo server­ov Coin­ba­se a Kra­ken.

Sys­tém na­vy­še sle­du­je re­le­van­tné in­for­má­cie o no­vin­kách a tren­doch v kryp­to­me­nách z viac ako 100 000 zdro­jov. Den­ník Wall Street Jour­nal ozna­čil to­to roz­hod­nu­tie Bloom­ber­gu za pre­lo­mo­vé. Sa­ma agen­tú­ra uvied­la via­ce­ro dô­vo­dov, pre­čo sa roz­hod­la vstú­piť do tej­to stá­le kon­tro­ver­znej ob­las­ti. Pod­ľa jej vy­jad­re­ní ide v pr­vom ra­de o reak­ciu na zvý­še­ný zá­ujem klien­tov, kto­rí pot­re­bu­jú kva­lit­né nás­tro­je na sle­do­va­nie vý­vo­ja na tom­to roz­ví­ja­jú­com sa tr­hu. Ve­rí pri­tom, že svo­jím sys­té­mom do­po­mô­že k väč­šej tran­spa­ren­tnos­ti a pod­po­rí ino­vá­cie. Zá­ro­veň však upo­zor­ni­la, že ob­cho­do­va­nie v bit­coi­noch pria­mo ne­pod­po­ru­je ani k ne­mu ne­vy­zý­va.

Bloomberg terminal.jpg

Bit­coin upú­tal už aj pres­tíž­nu fi­nan­čnú spra­vo­daj­skú agen­tú­ru Bloom­berg

Zdroj: PCR 6/2014


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Fa­ce­book aj Goog­le me­nia pra­vid­lá
Nedávno som videl, ako si jeden známy nechal spraviť svoju knihu My Social Book. Tá vám z facebookového profilu „vydoluje" všetky vaše záznamy a premení ich na efektnú knihu. čítať »
 
Chrá­ni­me mo­bil­né za­ria­de­nia s An­droi­dom
Ak máte doma tablet či telefón s Androidom mali by ste ho chrániť. My vám poradíme ako to urobiť. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter