Používajte softvér za výhodnú cenu

Ca­mU­ni­ver­sal v4.9

Ur­če­nie: nás­troj na zob­ra­ze­nie a spra­co­va­nie ob­ra­zo­vé­ho sig­ná­lu zís­ka­né­ho z webo­vých ka­mier, IP ka­mier a rôz­nych ďal­ších vi­deo­za­ria­de­ní

camuniversal.png

Vlas­tnos­ti:

 • de­tek­cia po­hy­bu vo zvo­le­nej čas­ti ob­ra­zu a vo zvo­le­nom ča­se v rám­ci dňa a vo zvo­le­né dni v týž­dni
 • v prí­pa­de zis­te­nia po­hy­bu mož­no za­slať e-mai­lo­vú sprá­vu, pros­tred­níc­tvom pro­to­ko­lu FTP za­slať sú­bo­ry, nah­rať vi­deo­záz­nam v rôz­nych for­má­toch, zos­ní­mať a ulo­žiť vo zvo­le­nom tak­te ob­ra­zo­vé sú­bo­ry v bež­ných bit­ma­po­vých for­má­toch, spus­tiť exter­ný prog­ram, preh­rať zvu­ko­vý sig­nál atď.
 • mož­nosť vy­tvo­re­nia vi­deosie­te, kde jed­not­li­vé klien­tske po­čí­ta­če s pri­po­je­ný­mi vi­deo­ka­me­ra­mi pre­ná­ša­jú vi­deoin­for­má­cie na server, kto­rý ich spät­ne mô­že pos­ky­to­vať ľu­bo­voľ­né­mu klien­to­vi pros­tred­níc­tvom pri­po­je­nia HTTP
 • viac­ja­zyč­ná pod­po­ra vrá­ta­ne slo­ven­či­ny
 • vý­rob­ca po­nú­ka aj ďal­šie ob­dob­né ap­li­ká­cie Cam­Per­ma­nent a CamDVR s dopl­nko­vý­mi fun­kcia­mi, ako je napr. de­tek­cia tvá­rí, ap­li­ká­cia rôz­nych ob­ra­zo­vých filtrov a pod.

Autor: Cra­zy­Pixels Software De­ve­lop­ment, Ne­mec­ko
Šta­tút: sha­reware, skú­šob­ná ver­zia má fun­kčné ob­me­dzenia
Ce­na re­gis­trá­cie: 49,95 USD
Do­mov­ská strán­ka: www.cra­zy­pixels.com
Pod­po­ro­va­né OS: Mic­ro­soft Win­dows XP/Vista/7/8/Server

KMPlayer v3.8

Ur­če­nie: mul­ti­me­diál­ny pre­hlia­dač s pod­po­rou preh­rá­va­nia rôz­nych zvu­ko­vých for­má­tov a vi­deo­for­má­tov vrá­ta­ne mé­dií audio CD a DVD Vi­deo

kmplayer.png

Vlas­tnos­ti:

 • preh­rá­vač na svo­ju čin­nosť ne­pot­re­bu­je in­šta­lá­ciu žiad­nych exter­ných ko­de­kov
 • pod­po­ra preh­rá­va­nia sú­bo­rov v de­siat­kach rôz­nych audio- a vi­deo­for­má­tov
 • preh­rá­va­nie audio CD, DVD Vi­deo, inter­ne­to­vých zdro­jov, ži­vé­ho vy­sie­la­nia z ka­me­ry a sig­ná­lu DVBS/DVBT/DVBC z kom­pa­ti­bil­ných pri­jí­ma­čov; je pod­po­ro­va­ný aj 3D for­mát a tech­no­ló­gia bez­drô­to­vé­ho pre­no­su ob­ra­zu WiDi
 • pri preh­rá­va­ní je mož­nosť ap­li­ká­cie rôz­nych vi­deo- a audio­filtrov, ako je napr. ro­tá­cia, prek­lo­pe­nie a zväč­še­nie ob­ra­zu, pris­pô­so­be­nie fa­reb­nos­ti ob­ra­zu, za­os­tre­nie a rôz­ne ďal­šie efek­ty spra­co­va­nia ob­ra­zu, resp. ek­va­li­zér, kom­pre­sia dy­na­mic­ké­ho roz­sa­hu, roz­ší­re­nie pries­to­ro­vé­ho vne­mu a rôz­ne vi­zua­li­zač­né efek­ty (s pod­po­rou zá­suv­ných mo­du­lov kom­pa­ti­bil­ných s preh­rá­va­čom Winamp)
 • ply­nu­lá zme­na rých­los­ti preh­rá­va­nia vi­dea, ši­ro­ké mož­nos­ti nas­ta­ve­nia zob­ra­ze­nia ti­tul­kov
 • fun­kcia pre­be­ra­nia vy­bra­né­ho úse­ku audio­záz­na­mu, vi­deo­záz­na­mu ale­bo zvo­le­nej ob­ra­zo­vej sním­ky do sú­bo­ru vo zvo­le­nom for­má­te
 • viac­ja­zyč­ná pod­po­ra vrá­ta­ne slo­ven­či­ny
 • vý­rob­ca po­nú­ka aj mu­tá­ciu KMPlayer pre mo­bil­né plat­for­my iOS a An­droid

Autor: PAN­DO­RA.TV Co., Ltd., Kó­rej­ská re­pub­li­ka
Šta­tút: freeware
Do­mov­ská strán­ka: www.kmplayer.com
Pod­po­ro­va­né OS: Mic­ro­soft Win­dows XP - 8

Al­tap Sa­la­man­der 3.01

Ur­če­nie: dvoj­pa­ne­lo­vý sú­bo­ro­vý ma­na­žér s pod­po­rou prá­ce s ar­chív­mi a vsta­va­ným FTP klien­tom

salamander.png

Vlas­tnos­ti:

 • ap­li­ká­cia pod­po­ru­je všet­ky bež­né ope­rá­cie so sú­bor­mi - pre­me­no­va­nie, pre­hlia­da­nie, edi­to­va­nie, ko­pí­ro­va­nie, pre­sun a od­strá­ne­nie
 • spo­me­dzi pok­ro­či­lej­ších ope­rá­cií ide o po­rov­ná­va­nie ob­sa­hu prie­čin­kov, zme­nu veľ­kých a ma­lých pís­men v náz­voch sú­bo­rov, zme­nu at­ri­bú­tov a ča­su vy­tvo­re­nia sú­bo­rov, kon­ver­ziu kó­do­va­ní a rôz­nych spô­so­bov ukon­čo­va­nia riad­kov v texto­vých sú­bo­roch
 • je k dis­po­zí­cii aj fun­kcia roz­de­ľo­va­nia a spá­ja­nia sú­bo­rov, ako aj ove­ro­va­nie in­teg­ri­ty sú­bo­rov po­mo­cou kon­trol­ných súč­tov CRC, MD5 ale­bo SHA1
 • vsta­va­ný mo­dul na prá­cu s ob­raz­mi dis­kov umož­ňu­je prá­cu s ob­sa­hom dis­ko­vých ob­ra­zov ulo­že­ných vo for­má­toch ISO, NRG, BIN, IMG a ďal­ší­mi
 • mo­dul na ob­no­vu sú­bo­rov umož­ňu­je ob­no­viť vy­ma­za­né sú­bo­ry a prie­čin­ky na dis­koch NTFS aj FAT; pra­co­vať mož­no s fy­zic­ký­mi dis­ka­mi ale­bo s ob­raz­mi dis­kov vy­tvo­re­ný­mi klo­no­va­ním
 • po­mo­cou dopl­nko­vé­ho mo­du­lu Pic­tView mož­no pre­hlia­dať a kon­ver­to­vať rôz­ne ty­py ob­ráz­ko­vých sú­bo­rov; po­mo­cou mo­du­lu Eroiica sa da­jú pre­ze­rať sú­bo­ry vo for­má­te DWG, DXF, EMF, WMF a ďal­ších vek­to­ro­vých for­má­toch, ako aj for­má­ty PDF, Mic­ro­soft Word a Excel a ďal­šie; sú dos­tup­né aj mo­du­ly na pre­hlia­da­nie hla­vi­čiek hu­dob­ných sú­bo­rov a pre­hlia­da­nie da­ta­bá­zo­vých sú­bo­rov
 • pod­po­ra prá­ce s ar­chív­mi ZIP, RAR, 7Zip a ďal­ší­mi (pre­hlia­da­nie ob­sa­hu, extrak­cia sú­bo­rov, úp­ra­va sú­bo­rov atď.); prog­ram umož­ňu­je dopl­niť pod­po­ru ďal­ších for­má­tov, po­mo­cou dopl­nko­vé­ho mo­du­lu Al­tap Self-Extrac­tor sa da­jú vy­tvá­rať aj sa­mo­roz­ba­lo­va­teľ­né ar­chí­vy ZIP
 • na pre­nos sú­bo­rov je k dis­po­zí­cii pod­po­ra sie­ťo­vých pro­to­ko­lov FTP, FTPS, SCP a SFTP (šif­ro­va­ný pre­nos za­bez­pe­ču­je dopl­nko­vý mo­dul WinSCP); k dis­kom zdie­ľa­ným na lo­kál­nej sie­ti mož­no pris­tu­po­vať po­mo­cou ich ma­po­va­nia na lo­kál­nu jed­not­ku ale­bo po­mo­cou ciest UNC
 • vďa­ka pod­po­re Win­dows EFS sa da­jú šif­ro­vať a de­šif­ro­vať sú­bo­ry na úrov­ni NTFS, mož­no za­cho­vať at­ri­bút En­cryp­ted, vlas­tní­kov a prá­va po­čas ko­pí­ro­va­nia sú­bo­rov a prie­čin­kov
 • po­mo­cou vsta­va­né­ho správ­cu he­siel sa da­jú bez­peč­ne uk­la­dať hes­lá pre FTP a zá­lož­ky WinSCP; správ­ca he­siel pou­ží­va 256-bi­to­vé šif­ro­va­nie AES
 • po­mo­cou mo­du­lu Šif­ro­va­nie a de­šif­ro­va­nie mož­no šif­ro­vať zvo­le­né sú­bo­ry po­mo­cou me­tó­dy 256-bi­to­vé­ho šif­ro­va­nia AES, 448-bi­to­vé­ho Blowfish ale­bo 192-bi­to­vé­ho Trip­le­DES+ ten­to mo­dul ta­kis­to pod­po­ru­je neob­no­vi­teľ­né od­stra­ňo­va­nie sú­bo­rov po­mo­cou me­tód Gut­mann ale­bo DOD 5220.22-M, resp. čis­te­nie voľ­né­ho mies­ta na dis­ku.
 • viac­ja­zyč­ná pod­po­ra vrá­ta­ne slo­ven­či­ny

Autor: AL­TAP, spol. s r. o., Čes­ká re­pub­li­ka
Do­mov­ská strán­ka: www.al­tap.cz
Šta­tút: sha­reware, skú­šob­ná do­ba 30 dní
Ce­na re­gis­trá­cie: 24,95 EUR + DPH za sa­mot­ný prog­ram bez prí­dav­ných mo­du­lov
Pod­po­ro­va­né OS: Mic­ro­soft Win­dows XP - 8.1 (32 aj 64-bi­to­vé ver­zie)

Zdroj: PCR 6/2014Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Fa­ce­book aj Goog­le me­nia pra­vid­lá
Nedávno som videl, ako si jeden známy nechal spraviť svoju knihu My Social Book. Tá vám z facebookového profilu „vydoluje" všetky vaše záznamy a premení ich na efektnú knihu. čítať »
 
Chrá­ni­me mo­bil­né za­ria­de­nia s An­droi­dom
Ak máte doma tablet či telefón s Androidom mali by ste ho chrániť. My vám poradíme ako to urobiť. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter