Zoner PhotoStudio 16 - Aplikujte filtre

Prog­ram Zo­ner Pho­toS­tu­dio je sil­ný hlav­ne jed­no­du­chos­ťou úp­rav vo fo­tog­ra­fiách. Tie sa da­jú reali­zo­vať po­mo­cou po­suv­ní­kov v ov­lá­da­com prog­ra­me a vý­sle­dok ih­neď vi­dí­te. Tak­to mož­no reali­zo­vať rôz­ne úp­ra­vy, ich kom­bi­ná­cie vý­vo­já­ri ši­kov­ne spo­ji­li do pred­vo­le­ných filtrov. Tie na pár klik­nu­tí vý­raz­ne zme­nia po­da­nie fo­tog­ra­fie.

V tom­to člán­ku sme pre vás vy­bra­li via­ce­ré filtre, kto­ré sa v na­šej praxi naj­viac os­ved­či­li. Jed­nak zme­nia at­mos­fé­ru fo­tog­ra­fie, ale do­ká­žu aj zvý­raz­niť de­tai­ly. Pos­tup­ne prej­de­me na­šu ob­ľú­be­nú mno­ži­nu filtrov, kto­rá po­zos­tá­va z pä­ti­ce nas­ta­ve­ní.

Všet­ky filtre náj­de­te v po­lož­ke Efek­ty v mo­du­le Edi­tor prog­ra­mu ZPS. Pr­vý fil­ter je Kres­ba ce­ruz­kou. Tak­to sa dá do­siah­nuť hlav­ne sche­ma­tic­ké zvý­raz­ne­nie ob­ráz­ka a je­ho de­tai­lov. Nas­ta­vu­je­te pri­tom hrúb­ku ce­ruz­ky. Dru­hý náš pre­fe­ro­va­ný fil­ter je Mie­ša­nie ka­ná­lov. Ide o po­mer­ne kom­plex­ný fil­ter, kto­rým nas­ta­vu­je­me vplyv fa­reb­ných ka­ná­lov (čer­ve­ná, ze­le­ná a mod­rá) na vý­sled­nú fo­tog­ra­fiu.

Tak­to vý­raz­ne zme­ní­te at­mos­fé­ru fo­tog­ra­fie. Tre­tí naj­čas­tej­ší fil­ter je pa­ra­doxne Poš­ko­de­ná fo­tog­ra­fia. Na je­den po­kus pri­ra­dí­te ak­tuál­ne vy­ho­to­ve­nej fo­tog­ra­fii vek aj 100 ro­kov. Pri­tom má­te aj mož­nosť de­tail­né­ho nas­ta­ve­nia zos­tar­nu­tia fo­tog­ra­fie. Na zvý­raz­ne­nie štruk­tú­ry sa op­la­tí pou­žiť fil­ter Dy­na­mic­ké pra­ho­va­nie. Tu mô­že­te nas­ta­viť prah, od kto­ré­ho sa má efekt pou­žiť. Na zme­nu fa­reb­nej šká­ly vo fo­tog­ra­fii od­po­rú­ča­me expe­ri­men­to­vať s filtrom Fa­reb­né tó­no­va­nie. Vy­be­rie­te si ús­tred­nú far­bu a jej od­tieň a ap­li­ku­je­te ho.

GrandCanyon.jpg

GrandCanyonKresbaCeruzkou.jpg

GrandCanyonMiesanieKanalov.jpg

Ori­gi­nál fo­tog­ra­fie a ap­li­ká­cia filtrov Kres­ba ce­ruz­kou a Mie­ša­nie ka­ná­lov

GrandCanyonPoskodenaFotografia.jpg

GrandCanyonDynamickePrahovanie.jpg

GrandCanyonFarebneTonovanie.jpg

Filtre Poš­ko­de­ná fo­tog­ra­fia, Dy­na­mic­ké pra­ho­va­nie a Fa­reb­né tó­no­va­nie

Filtre sú veľ­mi účin­nou zlož­kou pri úp­ra­ve fo­tog­ra­fií a od­po­rú­ča­me vám ich vy­skú­šať.

Zdroj: PCR 6/2014Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Fa­ce­book aj Goog­le me­nia pra­vid­lá
Nedávno som videl, ako si jeden známy nechal spraviť svoju knihu My Social Book. Tá vám z facebookového profilu „vydoluje" všetky vaše záznamy a premení ich na efektnú knihu. čítať »
 
Chrá­ni­me mo­bil­né za­ria­de­nia s An­droi­dom
Ak máte doma tablet či telefón s Androidom mali by ste ho chrániť. My vám poradíme ako to urobiť. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter