Právnik radí

Novela zákona o ochrane osobných údajov

Od 15. ap­rí­la 2014 na­do­bu­dol účin­nosť zá­kon č. 84/2014 Z. z., kto­rým sa me­ní a dopĺňa zá­kon č. 122/2013 Z. z. o ochra­ne osob­ných úda­jov. Po pri­ja­tí zá­ko­na o ochra­ne osob­ných úda­jov sa to­tiž naj­mä v kru­hoch pod­ni­ka­te­ľov zdvih­la vl­na nes­po­koj­nos­ti pre fi­nan­čné do­sa­hy zá­ko­na a množ­stvo po­vin­nos­tí, kto­ré no­vý zá­kon za­vie­dol.

Pod­ni­ka­te­lia ho do­kon­ca ozna­či­li za ad­mi­nis­tra­tív­ny nez­my­sel de­sať­ro­čia. No­ve­la me­ní k lep­šie­mu via­ce­ré us­ta­no­ve­nia zá­ko­na. Zme­nou v de­fi­ní­cii op­ráv­ne­nej oso­by sa od­strá­ni­la le­gis­la­tív­no-tech­nic­ká chy­ba, pre kto­rú ne­moh­li ta­kou­to oso­bou byť oso­by pra­cu­jú­ce na zá­kla­de do­hôd vy­ko­ná­va­ných mi­mo pra­cov­né­ho po­me­ru. Zod­po­ved­nou oso­bou sa už zno­va mô­že stať aj ten, ko­mu úrad opa­ko­va­ne ulo­žil po­ku­tu za nepl­ne­nie po­vin­nos­tí.

Za­nik­la aj po­vin­nosť zod­po­ved­nej oso­by in­for­mo­vať úrad, ak sa pre­vádz­ko­va­teľ bez zby­toč­né­ho od­kla­du po upo­zor­ne­ní na po­ru­še­nia zá­ko­na pre­vádz­ko­va­teľ ne­pos­ta­rá o náp­ra­vu. No­ve­la zru­ši­la po­vin­nosť spros­tred­ko­va­te­ľa upo­zor­niť pre­vádz­ko­va­te­ľa na zjav­né po­ru­še­nie zá­ko­na a v prí­pa­de nespl­ne­nia tej­to po­vin­nos­ti aj je­ho spo­loč­né a ne­roz­diel­ne ru­če­nie s pre­vádz­ko­va­te­ľom. Za­nik­la aj po­vin­nosť spros­tred­ko­va­te­ľa in­for­mo­vať úrad, ak je­den me­siac od upo­zor­ne­nia pre­vádz­ko­va­teľ neu­ro­bí náp­ra­vu.

No­ve­la od­strá­ni­la aj príl­iš­ný for­mal­izmus pri zá­zna­me o pou­če­ní op­ráv­ne­nej oso­by. Bo­li od­strá­ne­né taxatív­ne po­žia­dav­ky na je­ho ob­sah. Čo sa tý­ka zod­po­ved­nej oso­by, jej pí­som­né po­ve­re­nie už ne­bu­de po­vin­né. No­vo je up­ra­ve­ná aj mož­nosť ko­pí­ro­va­nia úrad­ných dok­la­dov v roz­sa­hu pot­reb­nom na úče­ly uzat­vo­re­nia pra­cov­nop­ráv­ne­ho ale­bo ob­dob­né­ho vzťa­hu - na ten­to účel nie je pot­reb­ný súh­las dot­knu­tej oso­by.

Zo zá­ko­na bo­lo vy­pus­te­né aj us­ta­no­ve­nie, pod­ľa kto­ré­ho bo­lo tre­ba vy­pra­co­vať bez­peč­nos­tnú smer­ni­cu pre in­for­mač­né sys­té­my, ak sa v nich nes­pra­cú­va­la oso­bit­ná ka­te­gó­ria osob­ných úda­jov a sys­tém bol pri­po­je­ný na inter­net a ak sa v nich spra­cú­va­la oso­bit­ná ka­te­gó­ria osob­ných úda­jov a sys­tém na inter­net pri­po­je­ný ne­bol. Nad­väz­ne na to sa zru­ši­la sa aj po­vin­nosť oboz­ná­miť op­ráv­ne­né oso­by v ob­sa­hom bez­peč­nos­tnej smer­ni­ce. Po­zi­tív­na je aj zme­na re­gis­trá­cie in­for­mač­ných sys­té­mov ob­sa­hu­jú­cich osob­né úda­je na in­for­mač­nú po­vin­nosť.

Zme­ni­li sa aj us­ta­no­ve­nia o san­kciách. V pô­vod­nom zne­ní zá­ko­na bo­li po­ku­ty vo vý­ške od 150 eur do 300-ti­síc eur a Úrad na ochra­nu osob­ných úda­jov po­ku­ty mu­sel ulo­žiť vždy. Po no­ve­le ma­jú kles­núť maximál­ne na 200-ti­síc eur a sú­čas­ne sa po­vin­nosť ulo­žiť po­ku­tu zme­ni­la na mož­nosť.

No­ve­la predĺži­la aj pre­chod­né ob­do­bie, po­čas kto­ré­ho tre­ba zmlu­vy me­dzi pre­vádz­ko­va­te­ľom a spros­tred­ko­va­te­ľom zla­diť, z jed­né­ho na dva ro­ky od na­do­bud­nu­tia účin­nos­ti zá­ko­na. Tú­to po­vin­nosť tre­ba te­da spl­niť do 1. jú­la 2015.

Zdroj: PCR 5/2014Ohodnoťte článok:
   
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter