Testovali sme

Myši do kancelárie

Strana 2/2

Lo­gi­tech M705

Myš, kto­rá vy­dr­ží na súp­ra­vu dvoch AA ba­té­rií tri ro­ky. nie je bež­ný jav. Ten­to mo­del má la­se­ro­vý sní­mač, tak­že je eš­te za­ují­ma­vej­ší. Sof­tvér Set­Point, kto­rým sa prog­ra­mu­jú tla­čid­lá tej­to, ale aj iných my­ší Lo­gi­tech, in­for­mu­je o zos­tá­va­jú­cej ka­pa­ci­te buď v per­cen­tách, ale­bo poč­te zos­tá­va­jú­cich dní. V ča­se náš­ho tes­to­va­nia bo­la ka­pa­ci­ta na úrov­ni 95 %, čo pred­sta­vo­va­lo ek­vi­va­lent 1040 zos­tá­va­jú­cich dní. 

M705_Ctg_300_dpi.jpg

Myš je kom­plet­ne vy­ba­ve­ná a spĺňa naj­ná­roč­nej­šie po­žia­dav­ky na pres­ný kan­ce­lár­sky mo­del. Er­go­no­mic­ká strán­ka je vy­ni­ka­jú­ca. Ide o naj­po­hodl­nej­šiu myš z náš­ho tes­tu. Po bo­koch má jem­né po­gu­mo­va­nie a na pra­vý pa­lec sú ur­če­né tri tla­čid­lá. Dve kla­sic­ké pod lí­niou chrb­ta my­ši, tre­tie v spod­nej čas­ti na po­gu­mo­va­nom povr­chu. Ne­chý­ba nak­lá­pa­cie ko­lies­ko a na chr­bte pre­pí­nač do re­ži­mu su­perrý­chle­ho ro­lo­va­nia. Pod­lož­ky pod my­šou sú jem­ne vy­puk­lé a pos­ky­tu­jú dos­ta­toč­ný kom­fort aj pri po­hy­be na ko­ber­ci ale­bo de­ke. Neh­ro­zí žiad­ne za­se­ká­va­nie o lát­ku. La­se­ro­vý sní­mač sme pre­ve­ri­li aj na les­klých povr­choch. Ov­lá­da­nie na ok­ne nie je mož­né, no na tmav­šom sk­le sa dá s my­šou pra­co­vať. Sa­moz­rej­me, naj­lep­šie vý­sled­ky do­siah­ne­te na kla­sic­kom dre­ve­nom povr­chu. Za po­zor­nosť sto­jí aj ce­na tej­to my­ši. Vní­ma­me ju ako úmer­nú kva­li­te a cel­ko­vé­mu prí­no­su.

Hod­no­te­nie

La­se­ro­vý sní­mač, pod­lož­ky, maximál­na er­go­nó­mia, 3 ro­ky prá­ce na 2 × AA ba­té­rie
Žiad­ne pod­stat­né

Ce­na: 49,99 EUR
Za­po­ži­čal: Lo­gi­tech

Lo­gi­tech T631 for Mac

Myš v bie­lom vy­ho­to­ve­ní pod­ľa vzo­ru po­čí­ta­čov App­le po­nú­ka viac ako len vy­la­de­ný di­zajn. Je to mo­del s do­ty­ko­vou plo­chou a dvo­ma tla­čid­la­mi uk­ry­tý­mi pod hlav­nou čas­ťou. Me­chan­izmus je vlas­tne vy­tvo­re­ný tak, že sa stlá­ča ce­lá myš až na zá­klad­ňu. Je to dob­rý sys­tém a tvar my­ši sa ho­dí pre pou­ží­va­te­ľov, kto­rí chcú pra­co­vať na ces­tách. Mno­hé mo­de­ly to­tiž ma­jú vy­puk­lý chr­bát a hor­šie sa no­sia vo vrec­ku no­ha­víc. Ten­to mo­del je vý­bor­ný, zmes­tí sa do vrec­ka na ko­še­li, na­vy­še sa s ním aj dob­re pra­cu­je. 

T631_WHT_BOB_300_dpi.jpg

Keď­že je myš men­šia a tre­ba sa sús­tre­diť aj na do­ty­ko­vú plo­chu, jej ov­lá­da­nie vy­ža­du­je tro­chu cvi­ku. Ide viac o mo­del pre bež­ných pou­ží­va­te­ľov než na ov­lá­da­nie CAD a gra­fic­kých ap­li­ká­cií. My sme oce­ni­li mož­nosť prog­ra­mo­va­nia gest a po­hy­bov po plo­che. Na vý­ber je nie­koľ­ko va­rian­tov a kaž­dý si ľah­ko vy­be­rie, čo sa mu ho­dí. Mo­del T631 má vlast­ný aku­mu­lá­tor. Na­bí­ja sa cez ko­nek­tor mic­roUSB v spod­nej čas­ti. Net­re­ba sa obá­vať vy­bi­tia. Sta­čí jed­na mi­nú­ta na­bí­ja­nia na ho­di­nu prá­ce.

Pre­po­je­nie je cez Blue­tooth a na­vy­še ju mož­no pre­po­jiť s dvo­ma za­ria­de­nia­mi. Me­dzi ni­mi sa po­tom pre­pí­na­te pre­pí­na­čom v spod­nej čas­ti. Tak­to mô­že­te myš vy­užiť nie­len s po­čí­ta­čom, ale aj tab­le­tom ale­bo dvo­ma po­čí­tač­mi. Ho­ci ide o mo­del ur­če­ný pre OS X, je pl­ne kom­pa­ti­bil­ný aj s Win­dows. Na vý­ber je aj čier­ny va­riant my­ši. Pod­lož­ky sa jem­ne kĺžu po hlad­kom povr­chu. Dob­re sa dá pou­žiť aj na de­ke ale­bo lát­ke. Mo­del T631 je nas­lo­vov­za­tý ces­to­va­teľ. Je veľ­mi níz­ky, tak­že si ho vie­me pred­sta­viť aj v kan­ce­lá­rii na bež­né pou­ží­va­nie. Vďa­ka svoj­mu úz­ke­mu pro­fi­lu pos­kyt­ne po­ho­dlie aj zá­päs­tiu.

Hod­no­te­nie

Do­ty­ko­vá plo­cha, konštruk­čné ma­te­riá­ly, pre­pí­na­nie me­dzi dvo­ma za­ria­de­nia­mi, úz­ky pro­fil
Me­nej vhod­ná na pres­né cie­le­nie kur­zo­ra pri CAD, nev­hod­ná na hry

Ce­na: 69,99 EUR
Za­po­ži­čal: Lo­gi­tech

Sweex MI483

Na ce­nu je orien­to­va­ná aj myš znač­ky Sweex. Ide o zá­klad­ný mo­del so súp­ra­vou dvoch tla­či­diel a ro­lo­va­cie­ho ko­lies­ka. Pri­da­né je aj tla­čid­lo na zme­nu dpi. V tom­to prí­pa­de sa dá me­niť dpi v troch úrov­niach - od 1000 do 2000 dpi. Tá­to mož­nosť opäť náj­de vy­uži­tie prá­ve pri zme­ne povr­chu, prí­pad­ne pri hrách, ho­ci ide o kan­ce­lár­sku myš a na hry ju veľ­mi neod­po­rú­ča­me. Vy­ho­to­ve­nie je kom­plet­ne plas­to­vé, vý­rob­ca bol však šted­rej­ší v prí­pa­de pod­lo­žiek. 

SweexMI483.JPG

Dve ma­lé kru­ho­vé vza­du, no jed­na veľ­ká ob­lú­ko­vá za­bez­pe­či­la dob­rý po­hyb aj na ne­rov­ných povr­choch. Sú úpl­ne za­ob­le­né, pre­to sa nep­re­ja­vo­val ne­duh za­dr­há­va­nia. Ten ob­čas vid­no aj pri nie­koľ­ko­ná­sob­ne drah­ších mo­de­loch. Hluč­nosť tla­či­diel je vy­ššia, ro­lo­va­cie ko­lies­ko s kro­ko­va­ním vô­bec ne­po­čuť. Na les­klých povr­choch myš pra­co­va­la správ­ne. Bez prob­lé­mu mô­že­te pou­žiť obál­ku les­klé­ho ča­so­pi­su, na sku­toč­ne pres­kle­né povr­chy to však nie je. V bež­nej kan­ce­lá­rii a na la­ko­va­ných sto­loch sa myš sprá­va spo­ľah­li­vo. Ško­da len, že vý­rob­ca ne­zap­ra­co­val na de­tai­loch pri konštruk­čných ma­te­riá­loch.

Hod­no­te­nie

Tri úrov­ne dpi, prá­ca na les­klých povr­choch, ce­na
Len plas­to­vé ma­te­riá­ly

Ce­na: 9,61 EUR
Za­po­ži­čal: AGEM Com­pu­ters

Ver­dikt PC RE­VUE

CHI­CO­NY MS-8287W je vhod­ná pre de­ti ako nás­troj na ov­lá­da­nie no­te­boo­ku ale­bo po­čí­ta­ča. Pos­kyt­ne spo­ľah­li­vé ov­lá­da­nie a za da­nú ce­nu mô­že­te kú­piť po­koj­ne aj dve (ke­by jed­na utr­pe­la úraz J). Con­nect IT CI-156 je lac­ný mo­del, no s veľ­mi dob­rou er­go­nó­miou a vý­ba­vou har­dvé­ro­vých tla­či­diel. Ne­byť tvr­dých plas­tov, iš­lo by o su­per mo­del za bez­kon­ku­ren­čnú ce­nu. Lo­gi­tech M560 je myš vy­la­de­ná z kaž­dej strán­ky: rých­le ro­lo­va­nie, tich­šie tla­čid­lá, dob­rá er­go­nó­mia a ta­kis­to ce­na. Oce­ne­nie Tip re­dak­cie je úpl­ne op­ráv­ne­né.

Lo­gi­tech M705 je myš s extra 3-roč­nou vý­dr­žou na jed­nu AA ba­té­riu. Pré­mio­vé spra­co­va­nie dá­va ve­dieť, že ide o nad­štan­dar­dnú myš s nad­štan­dar­dnou fun­kcio­na­li­tou. Lo­gi­tech T631 for Mac je myš pre OS X, ale vy­uži­tie náj­de aj pri iných sys­té­moch. Má do­ty­ko­vý povrch pod­po­ru­jú­ci ges­tá a pre­mys­le­né ov­lá­da­nie. Sweex MI483 je ta­kis­to lac­ný mo­del, vhod­ný do men­šej dla­ne. Plas­to­vé spra­co­va­nie je o nie­čo lep­šie ako pri os­tat­ných lac­ných mo­de­loch v tes­te. Oce­ni­li sme zme­nu dpi v troch úrov­niach.

Zdroj: PCR 5/2014


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  


Ohodnoťte článok:
   
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter