Testovali sme

Myši do kancelárie

Strana 1/2

Myš je hlav­né za­ria­de­nie na ov­lá­da­nie po­čí­ta­ča a má svoj ne­zas­tu­pi­teľ­né mies­to aj v ča­se do­ty­ko­vých dis­ple­jov. Ne­ho­vo­riac o tom, že no­te­boo­ko­vé touch­pa­dy u dr­vi­vej väč­ši­ny pou­ží­va­te­ľov my­ši jed­no­du­cho ne­vyt­la­či­li. To pla­tí aj pre sto­lo­vé po­čí­ta­če, kde má myš stá­le svo­je mies­to.

Tes­to­va­li sme šesť kan­ce­lár­skych my­ší rôz­nych zna­čiek. Má­me tu lac­né mo­de­ly, kto­ré dos­lo­va kú­pi­te pop­ri bež­nom ná­ku­pe. No aj drah­šie mo­de­ly, kde pre ich ce­nu za­vá­ži pri roz­ho­do­va­ní kaž­dý detail.

Kan­ce­lár­ska myš pod­ľa PC RE­VUE

HP_Vector_Mouse.jpg  

HP Vec­tor Mou­se ako net­ra­dič­ná myš a fu­tu­ris­tic­kým di­zaj­nom

Od kan­ce­lár­skej my­ši oča­ká­va­me nie­koľ­ko vlas­tnos­tí. Na­še pries­ku­my uka­zu­jú, že myš pod­ľa svo­jich pred­stáv zo­že­nie­te za ce­nu 20 eur a vy­ššiu. Čo by te­da ma­la ob­sa­ho­vať?

  1. Pri­po­je­nie cez Blue­tooth ale­bo mi­nip­ri­jí­mač, kto­rý mô­že byť v no­te­boo­ku neus­tá­le za­po­je­ný aj po­čas je­ho pre­ná­ša­nia
  2. Mi­ni­mál­ne 5 tla­či­diel - kom­bi­ná­cia pra­vé­ho, ľa­vé­ho a ko­lies­ka, ďal­šie dve tla­čid­lá na po­hyb vpred a späť; stá­va sa, že vý­rob­ca in­teg­ru­je tú­to fun­kciu pria­mo do nak­lá­pa­cie­ho ko­lies­ka
  3. Kva­lit­né vy­ho­to­ve­nie - jem­ná povr­cho­vá úp­ra­va plas­tov a zjem­ne­né po­gu­mo­va­nie na úcho­poch
  4. Er­go­no­mic­ky tva­ro­va­né te­lo na ucho­pe­nie väč­šou dla­ňou
  5. Veľ­ké pod­lož­ky na jem­ný po­hyb a vy­ššiu od­ol­nosť
  6. Nie­koľ­ko me­sia­cov vý­dr­že na jed­nu AA ba­té­riu
  7. Prog­ra­mo­va­teľ­né tla­čid­lá

mysi do kanc tab.jpg

Pa­ra­met­re tes­to­va­ných my­ší a cel­ko­vé hod­no­te­nie

CHI­CO­NY MS-8287W

Ten­to mo­del je vhod­ný pre pou­ží­va­te­ľov vy­ža­du­jú­cich naj­mä ma­lé roz­me­ry my­ši. Vďa­ka vy­puk­lé­mu chr­btu bu­de er­go­no­mic­ká pre pou­ží­va­te­ľov s men­šou dla­ňou. Je z plas­tu a po bo­koch vý­rob­ca pri­dal po­gu­mo­va­ný povrch. Myš pou­ží­va op­tic­ký sní­mač s čer­ve­ným svet­lom. To je roz­diel op­ro­ti drah­ším mo­de­lom v tes­te, kto­ré pou­ží­va­jú infra­sní­mač. Na pri­po­je­nie k po­čí­ta­ču slú­ži na­no­re­cei­ver. Ten je ta­ký ma­lý, že ho pri pre­ná­ša­ní no­te­boo­ku net­re­ba vy­brať. 

Chicony8287.jpg

Pod­lož­ky sú skrom­nej­šie, ide o krúž­ky s prie­me­rom 5 mm. Dá sa ni­mi po­hy­bo­vať aj na ne­rov­ných povr­choch. Po­čí­taj­te s tým, že sa rých­lej­šie opot­re­bu­jú. Na na­pá­ja­nie sa pou­ží­va jed­na ba­té­ria ty­pu AA. Ko­lies­ko nie je nak­lá­pa­cie a myš ne­má ani do­da­toč­né tla­čid­lá. Po­hyb vpred a vzad po inter­ne­to­vých strán­kach tre­ba reali­zo­vať kli­ka­ním na ov­lá­da­cie roz­hra­nie pre­hlia­da­ča. Ko­lies­ko je kro­ko­vé a na roz­diel od tla­či­diel neh­luč­né. Za ko­lies­kom je tla­čid­lo na pre­pí­na­nie dpi. Ho­dí sa pri pot­re­be zvý­šiť pres­nosť, nap­rík­lad na full HD dis­ple­joch ale­bo pri zme­ne povr­chu. Op­tic­ký sní­mač zvlád­ne aj lesk­lé povr­chy, tu však zme­na dpi ne­ma­la ta­ký do­sah ako na ne­rov­ných povr­choch. V zá­sa­de si myš po­čí­na­la dob­re a pri da­nej ce­ne pre­ko­ná iné mo­de­ly v tes­te. Na ma­te­riá­lo­vom vy­ho­to­ve­ní to však cí­tiť.

Hod­no­te­nie

Zme­na dpi cez tla­čid­lo, ce­na, prá­ca na ne­rov­ných povr­choch
Ma­lé pod­lož­ky, vhod­né len pre men­šie dla­ne, pou­ži­té ma­te­riá­ly

Ce­na: 7,36 EUR
Za­po­ži­čal: AGEM Com­pu­ters

Con­nect IT CI-156

To­to je mo­del, kto­rý spo­me­dzi lac­nej­ších my­ší pos­ky­tu­je dob­rú er­go­nó­miu. Je vhod­ná pre pou­ží­va­te­ľov s väč­ší­mi dla­ňa­mi a má aj lep­šiu vý­ba­vu v poč­te tla­či­diel. Vy­ho­to­ve­ná je z plas­tu. Kým ob­lej­ší chr­bát my­ši je po­hodl­ný, boč­ná stra­na na pra­vý pa­lec moh­la byť spra­co­va­ná lep­šie. Tvr­dý plast s vrúb­ka­mi sa viac ho­dí na strú­ha­nie sy­ra ako na za­bez­pe­če­nie po­ho­dlia pri op­re­tí pal­ca. Na tej­to stra­ne sú aj dve tla­čid­lá, kto­ré sa pos­ta­ra­jú o po­hyb vpred a späť po inter­ne­to­vých strán­kach ale­bo iných ap­li­ká­ciách. 

Connect156.jpg

Ten­to krok hod­no­tí­me jed­noz­nač­ne po­zi­tív­ne, a keď si raz na to zvyk­ne­te, už po my­ši s men­ším poč­tom tla­či­diel ne­siah­ne­te. Ro­lo­va­cie ko­lies­ko slú­ži zá­ro­veň ako tla­čid­lo, ta­kis­to na ro­lo­va­nie ob­sa­hu. Na chr­bte je opäť tla­čid­lo na zme­nu dpi. Tu vý­rob­ca in­teg­ro­val tri stup­ne: 800/1200/1600 dpi. Sú­čas­ťou je na­nop­ri­jí­mač, ho­dí sa te­da na pou­ži­tie s no­te­boo­kom a pri pre­ná­ša­ní ho net­re­ba vy­be­rať. Na les­klých povr­choch sa sprá­va spo­ľah­li­vo, rov­na­ko aj na me­nej rov­ných. Po­hyb na lát­ke je v rám­ci mož­nos­tí ply­nu­lý vďa­ka väč­šej plo­che pod­lo­žiek. Myš od­po­rú­ča­me ako lac­nej­šiu náh­ra­du za drah­šie kan­ce­lár­ske my­ši. Na­priek vý­hra­de tý­ka­jú­cej sa ma­te­riá­lo­vej strán­ky sa s ňou dob­re pra­co­va­lo.

Hod­no­te­nie

Er­go­nó­mia, šty­ri hlav­né tla­čid­lá, neh­luč­né ro­lo­va­cie ko­lies­ko
Tvr­dé plas­ty

Ce­na: 6,86 EUR
Za­po­ži­čal: AGEM Com­pu­ters

Lo­gi­tech M560

TIP_REDAKCIE_PC_REVUE.jpg To­to je jed­na z naj­lep­ších my­ší v na­šom tes­te. Jed­nak má vý­bor­nú er­go­nó­miu a po­va­žu­je­me ju za nás­tup­cu mo­de­lu M525, kto­rý sme ta­kis­to po­va­žo­va­li za špič­ko­vý. Je vhod­ná pre pou­ží­va­te­ľov s väč­šou dla­ňou a veľ­mi rých­lo si na ňu zvyk­ne­te. Má prí­jem­ný povrch z plas­tu a mäk­ké po­gu­mo­va­né ok­ra­je. Oce­ni­li sme aj dos­ta­toč­ný po­čet tla­či­diel. K dis­po­zí­cii je nak­lá­pa­cie ko­lies­ko. Je­ho stla­če­ním sa pre­pí­na me­dzi kro­ko­vým re­ži­mom a re­ži­mom Hy­per-fast scroll. 

LogitechM560.jpg

Prak­tic­ky neus­tá­le sme ma­li ak­ti­vo­va­ný su­perrých­ly re­žim ro­lo­va­nia. Nej­de len o rých­losť ro­lo­va­nia veľ­ké­ho poč­tu strán, ale aj o prí­jem­né pre­chá­dzanie akých­koľ­vek zoz­na­mov, ob­sa­hu inter­ne­to­vej strán­ky ale­bo do­ku­men­tov či ta­bu­liek. Na pra­vý pa­lec sú ur­če­né ďal­šie dve tla­čid­lá. Za ko­lies­kom je eš­te sa­mos­tat­né tla­čid­lo, kto­ré je pri iných mo­de­loch tej­to znač­ky ur­če­né na pre­pí­na­nie re­ži­mu ko­lies­ka. Te­raz má sa­mos­tat­nú fun­kciu a mô­že­te si ho tak ako iné nap­rog­ra­mo­vať pod­ľa se­ba. V zá­kla­dom nas­ta­ve­ní ov­lá­da­jú tla­čid­lá fun­kcie vo Win­dows 8. Po­koj­ne si však mô­že­te na jed­no z tla­či­diel dať stl­me­nie hla­si­tos­ti, fun­kcie ko­pí­ro­va­nia a iné skrat­ky. Je ich dosť. Na­vy­še má veľ­mi ti­ché tla­čid­lá. Skrát­ka, to­to je myš ako stvo­re­ná do kan­ce­lá­rie.

Hod­no­te­nie

Kva­lit­né spra­co­va­nie, er­go­nó­mia, prog­ra­mo­va­cie tla­čid­lá
Žiad­ne pod­stat­né

Ce­na: 39,99 EUR
Za­po­ži­čal: Lo­gi­tech


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter