Testovali sme

2 × fotoaparát retro pre náročných

Strana 2/2

Olym­pus OM-D E-M10

Zna­če­nie mirrorless mo­de­lov Olym­pus za­čí­na pri­po­mí­nať zna­če­nie, kto­ré pou­ží­va­jú Ca­non a Ni­kon. Naj­vyš­ší mo­del má ozna­če­nie E-M1, o nie­čo hor­šie vy­ba­ve­ný, no po­dob­ne schop­ný má vy­ššie čís­lo E-M5.

o1.jpg

Olym­pus OM-D E-M10 aj s ba­té­rio­vým gri­pom

o2.jpg

 A te­raz sa nám dos­tá­va do rúk eš­te o chĺpok niž­šie po­zi­cio­va­ný E-M10. Len­že je­ho po­zí­cia ne­po­dá­va úpl­nú sprá­vu o je­ho vy­ba­ve­ní a schop­nos­tiach. Pod­ľa niek­to­rých pa­ra­met­rov je mož­no niž­šie než je­ho pred­chod­co­via, no niek­to­rý­mi vlas­tnos­ťa­mi sa im vy­rov­ná­va. Špe­ciál­ne pri po­rov­na­ní s bliž­ším mo­de­lom E-M5 je si­tuácia za­mo­ta­ná. Veď po­súď­te sa­mi: oba sa spo­lie­ha­jú na 16 Mpx sní­mač, no de­siat­ka má nov­ší pro­ce­sor True­Pic VII, kto­rý poz­ná­me z naj­vyš­šie­ho mo­de­lu E-M1. Star­šia päť­ka ve­die v kva­li­te sta­bi­li­zá­cie, kto­rá vy­uží­va 5 osí, za­tiaľ čo de­siat­ka len jed­no­duch­šiu cez 3 osi (no z na­šej skú­se­nos­ti stá­le veľ­mi vý­kon­nú).

o3.jpg

Pri­po­mí­na­me, že Olym­pus pri te­lách vy­uží­va sta­bi­li­zá­ciu po­hy­bom sní­ma­ča, čo zna­me­ná is­tú kon­ku­ren­čnú vý­ho­du - sta­bi­li­zá­cia je tak prí­tom­ná ne­zá­vis­le od pou­ži­té­ho ob­jek­tí­vu. Päť­ka aj de­siat­ka ma­jú vý­bor­ný hľa­dá­čik s veľ­mi ply­nu­lým zob­ra­ze­ním a roz­lí­še­ním 1,5 mi­lió­na bo­dov, no­vin­ka však má vý­klop­nú do­ty­ko­vú ob­ra­zov­ku s vy­šším roz­lí­še­ním, na dru­hej stra­ne star­šia päť­ka má ob­ra­zov­ku OLED s lep­ším kon­tras­tom.

Na de­siat­ke náj­de­te za­bu­do­va­ný blesk, čo päť­ka ne­ma­la, na­vy­še no­vin­ka ve­die aj v kva­li­te nak­rú­ca­né­ho vi­dea. A ok­rem iné­ho je lac­nej­šia. Je te­da po­mer­ne za­ují­ma­vá úlo­ha pres­ne ur­čiť, aký vzťah a po­zí­cie na tr­hu by ma­li mať tie­to dva mo­de­ly. De­siat­ku by sme vlas­tne moh­li po­va­žo­vať aj za nás­tup­cu päť­ky, kto­rá je však v is­tých ve­ciach stá­le lep­ším mo­de­lom. Aj bez to­ho, aby sme ten­to orech roz­lúsk­li, však mož­no kon­šta­to­vať, že E-M10 je vy­ni­ka­jú­ci fo­toa­pa­rát, s kto­rým je ra­dosť fo­tiť.

Po­nú­ka to­tiž kom­bi­ná­ciu prí­jem­ne ma­lé­ho a ľah­ké­ho te­la s mož­nos­ťou de­tail­ne si nas­ta­viť všet­ky pa­ra­met­re fo­tog­ra­fií. Úpra­va pa­ra­met­rov je veľ­mi rých­la vďa­ka dvom kro­ko­va­cím ko­lies­kam na vr­chnej stra­ne, kto­ré ma­jú aku­rát­ny od­por, aby bo­li rých­le a nek­rú­ti­li sa sa­my od se­ba. Po­kiaľ chce­te me­niť viac než expo­zič­né vlas­tnos­ti a kom­pen­zá­ciu, je po­ru­ke mož­nosť za­pnúť si rých­ly Con­trol Pa­nel, prís­tup­ný po stla­če­ní OK.

Tu kom­bi­ná­ciou do­ty­ku na ob­ra­zov­ke a pok­rú­te­nia pred­né­ho ko­lies­ka mož­no me­niť všet­ky ďal­šie re­le­van­tné nas­ta­ve­nia rých­lo a preh­ľad­ne z jed­nej ob­ra­zov­ky. Kiež­by to­to bo­lo to­vá­ren­ské nas­ta­ve­nie a kiež­by na po­dob­ný mo­del preš­li aj os­tat­ní vý­rob­co­via, je to nao­zaj rých­ly spô­sob ov­lá­da­nia, na­vy­še po­má­ha pred­chá­dzať chyb­ne vy­fo­te­ným ob­ráz­kom, le­bo vždy vi­dí­te všet­ky nas­ta­ve­nia pek­ne po­ko­pe a nep­rek­va­pí vás nap­rík­lad za­bud­nu­té pred­nas­ta­ve­nie vy­vá­že­nia bie­lej.

E-M10 je vý­bor­ný aj z hľa­dis­ka vý­stup­nej ob­ra­zo­vej kva­li­ty, je v pod­sta­te ek­vi­va­lent­ný mo­de­lu E-M1. Sní­mač pro­du­ku­je vý­bor­né zá­be­ry aj na vy­so­kom ISO, kde sme sa ne­bá­li po­koj­ne nas­ta­viť maximum Auto ISO na 6400 a fo­tog­ra­fo­vať aj v re­la­tív­ne sla­bom svet­le. Nes­kôr sme ob­ja­vi­li, že do­kon­ca aj 12 800 je prí­pus­tná hod­no­ta, prek­va­pi­vo aj na štan­dar­dnú tlač fo­tog­ra­fií. Ani ná­roč­ní čle­no­via ro­di­ny sa nes­ťa­žo­va­li na portré­ty vy­ho­to­ve­né pri ta­kej­to vy­so­kej cit­li­vos­ti a nás­led­ne bez úp­rav vy­tla­če­né, pre­to­že ma­li správ­nu fa­reb­nosť, len jem­ný šum bez príl­iš­né­ho vy­hla­dzo­va­nia.

Ho­vo­rí­me tu o for­má­te 10 × 15 cm, pri de­tail­nom skú­ma­ní v zob­ra­ze­ní 1:1 to­tiž už stra­tu de­tai­lov jas­ne vi­dieť. Tak­že pri kri­tic­kej prá­ci od­po­rú­ča­me dr­žať ISO zhru­ba do 1600. Za­uja­lo nás, že po­kiaľ ne­fo­tí­te vy­lo­že­ne pri ne­dos­tat­ku svet­la, vy­ze­ra­jú veľ­mi dob­re aj sú­bo­ry RAW, sko­ro by sme sa ne­bá­li ich pou­ží­vať bez úp­rav, do­kon­ca aj pri spo­mí­na­nom ISO 12 800 (maximom je 25 600, kde sa strá­ca fa­reb­nosť a šum je pri­sil­ný). Ten­to fakt dá­va veľ­ké mož­nos­ti fo­tog­ra­fom, kto­rý ra­di pra­cu­jú so zá­ber­mi RAW a nás­led­ným vy­vo­lá­va­ním JPEG za po­čí­ta­čom.

Me­nej ná­roč­ným pou­ží­va­te­ľom bu­de vy­ho­vo­vať množ­stvo art filtrov a efek­to­vých re­ži­mov, ná­roč­nej­ších po­te­ší mož­nosť up­ra­vo­vať RAW pria­mo vo fo­toa­pa­rá­te. Re­žim Wi-Fi umož­ňu­je nie­len zdie­ľať, ale aj na di­aľ­ku ov­lá­dať fo­tog­ra­fo­va­nie, re­žim vi­dea je auto­ma­tic­ký a re­la­tív­ne ob­me­dze­ný, ale dá­va dosť kon­tro­ly nad os­tre­ním a po­nú­ka vý­bor­nú kva­li­tu s full HD roz­lí­še­ním, sním­ko­va­ním 30p a to­kom24 Mb/s. Vi­deo do­kon­ca mož­no vy­tvá­rať pria­mo po­mo­cou zá­zna­mu ti­me-lap­se. Za­ují­ma­vá drob­nosť je expo­zič­ný re­žim Ti­me, kto­rý expo­nu­je, až kým mu ne­po­vie­te dosť, pri­čom na ob­ra­zov­ke vi­dí­te pos­tup­ný na­ži­vo vy­kres­ľo­va­ný vý­voj expo­zí­cie - na noč­né fot­ky kra­ji­ny skrz di­aľ­ko­vé ov­lá­da­nie mo­bi­lom to znie neo­ce­ni­teľ­ne.

Má­me po­cit, že čím dlh­šie ten­to mo­del pou­ží­va­me, tým viac si nás zís­ka­va. Stá­le od­ha­ľu­je­me ne­ja­ké po­da­re­né rie­še­nia či no­vé fun­kcie, tak­že nás os­pra­vedl­ňte, ak sme nie­čo vy­ne­cha­li. Tých fun­kcií je tu pri­ve­ľa na to, aby ich niek­to vy­užil všet­ky. Oča­ká­va­li sme, že nás za sr­dce chy­tí hlav­ne X-T1 od Fu­ji­fil­mu, ale na­ko­niec nás ten­to me­siac viac ba­vi­lo brá­vať so se­bou Olym­pus. A ho­ci sys­tém Fu­ji­fil­mu po­nú­ka vy­ššiu kva­li­tu fo­tiek (pla­tí to aj pre mo­del X-M1, kto­rý je aj ce­no­vo po­rov­na­teľ­ný s E-M10), Olym­pus má za­se o nie­čo men­šie a ľah­šie te­lá, s men­ší­mi ob­jek­tív­mi, kto­rých je na vý­ber viac. Na­vy­še E-M10 aj E-M5 sa mô­žu poch­vá­liť nád­her­ným ret­ro­di­zaj­nom. Vy­brať si kva­lit­ný mirrorless fo­toa­pa­rát je skrát­ka v pos­led­nom ča­se vcel­ku ťaž­ké, ale naš­ťas­tie z po­zi­tív­nych dô­vo­dov: všet­ky ak­tuál­nej­šie mo­de­ly sú veľ­mi vy­da­re­né.

Za­po­ži­čal: Olym­pus
Ce­na: 799 EUR vrá­ta­ne ob­jek­tí­vu M.Zui­ko 14-42 Pan­ca­ke F3,5-5,6

Zdroj: PCR 5/2014


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  


Ohodnoťte článok:
   
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter