Testovali sme

2 × fotoaparát retro pre náročných

Strana 1/2

Ne­ne­chaj­te sa spliesť di­zaj­nom in­špi­ro­va­ným fo­tog­ra­fic­kou tech­ni­kou mi­nu­los­ti. Tie­to dva mo­de­ly sú pl­né tých naj­mo­der­nej­ších tech­no­ló­gií. Oba sa ra­dia k naj­lep­šie vy­ba­ve­ným DSLM, te­da „bez­zr­kad­lo­vým" či mirrorless, mo­de­lom. Mno­ho nad­šen­cov fo­tog­ra­fo­va­nia sa te­ši­lo na ich uve­de­nie a od­rá­ta­va­li dni do pr­vých re­cen­zií, kto­ré sú ko­neč­ne tu.

qr_test_fotoaparatov.png

Fu­ji­film X-T1

Fu­ji­film má vo svo­jom ra­de X už nie­koľ­ko veľ­mi za­ují­ma­vých mo­de­lov, dl­ho­do­bo tam však chý­ba­la al­ter­na­tí­va k zr­kad­lov­kám od­ol­ným pro­ti vply­vom po­ča­sia. Ne­dá sa po­ve­dať, že by nap­rík­lad X-Pro 1 ale­bo X-E2 vy­ze­ra­li má­lo od­ol­ne a bá­li by sme sa ich zob­rať do ška­re­dé­ho po­ča­sia.

f1.jpg

Fu­ji­film X-T1 aj s nain­šta­lo­va­ným ba­té­rio­vým gri­pom

f2.jpg

Ale je to pred­sa len lep­ší po­cit, keď vie­te, že fo­toa­pa­rát je do­ko­na­le za­izo­lo­va­ný. Tú­to di­eru Fu­ji­film ko­neč­ne za­lá­tal no­vin­kou X-T1, kto­rá sa doč­ká aj nie­koľ­kých ka­ma­rá­tov do daž­ďa - te­da ob­jek­tí­vov od­ol­ných po­ča­siu, kto­ré bu­dú zoo­mo­vé a uve­de­né zhru­ba up­ros­tred le­ta. My sme te­da tes­to­va­li s ak­tuál­ny­mi ob­jek­tív­mi, po­vač­ši­nou s ob­ľú­be­ný­mi mo­del­mi s pev­ným oh­nis­kom a vy­so­kou sve­tel­nos­ťou. No­vin­ka je ok­rem iné­ho od­ol­ná aj pro­ti pra­chu a mra­zu do tep­lo­ty -10 °C.

f3.jpg

Te­lo je, sa­moz­rej­me, ťaž­šie než pri os­tat­ných mirrorless mo­de­loch X, vďa­ka úp­ra­ve di­zaj­nu sa však veľ­mi prí­jem­ne dr­ží a pou­ží­va i jed­nou ru­kou. Po­kiaľ sa te­da roz­hod­ne­te vy­užiť všet­ky tie ma­nuál­ne pr­vky, pre kto­ré je sé­ria X ta­ká po­pu­lár­na, bu­dú vám aj dve ru­ky má­lo. Fi­lo­zo­fiu sé­rie X asi už zno­vu vy­svet­ľo­vať ne­mu­sí­me, ale as­poň prík­lad: na vr­chnej stra­ne X-T1 náj­de­te tri ko­lies­ka, pri­čom jed­no slú­ži na kom­pen­zá­ciu expo­zí­cie od -3 do +3, dru­hé je dvo­ji­té a vo­lí čas uzá­vier­ky (s mož­nos­ťou nas­ta­viť Auto) aj al­go­rit­mus expo­no­va­nia, tre­tie je ta­kis­to dvo­ji­té a vo­lí ISO (opäť s mož­nos­ťou Auto) a re­žim sek­ven­čné­ho sní­ma­nia.

A clo­nu ob­jek­tí­vu si už vo­lí­te po­mo­cou pr­sten­ca na ob­jek­tí­ve, opäť s mož­nos­ťou zvo­liť Auto, tak­že pod­ľa si­tuácie si mô­že­te pris­pô­so­biť sprá­va­nie od úpl­nej auto­ma­ti­ky po úpl­ný ma­nuál. Je­di­ná na­ša vý­hra­da k to­mu­to tak­mer do­ko­na­lé­mu kon­cep­tu sme­ru­je na od­por pr­sten­ca na väč­ši­ne ob­jek­tí­vov - krú­ti sa tak ľah­ko, že na­vo­le­ná clo­na sa zme­ní az­da pri kaž­dej ma­ni­pu­lá­cii s fo­toa­pa­rá­tom.

X-T1 nie je len od­ol­ný va­riant X-E2, je to zá­ro­veň no­vý vr­chol po­nu­ky Fu­ji­film. Na­vy­še má o nie­čo ma­sív­nej­šie te­lo než os­tat­né mo­de­ly, s mož­nos­ťou do­kú­piť si roz­ší­re­ný ba­té­rio­vý grip. Pri­ná­ša do hry aj mno­ho ďal­ších zlep­še­ní, nie­koľ­ko aj po­mer­ne zá­sad­ných. Nap­rík­lad troj­pal­co­vý vý­klop­ný dis­plej, žiaľ, stá­le nie do­ty­ko­vý a s vý­klo­pom len 90° na­hor a asi 60° na­dol, no za­to s vý­bor­ným roz­lí­še­ním vy­še mi­lió­na bo­dov. Al­ter­na­tí­vou je je­den z naj­lep­ších elek­tro­nic­kých hľa­dá­či­kov, s aký­mi sme sa do­te­raz stret­li.

Má roz­lí­še­nie 2,36 mi­lió­na bo­dov, vy­uží­va tech­no­ló­giu OLED, pri­čom zob­ra­zu­je s vy­ššou frek­ven­ciou, aby scé­nu po­dá­val čo naj­viac realis­tic­ky. Je­ho naj­väč­šie plus je však veľ­kosť - je do­kon­ca väč­ší než op­tic­ký hľa­dá­čik v naj­nov­ších full fra­me mo­de­loch zr­kad­lo­viek od dvo­ji­ce Ca­non a Ni­kon. To už je čo po­ve­dať. Pra­cu­je sa s ním nao­zaj pa­rád­ne, a to aj v sla­bom svet­le a v kon­tras­tných pod­mien­kach. Na­vy­še pre­pí­na­nie me­dzi hľa­dá­či­kom a ob­ra­zov­kou je auto­ma­tic­ké pod­ľa prib­lí­že­nia k tvá­ri, vďa­ka čo­mu je zá­ži­tok z fo­te­nia nao­zaj blíz­ky op­tic­kým hľa­dá­či­kom.

Vnú­tor­nos­ti X-T1 sú prib­liž­ne vy­rov­na­né s os­tat­ný­mi ak­tuál­ny­mi mo­del­mi spo­loč­nos­ti Fu­ji­film, te­da 16 Mpx sní­mač ty­pu CMOS X-Trans dru­hej ge­ne­rá­cie s roz­lo­že­ním bo­dov ta­kým spô­so­bom, že ne­pot­re­bu­je fil­ter pro­ti moi­ré a fot­ky mô­žu byť eš­te o chĺpok os­trej­šie. Maximál­ne pod­po­ro­va­né ISO do­sa­hu­je cez roz­ší­re­ný re­žim Hi2 až na hod­no­tu 51 200. My sme po­čas tes­tov dos­pe­li k zá­ve­ru, že nie je prob­lém pou­ží­vať ISO 12 800, po­kiaľ fo­tí­me me­nej kri­tic­kú prá­cu. Na tú, kde je kva­li­ta fo­tog­ra­fie nao­zaj kri­tic­ká, od­po­rú­ča­me dr­žať ISO do 3200 (v nas­ta­ve­niach mož­no zvo­liť maximál­ne Auto ISO a k ne­mu aj mi­ni­mál­nu rých­losť uzá­vier­ky).

Mať slo­bo­du fo­tiť na 12 800 a pou­žiť pri tom ob­jek­tí­vy so sve­tel­nos­ťou ob­vyk­le do­sa­hu­jú­cou F1.4, v hor­šom prí­pa­de F2.0 zna­me­ná, že ide o je­den z naj­lep­šie fo­tia­cich apa­rá­tov v sla­bom svet­le. Sa­moz­rej­me, ne­mô­že­me ho po­rov­ná­vať s full fra­me zr­kad­lov­ka­mi pos­led­nej ge­ne­rá­cie, kto­ré do­ká­žu z no­ci vy­ča­ro­vať deň, ale v rám­ci mirrorless mo­de­lov s veľ­kos­ťou sní­ma­ča APS-C je naj­nov­šia ge­ne­rá­cia Fu­ji­fil­mu to naj­lep­šie.

X-T1 je z mo­de­lov sé­rie X naj­rý­chlej­ší, nie­len čo sa tý­ka schop­nos­ti zís­kať až 8 zá­be­rov za se­kun­du, ale aj z hľa­dis­ka os­tre­nia. To je sí­ce dosť vý­raz­ne zá­vis­lé od pou­ži­té­ho ob­jek­tí­vu, no po­kiaľ sta­ví­te na niek­to­rý zo zoo­mo­vých mo­de­lov, bu­de os­tre­nie ti­ché a veľ­mi rých­le. Nao­pak, star­šie ob­jek­tí­vy s pev­ným oh­nis­kom os­tre­nie dosť pod­stat­ne spo­ma­ľu­jú. No­vin­kou je mož­nosť spo­ľah­núť sa na auto­ma­tic­ké doos­tro­va­nie po­čas rých­lej fo­tog­ra­fic­kej sek­ven­cie - ak sa vám po­da­rí udr­žať ob­jekt v re­gió­ne vy­zna­če­nom na dis­ple­ji, bu­de naň doos­tro­va­né po kaž­dom zá­be­re.

Na opač­nej stra­ne rých­los­tné­ho spek­tra sto­jí inter­va­lo­me­ter, kto­rý po­má­ha pri vý­ro­be ča­soz­ber­ných (ti­me-lap­se) vi­deí. Umož­ňu­je na­fo­tiť 1000 zá­be­rov s inter­va­lom od 1 se­kun­dy do 24 ho­dín. Chý­bať ne­mô­že ani nie­koľ­ko špe­ciál­nych re­ži­mov čis­to na vy­vo­lá­va­nie JPEG. Od mož­nos­ti si­mu­lo­vať ná­dych ob­ráz­ka pod­ľa fil­mov od spo­loč­nos­ti Fu­ji­film cez mož­nosť ro­biť auto­ma­tic­ky zo­ši­té pa­no­rá­my (o nie­čo me­nej pres­ved­či­vé než nap­rík­lad u So­ny), fo­tiť do rôz­nych art re­ži­mov či pra­co­vať s fot­ka­mi JPEG a RAW po ich od­fo­te­ní, aby ste ich nás­led­ne moh­li od­os­lať na mo­bil po­mo­cou no­vo pri­da­nej fun­kcio­na­li­ty Wi-Fi. Vďa­ka Wi-Fi mô­že­te nie­len zdie­ľať, ale aj po­mer­ne jed­no­du­cho ov­lá­dať fo­te­nie na di­aľ­ku.

Na zá­ver sme si ne­cha­li vlas­tnos­ti vi­dea. Prí­tom­nosť vý­stu­pu HDMI a vstu­pu pre mik­ro­fón vy­ze­ra­jú sľub­ne, no vcel­ku sme z mož­nos­tí vi­dea ne­ma­li dob­rý do­jem. Za­os­tro­va­nie nie je rie­še­né veľ­mi dob­re (resp. je nad ním len mi­ni­mum kon­tro­ly) a ani vi­deo ne­má ta­kú ob­ra­zo­vú kva­li­tu ako vý­bor­né fo­tog­ra­fie. Po­kiaľ te­da hľa­dá­te nás­troj na fot­ky aj vi­deo, poohliad­ni­te sa in­de, to­to je pri­már­ne fo­toa­pa­rát pre fo­tog­ra­fov. Tých však po­te­ší tak­mer do­ko­na­lým vy­ho­to­ve­ním, kto­ré by si za­slú­ži­lo mož­no len troš­ku spreh­ľad­niť me­nu a sprá­va­nie niek­to­rých nas­ta­ve­ní. Z hľa­dis­ka ob­ra­zo­vej kva­li­ty však ide o to naj­lep­šie v rám­ci mirrorless ka­te­gó­rie.

Za­po­ži­čal: Fu­ji­film
Ce­na: 1599 EUR vrá­ta­ne ob­jek­tí­vu Fu­ji­non XF18-55mm F2,8-4


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter