Testovali sme

AB IPBox PRISMCUBE RUBY: Ešte lepší ako predtým

titulka3.jpg Mul­ti­me­diál­ny sa­te­lit­ný HD pri­jí­mač AB IP­Box PRIS­MCU­BE RU­BY sme tes­to­va­li v PC RE­VUE už dáv­nej­šie. Poz­re­li sme sa na je­ho pri­már­ne vy­uži­tie vo fun­kcii pri­jí­ma­ča sa­te­lit­né­ho vy­sie­la­nia. Otes­to­va­li sme aj za­bu­do­va­ný sys­tém XBMC, kto­rý pat­rí me­dzi naj­ob­ľú­be­nej­šie sof­tvé­ro­vé rie­še­nia mul­ti­me­diál­ne­ho cen­tra.

TIP_REDAKCIE_PC_REVUE.jpg Pre XBMC si niek­to­rí pou­ží­va­te­lia pri­pá­ja­jú po­čí­tač k te­le­ví­zo­ru, tak­že mať ten­to sof­tvér pria­mo v sa­te­lit­nom pri­jí­ma­či je ur­či­te vý­hod­né. PRIS­MCU­BE RU­BY tes­tu­je­me opäť a dô­vo­dom je ak­tua­li­zá­cia na ver­ziu 1.6.0. Tá pri­ná­ša via­ce­ro zlep­še­ní, op­ráv a no­vých fun­kcií. Vy­me­no­vať všet­ky no­vin­ky je tak­mer ne­mož­né, pre­to sa v člán­ku za­me­ria­me na fun­kcie, kto­ré sa nám pá­či­li naj­viac.

Lep­šia in­teg­rá­cia s XBMC

Sys­té­mu XBMC sa však úpl­ne ne­vyh­ne­me. Ho­ci fun­kcie toh­to mul­ti­me­diál­ne­ho sys­té­mu sa mo­men­tál­ne vý­raz­nej­šie ne­me­nia, plat­for­ma je čo­raz lep­šie pre­po­je­ná s os­tat­ný­mi fun­kcia­mi pri­jí­ma­ča. V praxi to zna­me­ná, že vo ver­zii 1.6.0 mô­že­te sle­do­vať ob­raz v ob­ra­ze, a to aj po­čas preh­rá­va­nia fil­mu cez XBMC.

obraz.JPG

Ob­raz v ob­ra­ze fun­gu­je vý­bor­ne. Sle­do­vať mô­že­te ži­vé vy­sie­la­nie na via­ce­rých ka­ná­loch, ale aj svo­je mul­ti­mé­diá cez XBMC.

Je to vý­bor­né roz­ší­re­nie, kto­ré umož­ňu­je po­ze­rať film cez mul­ti­me­diál­ne cen­trum a zá­ro­veň mať preh­ľad o tom, čo vy­sie­la vy­bra­ný te­le­víz­ny ka­nál. Vý­bor­ne je to vy­uži­teľ­né nap­rík­lad pri špor­to­vých pre­no­soch. Sle­du­je­te ho­kej ale­bo fut­bal a cez pres­táv­ku si pus­tí­te krat­šiu epi­zó­du zo se­riá­lu. Mul­ti­me­diál­ny ob­sah cez XBMC mô­že­te sle­do­vať aj v prí­pa­de, že na pri­jí­ma­či nah­rá­va­te film. Aj vte­dy fun­gu­je spo­me­nu­tý ob­raz v ob­ra­ze.

Fun­kcia ob­raz v ob­ra­ze (PIP) sa doč­ka­la via­ce­rých ďal­ších no­vi­niek. Umož­ňu­je sle­do­va­nie ži­vé­ho vy­sie­la­nia dvoch te­le­víz­nych ka­ná­lov. Pre­pí­na­nie me­dzi ni­mi je veľ­mi jed­no­du­ché, rov­na­ko aj zme­na ka­ná­lov. Po­te­ší ta­kis­to mož­nosť rých­lo prep­núť zvu­ko­vú sto­pu a pris­pô­so­biť si umies­tne­nie a veľ­kosť ok­na.

V sú­vis­los­ti so zlep­še­ním mul­ti­me­diál­ne­ho cen­tra XBMC spo­meň­me lep­ší al­go­rit­mus na­čí­ta­nia fil­mo­vej kniž­ni­ce z exter­né­ho sie­ťo­vé­ho dis­ku. V mi­nu­los­ti sa vždy na­čí­ta­li in­for­má­cie a náh­ľa­dy k fil­mom, te­raz sa pri pr­vom na­čí­ta­ní ulo­žia na inter­ný pev­ný disk. Ne­mu­sia sa tak opä­tov­ne na­čí­tať a ce­lý pro­ces je vý­raz­ne rých­lej­ší.

Ži­vé vy­sie­la­nie a nah­ráv­ky si po­zrie­te aj na PC ale­bo v mo­bil­nom za­ria­de­ní

Jed­na z naj­lep­ších fun­kcií no­vej ver­zie je mož­nosť preh­rá­vať ži­vé vy­sie­la­nie a ulo­že­né nah­ráv­ky v po­čí­ta­či ale­bo v mo­bil­nom za­ria­de­ní. Na ten­to účel je pot­reb­ný sof­tvér, resp. mo­bil­ná ap­li­ká­cia VLC. Po­mo­cou nej sa za­ria­de­nie pri­po­jí k pri­jí­ma­ču AB IP­Box PRIS­MCU­BE RU­BY, kto­rý fun­gu­je ako UPnP server a pod­po­ru­je aj preh­rá­va­nie ži­vé­ho vy­sie­la­nia cez HTTP.

nahravky.jpg

Nah­ráv­ky a ži­vé vy­sie­la­nie mô­že­te po­sie­lať z pri­jí­ma­ča aj do po­čí­ta­ča a mo­bil­ných za­ria­de­ní. Pot­re­bo­vať bu­de­te iba sof­tvér/ap­li­ká­ciu VLC.

Spus­te­nie preh­rá­va­nia žia­da­né­ho ob­sa­hu vy­ža­du­je jed­no­du­ché nas­ta­ve­nie v ap­li­ká­cii VLC, kto­ré sa lí­ši v zá­vis­los­ti od to­ho, či chce­te sle­do­vať ži­vé vy­sie­la­nie ale­bo nah­ráv­ky. Je však vý­bor­né, že v oboch prí­pa­doch neov­plyv­ňu­je­te ob­sah, kto­rý sa preh­rá­va na te­le­víz­nej ob­ra­zov­ke. Z po­čí­ta­ča a mo­bil­né­ho za­ria­de­nia sa tak stá­va ne­zá­vis­lá dru­há ob­ra­zov­ka. Vďa­ka to­mu mô­že­te sle­do­vať dva TV ka­ná­ly sú­bež­ne ale­bo ži­vé vy­sie­la­nie a nah­ráv­ku. Ži­vé vy­sie­la­nie si po­zrie­te aj cez webo­vé roz­hra­nie po­čí­ta­ča.

Vý­kon­nej­ší a aj s vy­hľa­dá­va­ním

AB IP­Box PRIS­MCU­BE RU­BY nás v ak­tuál­nej ver­zii po­te­šil tým, že do­ká­že sú­bež­ne pra­co­vať až so 4 ka­nál­mi v HD roz­lí­še­ní. V praxi to zna­me­ná, že si nah­rá­va­te dve re­lá­cie, tre­tí HD ka­nál má­te zmen­še­ný v ok­ne PIP a štvr­tý ka­nál sle­du­je­te na veľ­kej ob­ra­zov­ke. Aj v ta­kom­to vy­ťa­že­ní však pri­jí­mač pos­ky­tu­je fun­kciu Ti­mes­hift pre ka­nál, kto­rý sle­du­je­te. V praxi to zna­me­ná, že fun­gu­je po­zas­ta­ve­nie aj pre­to­če­nie vy­sie­la­nia. Fun­kciu Ti­mes­hift vo všeo­bec­nos­ti chvá­li­me, fun­gu­je bez prob­lé­mov.

vyhladavanie.JPG

V elek­tro­nic­kom prog­ra­mo­vom sprie­vod­co­vi mô­že­te aj vy­hľa­dá­vať. Uľah­čí to tvor­bu nah­rá­vok.

V no­vej ver­zii pri­bud­la aj fun­kcia Fast scan, kto­rá rých­lo vy­hľa­dá dos­tup­né ka­ná­ly. My sme po­čas tes­to­va­nia oce­ni­li vy­hľa­dá­va­nie re­lá­cie v elek­tro­nic­kom prog­ra­mo­vom sprie­vod­co­vi (EPG). Urý­chľu­je to pro­ces nah­rá­va­nia ob­ľú­be­nej re­lá­cie. V rám­ci nah­ráv­ky si vo ver­zii 1.6.0 mô­že­te vy­tvo­riť do­kon­ca aj zá­lož­ky. My sme pre ne naš­li prak­tic­ké vy­uži­tie - umies­tňo­va­li sme ich na za­čia­tok a ko­niec rek­la­my. Pri sle­do­va­ní nah­ráv­ky sme vďa­ka to­mu moh­li rek­la­mu rých­lo pres­ko­čiť.

Ver­dikt PC RE­VUE

Ver­zia 1.6.0 pri­ná­ša ok­rem spo­me­nu­tých no­vi­niek aj via­ce­ro ďal­ších zlep­še­ní. Pri­jí­mač je te­raz kom­pa­ti­bil­ný s dis­ka­mi ty­pu SSD s veľ­kos­ťou 64 a 128 GB. V pou­ží­va­teľ­skom roz­hra­ní sys­té­mu je za­bu­do­va­ný správ­ca sú­bo­rov, kto­rý zjed­no­du­šu­je sprá­vu a ko­pí­ro­va­nie mul­ti­me­diál­nych sú­bo­rov. Mul­ti­me­diál­ne cen­trum XBMC do­ká­že vy­hľa­dá­vať ti­tul­ky na inter­ne­te a ap­li­ko­vať ich do preh­rá­va­né­ho sú­bo­ru. Je to vý­bor­né, ak ste si za­bud­li ti­tul­ky ma­nuál­ne stiah­nuť. Pri preh­rá­va­ní mul­ti­mé­dií cez XBMC oce­ní­te aj ak­ce­le­rá­ciu pre­tá­ča­nia, čo urý­chľu­je po­sun v rám­ci sú­bo­ru. Pre­tá­čať sa dá aj po per­cen­tách.

zaver.JPG

No­vé fun­kcie ver­zie 1.6.0 sú jed­noz­nač­ne prí­nos­né pre pou­ží­va­te­ľa

AB IP­Box PRIS­MCU­BE RU­BY je vo ver­zii 1.6.0 ako­by iný pro­dukt, ako bol pri na­šom pr­vom tes­te. Je lep­ší. No­vin­ky a zme­ny chvá­li­me, sú prí­nos­né pre pou­ží­va­te­ľa. Ak te­da hľa­dá­te sa­te­lit­ný pri­jí­mač, to­to za­ria­de­nie po­nú­ka vý­raz­nú pri­da­nú hod­no­tu vo for­me uži­toč­ných mul­ti­me­diál­nych fun­kcií. Vre­lo od­po­rú­ča­me. Ďal­šie in­for­má­cie náj­de­te na strán­ke www.pris­mcu­be.org.

Ce­na: 239,00 EUR
Za­po­ži­čal: AB-COM, s. r. o., www.ab­com.sk

Ro­man Kad­lec

Zdroj: PCR 5/2014Ohodnoťte článok:
   
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter