Test grafických kariet

Vyzývatelia Maxwella

Strana 1/2

Ten­to me­siac sa po­zrie­me na to, ako rea­go­va­la spo­loč­nosť AMD na uve­de­nie ce­no­vo dos­tup­ných ka­riet Ge­For­ce GTX 750 (Ti) s no­vou ar­chi­tek­tú­rou Maxwell od spo­loč­nos­ti NVI­DIA. Jej no­vin­ky vy­tiah­li do bo­ja pro­ti níz­kej spot­re­be či­pov Maxwell s moc­nou zbra­ňou - vý­bor­ným po­me­rom vý­ko­nu k ce­ne.

Ok­rem no­vých GPU sme pre vás v dru­hej čas­ti člán­ku otes­to­va­li aj niek­to­ré už dob­re zná­me mo­de­ly v no­vo uve­de­ných ver­ziách s ne­re­fe­ren­čným di­zaj­nom, pre­to­že nám zá­le­ží na tom, aby ste si pod­ľa svo­jich po­trieb vy­bra­li vždy tú naj­vý­hod­nej­šiu ale­bo naj­tich­šiu a naj­me­nej sa za­hrie­va­jú­cu kar­tu s da­ným či­pom. Ten­to­raz sa po­zrie­me na al­ter­na­tí­vy spo­me­dzi naj­vý­kon­nej­ších či­pov - R9 290, 290X, GTX 780, ako aj je­den prek­va­pi­vo za­ují­ma­vý va­riant sil­nej­šie­ho maxwellov­ské­ho GPU.

maxwell tab-1.jpg

Sap­phi­re Va­por-X R7 250X OC

Pr­vá z no­vi­niek úto­čí na či­py Maxwell od­spo­du - sna­ží sa prib­lí­žiť svoj vý­kon k tým­to sil­nej­ším GPU, no po­núk­nuť ho za pod­stat­ne vý­hod­nej­šiu ce­nu. Tes­to­va­ný mo­del vo vy­ho­to­ve­ní Sap­phi­re sa na tr­hu ob­ja­vu­je s ce­nou len 105 eur. Ide te­da o ce­no­vo nao­zaj veľ­mi dos­tup­ný čip s mo­de­lo­vým ozna­če­ním Ra­deon R7 250X.

250X.jpg

Moh­li by sme ho naz­vať aj rein­kar­ná­ciou dob­re zná­me­ho Ra­deo­nu HD 7770, ide v pod­sta­te o pres­nú kó­piu vrá­ta­ne di­zaj­nu ka­riet aj cel­ko­vé­ho vý­ko­nu a pre­vádz­ko­vých vlas­tnos­tí. Stá­le te­da ide o GPU s kó­do­vým me­nom Ca­pe Ver­de (vý­kon­nej­ší va­riant s prí­po­nou XT), v kto­rom pra­cu­je 1,5 mi­liar­dy tran­zis­to­rov. Vnút­ri náj­de­te 640 stream pro­ce­so­rov a 40 textú­ro­va­cích jed­no­tiek, za­tiaľ čo pa­mäť je ty­pic­ky 1 GB GDDR5 pri­po­je­ných cez 128-bi­to­vú zber­ni­cu. Pa­mä­te bý­va­jú na tých­to mo­de­loch tak­to­va­né po­mer­ne kon­zer­va­tív­ne - oko­lo efek­tív­nych 5 GHz.

Pod­ľa na­šich me­ra­ní za­pa­dá R7 250X vý­ko­nom pres­ne tam, kde by sme ho oča­ká­va­li - je vy­ššie než Ra­deo­ny HD 7750 a niž­šie než Ra­deo­ny HD 7790, kto­ré sú od­liš­né či­pom s kó­do­vým me­nom Bo­nai­re a v sú­čas­nos­ti sa ob­ja­vu­jú na tr­hu pod ozna­če­ním R7 260 a R7 260X. Ke­dy­si sme zvyk­li ozna­čo­vať kar­ty s Ra­deo­nom 7770 za naj­niž­šie „sku­toč­ne hráč­ske" kar­ty, čím sme mys­le­li kar­ty s dos­ta­toč­ným vý­ko­nom, aby ply­nu­le roz­hý­ba­li väč­ši­nu mo­der­ných hier na štan­dar­dnom full HD mo­ni­to­re v na­tív­nom roz­lí­še­ní.

V tom­to sa nič nez­me­ni­lo, iba­že v na­šom od­po­rú­ča­ní nas­ta­vu­je­me dol­nú hra­ni­cu pod no­vým náz­vom R7 250X - za­hrá­te si na nej no­vý Tomb Rai­der as­poň na vy­so­ké de­tai­ly, Bios­hock In­fi­ni­te na ultra de­tai­ly, Met­ro 2033 aj pri veľ­mi vy­so­kej kva­li­te a tak ďa­lej. Ne­bu­de to sta­bil­ných 60 FPS na ideál­nu syn­chro­ni­zá­ciu s mo­ni­to­rom, ale ta­ký je ži­vot hrá­ča s níz­kym roz­poč­tom. Pri­po­mí­na­me, že úda­je v na­šom gra­fe sú prie­mer­né FPS. Na do­jem z hry ma­jú veľ­ký vplyv aj mi­ni­má, kto­ré ob­čas mô­žu sko­čiť hl­bo­ko pod ten­to prie­mer a ka­ziť tým her­ný zá­ži­tok, tak­že op­ti­mál­ne nas­ta­ve­nie her­nej gra­fi­ky pre R7 250X bu­de zrej­me o stu­pie­nok niž­šie, než čo sme uvied­li.

Po­zi­tív­ne sprá­vy o vý­ko­ne mô­že­me dopl­niť aj poch­va­lou za spra­co­va­nie kar­ty od spo­loč­nos­ti Sap­phi­re. Sa­moz­rej­me, je pre­tak­to­va­ná ako dnes kaž­dá kar­ta s ne­re­fe­ren­čným chla­de­ním, tak­že čip mies­to 950 MHz pra­cu­je na 1100 MHz a pa­mäť je pod­vih­nu­tá zo 4500 na 5200 MHz. Keď­že ide o kar­tu s 80 W TDP, má aj po­čí­tač níz­ku spot­re­bu, no stá­le pod­stat­ne vy­ššiu, než pred­vá­dza­jú vý­kon­nej­šie kar­ty Maxwell. Chla­de­ním sa vzhľa­dom na jed­no­du­chý čip a zná­me kva­li­ty chla­di­ča Va­por-X ani ne­mu­sí­me za­obe­rať, je ti­ché a vskut­ku účin­né.

Pria­my ce­no­vý kon­ku­rent od spo­loč­nos­ti NVI­DIA je Ge­For­ce GTX 650 bez prív­las­tkov, tá­to kar­ta je však vý­ko­nom tes­ne po­za­du, za­tiaľ čo vý­kon­nej­šie či­py od ľu­bo­voľ­né­ho vý­rob­cu už sú o trie­du drah­šie. Tak­že ak hľa­dá­te kar­tu s op­ti­mál­nym po­me­rom vý­ko­nu a ce­ny a va­ším ob­me­dze­ním je roz­po­čet oko­lo 100 eur, je R7 250X tá správ­na voľ­ba. Otáz­kou je, na­koľ­ko vý­hod­nej­šia by bo­la in­ves­tí­cia do Maxwell GPU, nap­rík­lad do ne­dáv­no tes­to­va­né­ho zľah­ka vý­kon­nej­šie­ho ASUS GTX 750 OC, kto­rý sí­ce sto­jí o 20 eur viac, ale ča­som vám tú­to in­ves­tí­ciu spla­tí niž­šou spot­re­bou. To už si mu­sí kaž­dý zvá­žiť sám, pre­to­že ak nap­rík­lad hrá­te v inter­ná­te ale­bo v pod­náj­me, zrej­me ce­ny elek­tri­ny ne­rie­ši­te J.

Za­po­ži­čal: Sap­phi­re
Ce­na: 105 EUR

Sap­phi­re Dual-X R7 265

Pok­ra­ču­je­me za­ují­ma­vou no­vou rein­kar­ná­ciou či­pu Pit­cairn, kto­rý sme si v mi­nu­los­ti ob­ľú­bi­li vo veľ­mi vý­hod­ných kar­tách s čip­mi Ra­deon HD 7870 a 7850. Tá­to no­vin­ka však nie je pr­vá kar­ta v rám­ci no­vej po­nu­ky AMD, kde sa ob­ja­vu­je Pit­cairn, vi­de­li sme ho už aj v R9 270 a 270X, pri­čom tu sa ob­čas ozna­ču­je ten­to is­tý čip v inej kon­fi­gu­rá­cii ako Cu­ra­cao, no v sku­toč­nos­ti by nao­zaj ma­lo ísť o rov­na­ké či­py.

265.jpg

Za­tiaľ čo R9 270(X) sú vy­ba­ve­né pl­no­fun­kčnou ver­ziou či­pu, a tak pri­po­mí­na­jú mo­de­ly 7870, R7 265 má is­té ob­me­dzenia, pre kto­ré sa skôr po­do­bá na 7850. Vy­pnu­tím nie­koľ­kých vý­poč­to­vých jed­no­tiek kle­sol po­čet stream pro­ce­so­rov z 1280 na 1024, rov­na­ko pok­le­sol aj po­čet textú­ro­va­cích jed­no­tiek z 80 na 64. GPU však ope­ru­je s pl­ným poč­tom 32 ROPs a pl­nou šír­kou 256-bi­to­vej zber­ni­ce, na kto­rej štan­dar­dom je 2 GB ka­pa­ci­ta GDDR5 s frek­ven­ciou 5,6 GHz. Ok­rem to­ho R7 265 dos­ta­li do vien­ka aj zvý­še­nie frek­ven­cií op­ro­ti Ra­deo­nom 7850, re­fe­ren­čné hod­no­ty tak­tov sú do­kon­ca rov­na­ké pre R7 265 aj 270. Roz­hod­ne te­da ide o poc­ti­vé her­né gra­fi­ky s vy­so­kým po­ten­ciá­lom a, žiaľ, aj vy­šším TDP, a to až 150 W.

Väč­ši­na mo­de­lov, kto­ré sa dos­ta­nú na náš trh, však vy­uží­va di­zaj­ny ka­riet a chla­de­nia z mo­de­lov R9 270, kto­ré ma­jú nie­čo vy­ššiu spot­re­bu a za­hrie­va­nie a na­priek to­mu sme ich vi­de­li chla­de­né účin­ne a re­la­tív­ne po­ti­chu zá­ro­veň, tak­že o pre­vádz­ko­vé vlas­tnos­ti me­nej ná­roč­nej R7 265 sa obá­vať net­re­ba. My sme na tes­to­va­nom ku­se na­me­ra­li níz­ke tep­lo­ty, ale troš­ku vy­ššiu hluč­nosť 44 dBA, ale to z ne­ho eš­te ne­ro­bí hluč­nú kar­tu. Vcel­ku je vlas­tne me­dzi tou­to kar­tou a mo­del­mi s R9 270 len mi­ni­mál­ny roz­diel ply­nú­ci z vy­pnu­tých šty­roch vý­poč­to­vých jed­no­tiek (v kaž­dej 64 stream pro­ce­so­rov a 4 textú­ro­va­cie jed­not­ky), mô­že­me te­da ľah­ko vy­po­čí­tať, že mo­del 265 má teo­re­tic­ky 80 % vý­ko­nu vy­ššie­ho mo­de­lu, ak hra či benchmark sú li­mi­to­va­né sha­der­mi, ale­bo 100 % vý­ko­nu, ak sú li­mi­to­va­né prie­pus­tnos­ťou pa­mä­te.

Tá­to kar­ta si be­rie na muš­ku vý­kon­nej­ší Maxwell - Ge­For­ce GTX 750 Ti - a poz­nať to. Vý­ko­nom aj ce­nou sú si veľ­mi blíz­ko, v oboch je však ví­ťa­zom R7 265. Pri nas­ta­ve­ní niž­ších de­tai­lov ale­bo roz­lí­še­ní sú si vý­ko­nom veľ­mi po­dob­né, no pri zvy­šo­va­ní de­tail­nos­ti her­nej gra­fi­ky sa roz­diel prehl­bu­je a do­sa­hu­je mies­ta­mi až 10 ÷ 18 % (pri roz­die­loch o 4 ÷ 8 FPS). Pri­tom sto­ja rov­na­ko. Sa­moz­rejm, tre­ba za­po­čí­tať toľ­ko opa­ko­va­nú my­šlien­ku - GTX 750 Ti je ove­ľa tich­šia kar­ta s men­šou spot­re­bou.

R7 265 ďa­lej po­dob­ne po­rá­ža aj kar­tu GTX 650 Ti Boost, kto­rá je drah­šia o 5 eur a vý­ko­nom za­os­tá­va veľ­mi tes­ne, ale sú­boj preh­rá­va aj svo­jou vy­ššou spot­re­bou. Keď za­po­čí­ta­me, že naj­bliž­ší vý­kon­nej­ší Ra­deon R9 270 je zhru­ba o 30 eur drah­ší a roz­diel vo vý­ko­ne je veľ­mi ma­lý, na­vy­še k to­mu pri­rá­ta­me, že na­mi za­tiaľ ne­tes­to­va­ný R7 260X, kto­ré­ho vý­kon vie­me od­had­núť pod­ľa Ra­deo­nu HD 7790, je pod­stat­ne po­mal­ší, vy­chá­dza nám Sap­phi­re Dual-X R7 265 ako jed­na z ka­riet s naj­lep­ším po­me­rom ce­ny a vý­ko­nu mo­men­tál­ne na tr­hu. Roz­hod­ne mô­že­me od­po­rú­čať.

Za­po­ži­čal: Sap­phi­re
Ce­na: 145 EUR

Sap­phi­re Dual-X R9 280 OC with Boost

Pos­led­ná z troch zá­sad­ných no­vi­niek, te­da ka­riet s GPU, kto­ré ma­jú v na­šej tes­to­va­cej mies­tnos­ti pre­mié­ru, je mo­del s R9 280, čo je ten­to­raz rein­kar­ná­cia Ra­deo­nu HD 7950. Na tú­to kar­tu spo­mí­na­me ra­di, šlo o veľ­mi dob­rú kú­pu - či už na hra­nie s vy­so­kou kva­li­tou gra­fi­ky, ale­bo na ťa­že­nie kryp­to­mien s op­ti­mál­nym po­me­rom vý­ko­nu ce­ny a spot­re­by. Nás­tup­cu Ra­deo­nu 7970 sme sa doč­ka­li hneď v pr­vej vl­ne vy­da­ných R9, nás­tup­ca slab­šie­ho va­rian­tu GPU Ta­hi­ti sa k nám dos­tá­va až te­raz a za­ra­ďu­je sa ce­nou len tes­ne pod naj­vý­hod­nej­šie R9 280X, z hľa­dis­ka po­nu­ky spo­loč­nos­ti NVI­DIA me­dzi GTX 760 a GTX 770.

280.jpg

R9 280 nás ni­čím nep­rek­va­pil, ide o tak­mer ver­nú kó­piu Ra­deo­nu 7950, te­da kla­sic­kých 1792 stream pro­ce­so­rov, 112 textú­ro­va­cích jed­no­tiek a 32 ROPS. K to­mu 3 GB pa­mä­te GDDR5 pri­po­je­nej na 384-bi­to­vú zber­ni­cu, čo pri rých­los­ti 5 GHz zna­me­ná prie­tok 240 GB/s. Zme­ni­lo sa len re­fe­ren­čné nas­ta­ve­nie frek­ven­cie GPU o 27 MHz na­hor, hod­no­ty sú te­da ta­ké­to: 827 MHz zá­klad, 933 MHz Boost, 5000 MHz pa­mäť. Im­ple­men­tá­cia Sap­phi­re ich zá­sad­ne nez­vy­šu­je, ho­ci by moh­la, na ver­zii Dual-X te­da náj­de­te nas­ta­ve­nie 850/940 MHz pre jad­ro a nez­me­ne­ný takt pa­mä­tí. Pri­tom pri ta­kej­to sil­nej kar­te už tak­ty zoh­rá­va­jú veľ­kú ro­lu vo vý­sled­nom vý­ko­ne, čo sme si ove­ri­li pre­tak­to­va­ním bez zme­ny na­pä­tia na sta­bil­né hod­no­ty 1080 MHz jad­ro a 1450 MHz pa­mäť, čo pri­da­lo kar­te až 10 % vý­ko­nu. V zá­klad­nom nas­ta­ve­ní je as­poň schop­ná pra­co­vať pri efek­tne níz­kych tep­lo­tách, na­me­ra­li sme maximum len 65 °C a bez príl­iš­nej hluč­nos­ti chla­de­nia.

Vý­ko­no­vo kar­ta za­pa­dá prib­liž­ne tam, kde le­ží ce­nou. Je tu však nie­koľ­ko za­ují­ma­vých kon­ku­ren­tov a hľa­dísk na za­mys­le­nie. Za príp­la­tok asi 35 eur zo­že­nie­te úpl­nú ver­ziu, te­da Dual-X R9 280X, kto­rá vám po­núk­ne sko­ro toľ­ko vý­ko­nu ako pre­tak­to­va­ná GTX 770, s kto­rou po­rov­ná­va­me v gra­foch. Reál­ny sú­per je však kar­ta Ge­For­ce GTX 760, kto­rú nap­rík­lad v na­mi ne­dáv­no tes­to­va­nej (pre­tak­to­va­nej) ver­zii zo­že­nie­te o 15 eur lac­nej­šie, pri­tom prie­mer­ným vý­ko­nom je sko­ro to­tož­ná s R9 280. Za­ují­ma­vé je aj po­rov­na­nie s mo­del­mi vy­ba­ve­ný­mi R9 270X, kto­ré sa vý­ko­nom vo väč­ši­ne si­tuá­cií blí­žia dosť na­tes­no k R9 280, pri­tom ich ce­ny na­priek mier­nej premr­šte­nos­ti pre do­pyt na ťaž­bu kryp­to­mien sú pod­stat­ne niž­šie. Naj­rý­chlej­šie va­rian­ty R9 270X kú­pi­te za 195 eur. Vcel­ku je te­da R9 280 me­nej za­ují­ma­vá ako zvyš­né no­vin­ky z toh­to člán­ku a pot­re­bu­je troš­ku pris­pô­so­biť ce­nu tr­ho­vej si­tuá­cii.

Za­po­ži­čal: Sap­phi­re
Ce­na: 245 EUR

maxwell tab-2.jpg

maxwell tab-3.jpg« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter