Testovali sme

Samsung Xpress C1860FW – laserová multifunkcia s NFC

Mul­ti­fun­kčné za­ria­de­nia pos­tup­ne pre­chá­dza­jú ino­vá­cia­mi. Rých­losť tla­če po­va­žu­je­me v tom­to seg­men­te za us­tá­le­ný pa­ra­me­ter, vý­rob­co­via te­da os­lo­vu­jú pou­ží­va­te­ľov no­vý­mi fun­kcia­mi. Ide nap­rík­lad o pod­po­ru mo­bil­nej tla­če. Sam­sung pat­rí me­dzi vý­rob­cov, kto­rí zjed­no­du­ši­li tlač viac ako ke­dy­koľ­vek pred­tým.

Video:

Tes­to­va­li sme NFC v mul­ti­fun­kcii od spo­loč­nos­ti Sam­sung.

Po­nú­ka za­ria­de­nie, kto­ré je sku­toč­ne ne­zá­vis­lé. Ne­pot­re­bu­je­te ni­ja­ké zna­los­ti na to, aby ste spre­vádz­ko­va­li a naj­mä s ab­so­lút­nou ľah­kos­ťou pou­ží­va­li všet­ky dos­tup­né mož­nos­ti.

Xpress C1860FW (3).jpg

Mo­del Xpress C1860FW má roz­ší­re­nú fun­kcio­na­li­tu naj­mä vďa­ka pre­po­je­niu s mo­bil­nou ap­li­ká­ciu Mo­bi­le Print

Vý­ba­va a mo­bil­ná tlač

TIP_REDAKCIE_PC_REVUE.jpg Za­ria­de­nie dis­po­nu­je vý­ba­vou do ná­roč­nej­šej kan­ce­lá­rie. Ne­chý­ba te­da ske­ner s mož­nos­ťou auto­ma­tic­ké­ho po­dá­va­nia pa­pie­ra, fax a sie­ťo­vá ko­nek­ti­vi­ta. Tá sa neob­me­dzu­je len na pri­po­je­nie do LAN, ale pod­po­ru­je aj Wi-Fi. Vy­užiť mô­že­te Di­rect Wi-Fi me­dzi dvo­ma za­ria­de­nia­mi, ale aj pri­po­je­nie k prís­tu­po­vé­mu bo­du a mať tak sie­ťo­vú tla­čia­reň pre ce­lý tím. Špe­cia­li­tou je pod­po­ra NFC, kto­rá zjed­no­du­šu­je tlač do­ku­men­tov.

NFC.jpg

Pril­ože­ním te­le­fó­nu k štít­ku NFC mô­že­te tla­čiť jed­no­duch­šie ako na iných clou­do­vých mul­ti­fun­kciách

Pril­ože­ním te­le­fó­nu ale­bo tab­le­tu k hor­nej čas­ti so štít­kom NFC pre­beh­ne pá­ro­va­nie ale­bo pria­mo spus­te­nie ap­li­ká­cie na tlač. Pri pr­vom po­ku­se sa naj­prv prep­ne te­le­fón do ap­li­ká­cie na stiah­nu­tie Sam­sung Mo­bi­le Print, od­kiaľ bu­de­te ma­na­žo­vať tlač z mo­bil­né­ho za­ria­de­nia. Po­tom už len jed­no­du­cho pril­ože­ním spus­tí­te ap­li­ká­ciu. Pro­ces vy­hľa­da­nia MFP v sie­ti nie je zlo­ži­tý, ta­kis­to ani kon­fi­gu­rá­cia pri­po­je­ním cez do­ty­ko­vý pa­nel pria­mo na za­ria­de­ní.

Ap­li­ká­cia pod­po­ru­je na­po­je­nie na úč­ty Goog­le Dri­ve ale­bo Fa­ce­book. Sa­moz­rej­me, do­ku­men­ty sa da­jú tla­čiť aj z pa­mä­te te­le­fó­nu, tla­čiť mô­že­te e-mai­ly, webo­vé strán­ky ale­bo ob­ráz­ky. V prí­pa­de Sam­sun­gu však nej­de len o tlač. Mô­že­te aj ske­no­vať a faxovať. Je to jed­na z naj­lep­ších ap­li­ká­cií na sprá­vu mul­ti­fun­kčné­ho za­ria­de­nia a kan­ce­lár­skych úloh, kto­ré pos­ky­tu­je. Oce­ni­li sme naj­mä rých­le voľ­by dos­tup­né na hlav­nom dis­ple­ji, tak­že sa net­re­ba neus­tá­le pre­pí­nať do me­nu.

Voľ­ba for­má­tu, ČB/fa­reb­né­ho re­ži­mu ale­bo nap­rík­lad vý­stup­né­ho for­má­tu ske­no­va­nia je hneď po­ru­ke. Na­vy­še pri ot­vo­re­ní do­ku­men­tu na tlač má­te k dis­po­zí­cii je­ho náh­ľad a sa­mi vy­be­rá­te stra­ny, kto­ré chce­te tla­čiť. Je to vý­hod­né jed­nak pre­to, že má­te po­ho­dlie ako na po­čí­ta­či. Ďal­šia vý­ho­da je mož­nosť šet­re­nia pa­pie­ra tým, že vy­ne­chá­te nap­rík­lad pos­led­nú stra­nu, kto­rá ob­sa­hu­je len práv­ne us­ta­no­ve­nia na kon­ci kaž­dej le­ten­ky. Pred­nos­ti is­te ob­ja­ví kaž­dý sám. Vy­skú­ša­li sme si tú­to tlač v praxi a hod­no­tí­me ju ako jed­nu z naj­prí­nos­nej­ších fun­kcií toh­to za­ria­de­nia. Po­mo­cou sof­tvé­ru má­te prís­tup aj k in­for­má­ciám o sta­ve to­ne­rov.

MobileScreen.png

Sprá­va za­ria­de­nia pria­mo z mo­bil­nej ap­li­ká­cie

Tech­nic­ká vý­ba­va

Z tech­nic­kej strán­ky za­ria­de­nie ni­ja­ko ne­zaos­tá­va. Pl­ná vy­ba­ve­nosť sa pre­ja­vi­la v rých­los­ti tla­če až do 18 str./min a v okam­ži­tých reak­ciách na tla­čo­vé úlo­hy. Po­čas na­šich tes­tov sme tla­či­li ma­lé aj veľ­ké ob­je­my v dáv­kach. Servisn­é pau­zy sme tak­mer ne­zaz­na­me­na­li, a tak sa tlač nezdr­žo­va­la. Svoj po­diel má na tom pro­ce­sor Sam­sung kom­bi­nu­jú­ci vý­kon­nú jed­not­ku na frek­ven­cii 533 MHz a ús­por­nú jed­not­ku s frek­ven­ciou 150 MHz. Štan­dar­dne je dos­tup­ných 256 MB RAM s mož­nos­ťou zvý­še­nia na dvoj­ná­so­bok.

Roz­lí­še­nie tla­če mô­že byť až do 9600 × 600 bo­dov, ske­ner pod­po­ru­je maximál­ne roz­lí­še­nie 1200 × 1200 bo­dov. Ske­no­vať mož­no pria­mo do za­ria­de­nia USB pri­po­je­né­ho do por­tu USB v pred­nej čas­ti. Ske­ny si však mô­že­te ne­chať po­sie­lať aj pria­mo na e-mai­lo­vú ad­re­su ale­bo do po­čí­ta­ča v sie­ti. Extra fun­kcia je ske­no­va­nie cez mo­bil­nú ap­li­ká­ciu, keď­že vý­sle­dok sa pre­ne­sie pria­mo do te­le­fó­nu. Oce­ni­li sme pod­po­ru tla­če for­má­tu PDF vo ver­zii 1.7 a roz­ší­re­nú pod­po­ru emu­lá­cií pro­to­ko­lov PCL. Je­di­né, čo nám chý­ba­lo, bo­la auto­ma­tic­ká obojstran­ná tlač. Ko­pí­ro­va­nie v jed­nej dáv­ke umož­ní vy­tvo­riť až 999 kó­pií.

Zá­sob­ník má ka­pa­ci­tu 250 lis­tov pa­pie­ra a za­ria­de­nie upo­zor­ňu­je nie­len na mi­nu­tý pa­pier, ale aj na za­pl­ne­ný vý­stup­ný zá­sob­ník, umies­tne­ný pod nad­stav­bou ske­ne­ra. Ne­chý­ba ani via­cú­če­lo­vý zá­sob­ník na tvrd­šie pred­lo­hy. Po­čas pre­vádz­ky bo­lo za­ria­de­nie ti­ché. V sú­vis­los­ti s uni­ver­zál­nos­ťou tla­če sme oce­ni­li pre­po­je­nie na Goog­le Cloud Print. Ma­ji­te­lia smar­tfó­nov s An­droi­dom 4.4 Kit­Kat ve­dia o pria­mej pod­po­re tla­če z ta­kých­to za­ria­de­ní.

Nad­štan­dar­dná vý­ba­va

Sam­sung sa roz­ho­dol pre ďal­ší krok, kto­rý zo za­ria­de­nia ro­bí vhod­ný dopl­nok pre rôz­ne ty­py kan­ce­lá­rií. Špe­cia­li­tou je re­žim ReCP (Ren­de­ring En­gi­ne for Clean Pa­ges), kto­rý vy­tvá­ra os­trej­šie pís­mo vo vý­tlač­koch. Za­ria­de­nie dopl­ní k ok­ra­jom pís­ma ma­lé bod­ky. Vy­ze­rá to po­tom os­trej­šie a far­by sú sý­tej­šie. Vy­skú­ša­li sme si to a na roz­diel sa net­re­ba dl­ho po­ze­rať, aby ste zis­ti­li, že ide o vý­bor­nú fun­kciu s vý­sled­kom zrej­mým na pr­vý poh­ľad. Veľ­mi dob­ré vý­sled­ky sme za­zna­me­na­li pri všet­kých veľ­kos­tiach textov aj pri kli­par­to­vej gra­fi­ke.

SamsungEcoDriver.png

Ukáž­ka prís­tu­pu k eko­lo­gic­kým nas­ta­ve­niam tla­če

Ďal­šia špe­cia­li­ta je po­ly­me­ri­zo­va­ný to­ner. Je vý­hod­ný pre­to, že čias­toč­ky sú men­šie a ma­jú pra­vi­del­nej­ší tvar ako pri oby­čaj­ných to­ne­roch. Ok­rem to­ho sa dá na­ná­šať v ten­šej vrstve. Pod­ľa vý­rob­cu by mal pos­led­ný fakt za­brá­niť kr­če­niu pa­pie­ra. Na­še tes­ty však uká­za­li, že pa­pie­re vy­chá­dza­jú zo za­ria­de­nia po­mer­ne tep­lé a 40 lis­tov nas­kla­da­ných vo vý­stup­nom zá­sob­ní­ku bo­lo jem­ne preh­nu­tých. Ok­rem pod­po­ry mo­bil­ných tech­no­ló­gií vý­rob­ca za­pra­co­val aj na ov­lá­da­či pre po­čí­ta­če. Eco Dri­ver zob­ra­zu­je nas­ta­ve­nia tla­če a uka­zu­je v zá­vis­los­ti od nas­ta­ve­ní, koľ­ko to­ne­rau, pa­pie­ra, ener­gie a CO2 ste ušet­ri­li. Aj to­to je mo­ti­vá­cia, pre­čo si nap­rík­lad e-mai­ly tla­čiť čier­no­bie­lo ale­bo nap­rík­lad za­škr­tnúť voľ­bu od­strá­ne­nia gra­fi­ky pred tla­čou.

Ver­dikt PC RE­VUE

Sam­sung Xpress C1860FW je sku­toč­ne za­ují­ma­vé mul­ti­fun­kčné za­ria­de­nie. Pres­ne na tom­to mo­de­li vid­no, že la­se­ro­vé za­ria­de­nie mô­že dis­po­no­vať ta­ký­mi mož­nos­ťa­mi na fa­reb­nú tlač ako fa­reb­ná at­ra­men­to­vá tla­čia­reň. S vý­nim­kou dup­lexu má všet­ko, čo od mo­der­né­ho stro­ja do kan­ce­lá­rie oča­ká­va­me, pod­po­ra mo­bil­nej clou­do­vej tla­če je nao­zaj prep­ra­co­va­ná. Vid­no, že uve­de­nie mo­de­lov no­vej sé­rie Sam­sung Xpress zob­ral vý­rob­ca váž­ne a púš­ťa sa do bo­ja s kon­ku­ren­ciou.

Hod­no­te­nie

Rých­la tlač, pod­po­ra NFC, mo­bil­ná ap­li­ká­cia, clou­do­vá pod­po­ra, ov­lá­da­nie na do­ty­ko­vom dis­ple­ji, ti­chá pre­vádz­ka, vždy prip­ra­ve­ná
Chý­ba dup­lex

Ce­na: 407 EUR
Za­po­ži­čal: Sam­sung Slo­ven­sko

Zdroj: PCR 5/2014Ohodnoťte článok:
   
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter