Testovali sme

Čítačky elektronických kníh

Strana 2/2

Poc­ket­Book Mi­ni

Ten­to mo­del nás za­ujal naj­mä ma­lý­mi roz­mer­mi. Nie­ko­mu by mo­hol 5-pal­co­vý dis­plej pre­ká­žať, pred­sa len 6-pal­co­vý pô­so­bí tro­chu pri­ro­dze­nej­šie. Nič to však ne­me­ní na tom, že sa na mo­de­li Mi­ni veľ­mi dob­re čí­ta­jú kni­hy. Čí­tač­ka je po­mal­šia, no ma­lé roz­me­ry a ten­ký pro­fil nám ten­to ne­duh dos­ta­toč­ne kom­pen­zo­va­li. Na spod­nej hra­ne je ko­nek­tor mic­roUSB a tla­čid­lo na za­pnu­tie a vy­pnu­tie. 

PocketBookk-Mini_Gray_WW_front_no_wifi_eng.jpg

Čí­tač­ka má slo­ven­skú lo­ka­li­zá­ciu a zob­ra­zu­je v hlav­nom nas­ta­ve­ní na­pos­le­dy čí­ta­né kni­hy. Sa­moz­rej­mé je pris­pô­so­be­nie veľ­kos­ti pís­ma, pri­da­nie zá­lo­žiek ale­bo nap­rík­lad oto­če­nie dis­ple­ja. Nas­ta­viť sa da­jú aj ok­ra­je strán­ky, roz­lo­že­nie textu do blo­ku ale­bo pod­ľa za­rov­na­nia k ok­ra­jom a aj font. Na vý­ber je nad­po­čet­ná zá­so­ba fon­tov, veľ­kos­tí a re­zu pís­ma. Mu­sí­te sa tro­chu poh­rať s vý­sled­ným zob­ra­ze­ním.

Kaž­dý si však náj­de font, kto­rý mu vy­ho­vu­je. Tre­ba sa len obr­niť tr­pez­li­vos­ťou, pre­to­že po stla­če­ní tla­čid­la na vstup do kon­texto­vé­ho me­nu kni­hy ubeh­nú dve se­kun­dy. Ta­kis­to tre­ba byť tr­pez­li­vý pri po­sú­va­ní strán. Tr­vá to nie­ke­dy dve až tri se­kun­dy a na pr­vý poh­ľad sa zdá, že čí­tač­ka na stla­če­nie štvor­sme­ro­vé­ho tla­čid­la pod dis­ple­jom ne­za­rea­go­va­la. Vý­sled­kom je po­tom viac pre­to­če­ných strán pod­ľa to­ho, koľ­kok­rát pou­ží­va­teľ sti­hol stla­čiť tla­čid­lo. Nám sa pá­či­lo, že dis­plej nie je do­ty­ko­vý.

Vďa­ka to­mu ta­ké­to ma­lé za­ria­de­nie ucho­pí­te do ru­ky, ho­dí­te do ka­bel­ky ale­bo vlo­ží­te do vrec­ka ko­še­le či no­ha­víc a ne­mu­sí­te sa obá­vať ná­hod­ne ak­ti­vo­va­ných fun­kcií. Čí­tač­ka ťa­ží naj­mä z to­ho, že nech­ce byť zby­toč­ne hu­dob­ným preh­rá­va­čom ani inter­ne­to­vým pre­hlia­da­čom, ho­ci aj ten tu náj­de­te. Je to ma­lé a sklad­né za­ria­de­nie za vy­ni­ka­jú­cu ce­nu. Vo vý­ba­ve sú už tra­dič­ne hry ako Klon­di­ke, kal­ku­lač­ka, ho­di­ny a ka­len­dár, čí­tač­ka RSS a, sa­moz­rej­me, prí­jem kníh po­sie­la­ných na e-mai­lo­vú ad­re­su, kto­rá je pri­ra­de­ná k úč­tu toh­to za­ria­de­nia.

Hod­no­te­nie:

Ma­lé roz­me­ry, ten­ká, ov­lá­da­nie 4-sme­ro­vým tla­čid­lom, extra fon­ty a rez pís­ma
Po­ma­lé prek­res­ľo­va­nie strán a reak­cie, má­lo pou­ži­teľ­ný pre­hlia­dač

Ce­na: 59 EUR
Za­po­ži­čal: Poc­ket­Book Inc.

Pres­ti­gio Mul­ti­Rea­der Sup­re­me 5664

Kaž­dý, kto hľa­dá sku­toč­ne mul­ti­fun­kčné za­ria­de­nie, oce­ní mo­del Pres­ti­gio Mul­ti­Rea­der. Vý­rob­ca kla­die dô­raz na roz­lič­né fun­kcie, a tak si spo­lu s čí­tač­kou kníh ku­pu­je­te aj preh­rá­vač hu­dob­ných sú­bo­rov, pre­hlia­dač ob­ráz­kov a vô­bec za­ria­de­nie s mno­hý­mi fun­kcia­mi na­vy­še. Te­lo je tro­chu hrub­šie a väč­ší je aj rám. To nám však až tak nep­re­ká­ža­lo, keď­že po bo­koch dis­ple­ja sú ov­lá­da­cie tla­čid­lá na po­hyb po me­nu a po strán­kach v kni­he. 

Prestigio.jpg

Pod dis­ple­jom je ďal­šia súp­ra­va tla­či­diel. Ne­chý­ba štvor­sme­ro­vé tla­čid­lo a sa­mos­tat­né tla­čid­lá na vstup do me­nu, kon­texto­vé­ho me­nu, po­hyb späť a ob­no­vu strán­ky. Keď­že je tu viac tla­či­diel, ov­lá­da­nie je znač­ne zjed­no­du­še­né. Po­zi­tív­ne hod­no­tí­me aj rých­lej­šie reak­cie pri prek­res­ľo­va­ní ob­sa­hu. Aj na­priek väč­šie­mu roz­lí­še­niu dis­ple­ja si stá­le ne­mys­lí­me, že je to nás­troj vhod­ný na pre­ze­ra­nie webu. No tá­to mož­nosť tu je.

Veľ­mi sa nám pá­či­lo ov­lá­da­nie pri zme­ne veľ­kos­ti pís­ma, fon­tu, riad­ko­va­nia aj ok­ra­jov. Fir­mvér je preh­ľad­ný a to­to je z náš­ho vý­be­ru je­di­ná čí­tač­ka, kto­rá ne­pot­re­bu­je pri­ba­liť ná­vod. Všet­ko je ta­ké in­tui­tív­ne, že sa v nej zo­rien­tu­je­te, aj keď ste ta­ké­to za­ria­de­nie nik­dy v ži­vo­te nedr­ža­li v ru­ke. Viac­stup­ňo­vé pris­vie­te­nie je vý­hod­né pri čí­ta­ní v tma­vých pod­mien­kach ale­bo v no­ci. Net­re­ba pou­žiť lam­pu a stá­le je tu veľ­mi dob­rá či­ta­teľ­nosť aj na pria­mom sl­neč­nom svet­le.

K dis­po­zí­cii je aj fun­kcia pred­čí­ta­nia textu, no an­glič­ti­na ani čín­šti­na nie je vhod­ná na čí­ta­nie z náš­ho ja­zy­ka. Spo­me­dzi nás­tro­jov na­vy­še je tu mož­nosť zá­pi­su poz­ná­mok. Ako sme už spo­me­nu­li v úvo­de tes­tu, aj to­to je prí­pad, keď si poz­nám­ku rad­šej za­píš­te in­de. Pí­sa­nie na do­ty­ko­vej klá­ves­ni­ci chce ner­vy z oce­le. Čo sa tý­ka fun­kcií ako hry ale­bo rôz­ne uti­li­ty, tie tu nie sú. Vý­rob­ca sa sús­tre­dil na uve­de­né vlas­tnos­ti, te­da pos­ky­to­va­nie mul­ti­me­diál­nych fun­kcií. Na hor­nej hra­ne tu náj­de­te ok­rem ko­nek­to­ra mic­roUSB aj audio­ko­nek­tor, na bo­ku je po­tom slot na kar­ty mic­roSDHC.

Hod­no­te­nie:

Har­dvé­ro­vé aj do­ty­ko­vé ov­lá­da­nie, sviž­né reak­cie, sys­tém kon­texto­vé­ho me­nu nas­ta­ve­ní v kni­he
Pre nie­ko­ho zby­toč­né mul­ti­me­diál­ne fun­kcie

Ce­na: 133 EUR
Za­po­ži­čal: AS­BIS SK

Ako vy­be­rať čí­tač­ku kníh?

Má­me pre vás pár ši­kov­ných ti­pov, kto­ré po­mô­žu pri vý­be­re čí­tač­ky kníh. Sú us­po­ria­da­né pod­ľa prio­ri­ty, ako ich vi­dí­me my, nie vý­rob­co­via. Tí zvyk­nú pret­lá­čať za­ria­de­nia cez fun­kcie, kto­ré sí­ce dob­re zne­jú, no v sku­toč­nos­ti ne­mu­sia mať veľ­ký prí­nos pre pou­ží­va­te­ľa.

  1. Roz­me­ry a hmot­nosť - čí­tač­ka mu­sí byť v pr­vom ra­de po­hodl­ná. Ne­bu­de to­tiž me­niť hmot­nosť pod­ľa čí­ta­nej kni­hy. Všet­ky kni­hy ma­jú od­te­raz rov­na­kú hmot­nosť a tá je zhod­ná s va­šou čí­tač­kou. Hon­ba za čo naj­väč­ším dis­ple­jom sa tak ne­mu­sí op­la­tiť.
  2. Čí­tač­ka ale­bo tab­let? - čí­ta­nie kníh vy­ža­du­je kon­cen­trá­ciu a po­ho­dlie. Za­me­raj­te sa viac na rých­losť prek­res­le­nia ale­bo na spô­sob ov­lá­da­nia. Fun­kcie ako webo­vý pre­hlia­dač ale­bo hu­dob­ný preh­rá­vač má­te aj in­de. Prav­de­po­dob­ne hneď vo va­šom vrec­ku na smar­tfó­ne
  3. Pris­vie­te­nie - aby ste vy­uži­li čí­tač­ku napl­no, od­po­rú­ča­me kú­piť mo­del s pris­vie­te­ním dis­ple­ja. Bu­de sí­ce väč­ší a ťaž­ší, no mô­že sa to op­la­tiť. Aj tu však uvá­dza­me, že to pre nás ne­bol až ta­ký dô­le­ži­tý pa­ra­me­ter. No ak pat­rí­te me­dzi tých, kto­rí ra­di čí­ta­jú v pos­te­li pred spa­ním, po­suň­te ten­to fak­tor v na­šom čís­lo­va­ní o úro­veň vy­ššie.
  4. Do­ty­ko­vé ov­lá­da­nie - ne­mu­sí byť pre kaž­dé­ho. V sú­čas­nos­ti sa sys­tém ov­lá­da­nia ra­píd­ne zlep­šil, no stá­le sme priaz­niv­ca­mi kla­sic­ké­ho ov­lá­da­nia cez tla­čid­lá. Ko­neč­ne za­ria­de­nie s dis­ple­jom, kto­ré mô­že­te chy­tiť do ru­ky, ako chce­te, a ne­mu­sí­te si strá­žiť prs­ty, aby sa ne­dotk­li dis­ple­ja a nep­rep­li stra­nu ale­bo inú fun­kciu.
  5. Ti­síc­ky kníh - koľ­ko kníh pre­čí­ta­te za rok? Koľ­ko si ich be­rie­te na do­vo­len­ku? Nao­zaj pot­re­bu­je­te mať so se­bou ti­sí­ce kníh? Tie na­vy­še nie­čo sto­ja. A tak mož­nosť pri­po­je­nia pa­mä­ťo­vej kar­ty nev­ní­ma­me ako fak­tor, kto­rý by sa ako­koľ­vek po­die­ľal pri vý­be­re mo­de­lu tej správ­nej čí­tač­ky
  6. Pod­po­ra for­má­tov - dnes už kaž­dá mo­der­ná čí­tač­ka pod­po­ru­je všet­ky for­má­ty, a to s DRM (ochra­na práv) aj bez ne­ho. Na­vy­še má­me na u nás ti­sí­ce naj­nov­ších ti­tu­lov v slo­ven­či­ne ale­bo češ­ti­ne v rôz­nych kníh­ku­pec­tvách. Či už má­te Kind­le, Poc­ket­Book, Pres­ti­gio, ale­bo inú znač­ku, net­re­ba sa obá­vať, že by ste si na nich kni­hy ne­moh­li pre­čí­tať.

Test citaciek - nahlad 01-2.jpg ň

Pa­ra­met­re a hod­no­te­nie čí­ta­čiek elek­tro­nic­kých kníh

Ver­dikt PC RE­VUE

Poď­me te­raz jed­not­li­vé čí­tač­ky zhod­no­tiť. Naj­drah­šia, ale zá­ro­veň naj­pok­ro­či­lej­šia čí­tač­ka Ama­zon Kind­le Pa­perwhi­te 2 si od nás od­nies­la naj­vyš­šie hod­no­te­nie. Nie je via­za­ná len na kni­hy z Ama­zo­nu, po­koj­ne si na nej pre­čí­ta­te kni­hy zo slo­ven­ských kníh­ku­pec­tiev, sta­čí si ich od­os­lať na účet Ama­zo­nu. Špič­ko­vý dis­plej a naj­lep­šie do­ty­ko­vé ov­lá­da­nie, ho­ci s ob­čas­ný­mi re­zer­va­mi, ro­bí z toh­to mo­de­lu jas­né­ho fa­vo­ri­ta.

Poc­ket­Book Ba­sic Touch je vý­bor­ná čí­tač­ka za dob­re sta­no­ve­nú ce­nu. Roz­mer­mi sa po­do­bá na kla­sic­kú kni­hu a kom­bi­ná­cia do­ty­ko­vé­ho ov­lá­da­nia s har­dvé­ro­vý­mi tla­čid­la­mi sa vy­da­ri­la. Fun­kcie na­vy­še sí­ce veľ­mi ne­vyu­ži­je­te v praxi, no dos­tup­né fun­kcie na pris­pô­so­be­nie vzhľa­du textu hod­no­tí­me na jed­not­ku. Nech sú už na tr­hu aké­koľ­vek rých­le a mo­der­né čí­tač­ky, Poc­ket­Book Mi­ni sme si jed­no­du­cho ob­ľú­bi­li naj­viac. Zmes­tí sa do vrec­ka no­ha­víc, dob­re sa na nej čí­ta­jú kni­hy vďa­ka množ­stvu pris­pô­so­be­ní fon­tu. Tre­ba však ak­cep­to­vať po­mal­šie roz­hra­nie a prek­res­ľo­va­nie strán.

Pres­ti­gio Mul­ti­Rea­der Sup­re­me 5664 je ka­pi­to­la sa­ma ose­be. Je to nie­len čí­tač­ka kníh, ale aj preh­rá­vač hud­by a pre­hlia­dač ob­ráz­kov. Je vcel­ku sviž­ná a po bo­koch má tla­čid­lá na ov­lá­da­nie strán. Ná­vy­ko­vé a uži­toč­né. Je však aj naj­ťaž­šia a naj­hrub­šia spo­me­dzi tes­to­va­ných za­ria­de­ní. Kto sa ne­vie roz­hod­núť a chcel by „all-in-one" rie­še­nie, to­to je mo­del sto­ja­ci za zvá­že­nie.

Zdroj: PCR 5/2014


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  


Ohodnoťte článok:
 
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter