Zabudnite na čakáreň

K lekárovi sa objednáte aj cez internet

V pre­doš­lom čís­le sme pri­nies­li člá­nok, v kto­rom sme pred­sta­vi­li služ­bu umož­ňu­jú­cu kon­zul­tá­cie s le­kárrmi cez inter­net. V tom­to vy­da­ní pre­zen­tu­je­me ďal­šiu služ­bu, kto­rá spá­ja le­ká­rov a on-li­ne ko­mu­ni­ká­ciu. Vďa­ka por­tá­lu Nav­ste­va­Le­ka­ra.sk sa na vy­šet­re­nie ob­jed­ná­te cez inter­net.

Opa­dá tak nut­nosť te­le­fo­no­vať le­ká­ro­vi. Cez por­tál si veľ­mi jed­no­du­cho za­re­zer­vu­je­te ter­mín u vy­bra­ných dok­to­rov. Pro­ces je inter­ak­tív­ny, ka­len­dár zob­ra­zu­je ob­sa­de­né a voľ­né ter­mí­ny a ak­tua­li­zu­je sa v reál­nom ča­se. Le­ká­ro­vi mô­že­te ne­chať od­kaz, na te­le­fón­ne čís­lo vám prí­de ove­ro­va­cí kód. Pro­ces ob­jed­ná­va­nia je rých­ly, do­kon­čí­te ho tro­mi klik­nu­tia­mi. Nie­ko­ho po­te­ší, že por­tál ne­vy­ža­du­je re­gis­trá­ciu, čo no­vým pou­ží­va­te­ľom urých­li ob­jed­ná­va­nie.

Vy­ber­te si špe­cia­li­zá­ciu aj kraj

Pro­ces ob­jed­na­nia cez inter­net sa za­čí­na vý­be­rom špe­cia­li­zá­cie ale­bo kra­ja. Al­ter­na­tív­ne je k dis­po­zí­cii fulltexto­vé vy­hľa­dá­va­nie - za­dá­te me­no, špe­cia­li­zá­ciu, mes­to ale­bo via­ce­ré pa­ra­met­re v jed­nom vý­ra­ze. Ak nap­rík­lad pot­re­bu­je­te sto­ma­to­ló­ga z Tren­čí­na, vy­hľa­dá­va­ný vý­raz mô­že vy­ze­rať tak­to: „sto­ma­to­log tren­cin". Por­tál ne­vy­ža­du­je di­ak­ri­ti­ku, vý­sled­ky sú pres­né aj bez dĺžňov a mäk­če­ňov.

rozhranie.JPG

Roz­hra­nie por­tá­lu je in­tui­tív­ne, pou­ží­va­teľ nie je pre­sý­te­ný in­for­má­cia­mi

V dru­hom kro­ku vi­dí­te vý­sled­ky vy­hľa­dá­va­nia. Por­tál vás zá­ro­veň in­for­mu­je o tom, či sa k le­ká­ro­vi mô­že­te ob­jed­nať cez inter­net ale­bo nie. Ak áno, po klik­nu­tí na je­ho me­no sa zob­ra­zia de­tail­né in­for­má­cie a inter­ak­tív­ny ka­len­dár. Ten je vi­di­teľ­ný aj na ob­ra­zov­ke s vý­sled­ka­mi vy­hľa­dá­va­nia. V opač­nom prí­pa­de sa pou­ží­va­te­ľo­vi pre­zen­tu­jú zá­klad­né úda­je vrá­ta­ne ad­re­sy a te­le­fón­ne­ho čís­la. Da­ta­bá­za por­tá­lu sa neus­tá­le roz­ras­tá, a ho­ci sa k väč­ši­ne dok­to­rov te­raz cez inter­net neob­jed­ná­te, strán­ka vý­bor­ne pos­lú­ži aj v úlo­he kom­plexné­ho ka­ta­ló­gu. Mo­men­tál­ne to­tiž po­nú­ka in­for­má­cie o viac ako 21-ti­síc le­ká­roch.

Nav­ste­va­le­ka­ra.sk roz­li­šu­je nie­koľ­ko ka­te­gó­rií le­ká­rov. Tak­zva­ní ne­par­tner­skí le­ká­ri sú pre­zen­to­va­ní všeo­bec­ný­mi in­for­má­cia­mi, kto­ré ne­mu­sia byť vždy ak­tuál­ne. Sú to­tiž pre­be­ra­né z iných zdro­jov. Strie­bor­ní a ze­le­ní par­tne­ri sú dok­to­ri, kto­rí ove­ri­li uve­de­né in­for­má­cie. Z to­ho dô­vo­du by ma­li byť ak­tuál­ne a čas­to ob­sa­hu­jú aj do­da­toč­né úda­je, ako sú or­di­nač­né ho­di­ny, zoz­nam slu­žieb, fo­to­ga­lé­ria, vy­jad­re­nie k pri­jí­ma­niu no­vých pa­cien­tov ale­bo po­moc­né in­for­má­cie, ako sa dos­tať do or­di­ná­cie.

Naj­vyš­šiu ka­te­gó­riu tvo­ria zla­tí par­tne­ri. Tí­to le­ká­ri sú z poh­ľa­du pou­ží­va­te­ľa naj­zau­jí­ma­vej­ší, pre­to­že ma­jú naj­kom­plexnej­ší pro­fil. Ok­rem zá­klad­ných in­for­má­cií si tu mô­že­te po­zrieť fo­to­ga­lé­riu, zoz­nam po­nú­ka­ných slu­žieb ale­bo pod­rob­ný pro­fil le­ká­ra a am­bu­lan­cie. Čas­to je k dis­po­zí­cii aj inter­ak­tív­ny ka­len­dár, kto­rý umož­ňu­je jed­no­du­ché ob­jed­na­nie cez inter­net. Nie je to však pra­vid­lo.

lekari.JPG

Dok­to­ri sú roz­de­le­ní do ka­te­gó­rií. Ob­jed­nať sa mô­že­te k niek­to­rým zla­tým le­ká­rom.

Ka­te­go­ri­zo­va­nie dok­to­rov sa pre­ja­vu­je aj vo vý­sled­koch vy­hľa­dá­va­nia, resp. pri hľa­da­ní pod­ľa špe­cia­li­zá­cie a kra­ja. Ak sú k dis­po­zí­cii zla­tí le­ká­ri s on-li­ne ka­len­dá­rom, tí sa zob­ra­zia na pr­vých prieč­kach vý­sled­kov. Za ni­mi sú uve­de­ní os­tat­ní zla­tí, nás­led­ne strie­bor­ní/ze­le­ní a ne­par­tner­skí le­ká­ri.

Ob­jed­ná­te sa za­dar­mo

Le­ká­ri sa na por­tá­li za­re­gis­tru­jú cez špe­ciál­nu sub­do­mé­nu. Kon­to si vy­tvo­ria za­dar­mo. V prí­pa­de zá­uj­mu mô­žu vy­uží­vať služ­bu on-li­ne ka­len­dá­ra. Tá je spop­lat­ne­ná, za kaž­dú us­ku­toč­ne­nú ob­jed­náv­ku za­pla­tí le­kár euro. Vďa­ka to­mu je ob­jed­ná­va­nie pre pou­ží­va­te­ľa bez­plat­né. Dok­to­ri si mô­žu úč­to­vať za ob­jed­na­né vy­šet­re­nie pop­la­tok - rov­na­ko ako v prí­pa­de pred­nos­tné­ho ob­jed­na­nia pria­mo v or­di­ná­cii ale­bo cez te­le­fón. V ta­kom prí­pa­de je vý­ška pop­lat­ku uve­de­ná v potvr­dzo­va­com for­mu­lá­ri.

kalendar.JPG

Tak­to vy­ze­rá inter­ak­tív­ny ka­len­dár. Pou­ží­va­teľ má okam­ži­tý preh­ľad o dos­tup­ných ter­mí­noch. Úda­je sa ak­tua­li­zu­jú v reál­nom ča­se.

Pre le­ká­rov fun­gu­je por­tál aj ako mo­der­ná for­ma pre­zen­tá­cie a rek­la­my. Pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie je in­tui­tív­ne a jed­no­du­ché. Pou­ží­va­teľ nie je pre­sý­te­ný in­for­má­cia­mi, k žia­da­ným úda­jom sa prep­ra­cu­je veľ­mi rých­lo.

Ver­dikt PC RE­VUE

My­šlien­ka por­tá­lu Nav­ste­va­Le­ka­ra.sk je vý­bor­ná. Mož­nosť lis­to­vať v inter­ne­to­vom ka­ta­ló­gu dok­to­rov, vy­be­rať si pod­ľa špe­cia­li­zá­cie a lo­ka­li­ty a za­re­zer­vo­vať si vy­šet­re­nie po­mo­cou inter­ak­tív­ne­ho ka­len­dá­ra má veľ­ký po­ten­ciál. Je však pot­reb­né, aby sys­tém za­ča­lo vy­uží­vať viac le­ká­rov. Ak­tuál­ne je pro­jekt v za­čia­toč­nej fá­ze, a ho­ci por­tál fun­gu­je bez tech­nic­kých prob­lé­mov, pou­ží­va­te­lia ma­jú mož­nosť ob­jed­nať sa cez inter­net iba k ma­lé­mu poč­tu le­ká­rov. Ve­rí­me však, že sa si­tuácia bu­de pos­tup­ne zlep­šo­vať. Ta­ká­to služ­ba je prí­nos­ná pre pou­ží­va­te­ľov aj le­ká­rov - pre nich ide o ďal­šiu for­mu pre­zen­tá­cie, kto­rou mô­žu os­lo­viť no­vých pa­cien­tov. Pred­sa len čo­raz viac pou­ží­va­te­ľov sa spo­lie­ha na inter­net pri hľa­da­ní dok­to­rov a zdra­vot­né­ho po­ra­den­stva. Mož­nosť ob­jed­nať sa on-li­ne, rých­lo a jed­no­du­cho je pre­to veľ­mi prak­tic­ká.

zaver.JPG

Kon­cept por­tá­lu je vy­ni­ka­jú­ci, pot­re­bu­je však zís­kať viac le­ká­rov, ku kto­rým sa dá ob­jed­nať cez inter­net.

Poh­ľad z dru­hej stra­ny

Strán­ka www.nav­ste­va­le­ka­ra.sk pos­ky­tu­je dob­rý preh­ľad o le­ká­roch jed­not­li­vých od­bor­nos­tí s mož­nos­ťou filtro­va­nia na kraj, ok­res, mes­to. Úda­je o le­ká­roch sú tu uve­rej­ne­né pod­ľa da­ta­bá­zy Slo­ven­skej le­kár­skej ko­mo­ry, bez­plat­ne mož­no k dá­tam o ad­re­se, te­le­fón­nych čís­lach pril­ožiť aj svo­ju fo­tog­ra­fiu, in­for­má­cie o le­ká­ro­vi a služ­bách, čo slú­ži na lep­šiu in­for­mo­va­nosť pa­cien­tov. Vý­hod­ná pre pa­cien­tov je mož­nosť náj­sť si od­bor­ných le­ká­rov pod­ľa ad­re­sy, u pos­ky­to­va­te­ľov zdra­vot­nej sta­ros­tli­vos­ti, kto­rí ma­jú uzav­re­tú zmlu­vu na ob­jed­ná­va­nie si pa­cien­tov cez uve­de­nú strán­ku, mož­no rých­lo náj­sť ter­mín na od­bor­né vy­šet­re­nie a byť o tom tes­ne pred vy­šet­re­ním upo­ve­do­me­ný for­mou SMS. Ta­kis­to le­ká­ri sú dob­re in­for­mo­va­ní o ob­jed­náv­kach, ok­rem ob­jed­ná­vok cez inter­net si do sys­té­mu ob­jed­na­nia mô­žu do­pi­so­vať či zru­šiť ob­jed­náv­ky pria­mo u se­ba v am­bu­lan­cii či cez te­le­fón. Tá­to služ­ba je pre le­ká­rov spop­lat­ňo­va­ná, ale pop­lat­ky sú pri­me­ra­né (84 cen­tov za ob­jed­náv­ku, maximál­ne 20 eur me­sač­ne).

LackoMacko.jpg

La­dis­lav Mac­ko, uro­lóg, par­tner­ský dok­tor www.Nav­ste­va­Le­ka­ra.sk

Zdroj: PCR 5/2014


Ohodnoťte článok:
   
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter