Test

Cisco Catalyst 2960-X v prostredí SP

Po­žia­dav­ky na trip­le-play služ­by s gi­ga­bi­to­vý­mi prís­tu­po­vý­mi rých­los­ťa­mi sa stá­va­jú reali­tou, vy­ža­du­jú však in­ves­tí­ciu do har­dvé­ru prís­tu­po­vej vrstvy. Jed­nou z HW mož­nos­tí je pou­ži­tie pre­pí­na­čov ra­du Cis­co Ca­ta­lyst 2000.

V jú­ni 2013 ozná­mi­la spo­loč­nosť Cis­co roz­ší­re­nie naj­ob­ľú­be­nej­šie­ho ra­du Ca­ta­lyst 2000 o mo­del 2960-X. No­vý mo­del za­pa­dá do ra­du sto­ho­va­teľ­ných gi­ga­bi­to­vých pre­pí­na­čov a je dos­tup­ný v kon­fi­gu­rá­cii s 24 ale­bo 48 10/100/1000 me­ta­lic­ký­mi por­ta­mi a 10G up­lin­kmi. Ide o pre­pí­nač ur­če­ný pri­már­ne do en­terpri­se pros­tre­dia, my sme sa však za­me­ra­li na je­ho mož­né vy­uži­tie v prís­tu­po­vej čas­ti sie­tí pos­ky­to­va­te­ľov slu­žieb (SP).

Z pro­duk­to­vé­ho por­tfó­lia Cis­co je do prís­tu­po­vých čas­tí sie­tí SP pri­már­ne ur­če­ná ro­di­na pre­pí­na­čov Cis­co ME, pri­čom me­dzi naj­viac in­šta­lo­va­né pat­rí Ca­ta­lyst ME-3400/3400E, kto­rý je dos­tup­ný v kon­fi­gu­rá­cii s 24 ale­bo 48 10/100 me­ta­lic­ký­mi por­ta­mi a 1G up­lin­kmi. Nás za­ují­ma­lo, či vie­me ten­to pre­pí­nač nah­ra­diť niek­to­rým mo­de­lom 2960-X, kto­rý je nie­len ce­no­vo po­rov­na­teľ­ný s ME-3400/3400E, ale zá­ro­veň do­ká­že pos­kyt­núť rých­losť 1 Gb/s na prís­tu­po­vých por­toch a dis­po­nu­je 10G up­lin­kmi.

Z po­nú­ka­ných mo­de­lov v ra­de 2960-X sme na tes­to­va­nie a po­rov­na­nie s ME-3400/3400E vy­bra­li mo­del Ca­ta­lyst 2960X-24TD-L, kto­rý pos­ky­tu­je 24 10/100/1000 me­ta­lic­kých por­tov a dva 10G up­lin­ky.

Har­dvé­ro­vé vy­ho­to­ve­nie 2960-X ho pre na­pá­ja­cí ko­nek­tor umies­tne­ný v za­dnej čas­ti ša­si pre­dur­ču­je skôr do en­terpri­se pros­tre­dia. Ak za­ned­bá­me ty­pic­ké hlb­šie ša­si gi­ga­bi­to­vých pre­pí­na­čov, to­to je nao­zaj je­di­ná ne­vý­ho­da op­ro­ti ME-3400, pre­to­že všet­ky switchpor­ty, ma­naž­ment, USB a kon­zo­lo­vé por­ty sú dos­tup­né vý­hrad­ne na pred­nej čas­ti ša­si. 2960-X pat­rí na­vy­še do ro­di­ny ze­le­ných pre­pí­na­čov, kto­ré sú vý­raz­ne ener­ge­tic­ky ús­por­né.

56.jpg

Po­rov­na­nie ME-3400/C-2960-X

Pri tes­toch sme sa za­me­ra­li na pod­po­ru QoS a otes­to­va­li sme aj dve za­ují­ma­vé vlas­tnos­ti s náz­vom DHCP auto­con­fi­gu­ra­tion a DHCP auto-ima­ge up­gra­de.

V pr­vom tes­te sme sa za­me­ra­li na tran­spa­ren­tnosť QoS. Vý­sle­dok potvr­dil pred­pok­la­da­né sprá­va­nie. Bez za­pnu­tej pod­po­ry QoS (tá je pred­nas­ta­ve­ne vy­pnu­tá) fun­gu­je pre­pí­nač v re­ži­me Best-Ef­fort ale­bo Fi­Fo. Test zá­ro­veň potvr­dil, že za­pnu­tím pod­po­ry QoS v glo­bál­nom kon­fi­gu­rač­nom mó­de sa kon­fi­gu­rá­cia ne­kon­čí, ale len za­čí­na, pre­to­že za­pnu­tím pod­po­ry QoS bez ďal­ších dopl­ňu­jú­cich nas­ta­ve­ní sa do­siah­ne len pre­pi­so­va­nie hod­nôt COS (Layer 2) a DSCP (Layer 3) bi­tov v pri­chá­dza­jú­cich pa­ke­toch na nu­lo­vú hod­no­tu a ich ma­po­va­nie do jed­né­ho vý­stup­né­ho fron­tu. Za­cho­va­nie pô­vod­ných hod­nôt COS/DSCP, res­pek­tí­ve pre­pi­so­va­nie na na­mi zvo­le­né hod­no­ty tre­ba rie­šiť do­da­toč­nou kon­fi­gu­rá­ciou na kon­krét­nom switchpor­te.

Dru­hý test sa tý­kal ore­zá­va­nia pri­chá­dza­jú­ce­ho to­ku na po­ža­do­va­nú hod­no­tu. Pri­chá­dza­jú­ci tok sme opí­sa­li po­mo­cou roz­ší­re­né­ho ac­cess-lis­tu a ap­li­ko­va­li naň ra­te-li­mit, te­da ore­za­nie rých­los­ti zho­ra. Mož­nosť ore­zá­va­nia je mo­du­lár­ne nas­ta­vi­teľ­ná od 8 kb/s až po fy­zic­kú rých­losť vstup­né­ho por­tu. Všet­ky na­me­ra­né vý­sled­ky zod­po­ve­da­li nas­ta­ve­ným hod­no­tám.

Tre­tí test sa tý­kal ma­po­va­nia pri­chá­dza­jú­cich dá­to­vých to­kov do vý­stup­ných fron­tov na zá­kla­de hod­nôt COS a DSCP v pri­chá­dza­jú­cich pa­ke­toch. Keď nie­ko­mu ne­vy­ho­vu­je pred­nas­ta­ve­né ma­po­va­nie, má mož­nosť si ho up­ra­viť pod­ľa svo­jich pred­stáv, MLS QOS mu to pl­ne umož­ňu­je.

Štvr­tý test bol za­me­ra­ný na ob­me­dzo­va­nie šír­ky pás­ma vý­stup­né­ho roz­hra­nia. V prin­cí­pe ide o mož­nosť, ako po­nú­kať rôz­ne prís­tu­po­vé rých­los­ti a ne­byť tak zá­vis­lý len od rých­los­ti fy­zic­ké­ho por­tu. Test potvr­dil, že šír­ka pás­ma sa dá ele­gan­tne nas­ta­viť v inter­va­le 10 - 90 % šír­ky pás­ma od­chá­dza­jú­ce­ho roz­hra­nia.

Pia­ty test bol za­me­ra­ný na vy­práz­dne­nie vý­stup­ných fron­tov, kto­ré je rie­še­né po­mo­cou al­go­rit­mu SRR (sha­red round ro­bin). SRR mož­no kon­fi­gu­ro­vať v mó­de sha­ring ale­bo sha­ping. Pri mó­de sha­ping ma­jú vý­stup­né fron­ty per­cen­tuál­ne roz­de­le­nú šír­ku pás­ma a tá­to hod­no­ta sa ne­mô­že prek­ro­čiť (ra­te-li­mit zho­ra). Pri mó­de sha­ring je šír­ka pás­ma roz­de­le­ná me­dzi jed­not­li­vé fron­ty po­mo­cou váh, vý­sled­kom čo­ho je ga­ran­cia šír­ky pás­ma jed­not­li­vých fron­tov, ale bez hor­né­ho li­mi­tu. Tes­ty potvr­di­li fun­kčnosť oboch mó­dov. Pre­roz­de­le­nie šír­ky pás­ma me­dzi všet­ky šty­ri vý­stup­né fron­ty fun­gu­je, po­kiaľ nie je pr­vý front nas­ta­ve­ný ako prio­rit­ný. V tom­to prí­pa­de sa šír­ka pás­ma pre­roz­de­ľu­je len me­dzi tri os­tá­va­jú­ce vý­stup­né fron­ty. Pri kom­bi­ná­cii mó­du sha­ping a sha­ring pla­tí pra­vid­lo, že sha­ping má vy­ššiu prio­ri­tu ako sha­ring.

Všet­kých päť tes­tov sa us­ku­toč­ni­lo na vzor­ke dá­to­vých to­kov IPv4 aj IPv6, čo len potvr­dzu­je prip­ra­ve­nosť 2960-X na na­sa­de­nie do pros­tre­dia IPv6. Pos­led­né dva tes­ty bo­li za­me­ra­né na mož­nosť ze­ro-touch in­šta­lá­cie, te­da in­šta­lá­cie veľ­ké­ho množ­stva pre­pí­na­čov v re­la­tív­ne krát­kom ča­se bez nut­nos­ti lo­kál­nej kon­fi­gu­rá­cie. Pri DHCP auto­con­fi­gu­ra­tion sa pre­pí­nač (DHCP klient) auto­ma­tic­ky na­kon­fi­gu­ru­je pod­ľa in­for­má­cií, kto­ré zís­ka z DHCP server­a. DHCP auto-ima­ge up­gra­de na­vy­še umož­ňu­je ok­rem zís­ka­nia kon­fi­gu­rá­cie aj stiah­nu­tie pou­ží­va­né­ho sof­tvé­ru v sie­ti SP a auto­ma­tic­kú vý­me­nu sof­tvé­ru na di­aľ­ku bez pot­re­by ľud­ské­ho zá­sa­hu.

Pre­nos kon­fi­gu­rač­né­ho sú­bo­ru a sof­tvé­ru pre­pí­na­ča sa vy­ko­ná­va pros­tred­níc­tvom pro­to­ko­lu TFTP. Ne­vyh­nut­ná pod­mien­ka oboch vlas­tnos­tí je te­da mať v sie­ti SP TFTP server a DHCP server, kto­rý pod­po­ru­je mi­ni­mál­ne op­tion 67 (kon­fi­gu­rač­ný sú­bor), op­tion 150 (IP ad­re­sa TFTP server­a) a op­tion 125 (opis Cis­co IOS ima­ge sú­bo­ru). Sa­moz­rej­mé je, že tak DHCP, ako ani TFTP server ne­mu­sí byť ko­lo­ko­va­ný s pre­pí­na­čom v rov­na­kej lo­ka­li­te ale­bo v rov­na­kej sie­ti LAN. Oba tes­ty bo­li ús­peš­né a uká­za­li jed­nu z mož­nos­tí, ako nain­šta­lo­vať veľ­ké množ­stvo pre­pí­na­čov Cis­co bez pot­re­by lo­kál­nej kon­fi­gu­rá­cie. Obe vlas­tnos­ti sú pod­po­ro­va­né od ver­zie sof­tvé­ru 15.0(2)EX.

Mo­del 2960-X sa po vy­ko­na­ných tes­toch ja­ví ako za­ují­ma­vá a ce­no­vo dos­tup­ná al­ter­na­tí­va ku gi­ga­bi­to­vým pre­pí­na­čom ra­du ME pre pros­tre­die SP. Sa­moz­rej­me, že nie je ur­če­ná pre kaž­dé­ho SP ale­bo do pros­tre­dia, kde tre­ba na je­den pre­pí­nač pri­po­jiť mix re­zi­den­čných a biz­ni­so­vých slu­žieb VPN. Po­nú­ka však gi­ga­bi­to­vú rých­losť a exis­tu­jú­ca fun­kcio­na­li­ta QoS zvlád­ne po­žia­dav­ky na pod­po­ru re­zi­den­čných slu­žieb trip­le-play (Et­her­net-to-the-ho­me).

Pe­ter Fi­lo, Se­nior Sys­tems En­gi­neer, ALEF Dis­tri­bu­tion SK, s. r. o., e-mail: pe­ter.fi­lo@alef.com

Zdroj: IW 3-4/2014


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Bez­peč­nosť a dos­tup­nosť dát: Nie je cloud ako cloud
Či už poskytujete služby, alebo predávate tovar, ste malá či veľká spoločnosť, bezpečnosť a dostupnosť vašich dát je veľmi dôležitá, v niektorých prípadoch až kriticky dôležitá. Práve vo chvíli, keď si začnete klásť otázky na túto tému a začnete pátrať po riešeniach, objavíte čaro cloudu. čítať »
 
Tren­dy v pod­ni­ko­vých in­for­mač­ných sys­té­moch ERP v ro­ku 2014
Tento rok sa v oblasti podnikových informačných systémov ERP ponesie v znamení niekoľkých výrazných trendov. Zvýšená pozornosť sa bude venovať používateľskej prívetivosti a mobilite, pokračovať bude nárast popularity dvojvrstvovej stratégie ERP. čítať »
 
Cis­co Ca­ta­lyst 2960-X v pros­tre­dí SP
Požiadavky na triple-play služby s gigabitovými prístupovými rýchlosťami sa stávajú realitou, vyžadujú však investíciu do hardvéru prístupovej vrstvy. čítať »
 
Ako efek­tív­ne vy­uží­vať svo­je zdro­je
V poslednom čase sa stretávame s pojmom cloud čoraz častejšie a pred pár mesiacmi bolo na stránkach INFOWARE porovnanie globálnych poskytovateľov cloudových služieb. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter