Infrastructure as a Service

Ako efektívne využívať svoje zdroje

V pos­led­nom ča­se sa stre­tá­va­me s poj­mom cloud čo­raz čas­tej­šie a pred pár me­siac­mi bo­lo na strán­kach IN­FOWARE po­rov­na­nie glo­bál­nych pos­ky­to­va­te­ľov clou­do­vých slu­žieb.

Aj keď sa roz­hliad­ne­te po slo­ven­skom tr­hu, náj­de­te via­ce­ro pos­ky­to­va­te­ľov ta­kých­to slu­žieb a rie­še­ní. Clou­do­vé služ­by mož­no roz­de­liť do troch zá­klad­ných ka­te­gó­rií: Infra­struc­tu­re as a Servic­e (IaaS), Plat­form as a Servic­e (PaaS) a Software as a Servic­e (SaaS). V tom­to člán­ku sa bu­de­me bliž­šie ve­no­vať čas­ti IaaS, te­da infra­štruk­tú­re vo for­me služ­by.

ilustracia.jpg

Pred­stav­te si, že fir­ma sto­jí pred roz­hod­nu­tím o za­bez­pe­če­ní no­vej infra­štruk­tú­ry, a to tak server­ov a dá­to­vé­ho úlo­žis­ka, ako aj sof­tvé­ru či sie­te. V prí­pa­de, že roz­hod­nu­tie pad­ne na ná­kup for­mou ka­pi­tá­lo­vej in­ves­tí­cie, tre­ba zvá­žiť pot­re­by a správ­ne roz­hod­núť, akú ka­pa­ci­tu či po­čet server­ov za­kú­piť. Na jed­nej stra­ne je tlak na ná­kup „do re­zer­vy", aby bo­li us­po­ko­je­né ne­ča­ka­né pot­re­by zá­kaz­ní­kov či iné even­tua­li­ty. Na dru­hej stra­ne tak­to za­kú­pe­ná ka­pa­ci­ta le­ží väč­ši­nu ča­su la­dom. Tak­to sa však neú­čel­ne in­ves­tu­je do ná­ku­pu a údr­žby a zby­toč­ne zvy­šu­je TCO, keď­že na sprá­vu väč­šej infra­štruk­tú­ry tre­ba aj viac ľud­ských zdro­jov.

Ako dru­há mož­nosť a al­ter­na­tí­va k ná­ku­pu s vy­uži­tím ka­pi­tá­lo­vých zdro­jov je pre­na­ja­tie si pot­reb­nej infra­štruk­tú­ry, čím sa mož­no vy­hnúť spo­mí­na­ným neis­to­tám a po­ten­ciál­ne zby­toč­ným in­ves­tí­ciám. Ta­ký­to mo­del sa na­zý­va Infra­struc­tu­re as a Servic­e (IaaS) a umož­ní vy­užiť ľud­ské zdro­je efek­tív­nej­šie ako alo­ko­vať ich na ma­naž­ment a údr­žbu čas­to zby­toč­ne veľ­kej infra­štruk­tú­ry. Ďalej umož­ní pruž­nej­šie rea­go­vať na zme­ny a pot­re­by, ako by to bo­lo v prí­pa­de, ke­by kaž­dá ďal­šia po­žia­dav­ka mu­se­la byť opä­tov­ne vy­ba­vo­va­ná bež­ným pro­ce­som ob­sta­rá­va­nia. Hlav­ne však umož­ní ušet­riť cel­ko­vé nák­la­dy od­strá­ne­ním zby­toč­ných re­zerv pri ná­ku­pe pre­náj­mom iba pot­reb­nej infra­štruk­tú­ry. Tak­to mož­no zís­kať infra­štruk­tú­ru s doj­mom ako z clou­du, ale s po­ci­tom bez­pe­čia, kto­rý vám dá­va IT vy­ba­ve­nie vo vlas­tných pries­to­roch, pod zá­mkom a kon­tro­lou. V prí­pa­de, že vám inter­né smer­ni­ce či le­gis­la­tív­ne ob­me­dzenia neu­mož­ňu­jú vy­uží­vať služ­by pos­ky­to­va­te­ľov pub­lic clou­du, ale pri­tom chce­te pla­tiť iba za to, čo nao­zaj vy­uží­va­te, po­kiaľ chce­te mať ga­ran­to­va­nú aj úro­veň dos­tup­nos­ti, vý­kon, servis či ob­no­vu za­ria­de­ní, v tom prí­pa­de je IaaS tá správ­na voľ­ba.

V rám­ci zmlu­vy s pos­ky­to­va­te­ľom slu­žieb IaaS si pre­naj­me­te za­ria­de­nia pod­ľa svoj­ho vý­be­ru - či už server­y, úlo­žis­ká dát, zá­lo­ho­va­cie za­ria­de­nia, sie­ťo­vé pr­vky, ale­bo sof­tvér. V prí­pa­de pot­re­by je schop­ný sta­rať sa aj o pre­vádz­ku pos­ky­to­va­nej infra­štruk­tú­ry. Po­čas vy­uží­va­nia tej­to služ­by však pla­tí­te stá­le iba za vy­uží­va­nú ka­pa­ci­tu, a nie za re­zer­vu, kto­rej za­bez­pe­če­nie je na pos­ky­to­va­te­ľo­vi služ­by, čo bý­va do­hod­nu­té v rám­ci zmlu­vy. Pre­to nap­rík­lad za server­y, kto­ré má­te pus­te­né a vy­uži­té iba pár dní do me­sia­ca, pla­tí­te prá­ve iba za tie dni su­mu vop­red do­hod­nu­tú v zmlu­ve o IaaS, ale v prí­pa­de pot­re­by má­te k dis­po­zí­cii ďal­šiu ka­pa­ci­tu pod­ľa vop­red do­hod­nu­tých pod­mie­nok.

Mi­ros­lav Ka­li­nov­ský, Tech­no­lo­gy Servic­es New So­lu­tions, Bu­si­ness Ma­na­ger, Hewlett-Pac­kard Slo­va­kia, s. r. o.

Zdroj: IW 3-4/2014Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Bez­peč­nosť a dos­tup­nosť dát: Nie je cloud ako cloud
Či už poskytujete služby, alebo predávate tovar, ste malá či veľká spoločnosť, bezpečnosť a dostupnosť vašich dát je veľmi dôležitá, v niektorých prípadoch až kriticky dôležitá. Práve vo chvíli, keď si začnete klásť otázky na túto tému a začnete pátrať po riešeniach, objavíte čaro cloudu. čítať »
 
Tren­dy v pod­ni­ko­vých in­for­mač­ných sys­té­moch ERP v ro­ku 2014
Tento rok sa v oblasti podnikových informačných systémov ERP ponesie v znamení niekoľkých výrazných trendov. Zvýšená pozornosť sa bude venovať používateľskej prívetivosti a mobilite, pokračovať bude nárast popularity dvojvrstvovej stratégie ERP. čítať »
 
Cis­co Ca­ta­lyst 2960-X v pros­tre­dí SP
Požiadavky na triple-play služby s gigabitovými prístupovými rýchlosťami sa stávajú realitou, vyžadujú však investíciu do hardvéru prístupovej vrstvy. čítať »
 
Ako efek­tív­ne vy­uží­vať svo­je zdro­je
V poslednom čase sa stretávame s pojmom cloud čoraz častejšie a pred pár mesiacmi bolo na stránkach INFOWARE porovnanie globálnych poskytovateľov cloudových služieb. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter