Strategické riadenie

Business Information Management: Kde sa začína a končí zodpovednosť biznisu za IT?

Na za­čia­tok je­den prí­beh z reál­ne­ho ži­vo­ta. Po „ús­peš­nom" na­sa­de­ní ad­mi­nis­tra­tív­ne­ho in­for­mač­né­ho sys­té­mu prí­de­te do kan­ce­lá­rie, kde chce­te vy­ba­viť svo­ju po­žia­dav­ku. Ad­mi­nis­tra­tív­ny pra­cov­ník pre­be­rie po­žia­dav­ku a za­čne ju po­ma­ly, ale is­to nah­rá­vať do no­vé­ho in­for­mač­né­ho sys­té­mu.

Keď skon­čí, vy­be­rie „mod­rý fas­ci­kel" a tú is­tú in­for­má­ciu za­čne spra­cú­vať eš­te raz. Keď­že sa vám ne­poz­dá­va, pre­čo mu­sí byť spra­co­va­nie tej is­tej in­for­má­cie vy­ko­na­né dvak­rát, spý­ta­te sa na to a on od­po­vie, že nik­to mu ne­dal inštruk­cie, že už ne­má pra­co­vať po sta­rom. Šéf mu po­ve­dal, nech to pre is­to­tu ro­bí na­ďa­lej. Vo vý­sled­ku to zna­me­ná, že no­vý spô­sob vy­ko­ná­va­nia pro­ce­su je v dôs­led­ku za­ve­de­nia in­for­mač­né­ho sys­té­mu nee­fek­tív­nej­ší a nák­lad­nej­ší.

Aj to­to je je­den z dôs­led­kov prís­tu­pu, keď biz­nis auto­ma­tic­ky oča­ká­va, že no­vý in­for­mač­ný sys­tém vy­rie­ši všet­ky prob­lé­my, a pri je­ho im­ple­men­tá­cii sa nea­na­ly­zu­je spô­sob spra­co­va­nia in­for­má­cií z biz­ni­su.

BIM-picture2.jpg

Po­jem bu­si­ness in­for­ma­tion ma­na­ge­ment (BIM) nie je nez­ná­my a je­ho vý­znam sa chá­pe rôz­ne. Vo všeo­bec­nos­ti mož­no po­ve­dať, že ide o rá­mec, v kto­rom sú in­for­má­cie z biz­ni­su ria­de­né tak, aby pri­nies­li čo naj­väč­ší prí­nos pre biz­ni­so­vé pro­ce­sy. Roz­sah BIM je však šir­ší ako len tran­sfor­mo­va­nie po­trieb biz­ni­su na IT, rie­ši aj spô­sob spra­vo­va­nia in­for­má­cií v tzv. non-auto­ma­ted in­for­mač­ných sys­té­moch. To umož­ňu­je, aby bo­lo op­ti­mál­ne de­fi­no­va­né a po­sú­de­né (bu­si­ness ca­se), kto­ré in­for­má­cie je efek­tív­ne dať auto­ma­ti­zo­vať, resp. spra­cú­vať v ne­ja­kom in­for­mač­nom sys­té­me.

Opäť krát­ky prík­lad z praxe: Biz­ni­so­vý út­var žia­dal o no­vý in­for­mač­ný sys­tém na spra­co­va­nie ur­či­té­ho ty­pu tran­sak­cií. Ma­naž­ment or­ga­ni­zá­cie po ne­dáv­nych zlých skú­se­nos­tiach s preh­na­ný­mi po­žia­dav­ka­mi od­bor­ných út­va­rov za­vie­dol po­vin­nosť vy­pra­co­vať bu­si­ness ca­se a po­sú­diť kaž­dú ta­kú­to žia­dosť. Pri po­su­dzo­va­ní bu­si­ness ca­se sa po­tom sta­či­lo po­zrieť na je­den údaj, kto­rý na­po­ve­dal o „vý­hod­nos­ti" auto­ma­ti­zo­va­nia spra­co­va­nia tých­to in­for­má­cií. Po­čet spra­co­va­ných tran­sak­cií za rok: 3 ks.

V ro­ku 2013 uro­bi­la spo­loč­nosť IDC pries­kum, v kto­rom sa pý­ta­la do­dá­va­te­ľov IT, čo kri­ti­zu­jú na prís­tu­pe pou­ží­va­te­ľov (zdroj: CIO Bu­si­ness World). Viac ako 80 % do­dá­va­te­ľov IT uvie­dlo ako je­den z prob­lé­mov ne­dos­ta­toč­né špe­ci­fi­ko­va­nie za­da­nia. Ako však do­siah­nuť, aby biz­nis lep­šie de­fi­no­val svo­je po­žia­dav­ky, keď­že nie je od­bor­ní­kom na IT, a nao­pak, aby IT lep­šie po­cho­pi­lo za­da­nie? Od­po­veď spo­čí­va v náj­de­ní spo­loč­né­ho ja­zy­ka, kto­ré­mu ro­zu­me­jú obid­ve stra­ny. A tým je spra­cú­va­nie in­for­má­cie.

Biz­nis si uve­do­mu­je, že na efek­tív­ne vy­ko­ná­va­nie svo­jich pro­ce­sov pot­re­bu­je rých­lu dos­tup­nosť in­for­má­cií a ich auto­ma­ti­zo­va­né spra­co­va­nie. IT zá­ro­veň chá­pe, že in­for­má­cie spra­cú­va­né v IT služ­bách, resp. in­for­mač­ných sys­té­moch sú vo vlas­tníc­tve biz­ni­su a spô­sob ich spra­co­va­nia (ob­chod­nú lo­gi­ku) mu­sí de­fi­no­vať zá­kaz­ník. Z to­ho nám vy­chá­dza, že efek­tív­ne ria­de­nie in­for­má­cií biz­ni­su (bu­si­ness in­for­ma­tion ma­na­ge­ment) je zá­klad fun­go­va­nia vzťa­hu biz­ni­su a IT. De­fi­no­va­nie pot­reb­ných in­for­má­cií, kto­ré pod­po­ria pro­ce­sy biz­ni­su, je však naj­mä zá­le­ži­tosť stra­ny biz­ni­su, tak­že nas­ta­ve­nie BIM je pri­már­ne do­mé­nou biz­ni­su, aj keď čias­toč­ne mô­že byť vy­ko­ná­va­ný aj na stra­ne IT (napr. in­for­mač­ní ar­chi­tek­ti).

Čo všet­ko pot­re­bu­je­me nas­ta­viť, aby ria­de­nie in­for­má­cií z biz­ni­su fun­go­va­lo? Od­po­veď je best prac­ti­ce v tej­to ob­las­ti, naz­va­ný BiSL® (bu­si­ness in­for­ma­tion servic­es lib­ra­ry). Tak ako je ITIL® už dl­hé ro­ky ak­cep­to­va­ný best prac­ti­ce pri ria­de­ní IT slu­žieb, BiSL® je od­po­veď, ako reali­zo­vať ria­de­nie in­for­má­cií z biz­ni­su. V po­rov­na­ní s ITIL®, kto­rý je na sve­te už od 80. ro­kov mi­nu­lé­ho sto­ro­čia, je BiSL® re­la­tív­ne mla­dý rá­mec (fra­mework), kto­rý vzni­kol v ro­ku 2005 a v ro­ku 2012 bo­la pub­li­ko­va­ná re­vi­do­va­ná ver­zia. Jad­ro BiSL® tvo­rí pub­li­ká­cia BiSL® A Fra­mework for Bu­si­ness In­for­ma­tion Ma­na­ge­ment Se­cond re­vi­sed edi­tion a ochran­ná znám­ka BiSL® je re­gis­tro­va­ná na zdru­že­nie ASL BiSL Foun­da­tion so síd­lom v Ho­lan­dsku.

Vý­ho­dou im­ple­men­tá­cie ria­de­nia in­for­má­cií z biz­ni­su pod­ľa rám­ca BiSL® je aj jas­ná pre­po­je­nosť s naj­čas­tej­šie im­ple­men­to­va­ným rám­com na ria­de­nie IT slu­žieb ITIL®. Ten­to rá­mec pria­mo nad­vä­zu­je na pro­ce­sy biz­ni­su na zá­kaz­níc­kej stra­ne, iden­ti­fi­ku­je, aké in­for­má­cie bu­de biz­nis pot­re­bo­vať na efek­tív­ne vy­ko­ná­va­nie biz­ni­so­vých pro­ce­sov, a de­fi­nu­je do­pyt (de­mand) na ich spra­co­va­nie na stra­ne IT. Na ria­de­nie IT slu­žieb sa BIM po­ze­rá ako na stra­nu, kto­rá spra­cú­va a do­dá­va (supp­ly) pot­reb­né in­for­má­cie.

Vo všeo­bec­nos­ti te­da mož­no kon­šta­to­vať, že BIM za­bez­pe­ču­je tran­sfer po­trieb biz­ni­su na IT. Pre­to je­den z naj­dô­le­ži­tej­ších prí­no­sov vy­uží­va­nia BIM je lep­šie po­ro­zu­me­nie me­dzi sve­tom biz­ni­su a sve­tom IT. Úspeš­ná im­ple­men­tá­cia BIM má naj­čas­tej­šie aj nas­le­du­jú­ce prí­no­sy:

  • Zlep­še­nie koor­di­ná­cie me­dzi stra­te­gic­kou, ria­dia­cou a pou­ží­va­teľ­skou úrov­ňou or­ga­ni­zá­cie
  • Re­duk­cia IT nák­la­dov vy­uži­tím ino­vá­cií a nas­ta­ve­ním stra­té­gie, ako bu­dú pro­ce­sy biz­ni­su vy­uží­vať IT
  • Zlep­še­nie koor­di­ná­cie jed­not­li­vých út­va­rov biz­ni­su na de­fi­no­va­nie čas­to proti­chod­ných po­žia­da­viek na IT
  • Zlep­še­nie roz­ho­do­va­nia pri vy­uží­va­ní IT na spra­co­va­nie in­for­má­cií
  • Pri out­sour­cin­gu IT zlep­še­nie de­fi­no­va­nia a kon­tro­lo­va­nia po­žia­da­viek na IT
  • Zlep­še­nie „me­to­dic­kej pod­po­ry"
  • Zla­de­nie IT zmien s ne­vyh­nut­ný­mi zme­na­mi na stra­ne biz­ni­su
  • Mi­ni­ma­li­zo­va­nie nee­fek­tív­ne­ho spra­co­va­nia in­for­má­cií na stra­ne biz­ni­su
  • Maxima­li­zo­va­nie prí­no­su kon­tra­ho­va­ných IT slu­žieb

Ke­by ste mo­men­tál­ne hľa­da­li „suc­cess sto­ry", mu­sí­te troš­ku vy­ces­to­vať. BIM pod­ľa rám­ca BiSL® je roz­ší­re­ný naj­mä v Ho­lan­dsku a vo Veľ­kej Bri­tá­nii, kde exis­tu­je množ­stvo ve­rej­ne ús­peš­ných im­ple­men­tá­cií toh­to rám­ca. Tak ako ITIL® na za­čiat­ku ti­síc­ro­čia aj ten­to best prac­ti­ce eš­te len pos­tup­ne pre­ni­ká na Slo­ven­sko vo for­me ak­re­di­to­va­ných ško­le­ní a ve­rí­me, že čos­ko­ro bu­de mož­né na­pí­sať aj o pr­vej ús­peš­nej im­ple­men­tá­cii toh­to rám­ca na Slo­ven­sku.

Mi­ros­lav Hlo­hov­ský, ITIL® Expert, Ac­cre­di­ted Trai­ner for EXIN BIM Foun­da­tion, hlo­hov­sky@om­ni­com.sk

Zdroj: IW 3-4/2014Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Bez­peč­nosť a dos­tup­nosť dát: Nie je cloud ako cloud
Či už poskytujete služby, alebo predávate tovar, ste malá či veľká spoločnosť, bezpečnosť a dostupnosť vašich dát je veľmi dôležitá, v niektorých prípadoch až kriticky dôležitá. Práve vo chvíli, keď si začnete klásť otázky na túto tému a začnete pátrať po riešeniach, objavíte čaro cloudu. čítať »
 
Tren­dy v pod­ni­ko­vých in­for­mač­ných sys­té­moch ERP v ro­ku 2014
Tento rok sa v oblasti podnikových informačných systémov ERP ponesie v znamení niekoľkých výrazných trendov. Zvýšená pozornosť sa bude venovať používateľskej prívetivosti a mobilite, pokračovať bude nárast popularity dvojvrstvovej stratégie ERP. čítať »
 
Cis­co Ca­ta­lyst 2960-X v pros­tre­dí SP
Požiadavky na triple-play služby s gigabitovými prístupovými rýchlosťami sa stávajú realitou, vyžadujú však investíciu do hardvéru prístupovej vrstvy. čítať »
 
Ako efek­tív­ne vy­uží­vať svo­je zdro­je
V poslednom čase sa stretávame s pojmom cloud čoraz častejšie a pred pár mesiacmi bolo na stránkach INFOWARE porovnanie globálnych poskytovateľov cloudových služieb. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter