Strategické riadenie

DevOps – prepojenie softvérového vývoja a prevádzky systémov

Fir­my sú v sú­čas­nos­ti pod neus­tá­lym tla­kom, aby pri­ná­ša­li no­vé pro­duk­ty a služ­by svo­jim zá­kaz­ní­kom. Or­ga­ni­zá­cie, kto­ré do­ká­žu lep­šie vy­uží­vať ino­vá­cie vďa­ka sof­tvé­ro­vé­mu vý­vo­ju, do­sa­hu­jú väč­šiu zis­ko­vosť op­ro­ti svo­jej kon­ku­ren­cii.

Len ma­lá časť z nich však je pres­ved­če­ná o tom, že pro­ces vý­vo­ja no­vé­ho sof­tvé­ru je v da­nej or­ga­ni­zá­cii op­ti­mál­ny. Vďa­ka to­mu sa pre­sa­dzu­jú no­vé prís­tu­py k vý­vo­ju pro­duk­tov, kto­ré sa sna­žia rea­go­vať na kon­ti­nuál­ne spra­co­va­nie no­vých po­žia­da­viek z biz­ni­su. Je­den zo sme­rov, kto­rý mô­že vý­raz­ným spô­so­bom zlep­šiť do­sa­ho­va­nie vý­sled­kov v rám­ci sof­tvé­ro­vé­ho vý­vo­ja, je De­vOps - pre­po­je­nie sof­tvé­ro­vé­ho vý­vo­ja a pre­vádz­ky sys­té­mov. 

dev-1.jpg

Cie­ľom prís­tu­pu De­vOps je in­teg­rá­cia do­dá­va­nia sof­tvé­ro­vých pro­duk­tov, vý­vo­ja no­vých ale­bo op­ra­vy exis­tu­jú­cich ver­zií a kva­li­ta­tív­ne­ho tes­to­va­nia v zá­uj­me zlep­še­nia spo­ľah­li­vos­ti, bez­peč­nos­ti a do­siah­nu­tia rých­lej­ších vý­vo­jo­vých cyk­lov. Tým­to prís­tu­pom je sna­ha do­siah­nuť pred­ví­da­teľ­nosť, efek­tív­nosť, bez­peč­nosť a ma­na­žo­va­teľ­nosť pre­vádz­ko­vých IT pro­ce­sov. Ako prík­lad veľ­mi efek­tív­ne­ho vy­uži­tia toh­to prís­tu­pu sa čas­to udá­va služ­ba zdie­ľa­nia ob­ráz­kov Flickr, kde sa do­sa­hu­je až 10 na­sa­de­ní no­vých ver­zií za deň.

De­vOps sa za­čal po­pu­la­ri­zo­vať v Bel­gic­ku v ro­ku 2009 sé­riou kon­fe­ren­čných pred­ná­šok. Os­vo­je­nie si De­vOps má nie­koľ­ko kri­tic­kých fak­to­rov a sil­no zá­vi­sí od ko­mu­ni­ká­cie a spo­lup­rá­ce me­dzi za­in­te­re­so­va­ný­mi tí­ma­mi:

 1. Pot­re­ba vy­uži­tia agil­ných tech­ník ale­bo im po­dob­ných me­to­dík vý­vo­ja
 2. Pot­re­ba krat­šie­ho cyk­lu vý­vo­ja ale­bo väč­šie­ho poč­tu ver­zii ap­li­ká­cií v krat­šom ča­se, vy­ža­do­va­ná biz­ni­som spo­loč­nos­ti
 3. Dos­tup­nosť vir­tua­li­zo­va­nej ale­bo clou­do­vej infra­štruk­tú­ry od inter­né­ho ale­bo exter­né­ho pos­ky­to­va­te­ľa
 4. Vy­uži­tie auto­ma­ti­zo­va­ných nás­tro­jov na kon­fi­gu­rač­ný ma­naž­ment

dev-2.jpg  

» Obr. Pos­tu­py v rám­ci im­ple­men­tá­cie De­vOps

Prí­no­sy prís­tu­pu na bá­ze De­vOps sa pre­ja­via, ak sa po­da­rí do­siah­nuť tie­to zme­ny:

 • zrý­chle­nie ino­vač­né­ho cyk­lu a ak­cep­to­va­nia no­vých my­šlie­nok po­mo­cou väč­šej spo­lup­rá­ce v rám­ci vý­vo­ja a tes­to­va­nia
 • auto­ma­ti­zo­va­nie pro­ce­sov v rám­ci na­sa­dzo­va­nia sof­tvé­ru do pre­vádz­ky a eli­mi­no­va­nie strát ča­su
 • kon­ti­nuál­ne spra­co­va­nie spät­nej väz­by od pou­ží­va­te­ľov mo­ni­to­ro­va­ním a op­ti­ma­li­zo­va­ním na­sa­de­ných ino­vá­cií

Adop­to­va­nie prís­tu­pu De­vOps na rôz­nych plat­for­mách zna­me­ná im­ple­men­to­va­nie nas­le­du­jú­cich ob­las­tí a pos­tu­pov:

 1. Kon­ti­nuál­ne plá­no­va­nie biz­ni­su (Con­ti­nuous bu­si­ness plan­ning), čas­tok­rát s vy­uži­tím lean prin­cí­pov, za­ča­tie s ma­lý­mi zme­na­mi s vy­hod­no­co­va­ním prí­no­sov a pot­reb­ných zdro­jov.
 2. Spo­lup­rá­ca v rám­ci vý­vo­ja (Colla­bo­ra­ti­ve de­ve­lop­ment) me­dzi všet­ký­mi zlož­ka­mi a všet­ký­mi do­dá­va­teľ­mi s čo naj­viac in­teg­ro­va­ný­mi vý­vo­jo­vý­mi nás­troj­mi a nás­troj­mi na ria­de­nie vý­vo­ja.
 3. Na dodr­žia­va­nie úrov­ne rých­los­ti vý­vo­ja a kva­li­ty je pot­reb­né kon­ti­nuál­ne tes­to­va­nie (Con­ti­nuous tes­ting), čo vhod­ne do­ká­že za­bez­pe­čiť vir­tua­li­zo­va­né tes­to­va­cie pros­tre­die. Tre­ba za­ra­diť in­teg­rač­né tes­to­va­nie do čo naj­skor­šej fá­zy vý­vo­ja.
 4. Kon­ti­nuál­ne vy­tvá­ra­nie a na­sa­dzo­va­nie no­vých ver­zií (Con­ti­nuous re­lea­se and dep­loy­ment) po­mo­cou auto­ma­ti­zá­cie na­sa­dzo­va­nia na tes­to­va­cie a pro­duk­čné pros­tre­dia. Cie­ľom je čo naj­viac eli­mi­no­vať ma­nuál­ne úko­ny, zvý­šiť frek­ven­ciu na­sa­dzo­va­nia no­vých ver­zií, zní­žiť po­čet chýb a udr­žať tran­spa­ren­tnosť a dodr­žia­va­nie štan­dar­dov vý­vo­ja.
 5. Kon­ti­nuál­ne mo­ni­to­ro­va­nie (Con­ti­nuous mo­ni­to­ring) pos­ky­tu­je vý­vo­já­rom a tes­te­rom re­por­ty, aby po­ro­zu­me­li vý­kon­nos­ti no­vých ap­li­ká­cií a aj dodr­ža­niu po­žia­da­viek na dos­tup­nosť eš­te pred na­sa­de­ním do pro­duk­cie.
 6. Kon­ti­nuál­ne za­pra­co­va­nie pri­po­mie­nok (Con­ti­nuous cus­to­mer feed­back and op­ti­mi­za­tion) za­hŕňa aj ana­ly­zo­va­nie sprá­va­nia sa pou­ží­va­te­ľov ap­li­ká­cie v rám­ci jej vy­uží­va­nia a spra­co­va­nie ich pri­po­mie­nok v rám­ci tes­to­va­nia.

Syn­er­gie me­dzi ITIL a De­vOps

Stra­té­giou De­vOps je kon­ti­nuál­ne na­sa­dzo­va­nie no­vých ver­zií sof­tvé­ru a vy­ža­du­je sil­nú in­teg­rá­ciu s nás­troj­mi na auto­ma­ti­zo­va­né na­sa­dzo­va­nie a kon­fi­gu­ro­va­nie. Tie­to nás­tro­je pot­re­bu­jú v rám­ci ITIL do­sa­ho­vať best prac­ti­ce naj­mä v tých­to ob­las­tiach:

 • mať poh­ľad v reál­nom ča­se na stav a prie­beh na­sa­dzo­va­nia no­vých ver­zií cez kon­tro­lo­va­nie sta­vu in­di­vi­duál­nych pro­ce­sov
 • ria­de­nie kon­fi­gu­rač­ných po­lo­žiek a eli­mi­no­va­nie ne­kon­zis­ten­cií, neauto­ri­zo­va­ných zmien a pred­chá­dzanie chy­bám v kon­fi­gu­rá­ciách
 • in­teg­ro­va­nie a auto­ma­ti­zá­cia inter­ak­cií vy­ko­ná­va­ných ľuď­mi do IT pro­ce­sov
 • vy­uží­va­nie nás­tro­jov na di­ag­nos­ti­ku s mož­nos­ťou root-cau­se ana­lý­zy hľa­da­nia chýb
 • in­teg­rá­cia s nás­troj­mi na chan­ge ma­na­ge­ment a sle­do­va­nie zmien po­čas na­sa­dzo­va­nia no­vých ver­zií

De­vOps ne­mož­no ús­peš­ne im­ple­men­to­vať bez správ­ne­ho pre­po­je­nia so štan­dar­dmi ITIL a bez de­fi­no­va­nia vzťa­hov me­dzi pos­ky­to­va­teľ­mi a pou­ží­va­teľ­mi slu­žieb. De­vOps pot­re­bu­je pod­po­ru od as­se­tu a con­fi­gu­rač­ných pro­ce­sov. Fun­kčná kon­fi­gu­rač­ná da­ta­bá­za (CMDB), kto­rá umož­ňu­je ma­po­va­nie IT infra­štruk­tú­ry, mô­že zjed­no­du­šiť návrh ap­li­ká­cií a pod­po­ru pro­ce­sov De­vOps. Pro­ce­sy Servic­e de­sign mu­sia byť na dru­hej stra­ne koor­di­no­va­né s vý­vo­jom za­lo­že­ným na De­vOps. Pre­po­je­nie De­vOps a ITIL ov­plyv­ňu­jú pre­dov­šet­kým Servic­e de­sign, Servic­e tran­si­tion a Servic­e ope­ra­tion pro­ce­sy ITIL. Spo­lup­rá­ca je kri­tic­ká pre­dov­šet­kým pri čo naj­rý­chlej­šom od­ov­zda­ní pro­duk­tov do pre­vádz­ky (ELS - Ear­ly Li­fe Sup­port) tak, aby IT pre­vádz­ka bo­la schop­ná dodr­žia­vať po­ža­do­va­né SLA štan­dar­dy. Spo­loč­ným cie­ľom je, aby pou­ží­va­te­lia no­vé fun­kčnos­ti v rám­ci no­vých ap­li­ká­cií čo naj­viac vy­uží­va­li a aby tie ne­ma­li do­sah na kva­li­tu pos­ky­to­va­ných IT slu­žieb.

Tra­dič­né prís­tu­py k sof­tvé­ro­vé­mu vý­vo­ju nie sú v sú­čas­nos­ti už pos­ta­ču­jú­ce. Čas­ti pro­ce­sov, kto­ré sú vý­ko­ná­va­né ma­nuál­ne, sú ná­chyl­né na chy­by, spô­so­bu­jú vý­pad­ky a vy­tvá­ra­jú ča­so­vé stra­ty. Pre do­sa­ho­va­nie vý­sled­kov sa ne­mož­no sús­tre­ďo­vať len na nák­la­dy, ale aj na zrý­chle­nie na­sa­dzo­va­nia no­vých pro­duk­tov pri ne­vyh­nut­nos­ti ria­de­nia ri­zi­ka. Prís­tup De­vOps mô­že po­môcť zrý­chliť na­sa­dzo­va­nie no­vých sof­tvé­ro­vých ino­vá­cií pri správ­nom vy­vá­že­ní nák­la­dov, kva­li­ty a ri­zi­ka v rám­ci sof­tvé­ro­vé­ho vý­vo­ja. De­vOps spo­lu s agil­ný­mi tech­ni­ka­mi a clou­do­vý­mi služ­ba­mi po­sú­va­jú mož­nos­ti vý­vo­ja na vy­ššiu úro­veň.

Mi­ros­lav Pet­rek, SWG Tech­ni­cal Sa­les and Servic­es, Ma­na­ger, IBM, mi­ros­lav.pet­rek@sk.ibm.com

Zdroj: IW 3-4/2014Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Bez­peč­nosť a dos­tup­nosť dát: Nie je cloud ako cloud
Či už poskytujete služby, alebo predávate tovar, ste malá či veľká spoločnosť, bezpečnosť a dostupnosť vašich dát je veľmi dôležitá, v niektorých prípadoch až kriticky dôležitá. Práve vo chvíli, keď si začnete klásť otázky na túto tému a začnete pátrať po riešeniach, objavíte čaro cloudu. čítať »
 
Tren­dy v pod­ni­ko­vých in­for­mač­ných sys­té­moch ERP v ro­ku 2014
Tento rok sa v oblasti podnikových informačných systémov ERP ponesie v znamení niekoľkých výrazných trendov. Zvýšená pozornosť sa bude venovať používateľskej prívetivosti a mobilite, pokračovať bude nárast popularity dvojvrstvovej stratégie ERP. čítať »
 
Cis­co Ca­ta­lyst 2960-X v pros­tre­dí SP
Požiadavky na triple-play služby s gigabitovými prístupovými rýchlosťami sa stávajú realitou, vyžadujú však investíciu do hardvéru prístupovej vrstvy. čítať »
 
Ako efek­tív­ne vy­uží­vať svo­je zdro­je
V poslednom čase sa stretávame s pojmom cloud čoraz častejšie a pred pár mesiacmi bolo na stránkach INFOWARE porovnanie globálnych poskytovateľov cloudových služieb. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter