Enterprise resource planning

Informatizácia v oblasti uspokojovania potrieb spotrebiteľa

Už sa vám sta­lo, že vám ne­do­da­li to­var v pris­ľú­be­nom ter­mí­ne? Za­ži­li ste po­cit, keď k vám do­ra­zí ob­jed­na­ný via­noč­ný dar­ček, na kto­rý ste už aj za­bud­li a nah­ra­di­li ho iným, až tes­ne pred Veľ­kou no­cou?

Nie je to nič neo­by­čaj­né - to len inter­ne­to­vý (ale­bo ka­men­ný) ob­chod po­nú­kal to­var, kto­ré­ho do­da­nie v po­ža­do­va­nom množ­stve a ter­mí­ne ne­ve­del za­bez­pe­čiť.

Ne­viem, ako pre ko­ho, ale pre mňa osob­ne je lep­šie vô­bec ne­dos­tať to­var než ho dos­tať po sľú­be­nom ter­mí­ne. Ale mož­no je to tak len pre­to, le­bo v dneš­nom sve­te je ťaž­ko pred­sta­vi­teľ­né, že by ste to­var ne­dos­ta­li vô­bec.

Otáz­ni­ky te­da vi­sia naj­mä nad ča­som do­da­nia, mie­rou spo­ľah­li­vos­ti („is­to­ty") a ce­nou. Ce­na lo­gic­ky ov­plyv­ňu­je aj čas a spo­ľah­li­vosť. Pres­ne pod­ľa sta­ré­ho zná­me­ho „za má­lo pe­ňa­zí má­lo mu­zi­ky".

Je zrej­mé, že ne­mož­no za­ru­čiť sto­per­cen­tnú is­to­tu včas­né­ho spl­ne­nia všet­kých ob­jed­ná­vok, ale asi kaž­dé­ho po­te­ší, ak je o ta­kej­to ne­mi­lej mož­nos­ti in­for­mo­va­ný s pred­sti­hom. A do­vo­lím si tvr­diť, že skla­ma­né­ho ob­jed­ná­va­te­ľa po­te­ší e-mai­lo­vý zľa­vo­vý ku­pón na ďal­šiu ob­jed­náv­ku viac ako do­dá­va­te­ľov te­le­fo­nát s os­pra­vedl­ne­ním. Ne­ho­vo­riac o tom, že je to v ko­neč­nom zúč­to­va­ní aj lac­nej­šie.

Čo všet­ko mu­sí byť za­bez­pe­če­né, aby sme svoj to­var dos­ta­li na­čas? Koľ­ko člán­kov re­ťaz­ca mu­sí fun­go­vať vo vzá­jom­nom sú­la­de? Koľ­ko sys­té­mov mu­sí byť pre­po­je­ných a koľ­ko dát sa me­dzi ni­mi pre­ná­ša? Ako rých­lo? Dos­ta­toč­ne spo­ľah­li­vo? A čo v prí­pa­de zly­ha­nia člán­ku v re­ťaz­ci? A čo rých­losť, bez­peč­nosť, zá­lo­hy, his­tó­ria, „error re­co­ve­ry"?

ERP ern -Infoware copy.jpg

Väč­ši­nu spot­re­bi­te­ľov tie­to otáz­ky ne­zau­jí­ma­jú a ani ne­ma­jú pre­čo za­ují­mať. To je v po­riad­ku, ich má za­ují­mať len vý­sle­dok.

Pre všet­ky os­tat­né člán­ky re­ťaz­ca od vý­ro­by až po do­ru­če­nie kon­co­vé­mu zá­kaz­ní­ko­vi špe­dič­nou spo­loč­nos­ťou sú tie­to otáz­ky exis­ten­čne dô­le­ži­té.

Na to, aby všet­ko fun­go­va­lo, mu­sia bez­chyb­ne pra­co­vať nie­len jed­not­li­vé člán­ky re­ťaz­ca, ale aj vý­me­na a koor­di­ná­cia dát me­dzi ni­mi.

Kľú­čo­vé člán­ky do­dá­va­teľ­ské­ho re­ťaz­ca sú:

  • plá­no­va­nie vý­ro­by - rea­gu­je na ne­dos­tat­ky vo vý­ro­be, zme­ny v po­žia­dav­kách zá­kaz­ní­ka, mu­sí rea­go­vať na vý­pad­ky vý­ro­by, rie­šiť op­ti­ma­li­zá­ciu vý­ro­by,
  • mo­dul SCM (supp­ly chain ma­na­ge­ment) - lo­gis­tic­ký sys­tém, kto­rý plá­no­va­nie vý­ro­by syn­chro­ni­zu­je spo­lu so sta­vom skla­du zá­kaz­ní­ka, s je­ho pot­re­ba­mi (zá­kaz­ník po­sie­la vý­hľa­dy od­by­tu), expe­dí­ciou, dop­rav­ný­mi dis­po­zí­cia­mi a bez­peč­nos­tnou re­zer­vou (zvý­še­ním mi­ni­mál­nej veľ­kos­ti skla­du), to všet­ko s je­di­ným cie­ľom: do­dať to­var v sľú­be­nom množ­stve a ter­mí­ne.

In­te­li­gen­ciu ce­lé­mu sys­té­mu do­dá­va­jú nás­tro­je na si­mu­lá­ciu mož­ných sta­vov (what-if ana­lý­zy), pre­dik­čné sys­té­my (napr. op­ti­ma­li­zá­cia dopĺňa­nia to­va­ru do sie­te špor­to­vých po­trieb na zá­kla­de pred­po­ve­de po­ča­sia) a nad bez­peč­nos­ťou a spo­ľah­li­vos­ťou cel­ku dr­žia ochran­nú ru­ku sys­té­my včas­né­ho va­ro­va­nia, mo­ni­to­ro­va­cie a re­por­to­va­cie nás­tro­je.

Ako do­siah­nuť, aby v tej­to rých­lo sa roz­ví­ja­jú­cej ob­las­ti va­ša spo­loč­nosť udr­ža­la krok s do­bou? Má­te tri mož­nos­ti:

  • Udr­žia­vať vlas­tné špič­ko­vé IT od­de­le­nie, kto­ré vám uro­bí všet­ko na mie­ru.
  • Za­ob­sta­rať si ma­mu­tí sys­tém od IT gi­gan­tu, kto­rý je uni­ver­zál­ny a vie tak­mer všet­ko, ale na­sa­de­nie a údr­žba sys­té­mu vám zhl­tne ne­ma­lé pros­tried­ky.
  • Náj­sť si vo svo­jom oko­lí od­bor­ní­kov, kto­rí vám po­ra­dia a navr­hnú rie­še­nie.

arrows.jpg

Du­šan Sil­vá­ši, Fun­kcia : Ana­ly­tik, e-mail : sil­va­si@es­ten.sk, Fir­ma : ES­TEN s.r.o.

Zdroj: IW 3-4/2014Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Bez­peč­nosť a dos­tup­nosť dát: Nie je cloud ako cloud
Či už poskytujete služby, alebo predávate tovar, ste malá či veľká spoločnosť, bezpečnosť a dostupnosť vašich dát je veľmi dôležitá, v niektorých prípadoch až kriticky dôležitá. Práve vo chvíli, keď si začnete klásť otázky na túto tému a začnete pátrať po riešeniach, objavíte čaro cloudu. čítať »
 
Tren­dy v pod­ni­ko­vých in­for­mač­ných sys­té­moch ERP v ro­ku 2014
Tento rok sa v oblasti podnikových informačných systémov ERP ponesie v znamení niekoľkých výrazných trendov. Zvýšená pozornosť sa bude venovať používateľskej prívetivosti a mobilite, pokračovať bude nárast popularity dvojvrstvovej stratégie ERP. čítať »
 
Cis­co Ca­ta­lyst 2960-X v pros­tre­dí SP
Požiadavky na triple-play služby s gigabitovými prístupovými rýchlosťami sa stávajú realitou, vyžadujú však investíciu do hardvéru prístupovej vrstvy. čítať »
 
Ako efek­tív­ne vy­uží­vať svo­je zdro­je
V poslednom čase sa stretávame s pojmom cloud čoraz častejšie a pred pár mesiacmi bolo na stránkach INFOWARE porovnanie globálnych poskytovateľov cloudových služieb. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter