Enterprise resource planning

Efektívny dodávateľ ERP pre výrobné podniky

Exis­tu­jú veľ­kí nad­ná­rod­ní do­dá­va­te­lia in­for­mač­ných sys­té­mov, kto­rých mô­že­me naz­vať „všeob­jí­ma­jú­ci­mi", exis­tu­jú aj men­ší lo­kál­ni do­dá­va­te­lia, kto­rí „nám to uro­bia na mie­ru - mož­no". Ako by te­da mal vy­ze­rať efek­tív­ny do­dá­va­teľ ERP pre vý­rob­né pod­ni­ky?

Za­tiaľ čo niek­to­rí do­dá­va­te­lia mô­žu byť väč­ší, všeob­jí­ma­jú­ci a na­sa­de­nie ich rie­še­nia mô­že byť skôr efek­tné, efek­tív­ny do­dá­va­teľ má kom­plet­né za­me­ra­nie na rie­še­nie prá­ve pre vý­rob­nú sfé­ru a je­ho ERP je pos­ta­ve­né tak, že kom­plexne pod­po­ru­je tie­to pro­ce­sy. Na­čú­va tr­hu a pri­chá­dza s po­nu­kou, ako „svoj­mu" tr­hu naj­lep­šie vy­jsť v ús­tre­ty, aby bol efek­tív­ny. Vý­voj je­ho pro­duk­tov a po­nu­ka slu­žieb tak ko­pí­ru­je tie­to kon­krét­ne pod­ni­ko­vé cie­le.

Efek­tív­ny do­dá­va­teľ rie­še­ní ERP pre vý­rob­nú sfé­ru sa spra­vid­la za­me­ria­va na kon­krét­ne ver­ti­ká­ly, ako je nap­rík­lad:

 • Auto­mo­bi­lo­vý prie­my­sel
 • Spot­re­bi­teľ­ské pro­duk­ty
 • Elek­tro­ni­ka
 • Pot­ra­vi­ny a ná­po­je
 • Stro­jár­stvo
 • Far­má­cia a zdra­vot­níc­ke vý­rob­ky

V kaž­dom z tých­to ver­ti­kál­nych tr­hov zoh­rá­va ak­tív­nu úlo­hu, za­pá­ja sa do di­ania v kon­krét­nych prie­my­sel­ných sku­pi­nách či or­ga­ni­zá­ciách ur­ču­jú­cich nor­my a štan­dar­dy pre jed­not­li­vé od­vet­via. Ten­to prís­tup za­bez­pe­ču­je, že sa neus­tá­le pris­pô­so­bu­je no­vým vý­rob­ným pos­tu­pom, pos­ky­tu­je ino­va­tív­ne vý­rob­né rie­še­nia ERP a svo­jim zá­kaz­ní­kom pri­ná­ša kon­ku­ren­čnú vý­ho­du a rie­še­nie zho­dy s pred­pis­mi. Ta­ký­to do­dá­va­teľ rie­še­ní ERP kla­die dô­raz na špe­ci­fic­ké po­žia­dav­ky sek­to­ra, pri­ná­ša kom­plet­nú súp­ra­vu ino­va­tív­ne­ho ERP pre vý­ro­bu, rých­lo rea­gu­je na po­žia­dav­ky prie­mys­lu a pres­nej­šie rie­ši po­žia­dav­ky svo­jich zá­kaz­ní­kov.

Spo­lup­rá­ca s ta­kým­to do­dá­va­te­ľom rie­še­nia ERP po­tom pri­ná­ša nas­le­du­jú­ce kľú­čo­vé vý­ho­dy:

 • Os­ved­če­né pos­tu­py (Best prac­ti­ces): Vsta­va­ná pod­po­ra pod­ni­ko­vých pro­ce­sov, kto­rú mož­no naz­vať „naj­lep­šou vo svo­jej trie­de (best-in-class)", a prip­ra­ve­nosť na zme­nu tak, aby bo­li pod­po­ro­va­né je­di­neč­né pro­ce­sy v kaž­dej vý­rob­nej spo­loč­nos­ti.
 • Glo­bál­na pod­po­ra: Vsta­va­ná pod­po­ra mies­tnych ja­zy­kov, mien, ob­chod­ných prak­tík a zá­kon­ných po­žia­da­viek.
 • Flexibi­li­ta na­sa­de­nia: Spĺňa pot­re­by všet­kých vý­rob­ných or­ga­ni­zá­cií, či už ide o na­sa­de­nie on-pre­mi­se, ale­bo v clou­de, prí­pad­ne mož­nosť zmie­ša­ných na­sa­de­ní.
 • Rých­la reali­zá­cia: Pre­mys­le­ná a prep­ra­co­va­ná me­to­di­ka im­ple­men­tá­cie, kto­rá za­ru­ču­je rých­le a efek­tív­ne na­sa­de­nie ERP.
 • Jed­no­du­ché pou­ži­tie: Jed­no­du­ché pou­ži­tie, rých­la im­ple­men­tá­cia a in­tui­tív­ne ov­lá­da­nie.

Pre kaž­dý pod­nik - a tre­ba te­raz zdô­raz­niť, že ten­to člá­nok je ur­če­ný pre­dov­šet­kým pre sfé­ru vý­rob­ných pod­ni­kov - je dô­le­ži­té, aby do­ká­zal de­fi­no­vať svo­je os­ved­če­né pos­tu­py, best prac­ti­ces, pre všet­ky svo­je pro­ce­sy a nás­led­ne me­rať účin­nosť kaž­dé­ho pod­ni­ko­vé­ho pro­ce­su. Ak to nie je tak, po­hy­bu­je sa na ten­kom ľa­de a mô­že­me ho naz­vať efek­tným, t. j. ma­jú­cim len von­kaj­ší efekt. Rov­na­kou mie­rou však mu­sí­me me­rať aj do­dá­va­te­ľa náš­ho rie­še­nia ERP. Vy­ža­do­vať, aby to bol do­dá­va­teľ vy­ví­ja­jú­ci rie­še­nie, pos­ky­tu­jú­ci služ­by a met­ri­ky, kto­ré za­hŕňa­jú naj­lep­šie os­ved­če­né pos­tu­py pre da­nú ob­lasť. Do­dá­va­teľ, kto­rý pos­ky­tu­je jas­né me­ra­nie a kto­ré­ho pro­dukt mô­že byť na­sa­de­ný jed­no­du­cho. Ta­ký­to do­dá­va­teľ už pri vý­vo­ji svoj­ho rie­še­nia úz­ko spo­lup­ra­cu­je so svo­ji­mi zá­kaz­ník­mi.

Vla­di­mír Bar­toš, ria­di­teľ pod­po­ry pre­da­ja, Mi­ner­va ČR, a. s., vla­di­mir.bar­tos@mi­ner­va-is.cz

Zdroj: IW 3-4/2014



Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Bez­peč­nosť a dos­tup­nosť dát: Nie je cloud ako cloud
Či už poskytujete služby, alebo predávate tovar, ste malá či veľká spoločnosť, bezpečnosť a dostupnosť vašich dát je veľmi dôležitá, v niektorých prípadoch až kriticky dôležitá. Práve vo chvíli, keď si začnete klásť otázky na túto tému a začnete pátrať po riešeniach, objavíte čaro cloudu. čítať »
 
Tren­dy v pod­ni­ko­vých in­for­mač­ných sys­té­moch ERP v ro­ku 2014
Tento rok sa v oblasti podnikových informačných systémov ERP ponesie v znamení niekoľkých výrazných trendov. Zvýšená pozornosť sa bude venovať používateľskej prívetivosti a mobilite, pokračovať bude nárast popularity dvojvrstvovej stratégie ERP. čítať »
 
Cis­co Ca­ta­lyst 2960-X v pros­tre­dí SP
Požiadavky na triple-play služby s gigabitovými prístupovými rýchlosťami sa stávajú realitou, vyžadujú však investíciu do hardvéru prístupovej vrstvy. čítať »
 
Ako efek­tív­ne vy­uží­vať svo­je zdro­je
V poslednom čase sa stretávame s pojmom cloud čoraz častejšie a pred pár mesiacmi bolo na stránkach INFOWARE porovnanie globálnych poskytovateľov cloudových služieb. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter