Enterprise resource planning

Cloudové a hybridné riešenia sa snažia vyviesť ERP zo slepej uličky

Níz­ka agi­li­ta a nes­chop­nosť ope­ra­tív­ne rea­go­vať na tren­dy v biz­ni­se a vý­ky­vy tr­hu nas­me­ro­va­la kla­sic­ké špe­cia­li­zo­va­né rie­še­nia ERP do sle­pej ulič­ky. Vý­cho­dis­kom je no­vý trend, na­zý­va­ný pos­tmo­der­né ERP na bá­ze flexibil­ných clou­do­vých tech­no­ló­gií.

Fir­my, kto­ré nie sú veľ­mi tes­ne spú­ta­né ná­rok­mi vý­rob­ných a do­dá­va­teľ­ských re­ťaz­cov, sú viac kon­ku­ren­cies­chop­né - vďa­ka flexibi­li­te clou­do­vých ap­li­ká­cií ma­jú viac príl­eži­tos­tí. No po­sun k nov­ším a agil­nej­ším clou­do­vým tech­no­ló­giám ne­mu­sí auto­ma­tic­ky viesť k lep­ším vý­sled­kom. Čo­raz me­nej fi­riem dek­la­ru­je, že vy­uží­va­ním kla­sic­kých sys­té­mov ERP do­siah­li sku­toč­nú ob­chod­nú hod­no­tu, a pred­pok­la­da­jú, že clou­do­vé rie­še­nia im auto­ma­tic­ky pos­kyt­nú väč­šiu flexibi­li­tu pri niž­ších nák­la­doch. Kaž­dá fir­ma má svo­je špe­ci­fi­ká, tak­že tie­to oča­ká­va­nia mô­žu, no ne­mu­sia byť spl­ne­né.

Poh­ľad do his­tó­rie

Krát­ky poh­ľad do his­tó­rie nám po­mô­že ob­jas­niť sú­čas­ný vý­voj. Oko­lo ro­ku 1990 fir­my na­sa­dzo­va­li rie­še­nia ERP s nad­še­ním, pre­to­že bo­li pre­ko­na­né dva naj­väč­šie prob­lé­my, kto­ré su­žo­va­li ich pou­ží­va­te­ľov v osem­de­sia­tych ro­koch, keď ap­li­ká­cie ne­bo­li dos­ta­toč­ne spo­ľah­li­vé a in­teg­ro­va­né. Fir­my bo­li ochot­né reali­zo­vať roz­siah­le tran­sfor­má­cie ne­vyh­nut­né na na­sa­de­nie ERP. V de­väť­de­sia­tych ro­koch sa da­li iden­ti­fi­ko­vať tri sku­pi­ny fi­riem, kto­ré naj­viac pro­fi­to­va­li z mož­nos­tí vy­ge­ne­ro­va­ných ERP. Im­ple­men­tá­to­ri sa „zviez­li" na vl­ne hos­po­dár­ske­ho ras­tu oko­lo ro­ku 1990. Kon­fi­gu­ro­va­li rie­še­nia a vy­tvá­ra­li no­vé mo­du­ly a ap­li­ká­cie, kto­ré umož­ňo­va­li zoh­ľad­niť špe­ci­fi­ká fi­riem, tý­ka­jú­ce sa hlav­ne pra­cov­ných pos­tu­pov a ob­chod­ných pro­ce­sov. Ne­zá­vis­lí do­dá­va­te­lia sof­tvé­ru (ISV) pí­sa­li sof­tvér ERP, no nie všet­ci pre­ži­li, niek­to­rí do­siah­li znač­né zis­ky, kým ich pohl­ti­li väč­šie fir­my. Naj­viac však z ERP pro­fi­to­va­li veľ­ké po­ra­den­ské spo­loč­nos­ti.

V zla­tej ére kla­sic­ké­ho ERP reali­zo­va­li im­ple­men­tá­to­ri roz­siah­le úp­ra­vy, čas­to aj nad rá­mec pô­vod­né­ho zá­me­ru. Bo­li to dos­lo­va sof­tvé­ro­vé to­vár­ne s ti­síc­ka­mi prog­ra­má­to­rov, aby bo­li schop­né pris­pô­so­biť rie­še­nia ERP pre svo­jich klien­tov. Ne­bo­lo vý­nim­kou, že niek­to­ré fir­my in­ves­to­va­li 10-krát viac pros­tried­kov na pris­pô­so­be­nie ich ERP v po­rov­na­ní s nák­lad­mi na li­cen­cie. Sa­moz­rej­me, nás­led­ne mu­se­li pla­tiť za tr­va­lú pod­po­ru tých­to úp­rav. Po 15 ro­koch kon­ti­nuál­ne­ho pris­pô­so­bo­va­nia sú tie­to im­ple­men­tá­cie ERP spra­vid­la neu­ve­ri­teľ­ne po­ma­lé, dra­hé na pre­vádz­ku a pod­po­ru, veľ­mi ná­chyl­né na chy­by v dôs­led­ku zlo­ži­tos­ti inter­ak­cie me­dzi úp­ra­va­mi. Kaž­dá ďal­šia úp­ra­va si vy­ža­du­je vy­so­ké nák­la­dy a v zmys­le Mur­phy­ho zá­ko­nov vná­ša do sys­té­mu ďal­šie chy­by.

Stra­té­gia ďal­šie­ho roz­vo­ja

Vráť­me sa však do sú­čas­nos­ti. Všet­ky zú­čas­tne­né stra­ny stá­le po­ža­du­jú od ERP tie is­té vlas­tnos­ti, chcú spo­ľah­li­vé a in­teg­ro­va­né rie­še­nia, no s ove­ľa väč­šou flexibi­li­tou, aby fir­my bo­li schop­né pruž­ne rea­go­vať na me­nia­ce sa ob­chod­né po­žia­dav­ky. Sú­čas­né im­ple­men­tá­cie ERP nez­miz­nú zo scé­ny za jed­nu noc, mu­sia sa pris­pô­so­biť, nap­rík­lad tým, že naj­me­nej pruž­né mo­du­ly bu­dú nie­len re­di­zaj­no­va­né či nah­ra­de­né clou­do­vý­mi služ­ba­mi, ale zme­ní sa aj ich pos­ta­ve­nie v ar­chi­tek­tú­re sys­té­mu. Gar­tner od­po­rú­ča roz­ví­jať dl­ho­do­bú stra­té­giu nie­len pre ERP, ale pre všet­ky va­še dô­le­ži­té ob­chod­né ap­li­ká­cie. Stra­té­gia by ma­la ob­sa­ho­vať aj roz­poč­to­vé prog­nó­zy pre viac va­rian­tov, kto­ré by moh­li s oh­ľa­dom na vý­voj tr­hu nas­tať v prie­be­hu nas­le­du­jú­cich de­sia­tich ro­kov ži­vo­ta ap­li­ká­cie, s oso­bit­ným za­me­ra­ním na nák­la­dy na pred­ví­da­teľ­ný up­gra­de.

V prie­be­hu nas­le­du­jú­cich dvoch ro­kov nap­lá­nuj­te tes­ty všet­kých va­šich di­fe­ren­ciač­ných pro­ce­sov, kto­ré sú ria­de­né pros­tred­níc­tvom mo­du­lov ERP. Dbaj­te na ma­naž­ment úp­rav. Zle zdo­ku­men­to­va­né a ria­de­né úp­ra­vy sú vý­raz­ne drah­šie a me­nej flexibil­né. Skon­tro­luj­te všet­ky exis­tu­jú­ce úp­ra­vy s cie­ľom zis­tiť, či sku­toč­ne pri­dá­va­jú ob­chod­nú hod­no­tu úmer­nú nák­la­dom na pod­po­ru a údr­žbu.

Tren­dy v on-pre­mi­se rie­še­niach

No­vá vl­na sys­té­mov ERP vy­uží­va­jú­cich in-me­mo­ry com­pu­ting umož­ňu­je fir­mám a or­ga­ni­zá­ciám ana­ly­zo­vať čin­nos­ti a pro­ce­sy na zá­kla­de ob­rov­ské­ho množ­stva pod­rob­ných in­for­má­cií v ča­se, keď tie­to čin­nos­ti eš­te pre­bie­ha­jú. Mô­žu okam­ži­te skú­mať a ana­ly­zo­vať všet­ky svo­je tran­sak­čné a ana­ly­tic­ké úda­je prak­tic­ky z aké­ho­koľ­vek zdro­ja dát v reál­nom ča­se. Pre­vádz­ko­vé dá­ta sa za­chy­tá­va­jú do pa­mä­te v ča­se ich vzni­ku a tu sa aj spra­cu­jú a ana­ly­zu­jú. Ty­pic­ký prík­lad je SAP HA­NA (High-Per­for­man­ce Ana­ly­tic Ap­plian­ce). Rie­še­nie vy­uží­va na ana­lý­zy veľ­ké­ho množ­stva úda­jov zís­ka­ných z ob­chod­ných tran­sak­cií a pro­ce­sov v reál­nom ča­se ope­rač­nú pa­mäť. HA­NA do­ká­že spra­co­vať mi­lió­ny zá­zna­mov za zlo­mok se­kun­dy, tak­že ča­ka­nie na vý­sled­ky ana­lýz sa skrá­ti­lo aj o nie­koľ­ko rá­dov. Na­mies­to nie­koľ­ko­ho­di­no­vé­ho ča­ka­nia sú vý­sled­ky k dis­po­zí­cii tak­mer okam­ži­te. V prí­pa­doch, kde obzvlášť zá­le­ží na extrém­nom vý­ko­ne, sa up­lat­nia pred­kon­fi­gu­ro­va­né kon­so­li­do­va­né rie­še­nia ty­pu ap­plian­ce. Ty­pic­ký prík­lad je Orac­le Exada­ta Da­ta­ba­se Ma­chi­ne X2 for SAP.

Vý­cho­dis­kom sú clou­do­vé služ­by

V dl­ho­do­bej­ších pred­po­ve­diach na 10 a viac ro­kov Gar­tner oča­ká­va mig­rá­ciu do clou­du a zá­nik on-pre­mi­se in­teg­ro­va­ných „me­ga­rie­še­ní". V niek­to­rých od­vet­viach prie­mys­lu však na­sa­de­nie rie­še­ní ERP for­mou clou­do­vých slu­žieb mô­že nas­tať ove­ľa skôr. Tý­ka sa to nap­rík­lad ob­chod­ných slu­žieb a di­gi­tál­nych mé­dií, pre­to­že pre tie­to od­vet­via in­teg­ro­va­né rie­še­nia ERP vy­ho­vu­jú naj­me­nej. Ria­de­nie ľud­ských zdro­jov zos­tá­va rých­lo ras­tú­cou a dy­na­mic­kou sú­čas­ťou tr­hu ERP, v sú­čas­nos­ti aj pre zvy­šu­jú­ci sa vplyv po­nu­ky SaaS. Sta­bi­li­ta ras­tu je, sa­moz­rej­me, pod­mie­ne­ná in­ves­tí­cia­mi kon­co­vých zá­kaz­ní­kov.

5 naj­väč­ších pos­ky­to­va­te­ľov rie­še­ní ERP

Te­raz sa za­me­ria­me na trh ERP v ce­los­ve­to­vom roz­sa­hu, pri­čom bu­de­me sle­do­vať, ako sa vy­ví­jal po­diel kľú­čo­vých hrá­čov v tom­to seg­men­te. V ča­se pí­sa­nia člán­ku sme ma­li úda­je len za rok 2012. Ta­buľ­ka ob­sa­hu­je „top 5" do­dá­va­te­ľov. Príj­my sú v mi­lió­noch USD:

28 tab.jpg

SAP - v ro­ku 2013 bol vlaj­ko­vým pro­duk­tom SAP Bu­si­ness Sui­te na bá­ze in-me­mo­ry tech­no­ló­gie HA­NA. Men­ší do­pyt po rie­še­niach ERP, hlav­nom pred­me­te pod­ni­ka­nia SAP-u, spo­loč­nosť vy­kom­pen­zo­va­la vý­no­som z pre­da­ja pro­duk­tu Suc­ces­sFac­tors na ria­de­nie ľud­ské­ho ka­pi­tá­lu (HCM). Suc­ces­sFac­tors je z ur­či­té­ho poh­ľa­du pre­lo­mo­vý pro­dukt, pre­to­že umož­ňu­je SAP-u pre­dá­vať ap­li­ká­cie HR no­vým zá­kaz­ní­kom, te­da zá­kaz­ní­kom, kto­rí ne­pou­ží­va­jú je­ho rie­še­nia ERP.

Orac­le - pok­les z príj­mov ERP bol kom­pen­zo­va­ný príj­ma­mi z da­ta­bá­zo­vých rie­še­ní pre no­vých zá­kaz­ní­kov rie­še­ní ERP (napr. Orac­le JD Edwards), clou­do­vých „ta­lent ma­na­ge­ment" ap­li­ká­cií, zís­ka­ných ak­vi­zí­ciou spo­loč­nos­ti Ta­leo, a pre­da­jom ap­li­ká­cií HCM Fu­sion. Do pop­re­dia vy­stu­pu­je stra­té­gia kom­plexných pred­kon­fi­gu­ro­va­ných har­dvé­ro­vo-sof­tvé­ro­vých En­gi­nee­red Sys­tems, nap­rík­lad už spo­mí­na­ný Orac­le Exada­ta Da­ta­ba­se Ma­chi­ne X2 for SAP.

Sa­ge - spo­loč­nosť je dob­re etab­lo­va­ná hlav­ne v re­gió­ne EMEA. Tvá­rou v tvár ná­roč­né­mu pod­ni­ka­teľ­ské­mu pros­tre­diu a špe­ci­fi­kám toh­to re­gió­nu vy­ka­zu­je sluš­ný rast, naj­mä vďa­ka tvr­dšej ob­chod­nej stra­té­gii. Sús­tre­ďu­je sa na in­ves­tí­cie do vlaj­ko­vé­ho pro­duk­tu Sa­ge ERP X3 na úkor in­ves­tí­cií do iných, star­ších pro­duk­tov. Tak­to ne­pria­mo nú­ti Sa­ge svo­jich zá­kaz­ní­kov mig­ro­vať na nov­šie pro­duk­ty. Sna­ží sa skú­šať no­vé mar­ke­tin­go­vé mo­de­ly, nap­rík­lad pred­pla­te­né clou­do­vé služ­by. Tie­to mo­de­ly os­lo­vu­jú hlav­ne ma­lých a stred­ne veľ­kých zá­kaz­ní­kov.

In­for - spo­loč­nosť sa vy­švih­la na štvr­tú po­zí­ciu v reb­ríč­ku v dôs­led­ku tak­mer 50 % ras­tu tr­žieb, pri­čom od­stup od spo­loč­nos­ti na tre­tej prieč­ke je mi­ni­mál­ny. Ná­rast bol spô­so­be­ný in­teg­rá­ciou rie­še­ní zís­ka­ných ak­vi­zí­ciou Lawson Software (Lawson bol v ro­ku 2011 na ôs­mej prieč­ke toh­to reb­ríč­ka). Lep­ší pre­daj je vý­sled­kom úsi­lia no­vé­ho ma­na­žér­ske­ho tí­mu. Pre za­ují­ma­vosť ci­tu­je­me z prog­nóz spred dvoch ro­kov: „Gar­tner oča­ká­va, že In­for vďa­ka ak­vi­zí­cii Lawson Software pred­stih­ne Mic­ro­soft, sa­moz­rej­me, za pred­pok­la­du, že ne­dôj­de k zme­ne do­py­tu." Prog­nó­za sa spl­ni­la.

Mic­ro­soft vla­ni kle­sol zo štvr­tej na pia­tu prieč­ku reb­ríč­ka, aj tak mal z hľa­dis­ka pre­da­ja Dy­na­mic ERP sluš­ný rok. Mic­ro­soft sí­ce po­nú­ka šty­ri pro­duk­ty ERP, ale Gar­tner sa dom­nie­va, že väč­ši­nu zis­ku ge­ne­ru­je ap­li­ká­cia Dy­na­mics AX, kto­rá sa sta­la vlaj­ko­vou lo­ďou pro­duk­tov ERP Mic­ro­sof­tu.

Spra­co­va­né pod­ľa pod­kla­dov ne­zá­vis­lej ana­ly­tic­kej spo­loč­nos­ti Gar­tner

Zdroj: IW 3-4/2014


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Bez­peč­nosť a dos­tup­nosť dát: Nie je cloud ako cloud
Či už poskytujete služby, alebo predávate tovar, ste malá či veľká spoločnosť, bezpečnosť a dostupnosť vašich dát je veľmi dôležitá, v niektorých prípadoch až kriticky dôležitá. Práve vo chvíli, keď si začnete klásť otázky na túto tému a začnete pátrať po riešeniach, objavíte čaro cloudu. čítať »
 
Tren­dy v pod­ni­ko­vých in­for­mač­ných sys­té­moch ERP v ro­ku 2014
Tento rok sa v oblasti podnikových informačných systémov ERP ponesie v znamení niekoľkých výrazných trendov. Zvýšená pozornosť sa bude venovať používateľskej prívetivosti a mobilite, pokračovať bude nárast popularity dvojvrstvovej stratégie ERP. čítať »
 
Cis­co Ca­ta­lyst 2960-X v pros­tre­dí SP
Požiadavky na triple-play služby s gigabitovými prístupovými rýchlosťami sa stávajú realitou, vyžadujú však investíciu do hardvéru prístupovej vrstvy. čítať »
 
Ako efek­tív­ne vy­uží­vať svo­je zdro­je
V poslednom čase sa stretávame s pojmom cloud čoraz častejšie a pred pár mesiacmi bolo na stránkach INFOWARE porovnanie globálnych poskytovateľov cloudových služieb. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter