Bring Your Own Device

BYOD: Výhody, nutnosť, riziká, legislatíva, postup

Vý­voj v „mo­bil­nej do­be" prek­ro­čil ďal­šiu zo svo­jich evo­luč­ných la­tiek a my sa pri­ze­rá­me, ako za­mes­tnan­ci vy­ťa­hu­jú z vrec­ka mo­bil­né za­ria­de­nia kú­pe­né z vlas­tných pe­ňa­zí, syn­chro­ni­zu­jú ich a prih­la­su­jú sa na fi­rem­ný mail.

Ba čo viac, dob­ro­voľ­ne pra­cu­jú nad rá­mec fon­du pra­cov­né­ho ča­su a sú z to­ho nad­še­ní. Čo­raz čas­tej­šie po­čuť slo­vá ako flexibi­li­ta a mo­bi­li­ta. Znie to sko­ro ako Via­no­ce: ne­chá­me de­ti, nech si sa­my za­ba­lia dar­če­ky, dos­ta­nú tak to, čo chce­li, a Je­žiš­ko si mô­že vziať pár dní do­vo­len­ky. Je to však nao­zaj ta­ké ru­žo­vé, ako sa na pr­vé po­ču­tie zdá?

BY...čo?

Bring Your Own Devi­ce, to je mož­nosť za­mes­tnan­cov pra­co­vať s fi­rem­ný­mi dá­ta­mi po­mo­cou vlas­tných za­ria­de­ní. Z poh­ľa­du fir­my je to však aj „SYOM - Spend Your Own Money". V tom­to sme­re sa ušet­re­né nák­la­dy za ná­kup a sprá­vu za­ria­de­ní mô­žu zdať nes­mier­ne lá­ka­vé. V zmys­le zná­me­ho po­re­kad­la „The­re ain't no such thing as a free lunch" sa však tre­ba po­zrieť aj na zvyš­nú časť rov­ni­ce.

Koľ­ko?

Aké­koľ­vek re­fe­ren­čné úda­je je ne­vyh­nut­né brať s re­zer­vou, pre­to­že pos­ky­to­va­te­lia slu­žieb (nie­len) EMM (Enterpri­se Mobi­le Mana­ge­ment) čas­to vy­stu­pu­jú pros­tred­níc­tvom naj­ru­žo­vej­ších šta­tis­tík ukáž­ko­vých zá­kaz­ní­kov. Bez oh­ľa­du na kon­krét­ny „bu­si­ness ca­se" sa te­da rad­šej poz­ri­me na jed­not­li­vé po­lož­ky, kto­ré sa na ces­te pri os­vo­jo­va­ní si BYOD mô­žu ob­ja­viť na stra­ne nák­la­dov.

Ne­zá­vis­le od to­ho, koľ­ko za­ria­de­ní bu­de­me mu­sieť spra­vo­vať, sa in­ves­tí­cii do ďal­šie­ho „že­le­za" ne­vyh­ne­me. Naj­pod­ce­ňo­va­nej­šia bý­va prá­ve infra­štruk­tú­ra. Keď­že BYOD z väč­šej čas­ti zna­me­ná mo­bi­li­tu, kto­rá je za­bez­pe­če­ná bez­drô­to­vo, ná­ro­ky na Wi-Fi po­ras­tú úmer­ne so zves­ťa­mi o fi­rem­nom mo­bil­nom rie­še­ní me­dzi za­mes­tnan­ca­mi.

BYOD je lá­ka­vý trh a z množ­stva pos­ky­to­va­te­ľov slu­žieb EMM, resp. ich prí­chu­tí, ako Mo­bi­le De­vi­ce Ma­na­ge­ment (MDM), Mo­bi­le Ap­pli­ca­tion Ma­na­ge­ment (MAM), Mo­bi­le Con­tent/In­for­ma­tion Ma­na­ge­ment (MCM, MIM) a Vir­tual Des­ktop Infra­struc­tu­re (VDI), mož­no vy­be­rať v zá­vis­los­ti od veľ­kos­ti rie­še­nia, ty­pu ope­rač­né­ho sys­té­mu, plat­for­my, fun­kčných kom­po­nen­tov a re­gió­nu, v kto­rom pod­ni­ká­me (pri po­žia­dav­ke na na­tív­nu in­teg­rá­ciu).

V prí­pa­de, že nám pod­ni­ko­vé rie­še­nie príl­iš ne­vo­nia, po­nú­ka­jú mno­hí vý­rob­co­via za­ria­de­ní mož­nosť up­ra­viť si mo­bil­né ap­li­ká­cie po­mo­cou API tak, aby vy­ho­vo­va­li va­šim po­žia­dav­kám. V ko­neč­nom dôs­led­ku sa však dos­ta­ne­me k zvý­še­ným nák­la­dom na vý­voj, sprá­vu a údr­žbu, kto­rých ná­roč­nosť bu­de rásť v zá­vis­los­ti od bez­peč­nos­tných (o tých bu­de reč eš­te nes­kôr) a kva­li­ta­tív­nych po­žia­da­viek kla­de­ných na fir­mu (PCI DSS, HI­PAA, FIS­MA, SOX...).

Ďalej tre­ba dať po­zor na dvo­ji­té nák­la­dy za li­cen­cie v prí­pa­de, keď mo­bil­ná ap­li­ká­cia ne­pos­kyt­ne všet­ky fun­kcio­na­li­ty a vy­mo­že­nos­ti svo­jej des­kto­po­vej ver­zie. Za ten is­tý nás­troj tak na­ko­niec za­pla­tí­me dvak­rát. V prí­pa­de ter­mi­ná­lo­vých ap­li­ká­cií ale­bo vte­dy, keď ap­li­ká­ciu ne­mož­no por­to­vať ako mo­bil­nú, sa dob­rou al­ter­na­tí­vou mô­že zdať im­ple­men­tá­cia VDI ale­bo všeo­bec­ne in­teg­rá­cia clou­do­vých rie­še­ní (SaaS, DaaS). Kaž­dé ús­peš­né tech­no­lo­gic­ké a stra­te­gic­ké na­sa­de­nie či in­teg­rá­ciu však pred­chá­dza pre­cíz­na ana­lý­za po­trieb a z nej ply­nú­ce kon­so­li­dač­né a im­ple­men­tač­né kro­ky.

V ne­pos­led­nom ra­de sa do jed­no­ra­zo­vých nák­la­dov pre­miet­nu aj reali­zá­cia, in­šta­lá­cia, za­ško­le­nie per­so­ná­lu a prí­pad­né ne­vyh­nut­né zme­ny v pro­ce­soch. Z opa­ku­jú­cich sa nák­la­dov tre­ba spo­me­núť ob­li­gát­nu údr­žbu SW, HW a infra­štruk­túr­nych kom­po­nen­tov vy­ža­du­jú­cich si ob­no­vy a ak­tua­li­zá­ciu, sprá­vu a ma­naž­ment bez­peč­nos­ti, kto­rá pat­rí pri mo­bi­li­te ku kľú­čo­vým fak­to­rom ro­bus­tné­ho rie­še­nia.

„Po­kiaľ bý­vaš pod mo­jou stre­chou..."

Aké veľ­ké je te­da ri­zi­ko, ak sa do BYOD pus­tí­me? Fi­nan­čné ri­zi­ko, kto­ré je ved­ľaj­ším príz­na­kom kaž­dej po­čia­toč­nej in­ves­tí­cie, je pod­stat­ne men­šie než to ri­zi­ko, že už vo fir­me niek­de sú sa­moz­va­ní pio­nie­ri mo­bi­li­ty. V naj­lep­šom prí­pa­de to­tiž nad ni­mi ne­má­me kon­tro­lu, v naj­hor­šom ani ne­vie­me, že exis­tu­jú. V kor­po­rát­nej sie­ti už na­vy­še čas­to má­me adap­to­va­né kom­plexné bez­peč­nos­tné rie­še­nia (šif­ro­va­nie dát, anti­ví­ru­so­vé rie­še­nia), kto­ré však tak­to na mo­bil­né za­ria­de­nia ne­ma­jú ni­ja­ký do­sah.

Kon­tro­la za­ria­de­ní je neod­mys­li­teľ­ná sú­časť sil­né­ho rie­še­nia bez­peč­nos­ti a v rám­ci nej tre­ba mať zod­po­ve­da­né nas­le­du­jú­ce otáz­ky: Kam až mô­že pou­ží­va­teľ vy­niesť cit­li­vé úda­je? A nao­pak, čo ne­žia­du­ce mô­že pou­ží­va­teľ do sie­te pri­niesť (ví­ru­sy a pod.)? Aké bez­peč­nos­tné di­ery/ak­tua­li­zá­cie ob­sa­hu­je da­né za­ria­de­nie? Čo ak sa za­ria­de­nie stra­tí/od­cu­dzí? Pro­duk­ty EMM po­nú­ka­jú ho­to­vé nás­tro­je a me­tó­dy, ako ta­ké­to prob­lé­my rie­šiť, resp. sa ich vy­va­ro­vať (dô­my­sel­ný sys­tém po­li­tík, ka­ran­tén­na sieť, vzdia­le­né zma­za­nie, lo­ka­li­zá­cia za­ria­de­nia a mno­ho ďal­ších).

Pl­no­hod­not­né BYOD by sa ne­ma­lo kon­čiť len pri „pri­ne­se­ní" (bring), te­da pri za­ria­de­ní vo for­me dopl­nku k pra­cov­nej sta­ni­ci. Po všet­kých tých in­ves­tí­ciách pred­sa chce­me, aby pou­ží­va­te­lia na za­ria­de­ní nao­zaj aj pra­co­va­li. Za­mes­tna­nec však bu­de mu­sieť pri­jať daň za svo­ju slo­bo­du a súh­la­siť v zmys­le zá­ko­na č. 122/2013 Z. z. o ochra­ne osob­ných úda­jov a o zme­ne a dopl­ne­ní niek­to­rých zá­ko­nov so sku­toč­nos­ťou, že je je­ho za­ria­de­nie mo­ni­to­ro­va­né, ria­de­né a po­dlie­ha po­li­ti­kám fir­my.

Ne­zas­ta­vi­teľ­ný prog­res

Je­den zo zna­kov BYOD je schop­nosť je­ho pou­ží­va­te­ľov či­že za­mes­tnan­cov uro­biť si svo­ju prá­cu čo naj­slo­bod­nej­šie v zmys­le vý­be­ru vlas­tných nás­tro­jov. A za­mes­tnan­ci sa o to bu­dú aj stoj čo stoj sna­žiť. O šty­ri ro­ky bu­de mať po­lo­vi­ca za­mes­tnan­cov na svo­jom za­ria­de­ní ap­li­ko­va­nú po­li­ti­ku BYOD. Až 89 % za­mes­tnan­cov však už svo­je osob­né za­ria­de­nie pou­ží­va na prís­tup k fi­rem­nej sie­ti bez oh­ľa­du na to, či fir­ma má ale­bo ne­má im­ple­men­to­va­né mo­bil­né po­li­ti­ky.

Pri tro­che zve­li­če­nia mô­že­me ho­vo­riť o re­vo­lú­cii v kor­po­rát­nej mo­bil­nej ko­mu­ni­ká­cii, kto­rá po pr­vot­nom mo­bil­nom boo­me pre­chá­dza do ďal­šej vý­vo­jo­vej eta­py. A keď­že nik­to z nás sa ne­chys­tá svoj mo­bil či tab­let v blíz­kej bu­dúc­nos­ti vy­me­niť za poš­to­vé­ho ho­lu­ba, je tá­to re­vo­lú­cia o to „pri­ro­dze­nej­šia" - na roz­diel od iných pseu­do­tech­no­ló­gií („it's not going to hap­pen"). Otáz­ka te­da nez­nie, „či", ale „ke­dy" sa tak sta­ne. A je len na nás, ako rých­lo sa s tým chce­me vy­rov­nať. Poh­ľad na pr­vé tri prieč­ky z reb­ríč­ka de­sia­tich stra­te­gic­kých tech­no­lo­gic­kých tren­dov na rok 2014 pod­ľa Gar­tne­ru ho­vo­rí za všet­ko:

  1. Mo­bi­le De­vi­ce Di­ver­si­ty and Ma­na­ge­ment
  2. Mo­bi­le Apps and Ap­pli­ca­tions
  3. The Inter­net of Eve­ryt­hing

Zdro­je:

Gar­tner, 2013 http://www.gar­tner.com/newsroom/ id/2603623

Check Point Software Tech­no­lo­gies http://www.in­fo­comm.org/cps/rde/xchg/in­fo­comm/hs.xsl/37048.htm

Cis­co Vi­sual Networ­king In­dex - Glo­bal Mo­bi­le Da­ta Traf­fic Fo­re­cast Up­da­te, 2010-2015

http://newsroom.cis­co.com/ekits/Cis­co_VNI_Glo­bal_Mo­bi­le_Da­ta_Traf­fic_Fo­re­cast_2010_2015.pdf

Pa­vol Bo­les, Se­nior sys­tem ad­mi­nis­tra­tor, T-Sys­tems Slo­va­kia, pa­vol.bo­les@t-sys­tems.sk

Zdroj: IW 3-4/2014


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Bez­peč­nosť a dos­tup­nosť dát: Nie je cloud ako cloud
Či už poskytujete služby, alebo predávate tovar, ste malá či veľká spoločnosť, bezpečnosť a dostupnosť vašich dát je veľmi dôležitá, v niektorých prípadoch až kriticky dôležitá. Práve vo chvíli, keď si začnete klásť otázky na túto tému a začnete pátrať po riešeniach, objavíte čaro cloudu. čítať »
 
Tren­dy v pod­ni­ko­vých in­for­mač­ných sys­té­moch ERP v ro­ku 2014
Tento rok sa v oblasti podnikových informačných systémov ERP ponesie v znamení niekoľkých výrazných trendov. Zvýšená pozornosť sa bude venovať používateľskej prívetivosti a mobilite, pokračovať bude nárast popularity dvojvrstvovej stratégie ERP. čítať »
 
Cis­co Ca­ta­lyst 2960-X v pros­tre­dí SP
Požiadavky na triple-play služby s gigabitovými prístupovými rýchlosťami sa stávajú realitou, vyžadujú však investíciu do hardvéru prístupovej vrstvy. čítať »
 
Ako efek­tív­ne vy­uží­vať svo­je zdro­je
V poslednom čase sa stretávame s pojmom cloud čoraz častejšie a pred pár mesiacmi bolo na stránkach INFOWARE porovnanie globálnych poskytovateľov cloudových služieb. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter