Bring Your Own Device

Tri roky medzi nami. Všetky aspekty za a proti

Té­ma BYOD (Bring Your Own De­vi­ce) už nie je no­vá. Po­me­no­va­nie vznik­lo v ro­ku 2005. Sku­toč­ne však re­zo­nu­je na tr­hu IT až od ro­ku 2011. No tri ro­ky sta­či­li na to, aby sa jas­ne vy­pro­fi­lo­va­li prí­no­sy aj ne­vý­ho­dy. Za­mes­tná­va­te­lia (as­poň tí so sil­ným po­ve­do­mím o IT) pri­ja­li exis­ten­ciu mož­nos­ti vy­uží­va­nia za­ria­de­ní vo vlas­tníc­tve za­mes­tnan­cov.

Niek­to­rí sa s ňou sto­tož­ni­li a ta­ký­to prís­tup pod­po­ru­jú, pri­pá­ja­jú za­mes­tna­nec­ké za­ria­de­nia (naj­mä te­le­fó­ny, tab­le­ty a no­te­boo­ky) do svo­jej infra­štruk­tú­ry, umož­ňu­jú za­mes­tnan­com prís­tup k fi­rem­ným ap­li­ká­ciám a úda­jom, prí­pad­ne tie­to za­ria­de­nia aj cen­trál­ne spra­vu­jú. Sú však aj ta­kí, kto­rí si ten­to prís­tup neos­vo­ji­li a asi ani v bu­dúc­nos­ti neos­vo­ja. Za­mes­tnan­ci sto­ja­ci na dru­hej stra­ne ma­jú ta­kis­to k da­nej té­me rôz­ny prís­tup. Vy­tvo­re­nie ná­zo­ru a voľ­bu prís­tu­pu či už za­mes­tná­va­te­ľov, ale­bo za­mes­tnan­cov ov­plyv­ňu­jú rôz­ne as­pek­ty. Skús­me sa na ne po­zrieť bliž­šie.

1. Eko­no­mic­ký as­pekt

Ke­by chcel dať za­mes­tná­va­teľ za­mes­tnan­co­vi jed­no­ra­zo­vý prís­pe­vok ku mzde, ur­če­ný na ná­kup za­ria­de­nia (nap­rík­lad no­te­boo­ku), mu­sí mu dať vý­raz­ne viac v po­rov­na­ní s tým, keď mu da­né za­ria­de­nie pria­mo za­kú­pi. Roz­diel je viac ako dvoj­ná­sob­ný. Je to spô­so­be­né tým, že z pe­ňa­zí, kto­ré za­mes­tna­nec dos­ta­ne, mu­sí za­pla­tiť od­vo­dy do fon­dov, DPFO (daň z príj­mu fy­zic­kých osôb) a DPH za­ria­de­nia. Na­vy­še eš­te za­mes­tná­va­teľ mu­sí za za­mes­tnan­ca dop­la­tiť ďal­šie od­vo­dy do fon­dov. Nao­pak, ak za­ria­de­nie ku­pu­je za­mes­tná­va­teľ, DPFO ani od­vo­dy do fon­dov nep­la­tí, za­ria­de­nie kú­pi bez DPH a na­vy­še si eš­te zní­ži da­ňo­vý zá­klad. Z toh­to as­pek­tu sa zdá prís­tup BYOD eko­no­mic­ky ne­vý­hod­ný. Za­ro­bí na tom je­di­ne štát vo for­me vy­ššie­ho vý­be­ru da­ní a od­vo­dov.

Exis­tu­je tu jed­na vý­nim­ka. V pos­led­ných ro­koch ba­dať ná­rast za­mes­tná­va­nia ľu­dí for­mou živ­nos­ti. To zna­me­ná, že de fac­to je oso­ba za­mes­tnan­com, ale de iure pra­cu­je ako živ­nos­tník. V tom­to prí­pa­de mô­že (na roz­diel od bež­né­ho za­mes­tnan­ca) vy­ko­nať živ­nos­tník da­ňo­vú op­ti­ma­li­zá­ciu.

2. So­ciál­ny as­pekt

Je­den z hlav­ných fak­to­rov, pre­čo té­ma BYOD vô­bec vznik­la, je sna­ha ľu­dí (v tom­to prí­pa­de za­mes­tnan­cov) o in­di­vi­dua­li­tu. Vy­mknúť sa z prie­me­ru, ne­byť ako os­tat­ní. Mať mož­nosť pou­ží­vať za­ria­de­nie, kto­ré je od­liš­né od fi­rem­né­ho štan­dar­du, kto­ré sym­bo­li­zu­je prís­luš­nosť k is­tej ko­mu­ni­te, prí­pad­ne je mód­nym tren­dom. Vý­raz­ne to vi­dieť nap­rík­lad v prí­pa­de za­ria­de­ní App­le. Ak fir­ma vo svo­jom štan­dar­de ta­ké­to za­ria­de­nia ne­má, pos­tu­pom ča­su vznik­ne sku­pi­na za­mes­tnan­cov, kto­rí si pri­ne­sú vlas­tné. Ok­rem to­ho BYOD v tom­to prí­pa­de sym­bo­li­zu­je de­mok­ra­ciu, keď má kaž­dý jed­not­li­vec prá­vo na vlast­ný ná­zor (za­ria­de­nie) v proti­kla­de k to­ta­li­te s cen­trál­nym ria­de­ním (vý­be­rom fi­rem­ných za­ria­de­ní).

Po­dob­ne je ten­to as­pekt dô­le­ži­tý aj zo stra­ny fi­riem. Bu­do­vať si imidž mo­der­né­ho a ús­tre­to­vé­ho za­mes­tná­va­te­ľa mô­že na tr­hu prá­ce po­môcť pri hľa­da­ní vhod­ných za­mes­tnan­cov. Pre­to ten­to kon­cept mož­no vní­mať aj ako be­ne­fit pos­ky­to­va­ný za­mes­tnan­com, sa­moz­rej­me, ak sa ne­po­nú­ka ako je­di­ný kon­cept a za­mes­tna­nec má mož­nosť vý­be­ru, či chce fi­rem­né za­ria­de­nie ale­bo vlas­tné.

3. Bez­peč­nost­ný as­pekt

Bez­peč­nosť je asi naj­čas­tej­šie dis­ku­to­va­ná té­ma. Mo­bil­né za­ria­de­nia pri­ná­ša­jú do ob­las­ti IT množ­stvo bez­peč­nos­tných ri­zík, ako nap­rík­lad mož­nosť krá­de­že ale­bo stra­ty za­ria­de­nia, prí­pad­ne vy­uží­va­nia za­ria­de­nia nev­hod­ným spô­so­bom, keď za­mes­tna­nec pos­kyt­ne svoj mo­bil­ný te­le­fón na hra­nie de­ťom. Vy­uží­va­nie vlas­tných za­ria­de­ní tie­to ri­zi­ká zvy­šu­je, pre­to­že opat­re­nia na eli­mi­ná­ciu tých­to hro­zieb kom­pli­ku­je fakt, že za­ria­de­nia nie sú ma­jet­kom fir­my. Bý­va te­da čas­to ná­roč­nej­šie do­siah­nuť tú is­tú úro­veň bez­peč­nos­ti ako pri fi­rem­ných za­ria­de­niach. V niek­to­rých prí­pa­doch to je tak­mer ne­mož­né, pre­to­že o za­ria­de­niach fir­ma ani ne­vie. Stá­va sa to­tiž, že za­mes­tna­nec si pri­ne­sie nap­rík­lad no­te­book, kto­rý pri­po­jí do fi­rem­nej sie­te bez to­ho, aby za­mes­tná­va­te­ľa na ten­to fakt vô­bec upo­zor­nil. Bez­peč­nos­tná otáz­ka tak aj v bu­dúc­nos­ti zos­ta­ne jed­ným z roz­ho­du­jú­cich fak­to­rov pri roz­ho­do­va­ní o adop­cii mo­de­lu BYOD.

4. Le­gis­la­tív­ny as­pekt

Pod­chy­tiť tú­to té­mu z práv­ne­ho hľa­dis­ka a za­kom­po­no­vať jej špe­ci­fi­ká do zá­ko­nov je vcel­ku ob­ťaž­né. Ne­ho­vo­riac o tom, že prio­ri­ty na­šich zá­ko­no­dar­ných or­gá­nov sú in­de. Aj to je dô­vod, pre­čo le­gis­la­tí­va o BYOD (nech už to po­me­nu­je­me ako­koľ­vek) v pod­sta­te ml­čí. Zmie­ňu­je sa iba o dvoch ob­las­tiach, kto­ré by sme moh­li chá­pať ako prí­buz­né té­my. Pr­vá z nich je „te­lep­rá­ca", kde sa spo­mí­na, „...keď za­mes­tna­nec vy­ko­ná­va­jú­ci te­lep­rá­cu pou­ží­va svo­je vlas­tné vy­ba­ve­nie". Náz­nak tu je, ale nie je to úpl­ne ono. Nao­pak, dru­há zmien­ka rie­ši prob­le­ma­ti­ku po­mer­ne ob­sia­hlo a ob­sa­hu­je aj pres­ný opis pro­ce­su vy­uží­va­nia vlas­tné­ho za­ria­de­nia a kom­pen­zá­cie za­mes­tnan­ca za je­ho pou­ží­va­nie na pra­cov­né úče­ly. Na­neš­ťas­tie však ide o za­ria­de­nia, kto­ré sa vy­my­ka­jú z tra­dič­né­ho chá­pa­nia BYOD, a to kon­krét­ne o au­tá - vy­uží­va­nie súk­rom­né­ho au­ta na pra­cov­né úče­ly. Ak má te­da práv­ny rá­mec pod­po­riť vy­uží­va­nie vlas­tných za­ria­de­ní za­mes­tnan­cov, je pot­reb­né, aby sa po­dob­né zá­ko­ny pri­ja­li aj v prí­pa­de iných (naj­mä však IT) za­ria­de­ní. Aj to by bo­la jed­na z ciest, ako čias­toč­ne kom­pen­zo­vať eko­no­mic­kú ne­vý­hod­nosť BYOD.

5. Tech­nic­ký as­pekt

V prí­pa­de, že sa or­ga­ni­zá­cia roz­hod­ne ísť ces­tou BYOD, tre­ba pri­jať vhod­né ad­mi­nis­tra­tív­ne a tech­nic­ké opat­re­nia na za­bez­pe­če­nie bez­prob­lé­mo­vé­ho fun­go­va­nia naj­mä s oh­ľa­dom na bez­peč­nost­ný as­pekt.

Naj­jed­no­duch­šie rie­še­nie je po­ne­chať sprá­vu za­ria­de­ní na pou­ží­va­te­ľoch. Ten­to mo­del je však vhod­ný iba v prí­pa­de, ak neh­ro­zí bez­peč­nos­tné ri­zi­ko. Mô­že to byť nap­rík­lad vy­uží­va­nie vlas­tné­ho mo­bil­né­ho te­le­fó­nu, keď však ten z fi­rem­né­ho hľa­dis­ka slú­ži iba na te­le­fo­no­va­nie a nep­ri­pá­ja sa k fi­rem­ným ap­li­ká­ciám ale­bo dá­tam. Z bez­peč­nos­tné­ho hľa­dis­ka je po­tom ne­pod­stat­né, kto je ma­ji­te­ľom za­ria­de­nia.

O krok ďa­lej je si­tuácia, keď si pou­ží­va­teľ za­ria­de­nie spra­vu­je sám, ale mu­sí dodr­žať de­fi­no­va­né pra­vid­lá (nas­ta­ve­nia, hes­lá, PIN kó­dy…). Vte­dy už tre­ba na­sa­diť tech­nic­ké rie­še­nie, kto­ré sle­du­je dodr­žia­va­nie tých­to pra­vi­diel a pri ich po­ru­še­ní za­blo­ku­je za­ria­de­niu prís­tup k fi­rem­ným úda­jom ale­bo v prí­pa­de stra­ty na di­aľ­ku zma­že všet­ky úda­je na za­ria­de­ní. Ta­ký­to prís­tup je vhod­né rie­še­nie nap­rík­lad pri smar­tfó­noch a tab­le­toch, keď je zlo­ži­té a nie­ke­dy úpl­ne ne­mož­né vzdia­le­ne reali­zo­vať niek­to­ré čin­nos­ti, ako sú nap­rík­lad ak­tua­li­zá­cie fir­mvé­ru, čo je pl­ne v ru­kách pou­ží­va­te­ľa.

Naj­reš­trik­tív­nej­ší spô­sob sprá­vy je prí­pad, keď za­ria­de­nie na­priek to­mu, že je­ho ma­ji­te­ľom je za­mes­tna­nec, spra­vu­je fir­ma. To­to je vhod­né nap­rík­lad pri no­te­boo­koch, kto­ré mož­no vzdia­le­ne spra­vo­vať. Pou­ží­va­teľ však mu­sí oča­ká­vať reš­trik­cie na svo­jom za­ria­de­ní.

6. Bu­dúc­nosť

Ak v za­čiat­koch dis­ku­sií o té­me BYOD prev­lá­da­lo nad­še­nie, mo­men­tál­ne nas­ta­lo is­té vy­triez­ve­nie. Fir­my aj za­mes­tnan­ci vi­dia obe stra­ny sú­va­hy - vý­ho­dy aj ne­vý­ho­dy. Na jed­nej stra­ne zvý­še­né nák­la­dy pre za­mes­tnan­cov, bez­peč­nos­tné ri­zi­ká, na dru­hej stra­ne mož­nosť voľ­by a in­di­vi­duál­ne­ho prís­tu­pu. BYOD sa te­da pro­fi­lu­je ako kon­cept, kto­rý niek­to­rým vy­ho­vu­je, iným nie. Tak to zrej­me zos­ta­ne aj v bu­dúc­nos­ti, keď pre niek­to­ré par­tner­stvá za­mes­tná­va­teľ - za­mes­tna­nec bu­de BYOD prí­no­som a v iných prí­pa­doch sa nep­re­sa­dí a si­tuácia sa vrá­ti do ob­do­bia pred vzni­kom toh­to kon­cep­tu.

An­drej Stru­hár, IBM Software Sa­les Ti­vo­li Tech­ni­cal Sa­les Spe­cia­list
e-mail: An­drej.Stru­har@sk.ibm.com

Zdroj: IW 3-4/2014


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Bez­peč­nosť a dos­tup­nosť dát: Nie je cloud ako cloud
Či už poskytujete služby, alebo predávate tovar, ste malá či veľká spoločnosť, bezpečnosť a dostupnosť vašich dát je veľmi dôležitá, v niektorých prípadoch až kriticky dôležitá. Práve vo chvíli, keď si začnete klásť otázky na túto tému a začnete pátrať po riešeniach, objavíte čaro cloudu. čítať »
 
Tren­dy v pod­ni­ko­vých in­for­mač­ných sys­té­moch ERP v ro­ku 2014
Tento rok sa v oblasti podnikových informačných systémov ERP ponesie v znamení niekoľkých výrazných trendov. Zvýšená pozornosť sa bude venovať používateľskej prívetivosti a mobilite, pokračovať bude nárast popularity dvojvrstvovej stratégie ERP. čítať »
 
Cis­co Ca­ta­lyst 2960-X v pros­tre­dí SP
Požiadavky na triple-play služby s gigabitovými prístupovými rýchlosťami sa stávajú realitou, vyžadujú však investíciu do hardvéru prístupovej vrstvy. čítať »
 
Ako efek­tív­ne vy­uží­vať svo­je zdro­je
V poslednom čase sa stretávame s pojmom cloud čoraz častejšie a pred pár mesiacmi bolo na stránkach INFOWARE porovnanie globálnych poskytovateľov cloudových služieb. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter