Rozhovor: Maroš Herda

Grid computing vystriedala filozofia cloudu alebo Databáza „as a service“

Na po­du­ja­tí Naš­tar­tuj sa Orac­le 12-kou! sme os­lo­vi­li ria­di­te­ľa slo­ven­skej po­boč­ky Orac­le Ma­ro­ša Her­du, aby sa s na­mi po­de­lil o oča­ká­va­nia oh­ľad­ne no­vej da­ta­bá­zy.

Herda Maros7e.jpg

Mô­že­te struč­ne cha­rak­te­ri­zo­vať naj­výz­nam­nej­šie čr­ty no­vej da­ta­bá­zy?

Ma­roš Her­da: Po pia­tich ro­koch pri­chá­dza Orac­le s no­vou ver­ziou da­ta­bá­zy s ozna­če­ním 12c, pri­čom pís­men­ko c v ozna­če­ní naz­na­ču­je, že da­ta­bá­za je prip­ra­ve­ná na clou­do­vé rie­še­nia. Hlav­ným mo­tí­vom tvor­cov no­vej da­ta­bá­zy bol nie­len cloud, ale aj po­žia­dav­ky pred­sta­vi­te­ľov fi­riem na šé­fov IT od­de­le­ní, sme­ro­va­né k zvý­še­niu agi­li­ty a dy­na­mi­ky biz­ni­su na jed­nej stra­ne a zni­žo­va­niu nák­la­dov na pre­vádz­ku IT na dru­hej stra­ne. Vy­ho­vieť spo­mí­na­ným proti­chod­ným po­žia­dav­kám sa dá len zjed­no­du­šo­va­ním IT infra­štruk­tú­ry a zni­žo­va­ním nák­la­dov na jej sprá­vu.

Na­ša no­vá clou­do­vá da­ta­bá­za do­ká­že fun­go­vať v tak­zva­nom mul­ti­te­nan­tnom re­ži­me, kde jed­na kon­taj­ne­ro­vá da­ta­bá­za pod­po­ru­je via­ce­ro ap­li­kač­ných da­ta­báz sú­čas­ne. Vý­ho­da ta­kej­to kon­taj­ne­ro­vej ar­chi­tek­tú­ry je nie­len mož­nosť pre­sú­va­nia a rep­li­ko­va­nia da­ta­báz me­dzi jed­not­li­vý­mi kon­taj­ner­mi, ale hlav­ne jed­no­du­chá sprá­va, pre­to­že net­re­ba spra­vo­vať da­ta­bá­zy pre jed­not­li­vé ap­li­ká­cie, ale sta­čí sprá­va na úrov­ni kon­taj­ne­ra spo­loč­ne pre všet­ky za­in­te­re­so­va­né ap­li­ká­cie. Da­ta­bá­za 12c pri­ná­ša aj no­vé mož­nos­ti na efek­tív­nu sprá­vu a uk­la­da­nie dát v da­ta­bá­ze, vlas­tnosť Da­ta Re­duc­tion z ob­las­ti bez­peč­nos­ti nas­ta­vu­je rôz­ne zob­ra­ze­nie cit­li­vých dát, ako sú nap­rík­lad čís­la kre­dit­ných ka­riet. Fe­no­mén big da­ta je v da­ta­bá­ze pod­po­re­ný no­vý­mi fun­kcia­mi na zjed­no­du­še­nie ana­lý­zy veľ­kých ob­je­mov dát.

Keď spo­mí­na­me pís­men­ko v ozna­če­ní naz­na­ču­jú­ce kľú­čo­vú čr­tu, poohliad­ni­me sa do mi­nu­los­ti a zre­ka­pi­tu­luj­me, či a ako sa po­da­ri­lo spl­niť ví­ziu gri­du.

Ma­roš Her­da: Áno, pred­chá­dza­jú­ce dve ver­zie (10 a 11) ma­li v ozna­če­ní g či­že grid. Te­raz s od­stu­pom ča­su mô­že­me hod­no­tiť, že grid com­pu­ting bo­la a je veľ­ká té­ma, hlav­ne v aka­de­mic­kej sfé­re pri dis­tri­buo­va­ných vý­poč­toch. Za všet­ky prík­la­dy spo­meň­me ge­ne­ti­ku. V IT pod­po­re biz­ni­su sa viac než grid com­pu­ting pre­sa­di­la fi­lo­zo­fia clou­du, ho­ci roz­hra­nie me­dzi tý­mi­to fi­lo­zo­fia­mi a ar­chi­tek­tú­ra­mi je neos­tré a do znač­nej mie­ry sa pre­lí­na­jú. To je hlav­ný dô­vod zme­ny ozna­če­nia no­vej da­ta­bá­zy. Spo­loč­nosť Orac­le vždy pruž­ne rea­go­va­la na ak­tuál­ne vlaj­ko­vé tren­dy. Na roz­diel od ozna­če­nia tech­no­lo­gic­ká zme­na ne­nas­ta­la sko­kom, pre­to­že aj Orac­le da­ta­bá­za 11g už pod­po­ro­va­la mno­hé čr­ty pot­reb­né na jej na­sa­de­nie do clou­do­vé­ho pros­tre­dia.

Po ak­vi­zí­cii Sun Mic­ro­sys­tems za­ča­la spo­loč­nosť Orac­le do­dá­vať aj za­ria­de­nia ty­pu „all in one". Bu­de aj no­vá da­ta­bá­za Orac­le 12c sú­čas­ťou ta­ké­ho­to kom­plexné­ho za­ria­de­nia?

Ma­roš Her­da: Keď je har­dvér aj sof­tvér od jed­né­ho do­dá­va­te­ľa, net­re­ba ro­biť žiad­ne kom­pro­mi­sy. Ana­ló­giou tej­to fi­lo­zo­fie v ob­las­ti klient­skych za­ria­de­ní sú pro­duk­ty App­le. Ak­vi­zí­ciou spo­loč­nos­ti Sun sa Orac­le nech­cel pre­sa­diť v server­ov­om biz­ni­se, čo sa tý­ka kla­sic­kej infra­štruk­tú­ry. Pre­to vznik­li tak­zva­né in­ži­nie­ro­va­né sys­té­my, ako inter­ne v Orac­le ozna­ču­je­me rie­še­nia s pred­po­nou Exa. Pred­beh­li sme do­bu, as­poň čo sa tý­ka Slo­ven­ska, ani nie tak slo­ven­ské­ho tr­hu, ale slo­ven­ské­ho ja­zy­ka. V an­glič­ti­ne sa pre tie­to rie­še­nia pou­ží­va po­jem ap­plian­ce. Za­tiaľ sa ne­po­da­ri­lo náj­sť vý­stiž­ný jed­nos­lov­ný prek­lad toh­to poj­mu do slo­ven­či­ny. Har­dvér rie­še­nia Exada­ta je vy­ro­be­ný dos­lo­va na mie­ru da­ta­bá­ze Orac­le 12c, aby do­sa­ho­va­la maximál­ny vý­kon pri mi­ni­mál­nych ná­ro­koch a nák­la­doch na sprá­vu.

Dô­vo­dy vý­ko­no­vej op­ti­ma­li­zá­cie bu­dú na­šim či­ta­te­ľom jas­né, no asi by ste ma­li vy­svet­liť dru­hý ar­gu­ment, a to mi­ni­ma­li­zá­ciu nák­la­dov na sprá­vu.

Ma­roš Her­da: Pre rie­še­nia na bá­ze tra­dič­ných infra­štruk­túr je pot­reb­ná via­cú­rov­ňo­vá sprá­va, kto­rú rie­ši har­dvé­ro­vý ad­mi­nis­trá­tor, sys­té­mo­vý ad­mi­nis­trá­tor, da­ta­bá­zo­vý a v mno­hých prí­pa­doch aj ap­li­kač­ný ad­mi­nis­trá­tor. Nap­ro­ti to­mu Exada­ta si vďa­ka ino­vá­ciám a zjed­no­du­še­niu vy­ža­du­je len da­ta­bá­zo­vé­ho ad­mi­nis­trá­to­ra. Po­ve­da­né špor­to­vou ter­mi­no­ló­giou, Orac­le v tom­to sme­re vďa­ka za­bu­do­va­nej in­te­li­gen­cii vý­raz­ne zjed­no­du­šil hru.

Za poj­mom cloud sa skrý­va nie­koľ­ko mo­de­lov pos­ky­to­va­nia. V kto­rom z nich pod­ľa vás náj­de no­vá da­ta­bá­za up­lat­ne­nie?

Ma­roš Her­da: Vie­me aj o pos­ky­to­va­te­ľoch ve­rej­ných clou­dov, kto­rí da­ta­bá­zu 12c na­sa­di­li, prí­pad­ne plá­nu­jú na­sa­diť, no na­ša no­vá da­ta­bá­za je viac sme­ro­va­ná do pri­vát­nych clou­dov. Pre väč­ši­nu na­šich zá­kaz­ní­kov je stá­le kľú­čo­vou otáz­kou fy­zic­ké umies­tne­nie ich kri­tic­kých či cit­li­vých úda­jov, aby ich ma­li neus­tá­le pod kon­tro­lou. Ty­pic­ký prík­lad je cloud pre štát­nu sprá­vu, kto­rý sa z hľa­dis­ka mo­de­lu pos­ky­to­va­nia dá chá­pať ako pri­vát­ny. Plug­geab­le da­ta­bá­za umož­ňu­je pre rôz­ne or­ga­ni­zá­cie se­lek­tív­ny prís­tup a tran­spa­ren­tné úč­to­va­nie. Pre­to sa na­še rie­še­nie dá ka­te­go­ri­zo­vať ako da­ta­bá­za „as a servic­e".

Ako vy osob­ne v po­zí­cii ria­di­te­ľa slo­ven­skej po­boč­ky Orac­le vní­ma­te špe­ci­fi­ká slo­ven­ské­ho tr­hu?

Ma­roš Her­da: Hlav­ným špe­ci­fi­kom slo­ven­ské­ho (ale nie­len slo­ven­ské­ho) tr­hu je oboz­ret­nosť. Exeku­tí­va po­ža­du­je od IT od­de­le­ní, aby pos­ky­to­va­li viac slu­žieb, aby tie­to služ­by bo­li pos­ky­to­va­né for­mou flexibil­ných mo­de­lov. V sú­čas­nos­ti jed­noz­nač­ne po­žia­dav­ky di­ktu­je biz­nis a IT sa je­ho dy­na­mi­ke mu­sí pris­pô­so­biť svo­jou flexibi­li­tou. Ve­ľa zá­kaz­ní­kov stá­le pot­re­bu­je mať svo­je úda­je pod sto­per­cen­tnou nep­retr­ži­tou kon­tro­lou a pre­va­žu­je ur­či­tá úro­veň ne­dô­ve­ry k pos­ky­to­va­te­ľom ve­rej­ných clou­dov. Orac­le sa pre­to prio­rit­ne za­me­ria­va na en­terpri­se zá­kaz­ní­kov, pre kto­rých sú úda­je kľú­čo­vé. Nap­rík­lad fi­nan­čné in­šti­tú­cie, kto­ré nič nep­ro­du­ku­jú a úda­je sú pre ne ana­ló­giou vý­rob­ných nás­tro­jov. Aj tí­to zá­kaz­ní­ci však uva­žu­jú, ako ze­fek­tív­niť svo­je IT, a bu­du­jú spo­loč­né pri­vát­ne clou­dy, nap­rík­lad pre ban­ku a ses­ter­skú pois­ťov­ňu.

Za In­foware sa zho­vá­ral Ľubos­lav Lac­ko

Zdroj: IW 3-4/2014Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Bez­peč­nosť a dos­tup­nosť dát: Nie je cloud ako cloud
Či už poskytujete služby, alebo predávate tovar, ste malá či veľká spoločnosť, bezpečnosť a dostupnosť vašich dát je veľmi dôležitá, v niektorých prípadoch až kriticky dôležitá. Práve vo chvíli, keď si začnete klásť otázky na túto tému a začnete pátrať po riešeniach, objavíte čaro cloudu. čítať »
 
Tren­dy v pod­ni­ko­vých in­for­mač­ných sys­té­moch ERP v ro­ku 2014
Tento rok sa v oblasti podnikových informačných systémov ERP ponesie v znamení niekoľkých výrazných trendov. Zvýšená pozornosť sa bude venovať používateľskej prívetivosti a mobilite, pokračovať bude nárast popularity dvojvrstvovej stratégie ERP. čítať »
 
Cis­co Ca­ta­lyst 2960-X v pros­tre­dí SP
Požiadavky na triple-play služby s gigabitovými prístupovými rýchlosťami sa stávajú realitou, vyžadujú však investíciu do hardvéru prístupovej vrstvy. čítať »
 
Ako efek­tív­ne vy­uží­vať svo­je zdro­je
V poslednom čase sa stretávame s pojmom cloud čoraz častejšie a pred pár mesiacmi bolo na stránkach INFOWARE porovnanie globálnych poskytovateľov cloudových služieb. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter