Peter Kišša, Principal Software Engineer a cloudový špecialista v spoločnosti InterWay, s. r. o.

Je dôležité udržať neutralitu internetu

Po­čas svo­jej ka­rié­ry pô­so­bil ok­rem Slo­ven­ska aj v Čes­kej re­pub­li­ke, Ne­mec­ku, Ka­na­de a USA. Od ro­ku 2010 pra­cu­je v spo­loč­nos­ti Inter­Way, s. r. o., kde sa špe­cia­li­zu­je na no­vo­do­bý trend v ob­las­ti in­for­mač­ných tech­no­ló­gií - cloud com­pu­ting.

Ludia z IT.jpg

Pe­ter Kiš­ša, Prin­ci­pal Software En­gi­neer a clou­do­vý špe­cial­ista v spo­loč­nos­ti Inter­Way, s. r. o.

Pe­ter Kiš­ša pra­vi­del­ne pub­li­ku­je v od­bor­ných ma­ga­zí­noch, ak­tív­ne sa zú­čas­tňu­je na kon­fe­ren­ciách a kon­gre­soch z ob­las­ti in­for­mač­ných tech­no­ló­gií a an­ga­žu­je sa pro bo­no v pro­jek­te Cloud com­pu­ting vo ve­rej­nej sprá­ve SR. V sú­čas­nos­ti za­stu­pu­je spo­loč­nosť v po­zí­cii od­bor­né­ho ta­jom­ní­ka v pra­cov­nej sku­pi­ne MF SR/ITAS pre za­ve­de­nie cloud com­pu­tin­gu do IS VS, kto­ré­ho cie­ľom je im­ple­men­tá­cia jed­not­né­ho Go­ver­nment Clou­du (GC) do ro­ku 2020. Je­ho ži­vo­to­pis sa pý­ši návr­hmi ar­chi­tek­túr a vý­vo­jom rôz­nych ap­li­ká­cií a sys­té­mov, ria­de­ním tí­mov a nie­koľ­ký­mi ti­síc­ka­mi ho­dín pos­kyt­nu­tých kon­zul­tá­cií.

Ako ste sa dos­ta­li k IT?

Pe­ter Kiš­ša: Mu­sím sa priz­nať, že to ne­bo­la úpl­ne pria­mo­čia­ra ces­ta. Eš­te v zá­klad­nej ško­le sme v rám­ci po­čí­ta­čo­vé­ho krúž­ku me­dzi cvi­če­nia­mi dá­va­li vy­chlad­núť PMD-85 na bal­kón a zá­ujem o po­čí­ta­če a tech­ni­ku všeo­bec­ne ma v pod­sta­te nik­dy neo­pus­til. V dru­hej po­lo­vi­ci štú­dia na gym­ná­ziu ma za­uja­li a môj voľ­ný čas za­pl­ni­li hu­ma­nit­né ve­dy, kon­krét­ne psy­cho­ló­gia. Na­ko­niec bo­li vy­pl­ne­né dve prih­láš­ky na vy­so­koš­kol­ské štú­dium, a to na fi­lo­zo­fic­kú a na tech­nic­kú fa­kul­tu. Vte­dy však asi za­pra­co­val osud, a tak som sa dos­tal k IT, do kto­ré­ho som na­ko­niec sko­čil napl­no eš­te pred ukon­če­ním ško­ly.

Čím sú pre vás IT za­ují­ma­vé?

Pe­ter Kiš­ša: Va­ria­bi­li­ta, krea­ti­vi­ta a úpl­ná ab­sen­cia dl­ho­do­bej­šej mo­no­tón­nos­ti. Dru­há stra­na tej­to min­ce je s tým sú­vi­sia­ca zvý­še­ná úro­veň stre­su.

V akej inej ob­las­ti mi­mo IT by ste chce­li pra­co­vať?

Pe­ter Kiš­ša: Člo­vek je prin­ci­piál­ne tvor nes­po­koj­ný, oby­čaj­ne chce to, čo ne­má. Tak­že otáz­ka u mňa nes­to­jí tak­to. Ja skôr roz­mýš­ľam o tom, kde mô­žem byť ak­tuál­ne naj­viac efek­tív­ny. To však nez­na­me­ná, že ne­mám ko­níč­ky a zá­uj­my, kto­ré by v správ­nom ča­se nez­me­ni­li prio­ri­ty.

Kto­ré ob­las­ti IT sú pre bu­dúc­nosť pod­ľa vás naj­per­spek­tív­nej­šie?

Pe­ter Kiš­ša: Správ­ne pou­ži­tá tech­no­ló­gia mô­že dra­ma­tic­ky zná­so­bo­vať efek­ti­vi­tu pro­ce­sov a kva­li­tu ich vý­stu­pov v kaž­dom da­nom kon­texte biz­ni­su. A tak by som asi vy­bral vzde­lá­va­nie, a to aj pre­to, že ak­tuál­ne sa mu ne­dos­tá­va toľ­ko po­zor­nos­ti. Správ­nym vy­uži­tím in­for­mač­ných tech­no­ló­gií by sa da­li vy­rie­šiť via­ce­ré ne­du­hy tra­dič­né­ho vzde­lá­va­nia a zlep­šiť tým per­spek­tí­vu ce­lej spo­loč­nos­ti.

Aké sú va­še IT ví­zie do bu­dúc­nos­ti?

Pe­ter Kiš­ša: In­for­mač­né tech­no­ló­gie na­chá­dza­jú up­lat­ne­nie há­dam v kaž­dej úrov­ni ži­vo­ta na­šej spo­loč­nos­ti a ten­to trend pe­net­rá­cie tech­no­ló­gií do na­šich ži­vo­tov bu­de len pok­ra­čo­vať. Od cloud com­pu­tin­gu, kto­rý re­vo­luč­ným spô­so­bom de­mok­ra­ti­zu­je prís­tup k vý­poč­to­vým pros­tried­kom a ze­fek­tív­ňu­je ich vy­uží­va­nie, až po za­ria­de­nia rôz­nych veľ­kos­tí a špe­cia­li­zá­cií (Inter­net of Things). Tie vzá­jom­nou syn­er­giou dá­va­jú inter­ne­tu ďal­ší roz­mer a spo­lu vy­tvo­ria ner­vo­vú sús­ta­vu fun­go­va­nia ce­lej spo­loč­nos­ti. Aj pre ten­to dô­vod je dô­le­ži­té udr­žať neut­ra­li­tu inter­ne­tu, a to na­priek tur­bu­len­tné­mu ob­do­biu, kto­rým pre­chá­dza­me.

Koľ­ko ča­su den­ne strá­vi­te za po­čí­ta­čom, tab­le­tom a smar­tfó­nom?

Pe­ter Kiš­ša: No ur­či­te viac než dosť :-). Keď ne­po­čí­tam prá­cu, do­ma je to sko­ro vý­luč­ne smar­tfón - a po­tom už len tab­let, keď do­ze­rám na zdĺha­vé ukon­čo­va­nie her­ných ak­ti­vít môj­ho syna.

Kto­ré sú va­še naj­ob­ľú­be­nej­šie, naj­pou­ží­va­nej­šie mo­bil­né ap­li­ká­cie?

Pe­ter Kiš­ša: Zdie­ľa­né ka­len­dá­re na koor­di­no­va­nie do­má­cich a pra­cov­ných po­vin­nos­tí, e-mail a web pre in­for­mo­va­nosť a pod­cast player, kto­rý mi je spo­loč­ní­kom pri kaž­do­ve­čer­nej pre­chádz­ke so psom.

Akú tech­ni­ku pou­ží­va­te (no­te­book, tab­let, smar­tfón)?

Pe­ter Kiš­ša: V prá­ci lap­top, vy­ba­ve­ná čí­tač­ka Wacom na poz­nám­ky a nák­re­sy schém, po­tom smar­tfón na všet­ko os­tat­né a po­me­dzi.

Aké má­te zá­uj­my, ko­níč­ky?

Pe­ter Kiš­ša: Väč­ši­nu môj­ho voľ­né­ho ča­su strá­vim v ro­din­nom kru­hu a pos­led­né ro­ky sa cez čí­ta­nie kníh a pod­cas­ty vra­ciam k fi­lo­zo­fii a psy­cho­ló­gii. Je fas­ci­nu­jú­ce, koľ­ko prin­cí­pov a kon­cep­tov, kto­ré vznik­li nie­ke­dy ti­sí­ce ro­kov do­za­du, je stá­le ap­li­ko­va­teľ­ných, ale na­neš­ťas­tie väč­ši­nou ig­no­ro­va­ných.

Váš od­kaz IT ko­mu­ni­te?

Pe­ter Kiš­ša: Ne­cí­tim sa na to, že by som mal byť no­si­te­ľom ne­ja­ké­ho špe­ciál­ne­ho od­ka­zu IT ko­mu­ni­te. Mož­no len je­den prin­ci­piál­ny ar­gu­ment o na­šej zod­po­ved­nos­ti: sta­via­me ve­rej­né scho­dis­ká, a nie súk­rom­né al­tán­ky, po­čú­vaj­me zá­kaz­ní­kov po­zor­ne, ale v prí­pa­de pot­re­by so zdra­vou dáv­kou aser­ti­vi­ty bez ega in­for­mo­va­ne ko­ri­guj­me. :-)

Zdroj: IW 3-4/2014Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Bez­peč­nosť a dos­tup­nosť dát: Nie je cloud ako cloud
Či už poskytujete služby, alebo predávate tovar, ste malá či veľká spoločnosť, bezpečnosť a dostupnosť vašich dát je veľmi dôležitá, v niektorých prípadoch až kriticky dôležitá. Práve vo chvíli, keď si začnete klásť otázky na túto tému a začnete pátrať po riešeniach, objavíte čaro cloudu. čítať »
 
Tren­dy v pod­ni­ko­vých in­for­mač­ných sys­té­moch ERP v ro­ku 2014
Tento rok sa v oblasti podnikových informačných systémov ERP ponesie v znamení niekoľkých výrazných trendov. Zvýšená pozornosť sa bude venovať používateľskej prívetivosti a mobilite, pokračovať bude nárast popularity dvojvrstvovej stratégie ERP. čítať »
 
Cis­co Ca­ta­lyst 2960-X v pros­tre­dí SP
Požiadavky na triple-play služby s gigabitovými prístupovými rýchlosťami sa stávajú realitou, vyžadujú však investíciu do hardvéru prístupovej vrstvy. čítať »
 
Ako efek­tív­ne vy­uží­vať svo­je zdro­je
V poslednom čase sa stretávame s pojmom cloud čoraz častejšie a pred pár mesiacmi bolo na stránkach INFOWARE porovnanie globálnych poskytovateľov cloudových služieb. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter