Lavína neužitočných dát útočí

Strana 1/2

V ro­ku 2014 pou­ží­va ak­tív­ne jed­nu ale­bo via­ce­ré so­ciál­ne sie­te 1,8 mi­liar­dy ľu­dí, čo je tak­mer 75 % všet­kých pou­ží­va­te­ľov inter­ne­tu. Fa­ce­book, ako ich naj­vý­raz­nej­ší pred­sta­vi­teľ, sa mô­že poch­vá­liť 1,1 mi­liar­dou z nich. Po­čet pou­ží­va­te­ľov nie­len­že na­ďa­lej na­ras­tá, ale pri­bú­da aj ob­jem in­for­má­cií, kto­ré zdie­ľa­jú. Je­den z akút­nych prob­lé­mov sú­čas­ných so­ciál­nych sie­tí je la­ví­na čas­to úpl­ne neu­ži­toč­ných dát, kto­ré nep­res­taj­ne za­hl­cu­jú či­ta­te­ľov.

Od ro­ku 2004, keď vstú­pil na scé­nu Fa­ce­book, sa so­ciál­ne sie­te vý­raz­ne pod­pí­sa­li na ak­tuál­nej po­do­be inter­ne­tu. Tie­to mi­lo­va­né a aj ne­ná­vi­de­né služ­by sú dnes vot­ka­né do pa­vu­či­ny inter­ne­to­vých strá­nok a ich tla­čid­lá Pá­či sa mi to či Tweet na nás vy­ku­ku­jú prak­tic­ky od­vša­diaľ. Ko­los so stov­ka­mi mi­lió­nov či rov­no mi­liar­dou pou­ží­va­te­ľov pot­re­bu­je nie­len vý­raz­nú har­dvé­ro­vú a sof­tvé­ro­vú zá­klad­ňu na udr­ža­nie vlas­tnej pre­vádz­ky, ale aj veľ­mi efek­tív­ny sys­tém z hľa­dis­ka pou­ží­va­teľ­ské­ho roz­hra­nia, s kto­rým náv­štev­ní­ci inter­agu­jú.

Kaž­dá so­ciál­na sieť pri­tom tr­pí svo­ji­mi špe­ci­fic­ký­mi cho­ro­ba­mi, vy­plý­va­jú­ci­mi zo spô­so­bu fun­go­va­nia. Kým niek­to­ré prob­lé­my v po­čiat­koch vô­bec neexis­tu­jú ale­bo sú ne­pod­stat­né, pri neus­tá­lom ras­te sie­te je ich vplyv čo­raz ci­teľ­nej­ší, a ke­by sa ne­za­ča­li rie­šiť, služ­ba by sko­la­bo­va­la pod vlas­tnou vá­hou. Vý­zvou je, sa­moz­rej­me, rie­šiť ich tak, aby sa pô­vod­ný zá­mer služ­by nes­tra­til. Nie vždy je to však mož­né.

Dr­vi­vá väč­ši­na so­ciál­nych sie­tí má dve tvá­re. Jed­na je nas­ta­ve­ná bež­ným pou­ží­va­te­ľom, za­tiaľ čo tá dru­há in­ze­ren­tom. Nap­rík­lad Fa­ce­book vní­ma­jú pou­ží­va­te­lia ako vý­bor­ný nás­troj na ko­mu­ni­ká­ciu so svo­ji­mi zná­my­mi, kto­rý im umož­ňu­je doz­ve­dieť sa to, čo ich pria­te­lia mo­men­tál­ne ro­bia, ako sa ma­jú a o čo sa za­ují­ma­jú. Zá­ro­veň sa po­mo­cou ne­ho mô­žu zas po­de­liť o svo­je no­vin­ky a in­for­mo­vať os­tat­ných. In­ze­ren­ti na dru­hej stra­ne vní­ma­jú Fa­ce­book ako nás­troj, po­mo­cou kto­ré­ho mô­žu dos­tať in­for­má­ciu o svo­jom pro­duk­te k veľ­kej sku­pi­ne ľu­dí.

Prepl­ne­nie zdie­ľa­nia - akút­ny prob­lém so­ciál­ny sie­tí

Na zá­kla­de šta­tis­tík z ce­lé­ho sve­ta sa uka­zu­je, že ľu­dia strá­via na so­ciál­nych sie­ťach v prie­me­re dve ho­di­ny den­ne. Ide, sa­moz­rej­me, o prie­mer­né čís­lo a množ­stvo ľu­dí je schop­ných pre­ze­ra­ním sie­tí strá­viť tak­mer ce­lý deň, za­tiaľ čo iní len pár mi­nút raz za nie­koľ­ko dní. Fak­tom je, že ob­jem dát, kto­rý pou­ží­va­te­lia so­ciál­nych sie­tí „vy­tvá­ra­jú" (zdie­ľa­ním, ko­men­to­va­ním či zvy­čaj­ným „laj­ko­va­ním"), kaž­dým ro­kom na­ras­tá.

Mark Zuc­ker­berg, za­kla­da­teľ a vý­kon­ný ria­di­teľ Fa­ce­boo­ku, už v ro­ku 2008 vy­ru­ko­val s hypo­té­zou, že ľu­dia bu­dú v nas­le­du­jú­com ro­ku zdie­ľať dvoj­ná­so­bok dát ako v sú­čas­nos­ti a v ďal­šom ro­ku zas dvoj­ná­so­bok dát ako v ro­ku pred­tým. Den­ník New York Ti­mes to ozna­čil ako Zuc­ker­ber­gov zá­kon, čo je od­kaz na už dl­ho­do­bo zná­my Moo­rov zá­kon (po­me­no­va­ný pod­ľa jed­né­ho zo za­kla­da­te­ľov In­te­lu Gor­do­na Moo­ra). Pod­ľa ne­ho po­čet tran­zis­to­rov na či­pe sa prib­liž­ne kaž­dé dva ro­ky zdvoj­ná­so­bí.

V oboch prí­pa­doch ide o od­po­zo­ro­va­ný jav expo­nen­ciál­ne­ho ras­tu, kto­rý však v prí­pa­de Fa­ce­boo­ku ne­mu­sí byť len po­zi­tív­ny. Ako to­tiž ob­jem dát hr­nú­ci sa na jed­né­ho pou­ží­va­te­ľa sie­te na­ras­tá, skôr či nes­kôr pre­siah­ne hra­ni­cu, po kto­rú ich pou­ží­va­teľ do­ká­že „kon­zu­mo­vať" v reál­nom ča­se. Na ilus­trá­ciu si pred­stav­te úpl­ne bež­né­ho člo­ve­ka, kto­rý chce zís­ka­vať no­vin­ky zo sve­ta a ne­chá si za­sie­lať do svoj­ho te­le­fó­nu kaž­dú ho­di­nu jed­nu čer­stvú a dô­le­ži­tú sprá­vu.

Vý­sled­kom je, že sa bu­de cí­tiť - a sku­toč­ne aj bu­de - veľ­mi in­for­mo­va­ný. Svet je však veľ­ký a po­ten­ciál­ne mu mô­že­te za­sie­lať kaž­dú ho­di­nu nie jed­nu, ale sto či rov­no ti­síc správ. V tom­to mo­men­te však už je­ho in­for­mo­va­nosť rých­lo kle­sá, pre­to­že bu­de za­va­le­ný ta­kým množ­stvom dát, že ne­bu­de ve­dieť, kto­rú si skôr všim­núť. Bu­de te­da veľ­mi prav­de­po­dob­né, že sprá­vy, kto­ré by ho inak za­ují­ma­li, pre­hliad­ne a je­ho po­zor­nosť bu­de bom­bar­do­vať množ­stvo dát, kto­ré preň­ho ne­ma­jú žiad­nu hod­no­tu.

V prí­pa­de veľ­kých so­ciál­nych sie­tí, ako je prá­ve Fa­ce­book, je dnes už ten­to stav bež­ný. Ľudia ma­jú vo svo­jom zoz­na­me de­siat­ky, čas­to aj stov­ky pria­te­ľov, pri­tom sám Fa­ce­book na­vá­dza na pri­da­nie ďal­ších. K to­mu sa pri­dá­va­jú „pria­te­lia mo­jich pria­te­ľov", dos­tup­ní v rám­ci ko­men­tá­rov, či ob­ľú­be­né spo­loč­nos­ti ale­bo ce­leb­ri­ty, kto­rých ak­ti­vi­tu sle­du­jú.

Vý­sled­kom je ob­rov­ské množ­stvo po­ten­ciál­nych správ, kto­ré sa mô­že k pou­ží­va­te­ľo­vi sie­te dos­tať. V mi­nu­lom ro­ku Fa­ce­book vo svo­jom re­por­te uvie­dol, že prie­mer­ný pou­ží­va­teľ mô­že pri kaž­dej náv­šte­ve náj­sť na svo­jej strán­ke až 1500 no­vých správ. Me­dzi ni­mi pri­tom mô­žu byť dô­le­ži­té uda­los­ti v po­do­be to­ho, že va­ša ka­ma­rát­ka sa prá­ve za­snú­bi­la, až po úpl­ne bez­výz­nam­né, napr. to, že váš zná­my naz­bie­ral 500 bo­dov vo flas­ho­vej hre a kli­kol na Pá­či sa mi to na ob­ráz­ku ze­mia­ka vzdia­le­ne pri­po­mí­na­jú­ce­ho ľud­skú tvár.

Ke­by ta­ké­to sprá­vy bo­li zo­ra­de­né len v jed­no­du­chom ča­so­vom po­ra­dí od naj­nov­ších po naj­star­šie, je veľ­ká prav­de­po­dob­nosť, že sa k dô­le­ži­tej sprá­ve, kto­rá bo­la uve­rej­ne­ná pred nie­koľ­ký­mi ho­di­na­mi či do­kon­ca ce­lým dňom, ne­dos­ta­ne­te, pre­to­že vás rých­lo omr­zí pre­hlia­da­nie ob­sa­hu s nu­lo­vou hod­no­tou, kto­rý sa udial za pos­led­ných 60 či 120 mi­nút. Po­dob­ne ako v prík­la­de s člo­ve­kom, kto­rý dos­tá­va no­vin­ky zo sve­ta, aj vy pot­re­bu­je­te, aby bo­li dô­le­ži­té sprá­vy up­red­nos­tňo­va­né aj na­priek to­mu, že sú star­šie. Kým hypo­te­tic­ký člo­vek z prík­la­du nav­ští­vi pre in­for­mo­va­nosť web s no­vin­ka­mi či si po­zrie ve­čer spra­vo­daj­stvo v TV, kde mu uda­los­ti prio­ri­zu­jú ľu­dia, na Fa­ce­boo­ku to mu­sí vy­ko­nať ne­ja­ký auto­ma­tic­ký me­chan­izmus.

Fragmentacia.jpg

Mož­ným dôs­led­kom stá­le väč­šie­ho zdie­ľa­nia mô­že byť od­klon pou­ží­va­te­ľov od všeo­bec­nej so­ciál­nej sie­te k sie­ťam so špe­cia­li­zo­va­ným ob­sa­hom

Up­red­nos­tňu­jú­ci me­chan­izmus Fa­ce­boo­ku fun­gu­je v zá­kla­de po­mer­ne jed­no­du­cho a je za­lo­že­ný na reak­ciách pou­ží­va­te­ľov. Ak vy­tvo­rí­te prís­pe­vok a od­oš­le­te ho, zob­ra­zí sa na ste­ne len u čas­ti va­šich pria­te­ľov, pri­čom ča­ká, aké bu­dú ich reak­cie. Ak sú reak­cie veľ­mi po­zi­tív­ne, čo zna­me­ná, že tí­to ľu­dia klik­li na Pá­či sa mi to ale­bo prís­pe­vok ko­men­to­va­li, ro­zoš­le sa ďal­ším. Čím väč­šiu ak­ti­vi­tu prís­pe­vok vy­vo­lá, tým väč­šia časť va­šich pria­te­ľov ho na ste­ne uvi­dí. Nao­pak, ak sa prís­pe­vok stre­tá­va s nu­lo­vým oh­la­som, je­ho ces­ta sa prak­tic­ky kon­čí.

Na zá­kla­de toh­to prís­tu­pu sa nap­rík­lad sprá­va „Za­jtra idem na poh­reb, há­dam to zvlád­nem" mô­že zdať ne­dô­le­ži­tá, za­tiaľ čo zá­bav­ný ob­rá­zok mač­ky pa­da­jú­cej do va­ne, na kto­rom sa mno­ho ľu­dí za­sme­je a ref­lexív­ne klik­ne na Pá­či sa mi to, pô­so­bí ako sprá­va dňa, kto­rú mu­sí kaž­dý vi­dieť. Po­kiaľ pou­ží­va­te Fa­ce­book ako oso­ba v pro­duk­tív­nom ve­ku, je dosť mož­né, že va­ša ste­na správ je čas­to za­pl­ne­ná svad­ba­mi a fot­ka­mi de­tí va­šich zná­mych. Pri tých je to­tiž vy­so­ká prav­de­po­dob­nosť, že na ne niek­to ak­tív­ne za­rea­gu­je.

V ur­čo­va­ní prio­ri­ty pre da­né­ho pou­ží­va­te­ľa sú však dô­le­ži­té aj iné fak­to­ry. Pod­ľa in­for­má­cií, kto­ré Fa­ce­book uve­rej­ňu­je na ad­re­se www.fa­ce­book.com/bu­si­ness, ak­tuál­na ver­zia al­go­rit­mu hod­no­tí to, ako čas­to s jed­not­li­vý­mi oso­ba­mi inter­agu­je­te. Sprá­vy od osôb, kto­ré čas­to ko­men­tu­je­te a „laj­ku­je­te", sa vám te­da zob­ra­zu­jú s vy­ššou prio­ri­tou než od osôb, kto­rých prís­pev­ky si nev­ší­ma­te. Ich prís­pev­ky sa vám pri­tom mô­žu pá­čiť, ale ak na ne ne­rea­gu­je­te ne­ja­kou ak­ciou, vy­ze­rá to, že ich ig­no­ru­je­te, a pos­tu­pom ča­su bu­de ich prio­ri­ta vo va­šom zoz­na­me uda­los­tí stá­le niž­šia. Vý­sled­kom je, že al­go­rit­mus Fa­ce­boo­ku pre vás prio­ri­zu­je prib­liž­ne 300 správ, kto­ré dos­ta­nú pred zos­tá­va­jú­ci­mi 1200 prís­pev­ka­mi z kaž­do­den­né­ho vre­ca no­vi­niek pred­nosť. Ak ste te­da zvyk­nu­tí, že den­ne pre­zrie­te sto či dves­to po­lo­žiek, dr­vi­vá väč­ši­nu ob­sa­hu, kto­rý v prie­be­hu dňa va­ši pria­te­lia zdie­ľa­li, sa k vám ne­dos­ta­la.

NewFB.png

No­vá po­do­ba Fa­ce­boo­ku, kto­rá pou­ží­va­te­ľom dá­va­la väč­šiu kon­tro­lu nad prio­ri­zo­va­ním prís­pev­kov, ne­zau­ja­la, a tak ne­bo­la hro­mad­ne ne­na­sa­de­ná

Prob­lém s hod­no­te­ním a up­red­nos­tňo­va­ním ob­sa­hu je kom­plexná zá­le­ži­tosť a Fa­ce­book v mi­nu­lom ro­ku navr­hol vý­raz­nú zme­nu di­zaj­nu, kto­rá umož­ni­la pou­ží­va­te­ľom väč­šiu kon­tro­lu nad prio­ri­zo­va­ním prís­pev­kov. Pred­sta­vil ju na tla­čo­vej kon­fe­ren­cii už v mar­ci a v prie­be­hu ro­ka 2013 ju ak­ti­vo­val ma­lé­mu per­cen­tu pou­ží­va­te­ľov na test jej účin­nos­ti. Šlo zrej­me o naj­vý­raz­nej­šiu zme­nu v je­ho do­te­raj­šej his­tó­rii, kto­rá ok­rem väč­šie­ho množ­stva mož­nos­tí nas­ta­ve­ní sme­ro­va­la viac na ob­ráz­ko­vý do­jem z webu (in­špi­ro­va­ná mo­bil­nou ver­ziou).

Reak­cia pou­ží­va­te­ľov však ne­bo­la veľ­mi dob­rá a Fa­ce­book sa na kon­ci ro­ka roz­ho­dol, že di­zajn hro­mad­ne ne­na­sa­dí. Nie­koľ­ko je­ho pr­vkov, kto­ré si po­čí­na­li v skúš­ke lep­šie než iné, sa však bez­po­chy­by do obe­hu dos­ta­ne. Ce­lá si­tuácia je po­mer­ne prek­va­pi­vá, pre­to­že v mi­nu­los­ti veľ­ké zme­ny Fa­ce­book jed­no­du­cho spúš­ťal, a to aj na­priek ne­ga­tív­nej reak­cii (i keď mô­že byť prav­da, že reak­cia tes­to­va­cej vzor­ky bo­la vo všeo­bec­nos­ti po­zi­tív­na).

Fa­ce­book však čo­raz pál­či­vej­ší prob­lém up­red­nos­tňo­va­nia prís­pev­kov pot­re­bu­je rie­šiť. So stá­le sa zväč­šu­jú­cim ob­je­mom dát sa zvy­šu­je hroz­ba to­ho, že pou­ží­va­te­ľom dô­le­ži­té prís­pev­ky unik­nú. Úži­tok, kto­rý ľu­dia na so­ciál­nej sie­tí hľa­da­jú, sa tak za­čne vy­trá­cať, res­pek­tí­ve mať zá­važ­né ne­dos­tat­ky. Rie­še­ním by, sa­moz­rej­me, bo­lo, ke­by sa v rám­ci zoz­na­mu za­čal lik­vi­do­vať ale­bo vý­raz­ne za­tlá­čať do úza­dia oči­vid­ne má­lo kva­lit­ný ob­sah, ako je nap­rík­lad ap­li­kač­ný spam (ten je však mi­mo­riad­ne dô­le­ži­tý z mar­ke­tin­go­vé­ho hľa­dis­ka). Ko­niec kon­cov, ke­by vám do schrán­ky priš­lo 1500 e-mai­lov den­ne, asi by ste si ne­po­ve­da­li, že pot­re­bu­je­te lep­ší al­go­rit­mus na to, aby vám do pop­re­dia pre­sú­val dô­le­ži­té e-mai­ly.

Nao­pak, za­ča­li by ste zdro­je ne­dô­le­ži­té­ho ob­sa­hu lik­vi­do­vať, aby sa cel­ko­vý po­čet e-mai­lov zmen­šil. Fa­ce­book však tak­to ne­pos­tu­pu­je a ča­ká, že dát bu­de stá­le viac a viac. Za skva­lit­ne­ním ob­sa­hu vy­kro­čil tak, že od toh­to ro­ka zo­ra­ďo­va­cí al­go­rit­mus dá­va väč­šiu dô­le­ži­tosť zdie­ľa­ným prís­pev­kom zo spra­vo­daj­ských por­tá­lov (hlav­ne vo ver­zii pre mo­bil­né za­ria­de­nia).

Vi­rál­ny a or­ga­nic­ký reach a prob­lém in­ze­ren­tov

Prio­rit­ný zá­ujem Fa­ce­boo­ku je tak ako v prí­pa­de os­tat­ných ko­mer­čných spo­loč­nos­tí ge­ne­ro­va­nie zis­ku. Na to, aby bo­la sieť zis­ko­vá, pot­re­bu­je účasť vý­rob­cov, pos­ky­to­va­te­ľov slu­žieb a iných spo­loč­nos­tí, kto­ré bu­dú na ob­rov­skú pou­ží­va­teľ­skú zá­klad­ňu Fa­ce­boo­ku cie­liť svo­je rek­lam­né kam­pa­ne. Ob­chod, fir­ma, inter­pret či ko­mu­ni­ta má mož­nosť vy­tvo­riť si na Fa­ce­boo­ku strán­ku, po­mo­cou kto­rej mô­že in­for­mo­vať o svo­jich pro­jek­toch či pro­duk­toch. Jej cie­ľom je zís­kať čo naj­väč­ší po­čet fa­nú­ši­kov, ku kto­rým sa so svo­ji­mi prís­pev­ka­mi mô­žu dos­tať.

Pred­stav­me si dve fa­ce­boo­ko­vé strán­ky, z kto­rých jed­na bu­de pat­riť fir­me Džú­sy a ma­li­nov­ky a dru­há or­ga­ni­zá­to­ro­vi, kto­rý prip­ra­vu­je ak­ciu Kon­cert pod hra­dom. Obom sa pri­tom po­da­ri­lo naz­bie­rať 5000 fa­nú­ši­kov. Kým pr­vá fir­ma chce ozná­miť no­vý pro­dukt Cit­ro­ná­da, or­ga­ni­zá­tor chce ozná­miť, že na kon­cer­te sa ob­ja­ví po­pu­lár­ny spe­vák Ján Ko­váč. Oba­ja te­da uve­rej­nia svoj prís­pe­vok s tým­to ob­sa­hom. Po­dob­ne ako v prí­pa­de bež­né­ho pou­ží­va­te­ľa a je­ho pria­te­ľov ani prís­pe­vok tých­to fi­riem sa ne­zob­ra­zí na ste­ne všet­kých fa­nú­ši­kov.

V pr­vom mo­men­te sa ob­ja­ví na ste­ne nie­koľ­kých z nich a al­go­rit­mus vy­hod­no­tí, ako si prís­pe­vok po­čí­na, te­da či ľu­dia kli­ka­jú na tla­čid­lo Pá­či sa mi to a či prís­pe­vok ko­men­tu­jú. Ak áno, bu­de sa zob­ra­zo­vať ďal­ším a ďal­ším. To, ku koľ­kým sa dos­ta­ne, sa ozna­ču­je poj­mom Or­ga­nic reach, v prek­la­de pri­ro­dze­ný do­sah prís­pev­ku. Ma­ji­teľ strán­ky má pri­tom dos­tup­nú in­for­má­ciu, koľ­ko ľu­dí prís­pe­vok vi­de­lo, a te­da aký je ús­peš­ný. Po­kiaľ si mys­lí­te, že prís­pe­vok do­ra­zí na ste­nu 5000 fa­nú­ši­kov, kto­ré strán­ka má, ste na omy­le.

V praxi ide v prie­me­re len o 16 % cel­ko­vé­ho ob­je­mu. Rôz­ne strán­ky ma­jú pri­tom rôz­ny do­sah a čís­la sa po­hy­bu­jú naj­čas­tej­šie v roz­sa­hu od 2 do 40 %. Po­vedz­me, že fir­ma Džú­sy a ma­li­nov­ky ne­má šťas­tie a pri­ro­dze­ným ší­re­ním do­siah­ne len na 10 %, te­da 500 zo svo­jich 5000 fa­nú­ši­kov. Čo to zna­me­ná? Zna­me­ná to, že všet­ka sna­ha fir­my, kto­rú vy­na­lo­ži­la na zís­ka­nie 90 % svo­jich fa­nú­ši­kov, vy­šla v tom­to prí­pa­de naz­mar. Na dru­hej stra­ne prís­pe­vok zo strán­ky Kon­cert pod hra­dom opo­pu­lár­nom spe­vá­ko­vi je veľ­mi ús­peš­ný. 


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Bu­du­je­me vlast­ný e-shop In­Pa­ge, 1. časť
Mať vlastný elektronický obchod je vcelku reálna myšlienka aj u používateľov, ktorí sú technicky menej zdatní. Na internete nájdete rôzne obchody, ktoré si stiahnete za poplatok alebo ako open source riešenie. Nevýhodné je, že potrebujete poznať detaily o tom, či na vašej doméne bude taký e-shop fungovať, alebo nie. čítať »
 
La­ví­na neu­ži­toč­ných dát úto­čí
V roku 2014 používa aktívne jednu alebo viaceré sociálne siete 1,8 miliardy ľudí, čo je takmer 75 % všetkých používateľov internetu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter