Gamebox - herná rubrika

Strana 1/2

PC RE­VUE hod­no­tí

Thief

Maj­ster zlo­dej je späť

Thief sa vra­cia po 10 ro­koch a to je dos­ta­toč­ne dl­hý čas, aby väč­ši­na z nás za­bud­la, v čom spo­čí­va je­ho krá­sa. Ľud­ská zá­bud­li­vosť hrá v pros­pech zno­vuz­ro­de­né­ho Thie­fa, kto­rý v niek­to­rých mo­men­toch znač­ne za­os­tá­va. Ho­ci ide stá­le o stealth hru, her­ný di­zajn sa doč­kal nie­koľ­kých zmien. Mi­lov­ní­ci pô­vod­né­ho Thie­fa ich však neo­ce­nia.

t1.jpg

Vý­vo­já­ri z Eidos Mon­treal ma­li pri­tom všet­ko vý­bor­ne roz­beh­nu­té. Ce­lý her­ný svet po­te­ši­li oži­ve­ním znač­ky Deus Ex, kto­ré do­pad­lo nad­mie­ru dob­re. Keď­že DE mie­si pr­vky ak­cie a steal­thu, pre­chod k Thie­fo­vi by ne­mal byť až ta­ký zlo­ži­tý. Sta­čí sa viac za­me­rať na di­zajn her­né­ho sve­ta, pris­pô­so­biť ho ti­ché­mu prís­tu­pu a dať hrá­čo­vi po­cí­tiť, že on je pá­nom si­tuácie, a nie di­zaj­né­ri, kto­rí mu prip­ra­vi­li nie­koľ­ko ces­ti­čiek. Pr­vé mo­men­ty s no­vo­do­bým Thie­fom vy­znie­va­jú veľ­mi ná­dej­ne. Ho­ci sa Garrett zme­nil a už na za­čiat­ku sa pred­ve­die krát­kym her­ným úse­kom, kto­rý ne­za­prie in­špi­rá­ciu v ti­tu­le Mirror´s Ed­ge, z Thie­fa sá­la tá správ­na at­mos­fé­ra.

Roz­beh je viac než sľub­ný. Hráč dos­ta­ne do vý­ba­vy luk a rôz­ne ty­py ší­pov, kto­rý­mi mô­že zhas­núť svet­lá ale­bo vy­stre­liť la­no a skrá­tiť si ces­tu. Ne­chý­ba zbraň na om­ra­čo­va­nie a oko­li­té pred­me­ty, kto­rý­mi mô­že od­pú­ta­vať po­zor­nosť pat­ro­lu­jú­cich strá­ží. Sa­moz­rej­má je hra svet­la, in­di­ká­tor vám na­po­vie, ke­dy ste vi­di­teľ­ní a ke­dy nie. Tre­ba si dá­vať po­zor aj na hluk. Rých­lou chô­dzou vo vo­de pri­tiah­ne­te ne­že­la­nú po­zor­nosť svoj­ho oko­lia a her­ný svet po­nú­ka aj ďal­šie nás­tra­hy - psa, kto­rý vás ucí­ti a za­čne šte­kať,ale­bo vtá­ka v kliet­ke, kto­ré­ho roz­ru­ší rých­ly po­hyb. Ok­rem prí­be­ho­vých mi­sií má­te k dis­po­zí­cii aj ot­vo­re­ný svet. Mes­to mô­že­te voľ­ne pres­kú­ma­vať, krad­núť a pl­niť ved­ľaj­šie úlo­hy. Na pr­vý poh­ľad je te­da štvr­tý Thief bez­chyb­ný.

t2.jpg

Po­čas hra­nia si však za­čne­te uve­do­mo­vať je­ho ne­dos­tat­ky. Nie je ich ve­ľa, ale na cel­ko­vý her­ný zá­ži­tok pô­so­bia ne­ga­tív­ne. Naj­mä ak si Thie­fa ku­pu­je­te s nos­tal­gic­ký­mi spo­mien­ka­mi na pred­chá­dza­jú­ce hry. Pr­vý prob­lém je di­zajn úrov­ní, resp. her­ný di­zajn. Vid­no, že vý­vo­já­ri z Eidos Mon­treal ma­jú skú­se­nos­ti s po­dob­ným ty­pom hier a svo­je poz­nat­ky z vý­vo­ja Deus Ex: Hu­man Re­vo­lu­tion do­ká­za­li zu­žit­ko­vať. Žiaľ, tie­to zá­kla­dy ďa­lej ne­roz­ši­ru­jú. V praxi to zna­me­ná, že zlož­ka stealth, kto­rá bo­la v DE:HR vý­bor­ná, je rov­na­ká aj v Thie­fo­vi, čo v tom­to prí­pa­de ne­pos­ta­ču­je. Nes­ta­čí, že má­te k dis­po­zí­cii jed­nu kla­sic­kú ces­tu a jed­nu či dve al­ter­na­tív­ne pod­ľa dos­tup­né­ho vy­ba­ve­nia. Thief sa na roz­diel od DE:HR ne­dá hrať ako ak­čná hra, resp. nie je to­mu úpl­ne pris­pô­so­be­ná.

t3.jpg

Úrov­ne v no­vom Thie­fo­vi sú do ur­či­tej mie­ry li­neár­ne. V niek­to­rých mo­men­toch viac, v iných me­nej. Pres­kú­ma­va­nie her­né­ho sve­ta sa v pod­sta­te ob­me­dzu­je iba na zbie­ra­nie prí­bo­rov, po­há­rov, min­cí a iných drob­nos­tí, kto­rých mô­že mať zlo­dej so se­bou neob­me­dze­ne. Al­ter­na­tív­ne ces­ty nie sú vždy dos­tup­né, a pre­to nie­ke­dy zá­le­ží iba na správ­nom na­ča­so­va­ní po­hy­bu, ak chce­te os­tať „ne­vi­di­teľ­ní". Je to tro­chu ško­da a autor­mi dek­la­ro­va­né „via­ce­ré mož­nos­ti rie­še­nia" sa čas­to ob­me­dzu­jú iba na to, či do do­mu vle­zie­te spod­ným boč­ným vcho­dom ale­bo si vy­stre­lí­te šíp s la­nom a do bu­do­vy sa vkrad­ne­te cez ok­no. No la­no­vý šíp ne­vys­tre­lí­te, kde chce­te. To is­té pla­tí aj o lo­ze­ní po stre­chách a bu­do­vách. Dos­ta­ne­te sa iba tam, kam to di­zaj­né­ri po­vo­li­li. Ta­kis­to nám ne­vy­ho­vo­va­lo množ­stvo sle­pých uli­čiek, kto­ré ne­po­núk­li al­ter­na­tív­nu ces­tu, ale iba zo­pár zby­toč­nos­tí na uk­rad­nu­tie.

t4.jpg

Do­daj­me, že mno­hým hrá­čom ne­mu­sí ten­to prís­tup pre­ká­žať. Thief vás čias­toč­ne ve­die za ru­čič­ku a hra­nie prí­jem­ne od­sý­pa. Ak sa nes­na­ží­te spl­niť niek­to­rý zo špe­ci­fic­kých cie­ľov (doh­ra­tie bez za­bi­tia/om­rá­če­nia, resp. bez to­ho, aby si vás strá­že všim­li), väč­ši­nu úrov­ní prej­de­te bez vý­raz­nej­ších ťaž­kos­tí. Ak chce­te, mô­že­te sa skrý­vať, pres­ne plá­no­vať ďal­ší pos­tup, zha­sí­nať svet­lá a sys­te­ma­tic­ky om­ra­čo­vať strá­že. V opač­nom prí­pa­de mô­že­te hrať laxnej­šie, a ak vás strá­že zba­da­jú, jed­no­du­cho im ute­čie­te. Ne­fun­gu­je to vždy, ale vo väč­ši­ne prí­pa­dov sa nám tá­to tak­ti­ka os­ved­či­la. V nes­kor­ších fá­zach sú však ne­pria­te­lia ne­bez­peč­nej­ší a rých­lej­šie vás poš­lú k ze­mi.

S tým sú­vi­sia ďal­šie dve vlas­tnos­ti: ume­lá in­te­li­gen­cia a zlep­šo­va­nie Garret­to­vých šta­tis­tík. Ne­pria­te­lia sú po­mer­ne schop­ní a väč­ši­nu ča­su rea­gu­jú uve­ri­teľ­ne. Vi­dia a po­ču­jú vás, všim­nú si ot­vo­re­né dve­re aj om­rá­če­né­ho ko­le­gu. V niek­to­rých mo­men­toch je Thief ne­lo­gic­ký. Spia­ci ne­pria­te­lia sa zo­bu­dia na to, že zá­mok pri nes­práv­nom vy­lo­me­ní „cvak­ne", ale na po­mer­ne hlas­né ot­vá­ra­nie zá­su­viek a skri­ne ne­rea­gu­jú. Zá­bav­ná si­tuácia nas­ta­la aj v ka­pi­to­le od­oh­rá­va­jú­cej sa v ne­ves­tin­ci. Pra­cov­níč­kam vô­bec nep­re­ká­ža, že sa nad ni­mi nak­lá­ňa chlap v čier­nom pláš­ti a s ka­puc­ňou na hla­ve. Nuž, iná do­ba... Zlep­šo­va­nie šta­tis­tík hlav­né­ho hr­di­nu in­teg­ru­je do hry zá­klad­né pr­vky RPG. Nej­de o nič sve­to­bor­né, niek­to­ré vlas­tnos­ti si mô­že­te zlep­šiť a zís­kať bo­nu­sy, kto­ré sa reál­ne pre­ja­vu­jú aj pri hra­ní.

No­vý Thief nie je zlá hra. Pô­so­bí vie­ro­hod­ne, no fa­nú­ši­ko­via bu­dú na niek­to­ré ve­ci na­dá­vať. Ot­vo­re­ný svet a ved­ľaj­šie úlo­hy chvá­li­me - chví­ľu sa bu­de­te cí­tiť ako ozajst­ný zlo­dej. Hre ne­po­má­ha prí­beh, kto­rý nás v niek­to­rých mo­men­toch vy­slo­ve­ne iri­to­val. Na ta­ké­ho­to Garret­ta ve­ru spo­mien­ky ne­má­me, a to aj na­priek to­mu, že vý­vo­já­ri sta­va­jú na veľ­mi po­dob­ných zá­kla­doch a do hry za­kom­po­no­va­li aj ho­ro­ro­vú ka­pi­to­lu v psy­chia­tric­kej lie­čeb­ni. Tá z troj­ky však bo­la lep­šia. PC ver­ziu chvá­li­me za dob­rú op­ti­ma­li­zá­ciu a množ­stvo dos­tup­ných nas­ta­ve­ní. Plu­som je aj ná­roč­nosť, kto­rú si mô­že­te vý­raz­ne pris­pô­so­biť, prí­pad­ne vy­pnúť niek­to­ré po­môc­ky.

Hod­no­te­nie: 7/10

PC RE­VUE hod­no­tí

Ray­man Le­gends

Pri­ví­taj­te krá­ľa plo­ši­no­viek

Plo­ši­nov­ky ale­bo, ľu­do­vo po­ve­da­né, „ská­kač­ky" bo­li ob­ľú­be­né naj­mä v ča­soch, keď sme ne­ma­li dos­ta­tok vý­poč­to­vé­ho vý­ko­nu na zvlád­nu­tie tre­tie­ho roz­me­ru. Ray­man sa však vra­cia na na­še mo­ni­to­ry a všet­kým do­ka­zu­je, že je aj dnes naj­lep­ší, a to aj bez nut­nos­ti špič­ko­vé­ho tech­nic­ké­ho spra­co­va­nia ale­bo za­škr­tnu­té­ho „3D" vo vlas­tnos­tiach hry.

r1.jpg

Tým netvr­dí­me, že Ray­man Le­gends ne­má špič­ko­vú gra­fi­ku. Dru­hý roz­mer má stá­le svo­je ča­ro, ak ho ve­dia vý­vo­já­ri vy­šper­ko­vať a pre­dať. Ray­man Le­gends má všet­ky pot­reb­né vlas­tnos­ti - vy­ze­rá roz­to­mi­lo, nie však in­fan­til­ne a full HD roz­lí­še­nie mu nao­zaj sved­čí. Ume­lec­ký št­ýl ne­za­prie fran­cúz­sky pô­vod. Tam, kde sa os­tat­né hry že­nú za maximál­nym realiz­mom tech­nic­ké­ho spra­co­va­nia, sa hlá­si o slo­vo Ray­man a kaž­dé­mu pri­po­mí­na, pre­čo sú ani­mo­va­né fil­my od Dis­ney­ho stá­le naj. Je­di­neč­nú at­mos­fé­ru dot­vá­ra ok­rem kres­le­nej gra­fi­ky aj vý­bor­ná hu­dob­ná strán­ka.

r2.jpg

Pri hra­ní Ray­ma­na nat­ra­fí­te na mo­men­ty, keď sa hra pre­me­ní na inter­ak­tív­ny mu­zi­kál. V tak­zva­ných hu­dob­ných úrov­niach hrá zvu­ko­vá strán­ka pr­vú li­gu a gra­fi­ka zá­ži­tok vhod­ne dopĺňa. Prí­še­ry z Ray­ma­nov­ho sve­ta vám za­hra­jú zná­me son­gy Black Bet­ty, Eye of the Ti­ger a ďal­šie. Ces­ta k tým­to úrov­niam nie je ľah­ká a hu­dob­ný le­vel pred­sta­vu­je poch­va­lu za ús­peš­ne do­kon­če­nú časť hry.

Ho­ci je Ray­man na pr­vý poh­ľad „nud­ný" hr­di­na, kto­rý do­ká­že iba vr­tieť uša­mi, di­zajn her­ných úrov­ní je zá­bav­ný. Ská­ka­nie, hľa­da­nie tzv. Teen­sies, zbie­ra­nie žl­tých Lum­sov, to všet­ko pô­so­bí pú­ta­vo, no pri­tom upo­ko­ju­jú­co. Ná­roč­nosť úrov­ní pos­tup­ne ras­tie a po­čet le­biek upo­zor­ňu­je na vy­ššiu vý­zvu. Ray­man má však je­den veľ­ký dar. Ne­do­ká­že frus­tro­vať. Svoj ús­pech bu­du­je na ove­re­nom re­cep­te a vlas­tnej hra­vos­ti.

r3.jpg

Le­gends chvá­li­me aj za ob­jem­nú por­ciu her­né­ho ob­sa­hu. Her­né úrov­ne dopĺňa bo­ha­tý vý­ber to­ho naj­lep­šie­ho z Ray­man Ori­gins. Po­čas hra­nia sa od­omy­ka­jú špe­ciál­ne úrov­ne, tzv. In­va­sion, kde ces­ta k ús­pe­chu ve­die cez naj­rý­chlej­šie do­kon­če­nie. Mno­hé z nich bu­de­te viac­krát opa­ko­vať, ale zlep­šo­va­nie schop­nos­tí a zna­los­tí da­nej úrov­ne vás bu­de ba­viť. K dis­po­zí­cii sú aj den­né a týž­den­né vý­zvy, v kto­rých si zme­ria­te svo­je schop­nos­ti s os­tat­ný­mi hráč­mi.

Ray­man Le­gends nie je zlo­ži­tý. Her­ným sve­tom mu­sí­te iba pres­ká­kať. Vir­tuál­ne uni­ver­zum je však na­toľ­ko lá­ka­vé, zá­bav­né a pú­ta­vé, že vám pri­po­me­nie, v čom spo­čí­va­lo ča­ro dvoj­roz­mer­ných ská­ka­čiek. Ho­vo­rí sa, že v jed­no­du­chos­ti je krá­sa, a v prí­pa­de Ray­man Le­gends to pla­tí dvoj­ná­sob­ne. Je krás­ny na­vo­nok, gra­fic­ky aj vnú­tor­ne svo­jou hra­teľ­nos­ťou. PC ver­ziu dnes zo­že­nie­te za me­nej pe­ňa­zí, a ak má­te do­ma PS4 a ne­má­te čo hrať, to­to je jed­noz­nač­ný tip.

Hod­no­te­nie: 9/10

Might & Ma­gic X: Le­ga­cy

Sta­rá ško­la vo­lá

Je to už 12 ro­kov, čo sa na tr­hu ob­ja­vi­lo pos­led­né „kla­sic­ké" RPG zo sé­rie Might & Ma­gic. De­viat­ka ne­do­ká­za­la nad­via­zať na ús­pe­chy svo­jich pred­chod­cov a zna­me­na­la ko­niec sé­rie. Ten, ako sa nes­kôr uká­za­lo, bol iba do­čas­ný.

mam1.jpg

Le­ga­cy je svo­jím spô­so­bom zá­zrak a to­to kon­šta­to­va­nie si uve­do­mí­te, ak ste sa s M&M stret­li už v mi­nu­los­ti. V tom prí­pa­de vám ťa­há na trid­siat­ku, prí­pad­ne už má­te tú­to mé­tu ús­peš­ne za se­bou. Je však vý­bor­né, že Ubi­soft sa dr­ží za­uží­va­né­ho kon­cep­tu a Might & Ma­gic sa nes­na­ží mo­der­ni­zo­vať. Náv­rat ku ko­re­ňom sa ne­zao­bi­šiel bez men­ších ne­dos­tat­kov, ako vý­sle­dok však do­pa­dol nad oča­ká­va­nia dob­re.

mam2.jpg

V praxi to zna­me­ná, že vás ča­ká nos­tal­gic­ký vý­let. Za­bud­ni­te na všet­ky her­né me­cha­niz­my, zjed­no­du­šo­va­nie a ďal­šie za­uží­va­né pr­vky, kto­rý­mi sa vý­vo­já­ri sna­žia za­ujať ma­sy. Le­ga­cy nie je pre ma­sy. Je pre sko­ro- a post-trid­siat­ni­kov, kto­rí chcú vý­zvu. Chcú byť tres­ta­ní za zly­ha­nie a nez­jed­no­du­šo­vať si her­ný ži­vot chec­kpoin­tmi na kaž­dom kro­ku. Chcú hru, kto­rá ne­pot­re­bu­je byť ele­gan­tná a dy­na­mic­ká ako akč­ný film z pro­duk­cie Hollywoodu.

Might & Ma­gic na to ide svoj­sky. Her­ný svet de­lí na ti­síc­ky štvor­cov, kto­ré vy­me­ria­va­jú kro­ky hrá­čo­vej dru­ži­ny. Je­den krok, je­den pev­ne sta­no­ve­ný ťah. Sku­pi­na hr­di­nov má šty­roch čle­nov, a ak si ju zle pos­kla­dá­te, bu­de­te mať dob­rod­ruž­stvo o poz­na­nie ťaž­šie. V mno­hých dneš­ných hrách po­jem zlá kom­bi­ná­cia neexis­tu­je, v prí­pa­de Might & Ma­gic vám mô­že nep­re­mys­le­ná voľ­ba pos­táv, po­vo­la­ní a rás uš­ted­riť po­riad­nu fac­ku. Mož­no až ta­kú, že v pol­ke hry za­čne­te od­zno­va. Zoz­nam množ­stva šta­tis­tík a schop­nos­tí však pre­bu­dí kaž­dé­ho mi­lov­ní­ka sta­rej ško­ly (bez oh­ľa­du na to, ako veľ­mi spo­hodl­nel za pos­led­ných pár ro­kov), aby si dru­ži­nu dob­re vy­skla­dal.

Her­ný svet je veľ­ký a údaj­ne do­ká­že za­ba­viť až na 60 ho­dín. Za pred­pok­la­du, že vás neus­tá­le skú­ma­nie her­né­ho sve­ta, čis­te­nie ko­biek a ťa­ho­vý boj ne­zač­ne nu­diť. Pl­ne­nie úloh, zbie­ra­nie pred­me­tov a zlep­šo­va­nie pos­táv pri­ná­ša veľ­mi špe­ci­fic­ký po­cit sa­tis­fak­cie. Je úžas­né po toľ­kých ro­koch po­čuť TEN zvuk, kto­rý upo­zor­ní na pri­ja­tie no­vej úlo­hy ale­bo jej spl­ne­nie.

Le­ga­cy pri­ná­ša do ro­ku 2014 her­né me­cha­niz­my, kto­ré sú viac ako dve de­sať­ro­čia sta­ré. Ok­rem kla­dov, kto­ré oce­ní iba ur­či­tá časť hrá­čov, pri­chá­dza aj so zá­por­mi. Ne­ga­tí­va her­né­ho sys­té­mu sú dis­ku­ta­bil­né, ale tech­nic­ké ne­dos­tat­ky, naj­mä zlá op­ti­ma­li­zá­cia a drob­né bu­gy, sa pod vý­sled­né hod­no­te­nie pod­pí­sa­li.

Hod­no­te­nie: 7/10


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  

 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Bu­du­je­me vlast­ný e-shop In­Pa­ge, 1. časť
Mať vlastný elektronický obchod je vcelku reálna myšlienka aj u používateľov, ktorí sú technicky menej zdatní. Na internete nájdete rôzne obchody, ktoré si stiahnete za poplatok alebo ako open source riešenie. Nevýhodné je, že potrebujete poznať detaily o tom, či na vašej doméne bude taký e-shop fungovať, alebo nie. čítať »
 
La­ví­na neu­ži­toč­ných dát úto­čí
V roku 2014 používa aktívne jednu alebo viaceré sociálne siete 1,8 miliardy ľudí, čo je takmer 75 % všetkých používateľov internetu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter