Testovali sme

TOP 5: Systémové utility pre Android

Strana 2/2

Nor­ton Mo­bi­le Uti­li­ties

Vý­rob­ca anti­ví­ru­so­vé­ho sof­tvé­ru pos­ky­tu­je tak ako pre bež­né po­čí­ta­če aj pre sys­té­my s An­droi­dom súp­ra­vu nás­tro­jov na sys­té­mo­vé la­de­nie. Vý­ba­va je zlo­že­ná z mo­du­lu na ús­po­ru ener­gie a pod­ľa vlas­tných nas­ta­ve­ní si pou­ží­va­teľ vy­be­rá, kto­ré fun­kcie chce vy­pnúť pri zis­te­ní de­fi­no­va­nej zos­tá­va­jú­cej ka­pa­ci­ty aku­mu­lá­to­ra. V rám­ci uce­le­nos­ti nes­mie chý­bať mo­dul na čis­te­nie RAM.

NMU.png

Nor­ton Mo­bi­le Uti­li­ties pos­ky­tu­je nie­len čis­tia­ce nás­tro­je, ale aj in­for­mač­né nás­tro­je na sle­do­va­nie spot­re­by pri te­le­fo­no­va­ní, ese­mes­ko­va­ní a dá­to­vej pre­vádz­ke

Ap­li­ká­cie si mô­že­te zo­ra­diť pod­ľa za­be­ra­nej ka­pa­ci­ty RAM, vy­ťa­že­nia CPU ale­bo spot­re­bo­va­ných dát. Za naj­uži­toč­nej­šie po­va­žu­je­me sle­do­va­nie spot­re­by pri vo­la­ní, SMS a dá­to­vej pre­vádz­ke. Nas­ta­ví­te si za­čia­tok fak­tu­rač­né­ho ob­do­bia a li­mi­ty, ak má váš pau­šál pred­pla­te­né dá­ta, SMS ale­bo mi­nú­ty, a po­tom mô­že­te de­tail­ne sle­do­vať spot­re­bu. Sof­tvér pre­čis­ťu­je aj do­čas­né sú­bo­ry, kto­ré nie sú na beh ap­li­ká­cie ne­vyh­nut­né a naz­bie­ra­li sa po­čas pou­ží­va­nia. Všet­ky spo­mí­na­né fun­kcie má­te dos­tup­né za­dar­mo, pla­te­né sú po­tom de­tail­nej­šie nas­ta­ve­nia pri šet­re­ní ener­gie, auto­ma­tic­ké za­tvá­ra­nie prog­ra­mov a sle­do­va­nie spot­re­by v roa­min­gu.

NMUQR.png

Ver­dikt PC RE­VUE

Vy­bra­né ap­li­ká­cie sme vy­skú­ša­li v os­trej pre­vádz­ke na te­le­fó­ne, kto­rý kaž­dý deň pou­ží­va­me. Za ob­do­bie zhru­ba dvoch me­sia­cov od čis­tej in­šta­lá­cie sme naš­li nie de­siat­ky, ale stov­ky me­ga­baj­tov dát na od­strá­ne­nie. Nej­de o sa­moú­čel­né prog­ra­my a nao­zaj ma­jú svo­je opod­stat­ne­nie. V ideál­nom prí­pa­de by sme ma­li te­raz od­po­ru­čiť jed­né­ho kan­di­dá­ta pre váš smar­tfón. Naj­viac sa nám poz­dá­val prog­ram Clean Mas­ter, no od­po­rú­ča­me vám vy­užiť všet­ky prog­ra­my. Vy­skú­ša­te si, kto­rý sa viac ho­dí pre va­še pot­re­by. Os­tat­né ľah­ko od­in­šta­lu­je­te, keď­že ap­li­ká­cie v na­šom vý­be­re sa špe­cia­li­zu­jú aj na tú­to čin­nosť.

Zdroj: PCR 4/2014


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Bu­du­je­me vlast­ný e-shop In­Pa­ge, 1. časť
Mať vlastný elektronický obchod je vcelku reálna myšlienka aj u používateľov, ktorí sú technicky menej zdatní. Na internete nájdete rôzne obchody, ktoré si stiahnete za poplatok alebo ako open source riešenie. Nevýhodné je, že potrebujete poznať detaily o tom, či na vašej doméne bude taký e-shop fungovať, alebo nie. čítať »
 
La­ví­na neu­ži­toč­ných dát úto­čí
V roku 2014 používa aktívne jednu alebo viaceré sociálne siete 1,8 miliardy ľudí, čo je takmer 75 % všetkých používateľov internetu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter