Testovali sme

Platiť či neplatiť za antivírus?

Strana 2/2

Anti­ví­rus ho už vy­ma­zal ale­bo umies­tnil do ka­ran­té­ny. Pla­te­né prog­ra­my ob­sa­hu­jú da­ta­bá­zu škod­li­vých webov a roz­poz­ná­va­jú škod­li­vé skrip­ty. Tre­ba zob­rať do úva­hy, že aj kód mô­že od­strá­niť sú­bo­ry na dis­ku. Je to ri­zi­ko, kto­ré kaž­dý deň pod­stu­pu­je­me, no ide o le­gi­tím­nu fun­kciu API sys­té­mu a nie je kla­si­fi­ko­va­ná ako po­kus o in­fi­ko­va­nie sys­té­mu. V Mic­ro­soft Win­dows 8 je pod­stat­ne lep­šie vy­rie­še­ná fun­kcia bez­peč­nos­ti sú­bo­rov a na mo­di­fi­ká­ciu sys­té­mo­vých ad­re­sá­rov pot­re­bu­je­te prá­va ad­mi­nis­trá­to­ra.

Win8_prava.png

Ria­de­nie prís­tu­pu na disk v Mic­ro­soft Win­dows 8 po­ža­du­je ove­re­nie správ­cu, ochra­na je te­da lep­šia ako v pred­chá­dza­jú­cich ver­ziách

Pod­sta­tou pok­ro­či­lých rie­še­ní je prí­tom­nosť fi­rewal­lu a ďal­ších mo­du­lov. Ces­to­va­nie s no­te­boo­kom pri­ná­ša ri­zi­ká, a tak je vhod­né mať dob­rý fi­rewall. Všim­ni­te si, koľ­ko po­čí­ta­čov v sie­ti vi­dí­te po pri­po­je­ní na ho­te­lo­vú sieť Wi-Fi. Po­zor, to, že za­dá­va­te hes­lo na pri­po­je­nie do sie­te, nez­na­me­ná, že ste chrá­ne­ní. Ste chrá­ne­ní pred zá­sah­mi zvon­ka, nie pred zá­sah­mi od útoč­ní­kov, kto­rí hes­lo ma­jú. Fi­rewall auto­ma­tic­ky kon­tro­lu­je po­ku­sy o pri­po­je­nie k váš­mu po­čí­ta­ču. Na le­tis­ku sa bež­ne zob­ra­zu­je in­for­má­cia o blo­ko­va­nom úto­ku. Ne­mu­sí to byť ta­ké ho­rú­ce, mož­no má­te len po­ne­cha­né roz­poz­na­nie po­čí­ta­ča a sof­tvér, ako je nap­rík­lad Win­dows Me­dia Player, si kon­tro­lu­je tzv. me­dia server­y. Fi­rewall v pla­te­nom rie­še­ní umož­ňu­je uk­ry­tie váš­ho PC v sie­ti, čo je vý­bor­ná vlas­tnosť.

Ta­kis­to roz­poz­ná­va zme­nu sie­te a nas­ta­vu­je blo­ko­va­nie slu­žieb pod­ľa to­ho, kde sa na­chá­dza­te (do­ma, v prá­ci, ve­rej­ná Wi-Fi), a ta­kis­to kon­tro­lu­je, aký spô­sob pri­po­je­nia pou­ží­va­te (LAN, Wi-Fi). Ok­rem to­ho je tu anti­spam, ro­di­čov­ská ochra­na a pok­ro­či­lá kon­tro­la ri­zi­ko­vých strá­nok. Nap­rík­lad phis­hin­go­vé strán­ky a ich kon­tro­lu na se­ba pre­be­rá fi­rewall a net­re­ba sa spo­lie­hať, že ak­tuál­na vý­vo­jo­vá ver­zia pre­hlia­da­ča ob­sa­hu­je správ­nu fun­kcio­na­li­tu tej­to kon­tro­ly. Pla­te­né ver­zie ob­sa­hu­jú aj sys­té­mo­vú kon­tro­lu ak­tua­li­zá­cií a prís­tu­pu do re­gis­tra, prí­pad­ne kon­tro­lu ak­tua­li­zá­cií ďal­ších ap­li­ká­cií. Sof­tvér pri­dá­va aj pod­po­ru na vy­tvo­re­nie chrá­ne­né­ho pries­to­ru pre va­še dá­ta. Bez hes­la sa k nim nik­to ne­dos­ta­ne ani po od­cu­dze­ní váš­ho po­čí­ta­ča.

ESET_Detekcia.png

Pla­te­né rie­še­nia s auto­ma­tic­kým fi­rewallom upo­zor­nia na pri­po­je­nie po­čí­ta­ča do no­vej sie­te

Za čo pla­tí­te pri ver­ziách inter­net se­cu­ri­ty

•    Dopl­nko­vé mo­du­ly ochra­ny – fi­rewall, ro­di­čov­ská kon­tro­la, anti­spam
•    Včas­né re­gis­tro­va­nie hroz­by – eš­te pred stiah­nu­tím do po­čí­ta­ča
•    Pok­ro­či­lé nas­ta­ve­nie fi­rewal­lu, auto­ma­tic­ké pre­pí­na­nie pa­ra­met­rov fi­rewal­lu pod­ľa sie­te, kde ste pri­po­je­ní
•    Ochra­na inter­net ban­kin­gu
•    Iden­ti­fi­ká­cia škod­li­vých strá­nok skôr, ako ich nav­ští­vi­te
•    Blo­ko­va­nie webov, kto­ré nech­ce­te po­vo­liť na va­šom po­čí­ta­či
•    De­tail­ný vý­ber ob­las­tí ske­no­va­nia – po­ten­ciál­ne ri­zi­ko­vé ap­li­ká­cie
•    Mo­dul San­dbox – vir­tuál­ny pries­tor na tes­to­va­nie ri­zi­ko­vých prog­ra­mov
•    Spúš­ťa­nie prog­ra­mov v špe­ciál­nom vir­tua­li­zo­va­nom pros­tre­dí bez do­sa­hu na sys­tém, ak ide o mal­vér
•    Rých­lej­šie ske­no­va­nie sú­bo­rov, op­ti­ma­li­zá­cia s dô­ra­zom na vý­kon jad­ra anti­ví­ru­su
•    Niž­šie sys­té­mo­vé ná­ro­ky
•    Vy­ššia účin­nosť de­tek­cie v spo­je­ní s on-li­ne hroz­ba­mi
•    Sle­do­va­nie na zá­klad­ne ana­lý­zy sprá­va­nia nie­len prog­ra­mov, ale aj pro­ce­sov na po­za­dí
•    Sprá­va ak­tua­li­zá­cií pre všet­ky li­cen­co­va­né ver­zie anti­ví­ru­su na po­čí­ta­čoch v do­mác­nos­ti
•    Špe­cia­li­zo­va­né kom­po­nen­ty do inter­ne­to­vých pre­hlia­da­čov
•    Sprá­va he­siel pod jed­nou stre­chou
•    Sle­do­va­nie a blo­ko­va­nie uk­rad­nu­té­ho po­čí­ta­ča

ESET_AntiTheft.png

Vy­ni­ka­jú­ca fun­kcia na ochra­nu a náj­de­nie uk­rad­nu­té­ho po­čí­ta­ča od Ese­tu

Ver­dikt PC RE­VUE

Na zá­klad­nú ochra­nu, keď sa roz­ho­du­je­te me­dzi rôz­ny­mi ap­li­ká­cia­mi, pos­ta­čí ver­zia za­dar­mo. Je to stu­peň ne­vyh­nut­nej ochra­ny kaž­dé­ho po­čí­ta­ča. Ak ces­tu­je­te ale­bo pou­ží­va­te inter­net ban­king, prí­pad­ne si len ce­ní­te svo­je súk­ro­mie a dá­ta, pot­re­bu­je­te pok­ro­či­lej­šiu ochra­nu. Dob­rá sprá­va je, že aj prog­ra­my s roz­ší­re­nou fun­kcio­na­li­tou fun­gu­jú auto­ma­tic­ky. Štan­dar­dne pou­ží­va­teľ ne­pot­re­bu­je nič nas­ta­vo­vať. Koľ­ko ta­ké rie­še­nie sto­jí? Ce­ny sa po­hy­bu­jú pod­ľa poč­tu li­cen­cií aj ty­pu rie­še­nia. Nap­rík­lad na­mi uvá­dza­né rie­še­nie ESET Smart Se­cu­ri­ty sto­jí 49,90 EUR na je­den rok a jed­no PC. Vý­hod­né je, že ak sa vy­skyt­ne no­vá ver­zia, má­te ju za­dar­mo po­čas ob­do­bia pred­plat­né­ho ak­tua­li­zá­cií. Nes­ťa­hu­je­te tak len no­vé ví­ru­so­vé de­fi­ní­cie. Po­dob­ne sú na tom aj iné prog­ra­my, nap­rík­lad Nor­ton Inter­net Se­cu­ri­ty. Lac­nej­ší je nap­rík­lad prog­ram Avi­ra Pro­fes­sio­nal Se­cu­ri­ty za 21,90 EUR. Pred vý­be­rom anti­ví­ru­su od­po­rú­ča­me vy­skú­šať je­ho fun­kcio­na­li­tu a roz­hod­núť sa pre kú­pu to­ho, kto­rý vám naj­viac vy­ho­vu­je.

Zdroj: PCR 4/2014


« prvá strana « predchádzajúca strana ďalšia strana » posledná strana »  


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

Bu­du­je­me vlast­ný e-shop In­Pa­ge, 1. časť
Mať vlastný elektronický obchod je vcelku reálna myšlienka aj u používateľov, ktorí sú technicky menej zdatní. Na internete nájdete rôzne obchody, ktoré si stiahnete za poplatok alebo ako open source riešenie. Nevýhodné je, že potrebujete poznať detaily o tom, či na vašej doméne bude taký e-shop fungovať, alebo nie. čítať »
 
La­ví­na neu­ži­toč­ných dát úto­čí
V roku 2014 používa aktívne jednu alebo viaceré sociálne siete 1,8 miliardy ľudí, čo je takmer 75 % všetkých používateľov internetu. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter